Pascal тілінде бағдарламалау
Презентация қосу
TP және Си подпрограммаларды
пайдалануды салыстыру. Ішкі
программаларды пайдаланатын
программалар құру. Модульдерді
пайдаланатын программа құру.
Орындаған:Қайырбеков М.Қ
Тексерген:Жаксыгулова Д.Д
Pascal тілінде бағдарламалау

Паскаль тілінде программа жеке - жеке жолдардан тұрады.
Оларды теру, түзету арнайы мәтіндік редакторлар
атқарылады.Бір қатарда бірнеше команда немесе
оператор орналаса алады, олар бір - бірімен нүктелі үтір (;)
арқылы ажыратылып жазылады, бірақ бір жолда бір
ғана оператор тұрғаны дұрыс, ол түзету жеңіл, әрі оқуға
ыңғайлы.
Паскаль тілінде программа үш бөліктен тұрады: тақырып,
сипаттау бөлімі және операторлар бөлімі. Кез келген
программаның алғашқы жолы PROGRAM сөзінен басталатын
оның тақырыбынан тұрады. Одан кейін программаның ішкі
объектілерінің сипаттау бөлімі жазылады. Program BASTAU:
Сипаттау бөлімі begin Операторлар бөлімі end
Операторлар бөлімінде командалар ретімен орналасады.
Турбо Паскаль тілінде программа құру
Программа деп аталуы Pascal тілінде операторлар тобы
негізгі программаға жүгінеді.
Подпрограмма Turbo Pascal тілінде бағдарланған істі
тексеру деп аталады.
Подпрограмма Pascal да 2 түрде болады. Олар
процедуралар мен функциялар деп бөлінеді.
Процедура дегеніміз-программаның тәуелді емес бөлгі
болып табылады.Қандай да белгілі бір іс-әрекет арқылы
жүзегеасырылады.
Мысалы:Read(F) пернетақтадан кейбір мәндерді оқиды
және Delay (5) оны тағайындау арқылы бағдарламаны
іске асыру кідірісті тудырады.
Функцияның процедурада 2 айырмашылығы
бар:скалярлы (қарапайым) белгіні шақырғанда нүкте
арқылы беріледі және функция аты мүмкін операннд
сияқты кіреді.
Мысалы:Char(65) функциясы символ А шақыру нүктесі
Паскаль тіліндегі программа ішкі
программа құру
Паскалб тілінде программа 3 бөліктер
тұрады:тақырыптан сипаттау бөлімінен және
операторлық бөлімнен.
Program BASTAU:Сипаттау бөлімі begin операторлар
бөлімі end.
Программаның тақырыбында программаның аты
жазылады.
Мысалы:
program bastau;{программа тақырыбы}
Const pi=3.14159;{ тұрақтының мәнін беру}
Var r,l:read;{r,l мәндерінің нақты сан екенін
сипаттау}
Begin{Оператордың басы}
Readln(r);{r мәнін енгізу}
C++ тіліндегі программаның құрылымы
С++ тіліндегі кез келген программа бір не бірнеше
Функциялардан тұрады. Міндетті түрде жалғыз басты
функция
main () анықталуы тиіс, әрқашанда программаны орындау
содан
басталады. Басқаша айтқанда, дәл осы атқарушы барлық
жұмысты орындайды. Функцияның сипаттамасы тақырып
пен
денеден тұрады.Функцияның ерекшелік белгісі болып оны ң
атынан кейінгі дөңгелек жақшалар саналады.Функция денесі
әдетте фигуралық жақшаларға алынып, әрбірі нүктелі үтір (;)
символымен аяқталатын операторлар жиыны болып табылады.
С++ тіліндегі кез келген айнымалы пайдаланылғанынша
дейін сипатталуы тиіс. Әдетте барлық айнымалылар
функцияның басында бірінші орындалатын оператор алдында
сипатталады. Мағынасы бар аттар программаны оқуды
және түсінуді жеңілдетеді; комментарийлер де бұл мақсатта
қызмет етеді. Комментарий – программа мағынасын
түсінуге
көмектесетін ескертулер. /*мен*/ арасындағы кез келген
Символдар комментарий болып табылады. Олар оқырман
үшін арналған және де компилятормен ескерілмейді.
ТР және Си программалау тіліндегі
айырмашылықтар
Си тіліндегі мүмкіндіктер Паскаль тілінде
шектеулі. Мысалы:Операциондық жүйенің
фрагменті Си тілінде жасалғанымен
Паскаль тілінде жүргізілмейді.
Паскалдағы трансляторлар қатары Си
тілінде жазылған. Паскалб тілінде
жазылған қолданбалы бағдарламалар
жеңіл жұмыс істеп, еркіндікке қол жеткізе
алады. Паскаль тілінде программа жазу
жеңіл,ал Си бағдарламасының жазу
құрылымы ауырырық болып келеді.
ТР және Си программалау тіліндегі
айырмашылықтар
Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған
бағдарламалардың басты айырмашылығы
С тілі бұл жүйелік бағдарламалау
тілі,сондықтан ол жүйелік бағдарламалай
деңгейіне арналған.
Паскальда жазылған мәтін көбінесе есеп
шығарудың алгоритмін көрсететін
формальді тіл,ал Си тілідег мәтін тек
формальді емес, есеп шығару
алгоритімінің машиналық бағытталған
көрініс болуы мүмкін.
Модульдік программалау
Си прграммалау тілінде
Модульдік программалау егер программаға
бірнеше модуль қатысатын болса онда
олардың өзара байланысындағы
қателерді,яғни интерфейстегі қателерді тек
программаның орындалуы кезінде ғана
байқау мүмкін болатындығын тиімсіз жақ
мәселелерін шешті.Себебі модуль
программадан тыс өз алдына бір бөлек
компиляцияланады.Егер программаға
қатысатын модульдер саны көп болса,
мұндай қателердің бәрінің алдын алу
мүмкін емес екені белгілі болады.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Глобал компьютер желісі
Паскаль бағдарламалау тілі
Бағдарламалау тілдері
Менің ғылыми жұмысым Турбо Паскаль алгоритмдік тілінде программалау пәніне арналған электрондық оқулық
Бағдарламалау және бағдарлама
Borland Delphi бағдарламалау ортасы. Delphi бағдарламасын іске қосу. Delphi бағдарламалау ортасының терезесі
Қосымшаларды құру құралдары
Пәндер