Оқу әдістері жәні құралжабдықтары
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы мемлекеттік универсиеті
Жарартылыстану-Математика факультеті
Математика кафедрасы

СӨЖ
Тақырыбы: Оқу әдістері жәні құрал-
жабдықтары .

Орындаған:Иманмадиева Балжан
Тобы:Т-413
Тексерген:Тұрғанбаева Б.Ш
Педагогиканың оқу әдістері мен тәсілдері
Әдіс (грек. «methodos» - шындыққа жетудің жолы) ретке келтірілген іс- әрекетті ң белгілі бір
тұрғыда мақсатқа жету жолын білдіреді
Оқыту әдісі дегеніміз оқытушы мен білім алушылардың ретке келтірілген өзара байланысты іс-
әрекеттерінің оқу үдерісіндегі білім беру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерді шешуге ба ғыттал ған
іс-әрекет түрі
Оқыту әдістері – оқу-тәрбие үдерісінде үйретуші, дамытушы, тәрбиелеуші, ынталандырушы
(мотивациялық) және бақылау-түзетушілік қызметтерді атқарады.
Педагогикалық практикада оқыту әдістерінің жинақталған мол қорын байқауға болады. О қыту
әдістерінің бірнеше топтарын ақпаратты қабылдау мен дидактикалық міндеттерді шешуге
байланысты жіктеуге болады. Кеңінен тараған оқыту әдістері ретінде о қу-танымды қ іс- әрекет
құрылымына негізделген студенттердің танымдық іс-әрекеттерін арттыра т үсетін мынандай
әдістерді атауға болады: сөздік, көрнекілік, практикалық, репродуктивті және ізденістік, индуктивті
және дедуктивті әдістер, өзіндік жұмыс әдістері, сонымен қатар педагогиканы оқытудағы бақылау
мен өзін-өзі бақылау әдістері.
Ұсынылып отырған оқыту әдістерінің жіктемесін тұтас деп атауға болады, себебі олар
студенттердің оқу-танымдық іс-әрекеттерін арттырудың барлық құрылымды қ элементтерін есепке
алады (оның ұйымдастырылуы, ынталандыруы, бақылауы). Бұларды ң жиынты ғында қабылдау,
ұғыну, практикада қолдану секілді танымдық іс-әрекеттің түрлері тұтасымен көрініс тапқан.
Оқыту әдістерінің жіктемесі
Оқыту әдістерінің тобы
• Сөздік Дәріс, әңгіме, сұхбат, түсіндіру, пікірталас, кітаппен жұмыс
• Көрнекілік Иллюстрация және демонстрация
• Практикалық Жаттығу, педагогикалық есептерді шешу, дидактикалық және іскерлік ойындар, тренингтер, зертханалық
жұмыс
• Индуктивті және дедуктивті Талдау, салыстыру, салғастыру, абстрактілеу, жинақтау, қорыту, модельдеу (үлгілеу),
педагогикалық есептерді шешу, педагогикалық жағдаяттарды талдау
• Репродуктивті Түсіндіру, дәріс, әңгіме, нұсқау беру, кітаппен жұмыс, жаттығу
• Проблемалық-ізденістік Эвристикалық әңгіме, проблемалық сұрақ, жағдаятты талдау, салыстыру, жинақтау, жүйелеу,
модельдеу (үлгілеу), зертханалық зерттеу жұмысы
Өзіндік жұмыс әдістері
• Кітаппен жұмыс, жаттығу, педагогикалық есептерді шешу, тест шешу, зертханалық зерттеу жұмысы, жоба құру

Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдісі
• Оқу пікірсайыстары, иллюстрация және демонстрация, дидактикалы қ ж әне іскерлік ойындар, тренингтер, жеке
(топтық) жобалау, зертханалық жұмыс

Оқыту бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері
• Ауызша бақылау: жеке, фронтальды (жаппай) тексеру.
• Жазбаша бақылау: жазбаша бақылау жұмыстары, тестілеу, т үсіндірмелі ж әне графикалы қ диктанттар.
• Машиналы бақылау: тестілеу, виртуалды зертханалы қ жұмыс
«Миға шабуыл» тәсілі
«Миға шабуыл» әдісі – студенттердің ғылыми және практикалық
проблемаларды шешудегі дәстүрлі емес жолдарын іздестіретін ақыл-ой
іс-әрекетін ұйымдастыруға бағытталған оқыту тәсілі.Ол бірнеше
кезеңдерден тұрады

• Проблеманы анықтай алу немесе проблемалық жағдаят туғызу

• Талдаусыз және дәлелсіз әр түрлі ойларды алға шығару

• Ойларды, ұсыныстарды теориялық, эмпирикалық жағынан
3 тексеру, талдау

• Үздік ойларды таңдау және бағалау

Әдістің құрылымы екі бөліктен тұрады: біріншісі –
ойларды шығару, екіншісі – ойларды дамыту және қорғау.
Бұл әдісті көбінесе семинар сабақтарында кейде
дидактикалық мақсатты ескере отырып дәріс
сабақтарында да қолдануға болады
«Миға шабуыл» әдісін қолдануға даярлық келесі кезеңдерден тұрады:

I Сабақтың мақсат пен міндеттерін анықтау

Сабақтың жалпы өту барысын жоспарлау, сабақтың әр
II кезеңінің уақыт көлемін анықтау.

Жаттығу үшін 3-4 сұрақ құрастыру, психологиялық
III қысымды азайту мақсатында қызықты жағдаяттарды
таңдап алу.
Ортаға түскен ойларды бағалау үшін бағалау нормаларын
IV әзірлеу (өзектілігі, теориялық негіздеме, практикалық мәні
және т.б
«Миға шабуылдың
«мықты» және «әлсіз» тұстары
-танымдық белсенділікті арттыруы;
-оқу материалын білім алушылардың шығармашылық жолмен
меңгеруі;
-теорияның практикамен байланысы;
- көңілдің ортақ іске жұмылуы;
-проблеманы шешу кезеңінде ойлау қызметінің күшеюі;
-топта жұмыс істеу іскерліктерін қалыптастыру -дайындық үшін
қосымша уақыт қажет;
-барлық студенттер «миға шабуыл» әдісімен таныс болмауы мүмкін;
-барлық тақырып осы әдіспен оқытылуы мүмкін емес
Әр түрлі оқыту әдістерінің салыстырмалы
сипаттамасы
Шешілетін міндеттер
қалыптастырады дамытады
білім іскерлік ойлау ес сөйлеу
Сөздік ** - - - *
Көрнекілік * * * ** -
Практикалық * ** ** * -
Кітаппен жұмыс * * * * *
Мультимедиямен жұмыс * * * * -
Өзіндік жұмыс ** ** ** * *
Ауызша және жазбаша бақылау ** * * * **
Пікірталас, «дөңгелек үстел», «миға шабуыл» және т.б. ** - ** * **
Ескерту: (**) толығымен шешеді; (*) жартылай шешеді; (-) аз шешеді.
Модульдік оқыту – оқушыға жеке бағдарлама бойынша ұсынылған, тұтас бағдарламалық
әрекеттен ақпараттар жиынтығын құрайтын және алға қойылған дидактикалық мақсаттарға
жету үшін әдістемелік жетекшілік жасайтын білім алушылардың өз бетімен істейтін жұмысы
Модульдік оқыту шарты бойынша педагогика мазмұны жекелеген модульдерден құралады,
оны меңгеруге әдістемелік жетекшілік жасалады. Модульдер көмегімен білім алушылардың
саналы түрде белгілі бір деңгейдегі алдын-ала даярлықтарын қамтамасыз етуге болады.
Модульдік оқытудың негізгі ойлары төмендегідей принциптер арқылы жүзеге асады:
-модульдік, педагогика бойынша оқу материалдары модульдерге құрылған;
-икемділік, педагогика пәні бойынша оқу материалы модульде дербес болады, оны меңгеру
уақыт мезгіліне байланысты ауытқып отырады;
-саналы перспективтік, білім алушы өзінің меңгерген әрбір оқу материалының басқа оқу
модулін меңгеруге негіз болатынын саналы түрде біледі;
-кеңес берудің жан-жақтылығы, білім алушы өзіне қажетті көлемдегі кеңесті оқытушыдан ала
алады.
Модульдік оқытудың негізгі бірлігі болып модульдер табылады. Модуль – оқу материалының
бөлігі, ол нақтылы бір жұмысты орындау үшін қажет болатын алғашқы теориялық білім мен
практикалық дағдыларды игеруді қамтамасыз етеді.
Оқу модулі – белгілі бір дидактикалық мақсаттарға сай оқу бағдарламасының жеке бірлігі.
Модульдің оқытудың жалпы мақсаттары негізінде жобаланып, нақтылы мазмұнға бағытталған
белгілі бір дидактикалық мақсаттары бар. Ол оқу курсының, әдістемелік қамтамасыз етілудің,
ұйымдастырушылық формалардың аясында қисындық аяқталған блок түрінде беріледі.
Оқу модулі тұтастығымен, құрылымдығымен, толық аяқталуымен сипатталады.
Модульдік оқыту уақыт үнемдеу, оқытушының оқу үдерісін ұйымдастыруға кеткен күшін
үнемдеу деген бірнеше ерекшелікке ие.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Педагогика. Оқулық / Абай атындағы Қазақ ұлттық пед.
университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы.-
Алматы: Print-S, 2005. -429 б.
Қоянбаев Ж.Б. Қоянбаев Р.М. Педагогика. –Алматы, 2002. -384
б.
Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.-Алматы:
Дарын,2004.-152 б.
Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. -Алматы:
Дарын, 2004. -448 б.
Сабыров Т.С. Оқыту теориясы. – Алматы, 2000.
Коджаспирова Г.М. Педагогика.–М.:Гардарики,2007.-528 б.

Ұқсас жұмыстар
Арқанды алқа
MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
MS Excel кестелік процессор
MS Excel бағдарламасы
Алгоритм күрделілігі
Томас Мор идея лары
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритмның күрделіліг. Алгоритм түсінігінің функйия түсінігімен байланысы.Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Microsoft Office Excel
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік
Теломерлер.Теломеразалық белсенділік
Пәндер