Мультимедиа жүйесі
Презентация қосу
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДОГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖЕНЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

СӨЖ №1
пән:Информатика
Тақырыбы:Мультимедиа жүйесі
Орындаған:Дз-517 Болатқазы Б.А
Тексерген:Рысжанова А С

Семей 2015 жыл
Жоспар

1. Мультемедиа деген не?
2. Мультимедиалық программалық қамсыздандыру
3. Мультимедиа құралдарының негізгі стандарттарына
жататын программалар
4. Мультимедиа технологиялары қай кезде қолданылады?
5. Гипермедиа
6. Мультимедиялық технология.
7. Мультимедияны қолдану аумағы.
8. Мультимедиялық қосымшалар құру технологиясы.
Мультимедиа (multimedia) - бұл компьютерлік жүйеде
мәтін, дыбыс, видеобейнелерді, графикалық бейнелерді
және анимацияларды (мультипликация) біріктіруге
мүмкіндік беретін қазіргі заманғы компьютерлік ақпараттық
технология. Мультимедиа - бұл мәтін, графика, анимация,
сандық бейнелерді, видео, дыбыс сияқты мәліметтер типін
енгізуге, өңдеуге, сақтауға, беруге және бейнелеуге
мүмкіндік беретін технологиялар жиынтығы.
Мультимедиалық технологиялар (МТ) - визуалдау,
аудиоэффектілерді және интербелсенді бағдарламалық
қамтамасыздандырудың жалпы басқаруымен әртүрлі
жағдайларды мультипрограммалауды қамтитын
электрондық құжаттарды дайындау әдісі.
Мультимедиа технологиясының идеялық алғышарты ретінде
1945 жылы американ ғалымы Ваннивер Бушпен ұсынылған
"MEMEX” жадысын ұйымдастыру концепциясы саналады. Ол
ақпаратты оның формальды белгілері (нөмір, адрес реті немесе
алфавит бойынша т.с.с) бойынша емес мағыналық мазмұнына
қарай іздеуді қарастыратын. Бұл идея гипермәтін (мәтіндік
құжаттар жиынтығының жұмыс жүйесі) түрінде компьютерлік
жүзеге асырылады, одан кейін гипермедиа (графика, дыбыс, видео
және анимациялар жиынтығымен жұмыс жүйесі) және осы
жүйелерді байланыстырған мультимедиа. Яғни мультимедиа
мәтін, графика, дыбыс және видеобейнелерді біріктіретін
диалогтік ақпараттық технология болып табылады. Мультимедиа -
кешенді түсінік. Бір жағынан, ол құжаттардың ерекше типі болса,
екінші жағынан - программалық және аппараттық
қамсыздандырудың ерекше классы. Мультимедиалық
құжаттардың қарапайымдардан айырмашылығы, дәстүрлі
мәтіндік және графикалық деректерден басқа дыбыстық және
музыкалық объектілерді, анимацияланған графиканы,
видеоүзінділерді қамтиды.
Мультимедиалық программалық қамсыздандыру - бұл
мультимедиалық құжаттарды және үзінділерді құру және
ойнату үшін арналған программалық құралдар.
Мультимедиалық аппараттық қамсыздандыру -
мультимедиалық программалық қамсыздандыруды құру,
сақтау және ойнату үшін қажет құрал-жабдық. Оларға
дыбыстық карта, CD-ROM дисковод және дыбыстық
колонкалар жатады. Сонымен қатар құрал-жабдықтардың
бұл тобын базалық мультимедиалық кешен деп атайды.
Мультимедиа құралдарының дәстүрлі ақпарат
тасушылардан айырмашылығы - интербелсенділік, еркін
талғап-талдап түсіндіру және үйірімділік .
Мультимедиа құралдарының негізгі стандарттарына
келесі программалар жатады:

Лазерлік ойнатқыш (CD Player);
Әмбебап ойнатқыш (media Player);
дыбыстың естілуін реттеуші (Volume Control);
Фонограф дыбысты жазу программасы (Sound
Recoder).
Мультимедиа технологиялар жарнама бизнесінде,
компьютерлік ойындарды құруда қолданылады. Мультимедиа
технологиялардың кең дидактакалық м үмкіндіктері
электрондық оқу құралдарын құруда және оқытушы
сипаттағы материалдарды құруда қолданылады.
Мультимедиа құралдары ретінде: графика, гиперм әтін,
дыбыс, анимация, видеоны қолдана отырып, қолданушы ға
компьютермен қарым-қатынас жасау ға м үмкіндік беретін
аппараттық және программалық құралдар кешенін т үсінуге
болады.
Біздің елімізде мультимедиа жүйелерінің м үмкіндіктері
қоғамымыздың барлық салаларына, оның ішінде білім беру
саласы бойынша ұлттық тұрғыдағы әдістемелік ж үйе
жасаудың жаңаша моделін жасау барысында ке ңінен
пайдалануда.
Гипермедиа
Гипермедиа - бұл мәліметтер к өрінісі ж әне о ған кіру
әдісі. Оның концепциясы граф т үрінде берілген
мәліметтер кеңістігінің моделінде орналасады,
түйіндерінде мәліметтер, ал семантикалы қ байланыс
граф доғасында қамтылады. А қи қатты гипермедия
жүйесіндегі сақталатын мәлімет осы заман ғы
компьютер шығара алатын барлық мүмкін формалармен
көрсетіледі. Сонымен қатар, гипермедиа өзінде радио
(аудио), теледидар (динамикалы қ бейне), пресса (текст,
суреттер, фотосуреттер) және компьютер
(видеотерминал) компьютерлік гиперортада құрамында
жататын гипертекстік байланыстарды орнатады.
Мультимедиялық технология.
Мультимедия - компьютерде дыбысты, а қпаратты,
тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді көрсету үшін
жинақталған технология.
«Мультимедия» - екі жай сөзден тұратын к үрделі с өз:
«мульти» - көп, «медиа» - алып ж үруші немесе
тасымалдаушы. Осылайша, «мультимедия» компьютерлік
терминін «көптеген тасымалдаушылар» деп аудару ға
болады, яғни мультимедия ақпаратты (дыбыс, графика,
анимация және т.б.) сақтаудың және көрсетудің к өптеген
амалдары дегенді білдіреді. Егер мультимедияны а қпаратты
көрсетудің белгілі-бір технологиясы деп айтар болса қ, екі
аспектіні еске түсірген де жөн - құрылғылы қ немесе
аспаптық және бағдарламалық.
Мультимедияны қолдану аумағы.
Мультимедия - информацияны бейнелеудің е ң жа ңа
түрі. Ол экранға түрлі түсті мәтіндік, дыбыстық
мүмкіндіктерді біріктіре отыра шығып, ЭЕМ-нің барлық
жылжыту, сөйлеу, музыка беру жақтарын толық
пайдаланады. Мұндай мүмкіндікті компьютердің
қосымша дыбыстық құрылғысымен СД - РОМ дискісі
бар және онда бейне фильмдерді, фонаграммаларды, т үрлі
түсті гаммаларды көрсету жақтары толық қамтылған.
Мультимедиялық компьютер фороаппараттарды,
бейнемогнитафондарды, бейнекамераларды қосу ға
арналған арнаулы бейнелік суреттерді өңдегенде қажет
болады. Бірақ оның арзан тұратына өз-өзіне белгілі.
Мультимедиялық қосымшалар құру
технологиясы.
Мультимедия - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және
қозғалыстағы бейнелерді көрсету үшін жинақталған технология. Я ғни
Мультимедия ақпаратты сақтаудың және көрсетудің амалдары дегенді
білдіред. Егер мультимедияны ақпаратты көрсетудің белгілі бір технологиясы
деп айтар болсақ, екі аспектіні еске түсірген де ж өн - құрыл ғылы қ немесе
аспаптық және бағдарламалық. Мультимедияның құрылғылық жағы қалыпты
амалдармен де (графикалық, адаптер, монитор, дербес дыбыс картасы. СД-РОМ
жетігі және т.б), қосымша амалдармен де, (бейнекарта телевизиялы қ кіру ж әне
шығумен, СД-Р, СД-РW, DVD жетектері және т.б.) таныстырылуы м үмкін.
Мультимедия технологиясы күнделікті өмірімізге нық енді. Алайда,
осындай қолданбалы бағдарламамен дұрыс жұмыс істеу үшін мультимедия мен
компьютер де барлық талапқа сәйкес болуы тиіс. Сонымен, мультимедиялы қ
компьютер дегеніміз - бұл мультимедияық барлық қолданбалы программалар
өзінің барлық мүмкіндігін көрсете алатын компьютер т үрі. Мультимедиялы қ
компьютер көп нәрсені жасай білуі керек: монитор экранында графикалы қ
және бейне ақпараттарды, анимацияны көрсете білуі керек. Дыбысты қ,
музыка, соның ішінде компакт дискілердегі музыка с үйемдеуі жо ғар ғы
деңгейде болуы шарт. Мультимедиялық компьютерді ң аппаратты қ б өлігі.
Қорытынды

1.Ақпарат көздері
2. А. Қ. Құсайынов. – Алматы: «Мектеп» баспасы» ЖАҚ, 2002 жыл

Ұқсас жұмыстар
МУЛЬТЕМЕДИА ЖҮЙЕСІ.КОМПЬЮТЕР ЖӘНЕ ВИДЕО
Компьютерлік технология
Ақпараттық коммуникация технологиясы және оның құралдары
Мультимедиялық технологиялар тұжырымдамасы
Жобаларды құрудың бағдарламалық құралдары
Мультимедиа технологиялары
Сандық дыбыс
Мультимедиа технологиясы туралы ақпарат
Мультимедиялық технологияның мүмкіндіктері
Мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың мультимедиа құралдарымен жұмысының психологиялық қырлары
Пәндер