Ет және ет өнімдерін соттық ветеринарлық-санитарлық сараптау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Курстық жұмыс
Тақырыбы: Ет және ет өнімдерін соттық
ветеринарлық-санитарлық сараптау

Орындаған:
Тексерген:

Қала атауы, жыл
Ветеринарлық санитариялық сараптау – ветеринарияның
негізгі бір саласы болып саналады. Ол азы қ-т үлік
өнімдерімен жануартектес шикізаттарды санитарлық-
гигиеналық әдіспен оқытып, ветеринарлық санитарлық баға
беру арқылы анықтайды. Сонымен қатар жалпы жүйеде
дайындалған ветеринарлық дәрігерлер оқу жүйесін
қарастырып, ветеринарлық санитариялық сараптау курсын
жануартектес өнімдерімен стандартты технологиясымен
тікелей байланысты.
Соттық-ветеринарлық медицина немесе
соттық-ветеринарлық сараптау –
адамдардың құқықтары мен жануарлар
әлемін қорғау мақсатында
ветеринарлық медицина, биология және
жануарлар патологиясы саласында
нақты құқықтық (заңдылық), арнайы
ғылыми және ғылыми-қолданбалы
білімді интегралдаушы кешенді
(жинақты) ғылым. Оның мақсаты -
ветеринарлық білімді қолдана отырып,
құқықтық, тергеушілік және соттық
заңды тәжірибесінде кездесетін
әлеуметтік сұрақтарды шешу. Сонымен
қатар, халықты адам мен жануарға
ортақ аурулардан және де мал
шаруашылығының өнімдерінің толық
құндылығы мен қауіпсіздігін
қамтамасыз ету болып табылады.
Сойылған жануарлардың ұшасымен дене мүшелерін тексеру кезінде өлген
жануарлардың сау емес екендігін қарап аны қтау ға болады.
Қылмыстық және төрешілік соттарда, пракуратураларда, іс ж үргізушілік
органдарда соттық немесе азаматтық істерді қарастыр ғанда осы атал ған
органдар арнайы ветеринарлы қ сұра қтарды шешу үшін, ветеринарлы қ
медицина мамандарын эксперт ретінде та ғайындайды.
Осындай күрделі жағдайларды аны қтау үшін ветеринарлы қ экстертті ң к өмегі
мына жағдайларда қажет:
- Сойыс алдында, мал сою кезінде, ет ж әне ет өнімдерін сараптау кезінде
мемлекеттік ветеринарлық санитарлық қадағалау н ұс қау бойынша ж үргізілмеген
жағдайда;
- Еттің шығу тегін анықтау, оның ауру немесе өлген, өлтірілген екені белгісіз
болған жағдайда;
- Орнатылған стандартқа сай келетін та ған өнімдеріні ң жарамдылы ғы т өмен
өнімдерге немесе жарамсыз заттар ға ауыстырыл ған жа ғдайда;
- Қолданылуға зиянды өнімдерді, ветеринарлық-санитарлы қ талаптапр ға сай
емес жануартектес өнімдерді пайдалан ған жа ғдайда та ғамды қ улану ға немесе
микробтардың денеге таралуына әкеп соқтыр ған жа ғдайда;.
Сойыс алдында, өнімді жануарларды сою кезінде, ет ж әне ет өнімдерін сараптау
кезінде мемлекеттік санитарлық бақылаудың ережеге сай болмауы немесе
орындалмауы.
Ауру жануарларды мысалы, сібір жарасы, бруцеллез, қарасан,
ірі қара обасы, африкалық оба, туляремия, ботулизм, ма ңқа, ірі
қараның ішкі қызбасы, індетті лимфангоит, классикалық оба,
ньюкасл тағы басқа аурулар болған жағдайда немесе осы
аталған аурулардан өлейіндеп жатқан кезде жануарларды
ветеринариялық заңнама бойынша ет және ет өнімдері үшін
союға немесе тапсыруға қатаң тыйым салынады.
Союға арналған жануарларды сойыс алдында міндетті түрде
ветеринарлық тексерістен өткізіледі және де міндетті түрде
термометрия әдісі жүргізіледі. Ет және ет өнімдерін, шикізаттарды сау
жануарлардан алған жағдайда алған жағдайда да міндетті түрде
ветеринарлық-санитарлық сараптаудан өткізеді, қажет болған жағдайда
зертханалық, микробиологиялық, биохимиялық тексерістен өткізеді.
Өнім стандартқа сай болса куәлікте арнайы мөр басылады.
Мал дәрігерінің жұмысында кейде әр түлік малды ң еттерін бір-бірінен
ажыратуды қажет ететін жағдайлар кездеседі. Б ұл әсіресе ұрлы қ малды ң
ізін жасыру, немесе бір малды ң етін бас қа малды ң етіне балап сату
(мысалы ешкі етін- қой етіне, жыл қы етін- сиыр етіне, мысы қ етін- қоян
етіне, есек етін- жылқы етіне) ма қсатында істеледі. Кей жа ғдайда есек,
ит етінен кәуәб, мәнті жасап статындары әлі де малды ң еттерін бір-
бірінен, оның сыртқы көрінісіне, сүйек айырмашылы қтарына, майды ң
физикалық-химиялық қасиеттеріне, гликогенні ң саны мен сапасына,
преципетация реакциясына, т.б. қасиеттеріне қарай ажырата білуге тиіс.
Соттық ветеринарлық сараптау кезінде қолданылатын негізгі әдістер.
Органолептикалық зерттеулер. Дені сау жануарлардан алын ған ет ж әне ет
өнімдерінің түсі ақшыл қызылдан қою қызыл т үске дейін болады,
сырты кепкен құрғақтау болады, кесілген жерлері кішкене дым қыл
болып келеді, бірақ шырышты болмау керек, еттің суы т үссіздеу.
Сезімдік зерттеу тәсілі (органолептикалы қ). Б ұл зерттеуде сезім м үшелеріні ң
көмегімен, еттің иісі, түсі, пішін үлесімі, консистенциясы ж әне қа ңқа
сүйектертің ерекшіліктері ескеріледі.
Еттің қасиетін (Михаэлистің жинағы) колориметриялы қ ж әне
Электропотенциометриялық әдіспен тез әрі д әл аны қтау ға болады. Дені сау
жануарлардан алынған еттің рН 5,7-ден 6,2-ге дейін. Ал ауру немесе жан
тәсілім күйіндегі жануарлардың рН 6,3 ж әне одан да к өп.
Жануар ұшасының қансырату дәрежесін ет сы ғындысында ғы гемоглобин
мөлшеріне байланысты аны қталады, оны сали гемоглобинометромен
анықтайды.
Преципитация реакциясы. Реакция ет ж әне ет өнімдеріні ң құрамында болатын,
көжектерді спецификалық ақуыздық антигенмен өңдеу ар қылы алын ған,
преципитация сарысуыны ң,1:1000 м өлшерде ерітілген с әйкес а қуыздармен 10
минут бойы преципитация сақинасы - антиген мен антиденені ң кешендік
байланысы пайда болғанша әрекеттесуіне негізделген ( о ң реакция).
Ет және ет өнімдерінің сапасын және түрін анықтау.

Заң қорғаушы және администраторлық органдар көп
жағдайларда ветеринарлық дәрігер мамандарына жануар түрін
анықтауды міндеттейді. Мысалы: ол ұрланған ба, браконьерлік
жолмен өлтірілген бе немесе өнімдер алдамсыратылғанба жо қпа
соны анықтауды жүктейді. Ет өнімдерін немесе тірі жануарларды
ұрлап етке тапсыру кезінде жауапты адам өз қылмысын
жысырады. Ет және ет өнімдерінің түрін алмастыру, ол аса
бағалы ет және ет өнімдеріінің орнына төмен сапасыз өнімдерді
алмастырады, мысалы базарларда жылқы етінің орнына сиыр
етін, қой етінің орнына ит етін немесе ешкі етін, қоян етіні ң
орнына мысық етін алмастыруы мүмкін. Ет және ет өнімдерінің
түрін, құрамын алмастырғаны үшін кінәлі адамды соттық
немесе администраторлық жауапкершілікке тартылады.
Жануар және өсімдік тектес сапасыз өнімдерді азы ққа пайдаланудан
болған улануды азықтық уланулар деп атайды. Сойыс малдарына
қадағалау жүргізетін ветеринар дәрігер, сотты қ және тергеу органдарына
ветеринария мәселесі жөнінен сұрақтар туындағанда шақырылады; я ғни
олар: жануарларды сойыс алды қарау және транспорттау кезінде құқы қ
бұзушылықтар; ет, ет өнімдерімен балық ж әне өсімдік өнімдерін
сараптау кезінде ветеринарлық санитарлық ережелер са қталды ма, азы қ
өнімдерін сақтау және технологиялық қайта өңдеу кезінде ережелер
сақталды ма; ет және басқа да ет өнімдерінің патогенді ж әне токсигенді
микроорганизмдермен бүлінуі болдыма ж әне та ғы бас қа.
Малдәрігерлік санитариялық сараптау кезінде ет ауру малдан
алынған емеспе деген күдік тудыруы м үмкін. Бұл әсіресе ет
базарында жиі кездеседі. Өмірде малды лажсыздан сою деген ұғым
бар. Ауру мал емдеуге келмейтін болса немесе емдеу өзін
ақтамайтын жағдайда лажсыздан сою жүргізіледі. Сонымен қатар
кейде өлексе еттерін мүшелеу немесе жанталасып жат қан малды
сою кездеседі. Мұндай малдан алынған ет адам денсаулы ғына
қауіпті болуы мүмкін.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Темір жол, автокөлік, әуе көліктерін және құрал жабдықтарды, тараларды ветеринариялық-санитариялық өндеу
Трихинеллез ауруында ветеринарлық санитарлық сараптау
Жаңа сойылған және ауру малдың етін тексеру
Ветеринария мамандығы
Ет сапасына қойылатын талаптар. Шұжық бұйымдарының сапасын сараптау
ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
МЕМЛЕКЕТТІК ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ
Құс етінің классификациясы. Жұмыртқаны жинау, сорттау, буу және тасымалдау
Малды өңдейтін кәсіпорындар мен оларға қойылатын ветеринарлықсанитарлық талаптар
«Гиподерматоз кезінде сойыс өнімдерін ветеринарлық санитарлық сараптау және санитарлық бағалау.»
Пәндер