Электрондық-есептеуіш машиналар алғаш қолданыла бастаған кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін оларға арналған программалар жазу негізгі мәселелердің бірі болып саналады
Презентация қосу
Шәкәрім атындағы Семей мемлекттік Университеті

СӨЖ

Орындаған:Рахымғалиева Айдана
Тексерген:Жаксыгулова Д.Д
Жоспар
І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім
2.1 Программалық жабдықтардың ерекшелігі
2.2 Программалық жабдықтарды құру
ІІІ.Қорытынды
І.Кіріспе
Электрондық-есептеуіш машиналар алғаш қолданыла бастаған кезеңнен бастап
қазіргі уақытқа дейін оларға арналған программалар жазу негізгі мәселелерді ң бірі
болып саналады. Программалық жабдықтың өмірлік циклы деп, оны құру туралы идея
пайда болған кезден бастап, оны жасаған фирманың программалық жабдықты әрі
қарай қолдап жетілдіруі тоқтатылғанға дейінгі уақытты айтады.
ІІ.Негізгі бөлімі

Программалық жабдықтың -өмірлік циклындағы маңызды кезеңнің бірі – бұл программалы қ
жабдықтарға қойылатын талаптарға анализ жасау негізінде программалы қ жабды қтарды ң ерекшелігін
немесе спецификациясын анықтау болып табылады. Спецификация (specify-д әл аны қтау- точно
определять, spesisication- детальдары- детали, specific- ерекше сипаттамалары- особый отличительный
характер) – бұл жасалатын программалық жабды қтарды ң ж әне о ған қойылатын шектеулерді ң
формалды түрдегі дәл сипаттамалары. Сонымен, программалы қ жабды қтарды ң спецификациясы, б ұл
программалық жабдық туралы дәл және толық сипаттама. Спецификация негізгі екі б өлімнен т ұрады:
функционалдық бөлім, программалық жабдықтардың орындайтын функцияларын сипаттайды;
эксплуатациялық бөлім, техникалық құрал-жабдықтарға, ақпараттық қауіпсіздікті са қтау ға
қойылатын талаптарды анықтайды.
Спецификацияның толықтығы, мұнда болашақ жасалатын программалы қ жабды қтар ға қатысты
барлық нәрселер ескерілуі керек, я ғни программалы қ жабды қтарды жасаушы үшін (разработчик)
ешқандай кедергі, қосымша мәселе болмауы керек.
Спецификацияның дәлдігі, бұл – спецификация тапсырыс (заказчик) беруші мен оны орындаушы
(разработчик) тарапынан бірдей мағынада қабылдануы керек.
Программалық жабдықтардың спецификацияларын к өрсету үшін к әдімгі таби ғи тілдер жарамайды.
Сондықтан дәл спецификацияларды көрсету үшін арнайы формальды модельдер қолданылады.
Спецификацияларды анықтау кезеңіндегі формальды модельдерді екі топ қа б өледі: ұстанымдар ға
(құрылымдық, объектілік) тәуелді және тәуелсіз болып бөлінеді.
Пайдаланған әдебиет
www.Enu.kz
www.Google.kz
Спецификацияларды талдау және
анықтау кезеңдерінің модельдері

Ұстанымға тәуелсіз Ұстанымға тәуелді модельдер
модельдер

Күйлер ауысуының
диаграммалары
Құрылымдық ұстаным Объектілік ұстаным

Пәндік облыстың Функциональдық Вариант қолдану
математикалық диаграммалар диаграммалары
моделі

Мәліметтер ағыны Класстар
диаграммалары диаграммасы

Мәліметтер Әрекеттер
қатынасының диаграммасы
диаграммалары
Программалық жабдықтарды құру
Программаның өмірлік циклының құрылымы ISO IEC 12207: 1995 Information
Technologe - Software Life Cycle Processes (Информационные технологии - Процессы
жизненного цикла программного обеспечения) халықаралық стандартымен
анықталған, мұндағы ISO – International Organization for Standardization
(Международная организация по стандартизации) және ІЕС - International
Electrotechnical Commission (Международная комиссия по электротехнике).
Аталған стандарт бойынша программалық жабдықты құру келесі процесстерден
тұрады:
даярлық жұмыстары;
болашақ жүйеге немесе программаға қойылатын талаптарды анықтау;
болашақ жүйенің немесе программаның архитектурасын жобалау;
программаға қойылатын талаптарға талдау (анализ) жасау;
программалық жабдықты детальды жобалау;
программалық жабдықтың кодын жасау және тестілеу;
программалық жабдықты жүйеге кірістіру;
программалық жабдықты құжаттау;
программалық жабдықты қолдап отыру.

Программалық жабдықты құрудағы негізгі міндеттердің бірі программаны ң статикалы қ
күйі, яғни бастапқы жазылуымен (немесе листингісі) оның динамикалық к үйі, яғни
компьютердегі орындалу тәртібі сәйкес келуі керек немесе программа командалары
жазылу реті бойынша орындалуы тиіс.
Бұл мәселені шешу үшін жаңа тиімді программалау технологиясын жасау қажет болды.
Бұл ізденістің нәтижесінде 70- жылдардың басында IBM корпорациясы ұсын ған,
теориялық негізін профессор Э. Дейкстра қалаған құрылымдық программалау
технологиясы пайда болды. Мұнда, программалар белгілі бір ережелерге с әйкес немесе
технологиялық әдістерге негізделіп құрылатын болды. Мұның негізінде күрделі
программаларды кішкентай шағын программаларға жіктеп алу я ғни «декомпозиция»
принципі жатыр. Бұл кезеңнің программалары модульдерден құралды. Модульдерден
құралған мұндай программалар көптеген мәселелерді шешкенімен, оны ң тиімсіз
жақтары да болды. Мысалы, неғұрлым подпрограммалар к өп бол ған сайын, ол
подпрограммаларда программаға қатысатын кең ау қымды (глобалдық) м әліметтерді ң
өзгеріп кетуі көбейеді, сондықтан әрбір подпрограмма өзі орындалып болған орта қ
пайдаланылатын кең ауқымды соң мәліметті қайтадан бастапқы қалпына келтіріп қоюы
қажет болды. Сондықтан әрбір подпрограмманың ішінде өзінің локальдық м әліметтерін
жасау қажеттілігі туындады
Негізгі
программа

Подпрограмма Подпрограмма Подпрограмма
1 2 3
. Қолданушы интерфейстерінің қазіргі к өп тара ғаны- графиктік интерфейс. Мысалы, Windows операциялы
жүйесінің көп таралуының бір себебі, оны ң қолданушы ға ы ңғайлы графиктік интерфейсіні ң болуы деп айтылы
жүр. Қолданушының графиктік интерфейсі (Graphical User Interface, GUI) 1970-ші жылдарды ң ортасында, Xero
Palo Alto Research Center-де (PARC), Smalltalk ортасында ж ұмыс істейтін Alto ж әне Star машиналары үші
жасалған алғашқы жұмыстардан басталды. Кейде оны «визуальды интерфейс» немесе «терезелі графикалы
орта» деп атайды. Қазіргі заманауи жүйелердің к өпшілігінде, мысалы, Microsoft Windows, Mac OS, Solaris
GNU/Linux, NeXTSTEP, OS/2, BeOS, Android, iOS, Bada, MeeGo жүйелерінде қолданушының графикті
интерфейстері пайдаланылған.

Қолданушының графиктік интерфейсі графиканы растрлы қ экран дисплейінде қолдану ға м үмкіндік береді.
Графика экранда элементтердің нақты орнын к өрсетеді, ақпаратты беруді ң визуальды ортасы ж әне к өрнекі
графика және форматталған мәтіндер барлы ғы бірігіп «не к өрсе ң соны аласы ң» (WYSIWYG - What you see is
what you get) мүмкіндігін береді.
Қазіргі қолданушылар компьютерді үйрену ж әне жа ңа программаларды ме ңгеру үшін к өп уа қыт

шығындамайды. Windows үшін жазылған программалы қ жабды қтарды ң к өбінде дерлік бір типтес қолданушы
интерфейстері пайдаланылатынды қтан, олар қолданушы үшін бір ма ғынада қабылданады. Windows ж үйесі
осыған көмектеседі. Windows үшін жазылған программалы қ жабды қтарды ң қолданушы ға арнал ған
интерфейсінің негізгі элементтері: терезелер, м әзірлер, с ұхбат терезелері, суретті батырмалар ж әне т.б. болып
табылады.
Қолданушының интерфейсін құру кезеңдері программалы қ жабды қты құзу кезе ңдерімен с әйкес келеді ж әне

есептің қойылуы, талаптар мен спецификацияларды аны қтау, жобалау, ж үзеге асыру, тестілеу мен ж өндеу секілді
кезеңдерді қамтиды.

Негізгі программа

Модуль 1 Модуль 2

Мәлімет Модулдік мәлімет

Подпрограмма1 Подпрограмма2 Подпрограмма1 Подпрограмма2

мәлімет мәлімет мәлімет мәлімет
Қорытынды
Компьютерді жабдықтау -ең негізгі құралы болып табылады.Ол бізге компьютермен
жұмыс істеуде өте қажет. Қазіргі заманауи ақпараттық жүйелердің жұмыс жасау
мүмкіндіктері қолданушының интерфейстерімен тығыз байланысты. Мысалы, қандай
да болмасын объектінің (компьютер, программалық жабдық немесе подпрограмма)
интерфейсі өзгермейтіндей тұрақты болса, онда объектінің өзін өзгертуге көбірек
мүмкіндік болар еді, яғни оның басқа объектілермен (мысалы, қолданушымен) қарым-
қатынас қағидалары қарастырылмайды
Программалық жабдықтардың сапасын көтеру мақсатында жыл өткен сайын тестілеу
процестерінің қатары жаңа әдістермен, жабдықтармен толығып келе жатқанын
байқауға болады.


Ұқсас жұмыстар
Есептеуіш техникасының даму тарихы
Ертедегі есептеуіш техника
Операциялық жүйелер, оның даму және түрлері (MS­DOC, NC, OS/2,UNIX, Windows, оның түрлері)
Операциялық жүйелер және даму тарихы
Қалталық дербес компьютер
Есептеу техникасының даму тарихы туралы
Дербес компьютерлердің шығу тарихы
Қолданбалы жүйелік программалар
Операциялық жүйелер туралы ақпарат
1.Операциялық жүйелер туралы жалпы түсінік. 2.Жалпы түрлері 3.Қызметтері
Пәндер