Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған құралдардың жалпы көрінісі
Презентация қосу
7.ДБ-мен жұмыс істеу үшін Delphi көмегімен
құрылған программалардың тән
ерекшелігі не болып табылады?

8. BDE Administrator программасының
қызметі қандай?
*Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған
құралдардың жалпы көрінісі

Delphi Enterprise құрамына ДБ пайдаланатын қосымшаларды құру ж әне
эксплуатациялауға арналған келесі құралдар кіреді.
* 1. BDE (Borland Database Engine)
Жергілікті және клиент-серверлі деректер базасына т өменде ңгейлі кіруді
қамтамасыз ететін DLL-кітапханаларды ұсынады. Бұл программа әрбір
компьютерге
орнатылуы керек, ол Delphi жазылған деректер базасымен ж ұмыс істеуге
арналған
қосымшаны пайдаланылады.
BDE Administrator және DBD көптеген функцияларын біріктіретін әмбебап
программа. Оның көмегімен деректер базасының псевдонимін құру ға ж әне
көруге,
деректер базасы кестесінің құрылымын және ішіндегісін қарау ға, SQL
тілінде
деректер базасына сұраныс құруға, деректер сөздігін құру ға болады.
ДБ-мен жұмыс істеуге арналған
программалар ерекшеліктері
*ДБ жұмыс істеуге арналған Delphi программалар
көмегімен құрылғандардың ерекшелігі оларда BDE
пайдалану болып табылады.
*BDE программа мен деректер базасының арасында
байланыстырушы көпір рөлін жүзеге асырады. BDE
өзіне клиенттік программаны оған қажет деректермен
қамтамасыз ету бойынша барлық төмендеңгейлі
жұмыстарды алады. Сондықтан жалпы жағдайда
программаның деректермен өзара әрекеттесуі былайша
жүреді
*2. BDE Administrator
Нақты компьютерде деректер базасының псевдонимін
(атын), деректер базасының параметрін ж әне деректер
базасының драйверін орнатуға арналған программа. Б ұл
программада барлық деректер базасына орта қ параметрлерді
баптауды жүргізуге болады: уақыт және күн форматы, тілдік
драйверді пайдаланатын сандарды көрсету форматы ж әне
т.б.
* BDE Administrator
*BDE Administrator – бұл нақты компьютерде
деректер базасының псевдонимін, деректер
базасының параметрлерін және деректер
базасының драйверлерін орнатуға арналған
программа. Бұл программада барлық деректер
базасы үшін жалпы параметрлерді баптауды
жүргізуге болады: уақыт және күн форматы,
сандарды көрсету форматы, пайдаланылатын
тілдік драйвер және т.с.с
*Локальды ДБ кестелерімен жұмыс істеу кезінде
(олардың қатарына Paradox және dBase ДББЖ
кестелері кіреді) деректер базасының өзі дисктегі
каталогта орналастырылады және файлдар
жиыны түрінде сақталады. Бір кестені сақтау
үшін жеке файл құрылады. Осындай жеке
файлдар кесте индекстері мен мемо-өрістерді
сақтау үшін құрылады.
*ДБ-на утилиттер мен программалардан қатынау
деректер базасының псевдонимі арқылы жүзеге
асырылады.
*Псевдоним
* Псевдоним – бұл деректер базасы кестесінің файлы орналасқан жерді
көрсететін қысқа атау.
Псевдоним BDE Administrator утилиті көмегімен на қты компьютер
конфигурациясының файлында тіркелуі керек. ДБ псевдонимін құру үшін
келесі әрекеттерді орындау керек:
1. BDE Administrator утилитін жүктеу керек (оны басты меню Windows: Пуск \
Программы \ Borland Delphi 6 \ BDE Administrator көмегімен істеуге болады),
2. Утилит терезесінің басты менюінен Object \ New элементін та ңдау керек.
3. Пайда болған терезеде (1-сурет) құрылатын ДБ типін өзгеріссіз
(STANDARD) қалдыру және ОК батырмасын басу қажет.
4. ДБ администраторы терезесінің сол жақ өрісінде STANDARD1 атауымен
жол пайда болады. Осы атауды өз қалауыңыз бойынша басқа атау беруге
болады.

Ұқсас жұмыстар
ДБ-мен жұмыс істеу үшін Delphi көмегімен құрылған программалардың тән ерекшелігі.BDE Administrator программасының қызметі
Access деректер түрлері
Деректердің иерархиялық моделі дегеніміз не? Деректердің желілік моделі дегеніміз не?
Norton Commander бағдарламасының сипатталуы мен белгіленуі
Растрлық ГАЖ конвенциялары
Scopus деректер базасы
Тілдік құрылымы
Мәліметтер қорының кестелері
AcessE xcel
Түрі географиялық ақпараттық жүйе
Пәндер