Сотталған әскери қызметкерлерге қолданатын жазалардың атқарылу тәртібі мен шарттары
Презентация қосу
СОТТАЛҒАН ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ
ҚОЛДАНАТЫН ЖАЗАЛАРДЫҢ АТҚАРЫЛУ
ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ
3-бап. Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару 
              заңдарының сотталған әскери қызметшiлерге 
              қатысты қолданылуы
      1. Сотталған әскери қызметшiлердi жазалау осы Кодекске, өзге де
заңдар мен нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Қорғаныс министрлiгi бекiткен сотталған әскери
қызметшiлердiң қылмыстық жазаларды өтеу ережелерiне сәйкес
атқарылады. 
      2. Сотталған әскери қызметшiлер Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес жазасын өтейдi және әскери қызметтен өтедi.
Оларға осы баптың 1-тармағында аталған нормативтiк құқықтық
актiлерде көзделген шектеулер қолданылады.
8-бап. Әскери қызмет өткерумен байланысты әскери
қызметшілердің құқықтарын шектеу

Әскери қызметші:
1) өкілді органдардың депутаты және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
мүшесі болуға, саяси партияларда, кәсіптік одақтарда, діни бірлестіктерде
тұруға, қандай да бір саяси партияға қолдау білдіруге;
2) әскери қызмет міндеттерін орындауға кедергі келтірмейтін педагогтік,
ғылыми және өзге де шығармашылық қызмет болмаса, басқа ақылы қызметпен
айналысуға;
3) кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, оның ішінде коммерциялық ұйымның
ұйымдастыру-құқықтық нысанына қарамастан, оны басқаруға қатысуға;
4) заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші адамдардың істері
бойынша өкіл болуға;
5) әскери мүлік пен оның қызметтік істерін қамтамасыз ететін басқа да
құралдарды, басқа да мемлекеттік мүлікті және қызметтік ақпаратты қызметтік
емес мақсаттарда пайдалануға;
6) ереуілдерді, пикеттерді және өзге де наразылық акцияларын ұйымдастыруға
және оған қатысуға;
7) өзінің қызметтік жағдайын пайдакүнемдік мақсаттарда, оның ішінде
лауазымды және өзге де адамдармен сөз байласу жолымен пайдалануға;
8) өзінің жақын туысқандары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылар,
асырап алынған балалар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен
апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын
лауазымға тікелей бағынысты лауазым атқаруға құқылы емес.
Әскери қызмет бойынша шектеу түрiндегi 
жазаны өтеу
        18. Әскери қызмет бойынша шектеу түрiндегi жазаны өтеудiң тәртiбi мен
ережелерi: 
      1) әскери бөлiмнiң командирi соттан үкiмнiң көшiрмесi мен оны атқару туралы
үкiм келiп түскен сот үш күннен кешiктiрмей бұйрық шығарады, онда сотталған
әскери қызметшi қандай негiзде және үкiмде көрсетiлген қандай мерзiм iшiнде
лауазымды өсiруге және әскери атақ беруге ұсынылмайтыны, кезектi әскери атақ
беру үшiн еңбек сiңiрген жылдарына қандай мерзiм есептелмейтiнi көрсетiледi.
Сонымен бiрге әскери сот үкiмiне сәйкес сотталған әскери қызметшiнiң
лауазымдық үлесiнен әскери қызмет бойынша шектеудi өтеу кезеңiнде
мемлекеттiк кiрiске қай күннен бастап және қандай мөлшерде ұсталып қалатыны
бұйрықта көрсетiледi. Егер сотпен сотталғанға жазалардың қосымша түрлерi
тағайындалса соттың осы шешiмi бұйрықта көрсетiледi;  
      2) бұйрық әскери бөлiм бойынша жарияланады, сотталған әскери қызметшiге
қол қойғызу арқылы жеткiзiледi, мамандық және қаржылық органдарының
бастықтарына жолданады және атқаруға қабылданады;  
      3) Үкiмнiң келiп түскенi туралы, тиiстi бұйрықтың шығарылғаны және оның
атқарылуға қабылданғаны туралы әскери бөлiмнiң командирi үкiмдi шығарған
сотқа үш күннiң iшiнде хабарлайды. Бұйрықтың көшiрмесi сотқа жiберiледi. 
Сотталған әскери қызметшiнiң ақшалай үлесiнен соттың үкiмiмен белгiленген ұстап қалу
лауазымдық айлық ақысынан, әскери атағы бойынша үстеме ақыларынан, ай сайынғы және өзге
үстеме ақылары мен басқа да қосымша ақша төлемдерiнен есептеледi. 
.
     
Сотталушының әскери қызметiн өзгерту:  
      1) әскери қызмет бойынша шектеуге сотталған әскери қызметшiнiң жазасын өтеу тәртiбiнде
соттың үкiмiмен белгiленген мерзiм iшiнде лауазымы мен әскери атағын жоғарылатуға болмайды;  
      2) егер жасаған қылмысының сипаты мен өзге де мән-жайлар ескерiле отырып, сотталған
әскери қызметшiнi бағынысындағылардың басшыларына байланысты қызметте қалдыруға
мүмкiндiк болмаса, ол әскери бөлiмнiң тиiстi командирiнiң шешiмi бойынша әскери бөлiмнiң iшiнде
де, басқа бөлiмге немесе ауыстырылуына байланысты да басқа лауазымға ауыстырылады;  
      3) осы тармақтың 2-тармақшасында көрсетiлген қабылданған шешiм туралы әскери бөлiм
командирi үкiмдi шығарған сотқа тез арада хабарлайды;  
      4) сотталушыны ауыстыру кезiнде оның жеке iсi тиiстi тәртiппен жаңа қызмет орнына
жолданады, әскери бөлiм командирi осы Ережелердiң 18-24 тармақтарының барлық талаптарының
орындалуын жалғастыруға мiндеттi. 
 Сотталған әскери қызметшiлермен жүргiзiлетiн тәрбие жұмысы:   
     
1) сотталған әскери қызметшiлермен әскери бөлiмнiң командирi жасалған
қылмыстық қоғамдық қауiпiнiң, сотталушының жеке басының, сондай-аң оның
тәртiбi мен әскери қызметке көзқарасының сипаты мен дәрежесiн ескере отырып
тәрбие жұмысын жүргiзедi, көбiне оның мiндеттерiн, олардың
орындамаушылығының нәтижелерiн және қоғамдық тәртiптi, әскери тәртiптi
бұзудағы немесе жаңа қылмыс жасауындағы жауапкершiлiгiн түсiндiредi, ол туралы
қолхат алынады;  
      2) әскери бөлiмнiң командирi әрбiр сотталушыға жеке iс арнайды, оған: әскери
сот үкiмiнiң көшiрмесi, үкiмнiң заңды түрде күшiне енуi мен оның атқарылуы туралы
үкiмi, бөлiм командирiнiң жазаны өтеу туралы бұйрығының көшiрмесi,
сотталушының тәртiбi мен оның қызметке дейiн көзқарасын сипаттайтын
материалдар, сотталушымен жүргiзiлген тәрбие жұмысын анықтайтын құжаттар
қосылады;  
      3) әскери бөлiмнiң командирi әскери қызметшiнiң санатына сай жиналыстарды
мезгiл-мезгiл ұйымдастыруға және жүргiзуге мiндеттi, онда егер олар сотталушыға
сотпен жүктелген болса, өзiнiң тәртiбi, қызметтi өткеру, мiндеттерi және басқалары
туралы сотталушылардың есептерi тыңдалады және талқыланады. 
СОТТАЛҒАН ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШIЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ 
ҚАМАУҒА АЛУДЫ ОРЫНДАУ

Қамауға алынған сотталушы қызмет атқарып жүрген командирi оның орындалуы туралы
үкiмнiң көшiрмесi мен үкiмдi алғаннан кейiн үш күннен кешiктiрмей мыналарды орындауға
мiндеттi:  
      1) бөлiм бойынша бұйрық шығаруға, онда әскери қызметшiнiң жазаны өтеуiнiң басталуы
мен аяқталуы мерзiмiн көрсетсiн, осы уақыт әскери қызметтiң жалпы мерзiмiне және кезектi
әскери атақ беруге арналған еңбек сiңiрген жылдарына есептелмейдi, ақшалай үлес
төленбейдi;  
      2) сотталушыны үкiмнiң көшiрмесiмен, оның атқарылуы туралы үкiмiмен және алдын ала
тергеудiң немесе сот талқылауының барысында алынған денсаулығы бойынша әскери
қызметке жарамдылығы туралы әскери дәрiгерлiк комиссияның куәландырған
қорытындысымен әскери жарғыларда белгiленген тәртiпте жазасын өтеу үшiн сот үкiмiнде
көрсетiлген абақтыға айдауылмен жолдануға. Осы қорытынды болмаған жағдайда немесе
сотталушының өзiнiң денсаулығының жағдайына наразылығы болатын болса, сотталушыға
әскери дәрiгерлiк комиссиядан өтудi белгiленген тәртiппен ұйымдастыруға;  
      3) үкiмнiң келгенi, тиiстi бұйрықтың шығарылғаны, үкiмнiң орындалуы туралы -
сотталушының абақтыға орналасуы туралы үкiмдi шығарған сотқа хабарлауға. Бұйрықтың
көшiрмесiн сотқа, сондай-ақ жоғарғы кадр және қаржы органдарының бастықтарына
жолдауға. 
Сотталушыны гауптвахтаға орналастырғаны туралы әскери бөлiмнiң
командирi сотталушының қалауы бойынша жақын туыстарының не заңды
өкiлдерiне, оның жаза өтейтiн орны мен мекен-жайы туралы 10 тәулiк iшiнде
хабарлауға мiндеттi. 
      27. Офицерлер, прапорщиктер, мичмандар, сержанттық, старшиналық
және қатардағы құрамдардың әскери қызметшiлерi өзге негiздер бойынша
гауптвахтада ұсталатын әскери қызметшiлерден бөлек және жеке ұсталады. 
      28. Қамауға сотталушыны бiр гауптвахтадан екiншiсiне көшiруге ол
ауырған жағдайда не оның қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн, сондай-ақ
сотталушының сол гауптвахтада одан әрi болуына кедергi жасайтын өзге де
ерекше-жайлар туындаған кезiнде жол берiледi.  
      Сотталушыны көшiру туралы шешiмдi жазаны атқарушы органның
ұсынысы бойынша бақылаушы әскери прокурор қабылдайды, ол үкiм
шығарған сотқа осы туралы хабарлайды. 
Сотталушылардың мiндеттерi. 
      Сотталушылар мыналарға мiндеттi: 
      1) гауптвахтада ұсталудың белгiленген тәртiбiн сақтауға; 
      2) гауптвахтада әкiмшiлiгiнiң заңды талаптарын орындауға; 
      3) тазалық және санитарлық талаптарды сақтауға; 
      4) өрт қауiпсiздiгi ережелерiн сақтауға;  
      5) гауптвахтаның мүлкiне уқыпты қарауға; 
      6) гауптвахтада ұсталатын басқа да адамдардың ар-ожданына нұқсан
келтiретiн әрекеттердi жасамауға; 
      7) өзiнiң өмiрiне және денсаулығына, сондай-ақ басқа адамдардың
өмiрiне және денсаулығына қауiп төндiретiн қасақана әрекеттердi
жасамауға.  
      Сотталушылардың оларға жүктелген мiндеттердi, сондай-ақ абақты
әкiмшiлiгiнiң заңды талаптарын орындамауы Қазақстан Республикасының 
заңдарымен белгiленген тәртiптiк және басқа да жауапкершiлiктерге
әкеледi. 
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Орындаған: Жұмаділда
Айдос

Ұқсас жұмыстар
Жаза тағайындаудың жалпы негіздері
Әкімшілік жауапкершілік
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы
Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстар
Қасақана қылмыс сатылары
Салық салу объектілері
ЖАЗА ҰҒЫМЫ
Жаза тағайындау
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗА
ШАРТТЫ ТҮРДЕ СОТТАУ
Пәндер