Тексеру және таңдау операторлары. Циклдық программалауға арналған командалар туралы ақпарат
Презентация қосу
Тексеру және таңдау
операторлары 8 Циклды қ
программалауға
арналған командалар
Орындаған: Айбек.Б
Таңдау оператормен жұмыс істеу

• Таңдау операторы программаның мүмкін болатын
бірнешежалғасының бірін таңдауға мүмкіндік береді.
Таңдау операторының құрылымы мынандай:
• Case< ключ выбора> of <список выбора>
[else<операторы>] end;
• Таңдау операторлар келесі алгоритм арқылы жұмыс
істейді: Case операторы айнымалының мәнін мүмкін
болатын қатарымен салыстырады және әр мәнге
сәйкес әр түрлі операторларды орындайды. ELSE
сөзінің болуы міндетті емес, егер ол болмаса, яғни
жәй ол өрнек ешбір мәнге сәйкес болмаса, онда,
CASE-тің END
Case операторының орындалу:

Алдымен <өрнектің> мәнi анықталады. Анықталған м ән қай тiзiмге
жатса, сол тiзiмге сәйкес келетiн оператор орындалады да, бас қа
операторлар орындалмай, case операторы жұмысын ая қтайды.
Егер <өрнектің> мәнi тiзiмнiң ешбiреуiне жатпаса, онда else-де
көрсетiлген <оператор> орындалады. Еlse болмаса, case операторы
жұмысын аяқтайды.
Case операторын пайдалану ережелерi:
CASE сөзінен кейінгі өрнек м әні дискретті типке жатуы тиіс; б үтін санды
тип үшін ол integer болады;
Өрнек пен тiзiмдегi мәндер бiр типтi болу керек.
Тұрақтылар мәндері бір-бірінен айрықша болып, қайталанбауы тиіс,
олардың мәні диапазонға сәйкес келгенде де, бір-бірімен қиылыспай өз
аралықтарын ғана қамтуы қажет.
Көп жағдайда аргументтерінің әр түрлі мәні
бойынша алгоритмнің белгілі бір бөліктерін
бірнеше рет қайталауға тура келеді. Осындай
процесстерді ұйымдастыру үшін циклдік
құрылымды алгоритмдер – қайталау
операторлары қолданылады. Олар әр түрлі
заңдылық негізіндегі ереже бойынша
қолданылады.
Цикл – белгілі бір әрекеттер тізбегінің
бірнешерет қайталанып орындалуы.
қадамдар саны белгілі цикл
қадамдар саны белгісіз цикл (шартты цикл)
Циклдік құрылым while P do A;
Мұнда А əрекеті Р предикат мəні ақиқат болып тұрса,
қайталана береді. Сондықтан А əрекеті орындалуы кезінде
Р-ға əсер ететін айнымалылар мəні өзгеруі тиіс.
Бұлай болмаған жағдайда шексіз цикл орын алады.
Предикат мəні А əрекетіне дейін анықталады, сол себепті
кейде А əрекеті бір де бір рет орындалмауы да мүмкін. Цикл
– дейін
repeat A until P; (Бейсик, Паскаль тілдерінде)
do A while P;(С/С++, C#, Java, PHP тілдерінде)
Паскаль тілінде қайталау процессін жүзеге
асыратын циклдік операторлардың 3 түрі бар:
• арифметикалық цикл — FOR,
• шартын алдын ала тексеретін цикл – WHILE
және
• шартты соңынан тексеретін цикл – REPEAT.
• Егер шартын алдын ала тексеретін циклдегі
операторды неше рет қайталау керек екендігі
белгісіз болып, оның тек қайталану шарты
берілсе, онда WHILE, REPEAT операторлары
пайдаланылады. Ал FOR операторы қайталану
саны алдын ала белгілі болған кезде
қолданылады.
FOR операторын параметрлі цикл операторы
деп те аталады, өйткені, қайталау саны
функция аргументі сияқты циклдің параметрі
қызметін атқаратын басқару айнымалысы
арқылы беріледі.

Ұқсас жұмыстар
Тексеру және таңдау операторлары. Циклдық программалауға арналған командалар
Оралымды алгоритмдер
Графиктерді анимациялау тәсілдері
Тармақталу алгоритмдері
Цикл операторлары
Көшу операторы
Паскаль программалау тілдері
Блок схема түрінде
Параметрлі қайталану командасы
Сызықтық бағдарлама құрылымы
Пәндер