Оъектілі програмалау туралы түсініктер. Класстар және әдістер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Оъектілі програмалау
туралы түсініктер.
Класстар және әдістер.
Объектіге-бағытталған бағдарламалау тілі
(ОБ-тіл) — объектіге бағытталған бағдарламалау
принциптеріне негізделген тіл.
Объектіге бағытталған бағдарламалаудың
концепциясының негізінде объект түсінігі жатыр.
Объект ол өрістер (мәліметтер) мен әдістерді
(объект орындайтын қимылдар) біріктіретін
субстанция болып табылады.
Объектіге бағытталған бағдарламалау тілдерінің әдістері

• Мұрагерлеу . Қосымша элементтерді (әдістерді ) қосу арқылы жаңа
объектілер классын жасау. Қазіргі таңда ОБ тілдері көптік мұрагерлеуді
қолдануға рұқсат береді, яғни бір класста бірнеше классты ң м үмкіндіктерін
біріктіреді.
• Инкапсуляция. Бағдарламаның бір бөлігін бас қа б өліктерге әсер етпей

өзгертуді қамтамасыз ететін реализацияларды құпиялайды. Ол өз кезегінде
бағдарламаның модификациясын және қолдауын әжептәуір же ңілдетеді.
• Полиморфизм. Полиформизм кезінде әкелік классты ң кейбір б өліктері

(әдістері) белгілі бір балалық класстың спецификалы қ әрекетін орындайтын
жаңа әдіспен ауыстырылады. Бұл жағдайда класты ң интерфейсі өзгеріссіз
қалады, бірақ бір атаулы әдістердің орындалуы мен параметрлері
өзгешеленеді. Полиформизммен соңғы қосылулар тығыз байланыста болады.
• Типизация. Компиляция кезінде көптеген қателерді жоюға м үмкіндік береді.

Операциялар белгілі бір типтегі объектілермен ғана орындалады.
Объектіге бағытталған бағдарламалау тілдері

•C# •Object Pascal •JavaScript
•Java •VB.NET •JScript .NET
•Delphi •Visual DataFlex •Ruby
•Eiffel •Perl •Smalltalk
•Simula •PowerBuilder •Ada
•D •Python •Xbase++
•Io •Scala •X++
•Objective-C •ActionScript (3.0) •Vala
•PHP
Айнымалы өз типіне қандай қатынаста болса, объект
те өз класына сондай қатынаста.
Класс анықтамасы class қызметші сөзінен басталып,
класс есімі жазылады.
Құрылым сияқты, класс денесі фигуралық жақшаға
алынып, «нүктелі үтір» белгісімен аяқталады.
Класс құрамына кіретін функциялар класс
әдістері болып табылады.
Класс ішіндегі берілгендер мүшелер немесе
класс өрістері деп аталады.
// smallobj. сpp
setdata( ) и showdata( ) функциялары
# include
класс ішінде анықталған,
class smallobj
яғни функция коды класс
{private:
анықтамасында орналасқан.
int somedata;
Осындай түрде анықталған класс әдісі
public:
кірістірілген анықтама болып табылады.
void setdata (int d)
main ( ) фуекциясында s1, s2 екі объектісі
{somedata = d;}
анықталған. Объектіні анықтау объектіні
void showdata ( )
сақтауға қажетті жады бөлу болып
{ cout << “ өрістің мәні = “ <<
табылады.
somedata << endl;}
Объект есімін класс әдісімен
};
байланыстыру үшін нүкте (.) операциясын
int main ( )
қолданады.
{ smallobj s1,s2;
Нүкте операциясы класс мүшесін алу
s1. setdata (1066);
операциясы деп аталады.
s2. setdata (1776);
Объектілі бағытталған программалау s1. showdata ( );
тілдерінде объект әдісін шақыруды
s2. showdata ( );
хабарламалар деп атайды.
return 0;
}
Класс өрістерінің бірнешеуін инициализациялау керек
болса, онда мәндер үтірмен бөлініп, инициализация
тізімі құрылады.
Объект құрыларда ерекше класс әдісі – конструктор
шақырылады.
Объектіні жоюда автоматты түрде шақырылатын әдіс
деструктор деп аталады.
Объектілерді функцияға берілу синтаксисі жай
айнымалыларды беру синтаксисімен бірдей.

Класс әдісіне әруақытта класс өрістерін қолдануға
мүмкіндік бар (объект (.) операциясы арқылы әдіспен
байланысады).

Класс әдісін басқа да объектілер қолдана алады.
Олар оның аргументі түрінде қарастырылады.
Класс әдісінің әрбір шақырылуы осы класты ң белгілі бір
объектісімен байланысты (статикалы қ функцияны ша қырудан
басқа).
Әдіс объектінің кез келген, ашы қ және жабы қ м үшелерін
есімі арқылы тікелей ала алады.
Сонымен қатар әдіс нүкте операциясы ар қылы өз класыны ң
басқа объектілерінің мүшелерін де ала алады, олар әдіс аргументі
ретінде қаралады.
add_dist ( ) функциясы мәндерді қайтармайды.
Қайтарылатын мәннің типі void болып табылады.
Нәтиже автоматты түрде dist3 объектісіне меншіктеледі.

Ұқсас жұмыстар
Объектілі программалау туралы түсініктер
Объектілі-бағытталған программалау. Класстар және әдістер
Тілдер теориясы
Алгоритмдер ұғымы туралы түсінік
ҒЫЛЫМИТАНЫМНЫҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ
Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Оқыту - қоғамдық қүбылыс
Экперттік жүйе дегеніміз бұл әдістер мен ұйымдастыру жолдарының жиынтығы, күрделі міндеттерді шешуге арналған білімдердің сақталуы мен қолданылуы
Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері
Пәндер