Спирт өндіргенде қолданылатын микроорганизмдер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы: Спирт өндіргенде
қолданылатын микроорганизмдер

Орындаған:Билалова А.Н
Тексерген:Кабденова А.Т
Жоспар:
1. Спирт өндірісі
2. Спиртті крахмалды шикізат
3. Спирттік ашу
3.1 Спирттік ашу процесі.
3.2Спирттік ашу- зерттелген биохимиялық процесс.
4. Спирт алудың кезеңді әдісі.
5. Спиртті үздіксіз алу әдістері
Спирт өндірісі
тамақ өнеркәсібінің дәнді дақылдардан ішімдік
(этил) спиртін дайындайтын саласы. Этил спирті,
негізінен, тамақ өнеркәсібінде, медицинада ж әне
радиоэлетроникада қолданылады. Спирт өндіру үшін
дәнді дақылдар, картоп және қант өнімдері
пайдаланылады. Дән тазаланып, ұнта қталып арнаулы
қазандарда сумен қосылып қайнатылады. Осыдан
пайда болған қою массаға ашытқы ферменттері
қосылып ашытылады. Крахмал ашып спиртке
айналады. Ашытылған масса (брага) с үзіліп, с үзінді
айыру аппаратына жіберіледі.
Спиртті крахмалды шикізат
дәннен, картоптан және қызылшақантты мелассадан алады.
Техникалық мақсатқа арналған спирттің аздаған мөлшерін ағаш
гидролизатынан, сульфитті сілтіден және т.б. алады. Д ән
шикізатынан бидай, рожь, арпа, сұлы, жүгері ж әне д әндерді ң
басқа түрлерін де өңдейді.
Осы шикізаттан спиртті периодты және үздіксіз алады.
Көптеген заводтар ашудың үздіксіз сұлбасы бойынша жұмыс
істейді. Жеке заводтар спирт өңдеуде картоп ж әне д ән, бас қалары
қызылша мелассасын, үшіншілері – екеуінде қолдану ға
маманданады. Этил спиртін техникалық қажеттіліктерге – еріткіш
ретінде, синтетикалық каучук өндірісінде, бас қа заттар синтезіне,
сонымен қатар сусындар дайындауда және медициналық
қажеттіліктерге қолданады.
спирттік ашу
Негізінен спирттік ашу процесіне сахаромицет тобына жататын ашыт қы
саңырауқұлақтар қатынасады. Мұнда этил спирті мен көмір қышқыл газынан
басқа да қосымша заттар түзіледі. Амин қышқылдарынан пайда бол ған аммиакпен
ашытқы саңырауқүлақтар қоректенеді де ортада сивуш майлары жинала береді.
Ашытқы саңырауқүлақтар-мен катар, кейбір мукор тобына жататын зең
саңырауқүлақтар мен бактерияларда спирттік ашу процесін жүргізеді. Алайда
олардың әрекетіңен пайда болған спирт мөлшері, ашытқы саңырауқүла қтарды
қолданғандағыға қарағанда, анағұрлым аз болады. Спирттік ашу процесі әдетте
анаэробты жағдайда жақсы жүреді. Сонымен қатар ауаны жеткілікті м өлшерде
жібергенде ашытқы саңырауқұлақтардың саны тез өсетіні белгілі. Сондықтан нан
ашытқы саңырауқұлақтарды өсіргеыде ыдысқа дамылсыз ауа енгізіп отырады.
Осыған байланысты беттік және түптік ашу деп бөлінеді. Беттік ашу процесі
+14—24°-та жақсы жүреді. Мұнда ортадан көп мөл-шерде газ б өлінеді. Беттік ашу
көбінесе шарап жасауда және нан өндірісінде қолданылады. Ашу процесі толы қ
аяқталғаннан кейін ашытқы саңырауқұлақтар сүйық түбіне түнып қалады.
Спирттік ашу процесі.
Спирттік ашудың алғашқы этапында ацетоальдегид сутегінің актепторы болып сутегіні ң
акцепторы болып табылмайды. Бұл периодта индукция периодында сутегі
глицероальдегидпен байланысып , оны глицерин қалпына дейін қалыптастырады. Осы кезде
ортада глицерин және CО жиналады. Ортада берілген мөлшерде ацетоальдегид жинал ғанда
реакция жүруі өзгереді және стационарлық ашу кезеңінен өтеді. Мұнда сутегі акцепторы
болып ацетоальдегид болады және этил спирті түзіледі. Спирттік ашу процесінде ортада әр
түрлі жоғары спиртер жиналуы мүмкін. Оларды практикада сувуш майы деп атайды.
Сувуш май құрамына изоамилді изобутил спирттері кіреді. Спиртті ертеде құрамында
крахмал бар тағам өнімдерінен алынған. Қазіргі кезде этил спирттің құрамында қант ж әне
целюлоза бар шикізатынан алады. Құрамында крахмал бар шикізаттан спиртті алу үшін
крахмалды қанттан ыдыратады. Альфа, бетта глюкоамилаза , жасыл солод ж әне ферменттік
препараттар көмегімен қанттандырады. Альфа амилаза амилазаны амилопектиндерді
декстриндерді . оларды өз кезегінде бетта милаза мальтозаға дейін ыдыратады, ал
глюкозаға дейін глюкоамилаза. Ферменттік гидролизде кристалдан ған крахмалда 20-30% ке
дейін аралық өнімдер қалады. Олар ашу кезеңінде гидролизденеді. Осы ған байланымты
ферменттерді ашу процесінің соңына дейін сақтау қажет. Әдетте спиртті 16-18 % еріткіш
заттардың концентрациясында ашытады және 8-9 % спирт алынады. Ашу температурасы
29-32 С, рн 4,2-5,2 ашытқы клеткасы алдымен к өбейеді, ал спиртті ң концентрлігі 5% ге
жеткенде ашу тоқтатылады.
Спирттік ашу зерттелген биохимиялық
процесс.
Спиртті ашуды көбінесе ашытқылар, аздап кейбір бактериялар (Sarcina) ж әне зе ң
саңырауқұлақтар (Mucor) тудырады. Өндірісте ашытқыларды әдетте жо ғар ғы
және төменгі деп бөледі. Жоғары ашытқылар ашуды интенсивті түрде ж үргізеді
және қиын тұнады. Оларға спирт және нан пісіретін Saccharomyces cerevisiae
ашытқылары, сонымен қатар Saccharomyces elipsoideus түріндегі вино ашыт қылары
жатады. Төмен ашытқыларға сыра қайнату өндірісінде қолданылатын т үрлері
жатады. Өндірісте ашу процесін 2-3 тәулік жүргізеді.
Ашу кезінде көмірсулар этил спиртіне, көмірқышқыл газына және суға дейін
ыдырайды. Кезең аралық өнім – ацетоальдегид. Егер қоректік орта ға
ацетоальдегидті байланыстыратын сульфитті қосса, ашу кезінде өндірісте
қолданылатын глицериннің көп мөлшерін алуға болады. Бұл жа ғдайда, ашуда ғы
соңғы негізгі өнім – үшатомды спиртті глицерин. Спиртті ашу процесі кезінде
изоамилды, амилды және изобутилды спирттер (сивуш майлары) жиналуы м үмкін.
Кейбір ашытқылар және бактериялар бутанолды, сонымен қатар 2,3 – бутандиолды
продуцирлейтін қабілеті бар. Бұл өнімдерді әдетте м ұнайдан синтездейді, біра қ
этанолды және басқа да спирттерді микробты жолмен алу үлкен қызы қ тудырады.
Спирт алудың кезеңді әдісі.
Спирт алудың кезеңді әдісі. Спирт өңдірудің бұл әдісі келесідей стадиялардан
тұрады: шикізатты қайнатуға дайындау, қанттандыру материалдарын дайындау,
крахмалды материалдарды қайнату және қанттандыру, ашытқыларды
культивирлеу, ашу, ашыған спиртті жою және оны брагоперегонды мен
брагоректификационды аппараттарда тазалау.
Дәнді қайнату мен қанттандыруға дайындау келесідей әдіспен ж үргізіледі.
Өлшендімен өлшенген дәнді 1:3,5 қатынаста сумен араластыратын ж әне 900С
температураға дейін бумен қыздырылатын, қыздырылғаннан кейін
қайнатқыштарға түсетіндей, қайнатқыш бункерлерге бөлінеді. Мұнда қоспа дән
түріне байланысты жоғары қысыммен және 135-150 0С температурада 90-120
минут аралығында қайнайды. Қайнатылған дән қанттандыруға үрленеді, 60-610С
дейін салқындатылады және 15-20 минут солодты сүтпен (7-8 % солодты
өңделген дәннің масса бойынша) өңделеді, содан кейін насоспен 20-250С-ге дейін
салқындатылатын жылуалмастырғышқа беріледі. Осыған ашытқылардан
қанттандырылған сусло көлемі бойынша 6-8 % мөлшерінде егінді ашыт қылар
беріледі.
Спиртті үздіксіз алу әдістері
Үздіксіз технологиялық схема келесідей процестерден т ұрады: ұса қтал ған
дәнді және картопты қайнату, вакуум салқындатқыш және сусло крахмалын
қанттандыру, суслоны (оны салмас бұрын) вакуум-сал қындатуды ң ІІ сатысы,
спиртті ашу, спирттің ректификациясы және брагоректификациясынан.
Тазаланған және өлшенген дән немесе картоп ұса қтағыш машиналарына т үседі
және ұсақталған күйінде жинағышқа, осыдан сумен араластыр ғыш қа беріледі.
Пайда болған қоспа 900С қыздырылады және қоспаны 1500С қыздыру үшін бу
берілетін байланыстырғыш басы арқылы насоспен осы температурада массаны
30-40 мин ұстау мақсатымен қайнатқышқа өткізіледі.
Қайнатылған шикізат вакуум-салқындатқыш қондырғысында 600С дейін
салқындатылады, комплексті-ферментті препаратымен немесе солодты с үтпен
араластырылады, алынған сусло крахмалын қанттандыр ғышта қанттандырады.
Сусло вакуум-салқындатқыштың ІІ сатылы сепараторына т үседі ж әне лезде
240С салқындатылады және барометриялық труба арқылы бродильді
батареяның басты ферментаторына бағытталынады. Суслоны сепаратордан
насос арқылы параллельді беруге болады. Батареяны қосарды ң алдында о ған
басты ферментатордың сыйымдылығына те ң келетін ХІІ к өлемдегі егінді
культураны, ашытқы рассаларын енгізеді. Ашыт қыны ң егінді культурасы егінді
ферментатордың үшсатылы жүйесінде өсіріледі.

Ұқсас жұмыстар
Спирт өндіргенде қолданылатын микроорганизмдер жайлы
Көк азықтар - ірі қараның жазғы уақыттағы негізгі азығы
Спирт өндірісінде қолданылатын микроорганизмдер
Спирттік ашу процесінен алынатын өнімдер
Тамақ өнеркәсіптерінде қолданылатын микроорганизмдер жайлы
Спирттік ашу үдерісі
Спирт өндірісіндегі микроорганизмдер
Спирттік ашытуда микроорганизмдерді қолдану
Ашытқылар
Бактериологиялық зертханада жұмыс істеу тәртібі
Пәндер