Массивтерді сұраптау әдістері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
МАССИВТЕРДІ СҰРАПТАУ
ӘДІСТЕРІ
Массивтерді сұрыптау алгоритмдеріне қойылатын басты талап –
жадтың экономды пайдаланылуы. Элементтерді in situ (яғни
элементтерді қайта топтастыруды жадтың сол жерінде жүргізеді)
сұрыптайтын қарапайым сұрыптау алгоритмдері бар: кірулермен
сұрыптау, таңдаумен сұрыптау, алмасумен сұрыптау («көбікше»
әдісі). Сұрыптаудың жетілдірілген қарапайым әдістері: кемімелі
өсімшелі кіру бойынша сұрыптау (Шелл сұрыптауы), ағаш
көмегімен сұрыптау (пирамидалық сұрыптау), бөліктеу арқылы
сұрыптау (жылдам сұрыптау).
Кірулермен сұрыптау – элементтер шартты түрде дайын тізбекке
a1,…, ai-1 және кіретін тізбекке ai,…, an бөлінеді, содан кейін
әрбір қадамда, i=2 бастап және i-ді бірлікке арттыра отырып,
кіретін тізбектің i-ші элементін алып дайын тізбектің тиісті орнына
кіргізе береді.
Таңдау бойынша сұрыптау алгоритмі.a1, a2, a3, …, an
бүтін немес нақты сандар массивын қарастырып
көрейік. Элементтердің орнын ауыстырғанда осы
массив элементтерінің ауысуы кему реті бойынша
емес (өсу реті бойынша емес) реттелуі керек.
Массивтегі бірінші орында – ең кіші элемент, екінші
орында – қалған элементтердің арасындағы ең кіші
элемент және т.б. орналасуы қажет. Алгоритм
келесідей болады: массивтің ең кіші мәнді элементті
табу, бірінші элементпен орнын ауыстыру. Осы
қадамды екінші элементтен бастап қайта қайталау.
Айырбастау бойынша сұрыптау алгоритмі.a1, a2,a3, …, an
сандарын тізбектеп қарастырып, a[i] > a[ i+1] болатындай
ең кіші i-ды табу. a[i] және a[ i+1] орындарын ауыстыру,
a[ i+1] және т.б. элементтерін қарастыруды қайта бастау.
Осылай ең үлкен сан соңғы орынға орналасады.
Қарастырылып отырылған элементтердің санын бірге
азайту арқылы келесі қарастыруларды қайтадан басынан
бастау. Масив тек қана бірінші және екінші элемент .
Қарапайым ендірмелер арқылы сұрыптау
алгоритмі.a2, a3, …, an реттін қарастырып, a[i] әр
жаңа әлементтін a1, a2, a3, …, a[i-1] реттелген
жиынының қолайлы орнына орналастыру. Бұл орын
a[i]-мен a1, a3, …, a[i-1] реттелген элементтерін
тізбектік салытыруымен анықталады
Біріктіру тәсілімен сұрыптау .Бұл тәсіл
бойынша: берілген массив бірнеше бөліктерге (кіші
массивтерге)бірінші және екінші бөліктен сұрыпталған
біросы процесс соңғы екі бөлік біріккенге массивті
бөліктерге бөліп, бөлек-бөлек сұрыптау
Алгоритмі:
А және B массивтерін толтыру және
i:=1; j:=1; k:=0; (i,j және k
k:=k+1;
Егер А[i]i>m немесе j>n болғанша 3,4 қадамдарды
Егер i>m болса,онда B массивінің қалған
Егер j>n,онда А массивінің қалған элементтерін
C массивін экранға шығару
Бір өлшемді массивті кемуі реті бойынша айырбастау с ұрыптау әдісі к өмегімен с ұрыптауды ң
мысалы.
Program sortmass;
Const n= ;
Var
a: array [1..n] of integer;
i, j, c: integer;
begin
{ массивті толтыру }
randomize;
for i:=1 to n do
a[i]:=random (n);
{ массивті баспаға шығару}
for i:=1 to n do
write(a[i]:4);
writeln;
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if a[j] > a[i] then
begin
c:=a[i];
a[i]:= a[j];
a[j]:=c;
end;
{сұрыпталған массивті баспаға шығару }
for i:=1 to n do
write(a[i]:4);
end.

Ұқсас жұмыстар
Массивтерді сұрыптау!
Бір өлшемді массивтерді сұрыптау
ЖЫЛДАМ СҰРЫПТАУ АЛГОРИТМІ
Массивтер. Бірөлшемді массивтермен жұмыс
Екі өлшемді жиымдар
Массив ұғымына жалпы түсініктеме
Мәтіннен түсіндерме
Мәліметтер қорының басқа да модельде
Түйенің өркеші
Оқытудың белсенді әдістері
Пәндер