Экономикаға бағытталған программалық жабдықтар
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ және ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ
Тақырып: Экономикаға бағытталған программалық жабдықтар

Орындаған: Жанат.А
Тексерген:Рысжанова.А.С
Топ:ДЗ-517

  2015 ЖЫЛ
Программалық құралдар
Программа — магниттік тасымалдаушыда (дискіде) файл т үрінде
сақталып, әрбір адамның командасы бойынша компьютер жадына
жуктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нүсқаулар жиыны.
Көптеген мәселелер өзара байланыстағы бір-бірімен бірігіп отырып
жұмыс істейтін программалар кешендерінің көмегімен шешіледі .
Алдын ала келісім нақты программа арқылы орындалатын әрекеттер
(функциялар) жиынының және әр функцияның орындалу вариантын
анықтайды.
Үнсіз келісім егер жұмыс істеп отырған адам айқын түрде нұс қамаса,
көрсетілген немесе басқа әрекеттің, яғни функцияның нақты атқарылу
параметрлерін (басқа да вариантгары болғанда) тағайындайды.
Интерфейс - программалық жабдық пен.жұмыс істейтін адам
арасындағы сұқбат жүргізу шарттары мен келісімдер жиыны.
Программалық жасақ - информациялық технологиялардың елеулі бір
бөлігі. Программасыз кез келген аппаратура жәй элементгер жиыны
болады да, ол ешнәрсе істей алмайды.
ЭЕМ программалары екі топқа бөлінеді, олар:

1) жүйелі программалық жасақ;
2) қолданбалы (кәделі) программалық жасақ
Жүйелі программалар
Жүйелі программалар ЭЕМ-нің аппараттық
жабдықтар жұмысын басқарып, жүмыс істеп отырған
адамды қолданбалы программалармен
байланыстырады.
Жүйелі программалық жасақты бірнеше
топқа жіктеуге болады:
1)  операциялық жүйелер;
2) утилиттер;
3) сервистік программалар
Операциялық жүйелер – компьютерді басқаруға арналған және қолданбалы программалармен
байланысы бар нақты программа. Дербес компьютерлер үшін кең тараган оиерациялық жүйелерге
МЗ (РС) DOS, Windows 95, Windows NT,OS/2, UNIX жатады,
Дербес компьютерлерлерге арналған операциялық жүйелердің барлығы да тек бір адамдық болып
табылады. Расында да екі адамның бір мезетге бір компьютерде жұмыс істеуін елестету қиын ғой .
WINDOWS 95, WINDOWS NT, OS/2, UNIX көп мақсатты жүйелер болып саналады. Көп
мақсаттылық — бір компьютерде бір уақытта қатарласа бірнеше есепті шығару мүмкіндігі немесе
бірнеше әрекеттің қатар атқарылып жатуы. Мысалы, Сіз мәтін көшіріліп жатқан шақта ойнап та
отыруыңызға боладь, өйткені бұл жұмыстарды әртүрлі қүрылғылар атқарады немесе ол
қүрылғылардың жұмыс жылдамдығы адамның жылдамдығынан өте жоғары болып келеді.
Көптеген ІВМ - үйлесімді компьютерлер дискілікМЗ DОS операциялық жүйесі мен көп терезелі
WINDOWS графикалық операциялық жүйесін пайдаланады.

Операциялық жүкелер көптеген функцияларды орыңдайды: информацияны дискіге жазу-оқуды
жүзеге асырады, мәліметтер сақтауды ұйымдастырады, компьютер құрылғыларының өзара
байланыста жұмыс істеуін, барлық қолданбалы программалар жұмысының орындалуын қамтамасыз
етеді. Бүл жүйе ЭЕМ іске қосылғаннан кейін иілгіш не қатты дискіден алғашқы жүктелетін кещенді
программа болып табылады. Белгілі бір қосымша қызмет атқаруға керекті программалар тобы
утилиттер болып табылады. Оларға мысал ретінде антивирустік (вирустерге қарсы) программаларды,
мәліметтерді архивтеу (кысу) программаларын, компыотердің: жұмыс істеу қабілетін (диагностика)
тексеретін программаларды (тест ирограммалары) айтуға болады.

Сервистік программалар — әрбір адамның операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін
программалар тобы
Қолданбалы программалар

Қолданбалы программалар арқылы біздер өз есептерді шы ғарамыз. М ұндай
программалар "қосымшалар" (приложения) деп те аталады. Қолданбалы
программалар сан алуан, оларға қарапайым программадан бастап к үрделі есептерді
шығара алатътн қуатгы мамандандырылған жүйелерді (м әтіндік продессор,
графикалық редактор, баспаханалық жүйелер т.б.), ғылыми м өселелерге арнал ған
жоне жалпы көпшілікке қызмет ету кешендерін де жат қызу ға болады.
Қолданбалы (кәделі) программалық жасақ - белгілі бір маманды қ салалсында
нақты есептер шығара алатын программадар жиыны. Олар белгілі бір ма қсатта
пайдаланылатын және әмбебап болып екіге б өлінеді.
Дербес компьютерлердің кең тарауьша басты себеп болған
олардың алдын ала дайындалған әмбебап программалық
жасақтарың кең таралуы еді, бүл программалар тек бір есепті
шығарып қана қоймай, белгілі бір мамандық саласында есеп
жұмыстарын түгел автоматтандыруды немесе информацияның
белгілі бір түрлерін өндеуді түгел қамти алатын болды.
Әртүрлі информацияларды өндеуге мүмкіндік беретін
әмбебап программалык; жасақтың негізгі түрлері
мыналар:
- мәтін редакторлары;
- графикалық редакторлар;
- электрондык, кестелер;
- оқыту жоне ойнау программалары; информациялық
жүйелер және т.б.
Мәтіндік информацияларды даярлау мен өңдеуге арналған программалар
мәтін редакторы деп аталады. Өмірде кез келген ЭЕМ-де жүмыс істейтін
адамдар әртүрлі есеп-қисаптар мен құжаттар дайындау, мақала және бас қа
жазбалар жазу сияқты мәтін дайындаумен айналысады. ДЭЕМ-дерді осы
мақсатгарға пайдаланса, басқа машинкасына қарағанда жұмыс өнімділігі
күрт өсетіні талас тудырмаса керек.
Мәтін редакторлары экранда мәтіндерді түзетуге, қателерін уақьттында
табуға, абзацтардың сол жақ, оң жақ шеттерін туралауға, мәтіндерді
дискілерде ұзақ уақыт сақтап, қажет болғанда бірден тауып алуга, бірнеше
алфавитті (латьш, орыс, қазақ) қатар пайдалануға, құжаттарды қағазға
бірнеше дана етіп басып шығаруға мүмкіндік береді.

Графиктік редакторлар графиктік информацияны дайындау мен өңдеуге
арналған программа болып табылады. Олар өмірде жиі кездесетін есептеу
нөтижелерін график түрінде шығаруда өте ыңгайлы. Оның үстіне графикалық
редакторлар бейнелерді әртүрлі етіп - схемалар, сызбалар, суреттер ж әне т.б.
түрлерде бере алады.
Электрондық кестелер жүйесінде миллионнан аса торлар (ұялар)
болады, оігар пернелермен информацияны енгізу арқылы немесе
формулалар орнегін есептеу нэтижесі бойынша компьютермен
жазу арқылы толтырылады. Мұнда кестелік мәліметтерді түзету,
оларды дискілерде жазып сақтау, түрлендіру, қагазга басып алу
сияқты коптеген орекеттср өте жылдам орындалады.
Оқыту программалары оқу-үйрену сабақтарын ұйымдастырады,
олардың мектепте не үйде тарихтан, информатикадан, тілден,
биологиядан, математикадан, физикадан т.б. пәндерден сабаққа
дайындалу кезінде өте ыңғайлы екені талас тудырмайды.
Компыотерлер сабақ оқуда электрондық оқулық жөне
тренажерлер түрінде, лабораториялық аспаіт әрі информациялық
анықтамалық жүйе есебінде кеңінен пайдаланылады.
Институттарға қабылдау емтихандарын өткізу кезінде
компьютерлер "қазы" рөлін де әділ атқара алатын құрал екені
белгілі.
Қолданған әдебиеттер

1) Акулов, О.А. Информатика. Базовый курс: учебник / О.А. Акулов;
Н.В.Медведев.- 5-е изд., испр. и доп.- М.: Омега-Л, 2008.- 572 с.-
(Высшее техническое образование).
2Меняев, М.Ф. Информатика и основы программирования: учеб.пособ. /
М.Ф. Меняев.- 3-е изд., стер.- М.: Омега-Л, 2007.- 457с.-
(Высш.техническое образование).)

Ұқсас жұмыстар
Қолданбалы программалық жасақтама
Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер
Операциялық жүйелер. Бағдарламалық жасақтама
Қолданбалы программаның дестелері
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы
Программалық жабдықтар
КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР ТУРАЛЫ
Дербес электронды есептеш машинасының программалық жабдықтары. Программалар
Сервистік көмекші программалар. Программалық жабдықтар
Дербес электронды есептеуіш машинаныі программалық жабдықтары.Программалар
Пәндер