Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Презентация қосу
 Си тілінде құрылған программаның
құрылымын сипаттау.
Си программалау жүйесінің файлдарының
құрамы.
Си тілінде деректерді ұйымдастыру.

Орындаған: ВТ-405 группасының студенті
Дүйсенбекова А. А.
Тексерген: Жаксыгулова Д. Д.
Қазіргі уақытта программалауда 3 концепция
белгіленген:
объектілі бағытталған программалау; (ОБП)
унификацияланған модельдеу тілі (UML)
программалық қамтамаларды құру арнайы
жабдықтары
Барлық объектілі бағытталған программалау
тілдерінің ішінде ең кең таралған С тілі. Осы бағытта
соңғы пайда болған Java тілінің С тілімен
салыстырылғанда келесі кемшіліктері бар:
көрсеткіштер, шаблондар, бірнеше қайтара
мұрагерлік Java тілінде қарастырылмаған. Барлық
синтаксис жағынан бұл тілдер ұқсас.
Қазіргі таңда Microsoft және Borland компаниялары
құрған С++ тілінің Microsoft Windows жүйесінде
программалау ортасы көп тараған.
Объектілі бағытталған программалау
Полиморфизм.
Кластар. Функциялардың
Барлық тілдерде Мұрагерлік. олардың
стандартты типтер Класс ұғымы мұрагерлік қолданып тұрған
бар, мысалы int. ұғымына алып келеді. шамалардың
Кластар объектілер С тілінде басқа типтеріне
қандай кластарды анықтайтын байланысты әр
функциялардан класты негізгі класс деп түрлі
тұратындығын атайды. Қалған кластар, қызметтерді
анықтайтын форма оның қасиеттерін атқаруы
болып табылады. мұрагерлікке алады да, полиморфизм
Класты жариялау өздерінің қосымша деп аталады.
барысында ешқандай басқа қасиеттерін Егер, мысалы, +,
объект құрылмайды, қабылдайды. Оарды =
мысалы int типі int туынды класстар деп операцияларын
айнымалының бар атайды. Құрылған класс жұмыс істеу
екендігін білдермейтін басқа программаларда да мүмкіндіктерімен
сияқты. Яғни класс қолданылуы үмкін. Бұл қамтамасыз
өзара ұқсас қасиет класс кодын етсек, онда бұл
объектілер қайталап қолдануға операцияларды
жиынтығын сипаттау мүмкіндік береді. асыра жүктелген
үшін қажет ұғым. операциялар деп
Процедуралық тілдерде жазылған программалар
негізінен инструкциялар жиынты ғы болып табылады. Б ұл
тілдердегі программалар функциялардан т ұрады, олар
тізбектелген іс-әрекеттер тізімін орындайды.
Бірнеше функцияларды модульдерге біріктіруге болады,
бірақ сонда да процедуралық принцип са қталады.
Процедуралық тілдерде екі түрлі берілгендер типтері бар:
жергілікті (локальді) және кең ауқымды (глобальді).
Жергілікті берілгендер тек функцияларды ң ішінде ж әне
тек сол функцияларда ғана қолданылады, ал барлы қ
функцияларда қолдану керек болса ке ң ау қымды етіп
жариялайды. Функциялар мен берілгендер арасында ғы
күрделі байланыстар программаны ң құрылымын да
күрделендіреді.
Кең ауқымды берілгендерді функциялар шектеусіз
қолдана алады. Бұл процедуралық тілдердің ең бір
үлкен кемшілігі. Екінші кемшілігі, ол берілгендер мен
функциялардың жеке-жеке қолданылуы. Бұл
жағдайда нақты өмірдегі объектілерді дәл сипаттай
алмаймыз. Мысалы егер объект машина болса, онда
оның қасиеттері (мінездемесі) – двигательдің күші,
есіктер саны болады, ал іс-әрекеті ретінде мысалы,
тормозды басуды жатқызуға болады. Яғни
қасиеттерге программада берілгендерді, ал іс-
әрекеттерге программада функцияларды
сәйкестендіруге болады.
ОБП-дың негізгі идеясы – ол берілгендермен осы берілгендерге
қолданылатын іс-әрекеттердің объект деп аталатын бір бүтінге
бірігуі.
Объектілердегі функциялар С тілінде әдістер деп аталады. Егер
объектінің кейбір берілгендерін оқу керек болса, онда осы
әрекетті орындау үшін қолданылатын әдісті шақыру керек. Б ұл
әдіс берілгенді оқиды да оның мәнін қайтарады. Оны ң м әнін
тіке, әдісті қолданбай ала алмаймыз. Яғни берілгендер
кездейсоқ сыртқы әсерден қорғалған. Берілгендер мен
функциялар инкапсуляцияланған (біріктірілген) делінеді.
Жасыру және инкапсуляция ОБП-дың негізгі терминдері
болып табылады. Егер берілгенді өзгерту қажет болса, онда оны
да объектінің әдісінің көмегімен орындау керек. С++ тіліндегі
программа объектілер жиынтығынан т ұрады. Олар біріні ң бірі
әдістерін шақыру арқылы бір-бірімен әрекеттерді орындайды.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА КӨП
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Си тілінде құрылған программаның құрылымын сипаттау Си программалау жүйесінің файлдарының құрамы қандай Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Ойын терезесіндегі фигуралар
Си тілінде құрылған программаның құрылымын сипаттау
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Си тілінде құрылған программаның құрылымы
Pascal тілінде бағдарламалау
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
Пәндер