Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
«Жедел старт» «1С:
Бухгалтерия 8
Казахстан үшін»
жұмысының
басталуы
Орындаған: Кабиева Айжан
Топ: ИС-303
Тексерген: Серекбаева Б.С.
Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер – бұл
экономикалық объектіні басқару үшін ақпарат теру,
сақтау, жаңарту, талдау және ақпарат беру болып
табылады.
Қазіргі уақытта ақпарттық жүйе көп көлемде немесе
түрлі арнада қолданылады. Олардың бір-бірімен келесі
факторлармен айырмашылығы бар: өзгеше басқару
объектісі, бухгалтерлік ақпараттық жүйе жинақталған
тәжірибе бойынша тудыру және функциялау, басқару
және басқарушылық жүйе құрылымы, қолданылатын
жинақтау құралдары, мәліметтерді беру және өңдеу,
бухгалтерлік ақпараттық жүйелерді басқару
объектісінің басшылық позициясы және т.б.
Бухгалтерлік ақпараттық жүйелерді жобалау – жүйе
элементтер жұмысының кіруін анықтау, жоба құжаттамасын және
жобалық шешімдерді өндіру, ақпараттың үрдістерін зерттеу
құрамына кіретін күрделі үрдіс болып табылады.
Бухгалтерлік ақпарат – кәсіпорынның өндірістік-
шаруашылық жұмысы жайлы мәліметтер жиынтығы болып
табылады. Бухгалтерлік ақпарат қорытындыны талдауға ғана
емес, әртүрлі шешімдер қабылдағанда кәсіпорын қызметінің
қорытындыларын болжауда қолданылады. Кәсіпорын басшылары,
яғни ішкі тұтынушылардан басқа бухгалтерлік ақпараттың
сыртқы тұтынушылары болады. Оларға акционерлер,
кредиторлар-инвесторлар, клиенттер, аудиторлар және салықты қ
ұйымдардың инспекторлары жатады.
Бухгалтерлік ақпараттың классификациясы.
Бухгелтерлік ақпарат әр түрлі классификацияларына қарамастан келесі
түрлерге бөліне алады:
•ол ақпараттық жүйе қатынасына байланысты кіретін (ішкі, сырт қы),
шығатын (ішкі, сыртқы) болып бөлінеді;
•өңдеу үрдісіне байланысты өңделмейтін және өңделетін (аралы қ,
қорытынды);
•қалыптасу және өңделу сатыларына байланысты біріншілік ж әне
екіншілік;
•объективтілік дәрежесіне байланысты сенімділік ж әне сенімділік емес;
•қаныққан дәрежесіне байланысты жеткілікті ж әне жеткілікті емес;
•мәнділігіне байланысты пайдалы және пайдалы емес;
•тұрақтылық дәрежесіне байланысты ауыспалы ж әне т ұра қты (абсолютті
тұрақты, шартты тұрақты);
•қалыптасу көзінің әсер етуіне байланысты активті ж әне пассивті;
•идентификация қалыпына байланысты сандық, алфавитті ж әне
символдық;
•егер бухгалтерлік ақпарат сенімді және мәнді болса ғана ол пайдалы
болады;
•қандай да бір нақты тұлғаның қызығушылығын тудырмайтын және
жеңіл тексерілетін кәсіпорындағы шаруашылы қ процестерді ң толы қты ғын
сенімділік көрсетеді;
•бухгалтерлік ақпараттың мәнділігі кері байланысқа с үйенетін қажеттілігі
мен уақыттылығынан тұрады.
Бухгалтерлік ақпаратқа қабылдаудың біртектілігімен байланысты
талаптар, төмендегідей:
Құжат – мәнділігі бойынша әртүрлі, бірақ құрылымы бойынша
бірдей көрсеткіштерден тұратын ақпараттар жиынтығы. Хабарлама –
белгілер-реквизиттерден ғана тұратын ақпараттар жиынтығы.
Файл (массив) – мәнділігі әртүрлі анық құрылымды хабарламалар
немесе реквизиттердің бірнеше көрсеткіштерін қосатын ақпараттар
жиынтығы.
Ақпараттық ағын – бухгалтерлік есептің қандайда нақты бөлігіне
байланысты массивтер жиынтығы.
Ақпаратық жүйе – тікелей және кері байланыстары бар ақпараттық
ағындардан тұратын ақпараттың ең биік бірлік дәрежесі болып
табылады.
Кодтау және классификация жүйесі.
Классификация - әртүрлі белгілер бойынша көпшілікке берілген
объектілердің ойдағыдай бөлінуі. Объектілер классификациялары бойынша
топтық белгілер: класс, классасты, топ, топасты, т үрасты, тип болып аталады.
Классификатор – кодталған объектілер атауларының жүйеленген бірлігі,
олардың классификацияланған топтар мен кодтық байланыстары болып
табылады.
Классификация жүйесі – бұл объектілердің жиынның жиынастыға
бөлінуінің ережелер жиынтығы. Практикада көбінесе классификацияны ң екі
жүйесін: иерархиялық және фасеттік қолданады.
Классификацияның иерархиялық жүйесі болып классификациялық
топтар арасындағы иерархиялық қатынас орнайтын классификация табылады.
Иерархиялық жүйенің классификациясында әрбір топтың бөлінуі бір негізге
байланысты өндіріледі. Әрбір деңгейде алынатын топтардың
классификациялары жоғарғы тұрғанға бағынышты және қайталанбайды.
Классификацияның фасеттік жүйесі көпаспектілі жүйе
классификациясына жатады.классификацияның фасет-аспектісі
классификациялық тәуелсіз топтарын құрылуы барысында
қолданылады.классификациялық фасеттік жүйесіндегі топтар т ән
фасеттерден алынған белгілер комбинациялар ар қылы құрылады.
Классификацияның фасеттік жүйесін құрғанда фасеттерді ң біріккен
шығаруды және тек қана мәнді белгілерді сорттауды талап етеді.
Кодтау – объектіге кодтық белгінің қойылу процесі. Қайта кодтау – ертерек
кодталғанобъектіге жаңа кодтық белгінің қойылуы.
Декодтау – кодтауға кері процесс.
Келесідегідей кодтау жүйесі қолданылады: реттік, сериялы қ, ұстанымды,
шахматтық, қайталану кодтау жүйесі, біріккен.
Кодтау жүйесі – бұл объектілерге кодтарды беруіне байланысты ережелер
жиынтығы.
Кодтарға қойылатын талаптар келесідегідей болады:
•мәнділігі бойынша минималды;
•объект туралы қажетті ақпараттан тұратын құрылуына байланысты
логикалық;
•бір белгіні белгілейтін болса, бірмәнділік;
•жалпы қабылданған сандық белгілерге үйренген;
•қабылдауға және есте сақтауға қолайлы.
Бухгалтерлік есепті автоматтандырудың мәні және маңызы
Кез келген кәсіпорында бухгалтерлік есепті автоматтандыру онда
бухгалтерлік ақпараттар жүйесін жасау деген с өз. Қазіргі
уақытта сондай ақпарат жүйелерін құру кәсіпорынның өз
күшімен программалық кешендер жасау емес, автоматтандыру
мәселелерін тиімді шешетін, дайын программалы қ өнімдерді
сатып алуды білдіреді.
Алайда осы тәрізді программалар кәсіпорынның барлық
ерекшеліктерін (кызмет аясын, ұйымының көлемін,
автоматтандыруға қойылатын талаптарды) қанағаттандыра алмайды,
сондықтан олар параметрлік икемге келтіру үшін үлкен резервпен
жасалады және протрамманың негізгі сипаттамаларын кеңінен
түрлендіруге мүмкіндік береді. Осыған байланысты программалық
кешенді нақты жұмыс жағдайына бейімдеу қажеттілігі туады.
Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп жүргізуге бағьпталған
ақпараттық жүйелерді шартгы түрде үш топқа бөлуге болады:
•мини-жүйелер;
•шағын және орта кәсіпорындар үшін әмбебап жүйелер;
•ірі кәсіпорындарға бағытталған кешендік жүйелер.
Мини-жүйелер айналымы үлкен емес және ж үйенін ж ұмыс
істеу мүмкіндігіне қойылатын талаптары жоғары емес кәсіпорындар ға
арналған, оларға есеп теңге түрінде жүргізіледі. Бұл жүйелерге БАС
БУХГАЛТЕР, 1С БУХГАЛТЕРИЯ жатады.
Әмбебап жүйелер терең талданыммен сипатталады. Оларда құнды қ
есеп функциясы жүзеге асырылған және олар бухгалтерлік есепті ң
барлық бөлігінде жүргізіледі. Мұндай жүйелерге ЛУКА, ТВС
БУХГАЛТЕРИЯ, ПАРУС және тағы басқалары жатады.
Қазіргі кезде Қазақстанда бухгалтерлік есептің
халықаралық тәжірибеге бағытталған реформалау үрдісі
белсенді жүргізілуде. Реформа кезеңдерінің бірі 1997
жылдың 1 қаңтарында жасалып, қабылданган
бухгалтерлік есептің ұлттық стандартын айту ға болады.
Бұл шетелдік капиталы бар фирмаларды және Қазақстан
Республикасындағы кәсіпорын-резиденттерінде бірыңғай
бухгалтерлік есеп жүйесін жүріізуге мүмкіндік береді.
Ақпараттық жүйе есебін таңцағанда оның тиімділігін,
сенімділігін, бейімділігін, құндық көрсеткіштерін және
тағы басқаларын ескеру қажет.
Назарларыңызғ
а
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Ақпараттық - аналитикалық жүйенің компоненттері және құрылымы
Интеллектуалды ақпараттық жүйелер
Негізгі комплекске кірмейтін функционалдық кіші жүйелер
Персоналды басқару аутсорсинг
Ақпараттық жүйелер ұғымы
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің принциптері
Халықаралық аудит стандарты
Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
Қолданбалы программаның дестелері
Пәндер