«Тамшылы сұйықтардың ағуы»


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қ А З А Қ С ТА Н Р ЕС П У Б Л И К А С Ы Н Ы Ң ҒЫ Л Ы М Ж Ә Н Е Б ІЛ ІМ
М И Н И С ТР Л ІГІ
С ЕМ ЕЙ Қ А Л А С Ы Н Ы Ң Ш Ә К Ә Р ІМ А ТЫ Н Д А ҒЫ М ЕМ Л ЕК ЕТТІК
У Н И В ЕР С И ТЕТІ

СӨ Ж
«ТА М Ш Ы Л Ы С Ұ Й Ы Қ ТА Р Д Ы Ң
А ҒУ Ы »

О ры ндағандар: Советов С.Т.
С аулехан А.
Тексерген: Абдилова Ғ. Б.
Группа: ТО -411
Сабақты ң м ақсаты :

Саңылау мен саптама
арқылы ағатын сұйықтың
шығыны мен жылдамдығын
анықтау.
Есептіш еш уге арналған нұсқаулар:

Бұл бөлімнің есптерін шығарғанда
бернулли теңдеуін жазбастан, оның
негізінде алынған дайын тәуелділікті
пайдалану керек (38 бет). Бұл кезде
ағу коэффициенттерін арасындағы
өзара байланысты білу керек.
Егер сұйықтың ағуы ауыспалы
тегеурінде өтсе, онда сұйық
қозғалысын қалыптасқан деп
қарастыруға болады.
Бақы лау сұрақтары :
Торричелли формуласын жазыңызҮйкеліске кететін шығын
неден туады?
Коэффициенттерін сандық мәнін көрсетіңіздер және
формуласын жазыңыздар?
Қашан шығын көп: саптама арқылы аққан кезде немесе
бірдей диаметрлі саңылау арқылы аққан кезде?
Тегеурін мен ағыстың арасындағы байланыс қандай?
Ағыстың үзілуі дегеніміз не? Олардың пайда болу себептері?
Қандай ағыс қолайлы: саптама немесе тесік?
. Тұрақты және ауыспалы тегеуріндегі сұйық көлеміне тең
ағу уақыты неге тең?
Эквивалентті ұзындық дегеніміз не? Оны қалай анықтаймыз?
Неге конусты шығарғыш саптама кіші шығын
коэффициентіне ие бола отырып, сұйықтың көп мөлшерін
көп шығарады және керісінше?
Есептердіш еш іңіз:

1.Тегеуріндер және қандай қатынаста
болады, егер цилиндрлік саптама және
бірдей диаметрлі тесік бірдей шығын
шығаратын болса. В

2. Ашық резервуарда диаметрі ,
резервуар түбінде орналасқан ағыс
шығынмен ағуы үшін қандай тегеурін
туғызу керек екенін анықтау керек.
3. Бактан дөңгелек тесік арқылы
ағатын судың ағу жылдамдығы мен
шығынын анықтау керек. Егер су
деңгейі , шығын коэффициенті және
жылдамдық коэффициенті болса.
4. Диаметрі жұқа қабырғалы
дөңгелек тесіктен ағуын зерттеген
кезде ағыс диаметрі және
белгіленген цилиндрді толтыру уақыты
. Сығу , жылдамдықтың , шығын және
кедергі коэффициентінің сандық
мәндерін анықтау керек.
Ә дебиеттер:

4.1.3. Задачник по гидравлике, гидромашинам и
гидроприводу /под редакцией Б.Б. Некрасова/ – М.:
Высшая школа, 1989. - 192 б. –47 – 68 бет;…
4.2.2. Старк С.Б. Основы гидравлики, насосы и
воздуходувные машины. – М.: Государственное
научно-техническое издательство литературы по
черной и цветной металлургии, 1961. – 461 б. –145 –
177 бет;
4.2.3. Яблонский В.С., Исаев И.А. Сборник задач и
упражнений по технической гидромеханике. – М.:
Государственное издательство физико-
математической литературы, 1963. – 200 б. –120 –
128 бет.

Ұқсас жұмыстар
НЬЮТОНДЫҚ СҰЙЫҚТАР
Тамшылатып суғару жүйесі
Газ хроматографиясы
Ауруханаішілік инфекция
Мұнай және газ кенорындарын игеру
Полимеризацияны жүргізу тәсілдері
АУРУХАНА ІШІНДЕГІ ИНФЕКЦИЯЛАРДЫҢ ЖҰҒУ ЖОЛДАРЫ
Идеалды ерітінділер
Тыныс алу жүйесінің протозойлы инфекциялары. (Пневмоцистті пневмония)
ГИДРОСФЕРА ТУРАЛЫ
Пәндер