ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ ЖӨНДЕУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ
ЖӨНДЕУ
Бас механик қызметі технологиялық және механикалық жабдықтарды, сонымен
қатар технологиялық үймереттерді, коммуникациялар, металлоконструкциялар
мен эстакадаларды пайдалану және жөндеуді басқарады.
Бас энергетик қызметі міндетіне, электржабдықтардың, букмекерлік
қондырғылардың, суқұбырлары мен канализациялық тораптардың, байланыс
желілерінің қауіпсіз пайдалануы мен олардың жөнделуін қадағалау бойынша
іс-шаралар кіреді.
Бас приборшы қызметі – бақылау-өлшеу және реттеу приборларын, белгі беру
және блакировкалар құралдарын пайдалану және оларды жөндеуді қадағалау
мәселелері кіреді.
Бас архитектордың қызметі өндірістік ғимараттар мен үймереттердің,
технологиялық және энергетикалық жабдықтардың жылу изоляцияларының күйін
қадағалау және оларды жөндеу болып табылады. Бұл қызмет өндірістік алаң
ауданы 100 000 м2 асатын ірі кәсіпорындарда жеке қызмет ете алады, ал кері
жағдайда бас механик құзырына жатады.
Бас механик кәсіпорынның бүкіл жөндеу шаруашылығын
басқарады.
Жөндеу-құрылыстық және жөндеу-механиктік цехтар әкімшілік
түрде зауыт директорына, ал техникалық – бас механикке бағынады.
Бас механик бөлімі зауыт басқармасының құрамына кіреді және де
құрамы төмендегідей функционалдық қызметтерді атқарады:
1. Кәсіпорындағы жабдықтардың күйін жүйелі қадағалау;
2. Бүкіл кәсіпорын бойынша жабдықтарды жөндеу жоспарын
түзу;
3. Жөндеу қызметі бойынша ұйымдастыру – техникалық
іс-шараларды әзірлеу;
4. Жөндеу жұмыстарын орындаудағы жаңа жоғарғы өнімді
технологиялық процесстерді енгізу;
5. Жөндеу жұмыстарын құнын бағалау;
6. Негізгі жабдықтардың орташа және күрделі жөндеулері жөнінде
кварладық жинақтық есеп беру.
Бұл бөлім құрамына жоспарлы-сақтық жөндеу бюросы кіреді (ЖСЖ)
Конструкторлық бюро (БМБ КБ) жөндеу сызбаларын әзірлеуменен
аспаптарды жобалауменен, сонымен қатар жөндеу жұмыстары
механикаландыруменен және жабдықты модернизациялауменен
айналысады.
ЖСЖ жүйесі деп, алдын ала түзілген кесте бойынша орындалатын , жабдықты ж өндеу
және оларға қызмет көрсетуге қажетті ұйымдастырылымды қ – техникалы қ іс-шаралар
комплексін айтамыз.
ЖСЖ жүйесінің негізгі мақсаты бұл – жабдықтың аппаттық істен шығуын алдын алу;
өндіріс жоспарларымен келісілген мерзімде жөндеулерді ж үргізу; ж өндеуді ж үргізу үшін
алдын ала қосалқы бөлшектерді, материалдар мен жұмысшы күшін дайындау; ж өндеу
жұмыстарын дәйекті ұйымдастырудың арқасында жабдықты ң ж өндеуде т ұру уа қытын
қысқарту.
Сонымен қатар жөндеулерді жоспарлы жүргізу барысында ж өндеу персоналдарын уа қыт
бойынша біркелкі жүктеу, жөндеуге кеткен шығындарды және де бас қа да кеткен
шығындарды азайту мүмкіндігі пайда болады.
ЖСЖ жүйесі келесі жағдайларды қарастырады:
- кететін жабдықтың үнемді шығындарын және жөнделген б өлшектер мен
түйіндердің ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ететін, бөлшекті ң қалпына келтірілуіні ң
қазіргі кездегі технологияларын қолдану негізінде жабды қты ж өндеу, ж өндеу ар қылы
қызмет көрсету және де профилактикалық тексеру;
- мекемені қосалқы бөлшектермен, түйіндермен қамтамасыз етуді ж әне де оларды ң
сақталуы мен есепке алуының ұйымдастыру;
- жөндеудің еңбек сыйымдылығын, жабдықтың жөндеуде тұру уақытын, ж өндеу
кезіндегі кететін материалдар мен бөлшектер шы ғыныны ң, б өлшек қорыны ң
нормасының нормативтерін жасап дайындау;
- бөлшектер мен түйіндерге жұмысшы сызбаларды дайындау;
- жөндеу жұмыстарын механикаландыру құралдарын дұрыс қабылдау.
ЖСЖ бойынша іс-шараларды жалпы ұйымдастыру және жүргізу үшін
жауапкершілік бас механикке жүктеледі.
Көмекші жабдықты жөндеу үшін тексеруден кейінгі жөндеу әдісін
қолдануға болады. Бұл жөндеу әдісімен жөндеу кезекті жоспарлы
тексеруден соң орындалады. Тексеруді орындау мерзімі,
конструкциядағы бөлшектердің қызмет ету мерзімінің жобасымен
анықталады. Бұл әдіс жабдықтың жөндеу аралық жұмыс уақытын
ұлғайтады және де жөндеудің құнын төмендетуге мүмкіндік береді.
Жабдықты көмекші жабдықтар қатарына жатқызу оның толық
алғандағы технологиялық жүйенің жұмысына әсер ету дәрежесіне
байланысты болады. Яғни, машинанның немесе аппараттың істен
шығуы технологиялық жүйе жұмысының тоқтауына мәжбүр етсе ол
негізгі, ал егер істен шығу өз әсерін тигізбейтін болса онда ол қосымша
(көмекші) жабдық болып саналады.
Жөндеу жұмыстырын жүргізуге дайындалудың басты шарты бұл, жөндеудің
тәсілдері мен технологиясын қабылдау. Жөндеу жұмысын жүргізудің негізгі
тәсілдері бұл, орталықтандырылған, орталықтандырылмаған және аралас
тәсіл.
Бірінші тәсілде жөндеу жұмыстары бір ортаға шоғырландырылған жөндеу
базасында орындалады. Бұл кезде жөнделінуші жабдық жөндеу жұмыстарын
орындайтын орталық жөндеу базасына жеткізіледі. Бұл әдісті кіші өлшемдегі
аппараттар мен машиналар үшін қолдануға болады. Сол себепті жиі
қолданылмайды, өйткені жөндеу базаларының жеткілікті дәрежеде
жасақталуын және жабдықтардың резервтік қорының болуын талап етеді.
Жөндеудің орталықтандырылмаған әдісі барысында, оcы жабдықты
бөлшектемей-ақ цехтің арнайы жөндеуші персоналдарының көмегімен
орындайды. Бұл әдістің кемшілігі сонда, жөндеу кезінде жабдықтың ұзақ
уақыт жөндеуде тұру және де жөндеу жұмыстарының сапасының төмен
болуы. Осыған орай әдісті конструкциясы күрделі емес машиналарды жөндеу
үшін және жөндеу жұмыстарының көлемі аз жағдайларда қолданады.
Жөндеудің араласқан түрі кезінде, жабдықтың қалпына келтірілуі бойынша
орындалатын операциялардың бірқатары орталықты жөндеу базасында және
де бірқатары тікелей жабдық орнатылған цехтарда орындалады. Бұл әдісі бір
шама кең таралған жөндеу әдісі болып табылады, себебі бұл кез нақты
жағдайды ескере отырып жөндеудің икемді әдістерін қолдануға мүмкіндік
береді.
Іс-тәжрибеде келесі жөндеу әдістерін қолданады: бөлшекті, түйінді,
дәйекті – түйінді, агрегатты.
Бөлшекті жөндеу әдісінде, машинаның жөнделуге берілген бөлшектері
мен түйіндерінің, ақауларын анықтаудың нәтижесінде бұрынғы күйіне сай
қалпына келтіреді және де жаңа бөлшекпен алмастырады.
Қарастырылып оыртған әдістің елеулі кемшілігі бұл, жабдықтың жөндеуде
ұзақ мерзімдет тұруы; жөндеудің жоғарғы өзіндік құндылығы;
жұмысшылардың жоғары квалификациясының қажетті; бөлшекті
дайындау мен қалпына келтірудің қазіргі таңдағы технологияларын
қолданудың қиындығының пайда болуы. Әдіс көбінесе кәсіпорындағы аз
мөлшердегі жабдықтар үшін қолданымды.
Түйінді әдіс, жөндеу қорындағы жаңа түйінмен жарамсыз түйінді
алмастыруды қарастырады. Бөлшектенген түйін қалпына келтіріліп
қоймада сақтауға жөнелтеді. Егерде кәсіпорында типтес жабдықтар саны
көп болса, бұл әдіс кең қолданылады. Бұл жөндеу әдісі жабдықтың
жөндеуде тұру уақытын елеулі қысқартуға мүмкіндік береді.
Дәйекті – түйінді әдіс, түйіндердің ауыстырылуы мен жөнделуін бір
уақытта емес, қызмет ету мерзіміне байланысты тозу шамасы бойынша
жүргізілуін қарастырады. Бұл кезде жөндеуді технологиялық үзіліс кезінде
жүргізу тиімді. Әдісті конструктивті ерекше түйіні бар агрегат үшін қолдану
лайықты болып табылады; мысалы үшін ленталы конвейрлер мен ін
тәріздес элеваторлар және т.б.
Жөндеудің агрегатты әдісі, жөндеу кезінде істен шыққан агрегатты, осы
маркадағы дайын агрегатыпен ауыстыруды қарастырады. Жөнделуге тиісті
бөлшектелген агрегатты жөндеу үшін жөндеу кәсіпорнына (жөндеу
механикалық цехына) жөнелтеді. Әдістің басты кемшілігі бұл, жабдықты
қазіргі таңдағы тиімді жөндеу технологиясын қолдану және де жабдықтың
модернизациялануын жүргізу мүмкіндігі. Сонымен қатар, жөндеудің құны
төмендейді, ал оның сапасы артады.
Жөндеудің агрегатты әдісі жақсы жасақталған жөндеу базасы бар ірі
мекемелерде, ұтымды түрде кіші габаритті жабдықтар үшін қолданылады.
Бұл кезде жабдықты, жөндеу үшін орнына босатып алу және тасымалдау
кезінде үлкен еңбек шығындарын талап етпеуге тиіс. Қазіргі таңда, бұл
әдіс, өнеркәсібі жағынан дамыған – Жапония, Германия және т.б. елдерде
кең қолдануда. Қазақстанда негізінен жөндеудің бөлшекті және түйінді
әдістері қолданылады.
Жөндеулер түрі мен олардың мазмұны
Жоспарлы – сақтық жөндеу жүйесі келесі техникалық қызмет көрсетулер мен
жөндеулер түрлерінің орындалуын қарастырады: жөндеу аралық қызмет
көрсету; мезгілді профилактикалық тексерулер; ағымда ғы ж өндеу; орташа
жөндеу; күрделі жөндеу.
Жөндеу аралық қызмет көрсету менмезгілді тексеруде орындалатын ж ұмыс
мазмұны алдыңғы тарауларда қарастырылған.
Ағымдағы жөндеу барысында, келесі кезекті жөндеуге дейін жабдықты жұмыс
қабілеттілік жағдайында ұстауға бағытталған жұмыс көлемі орындалады.
Жөндеу жұмысының мазмұны, жеке бөлшектер мен түйіндерді (тез тозатын)
қалпына келтіру немесе ауыстырудан, сондай-ақ оларды реттеп келтіруден
тұрады. Жөндеудің бұл түрі жабдықтың орнатылған орнында өндірістік
цехтардың жөндеу персоналдарының күшімен орындалады.
Ағымдағы жөндеу цех механигінің жетекшілігімен орындалады, ал цех механигі
өз-кезінде жөндеу жұмыстарының уақытылы орындалуын және оынң сапасына
жауап береді.
Орташа жөндеу. Орташа жөндеу процесінде тозған бөлшектері мен түйіндерін
жөндеу немесе ауыстырудың көмегімен машинаның (агрегатты ң) ж ұмыс қа
пайдалану сипаттамалары қалпына келтіріледі.
Мұнда міндетті түрде барлық бөлшектері мен түйіндеріні ң техникалы қ жа ғдайы
тексеріліп, анықталған ақауларды қалпына келтіру бойынша іс-шаралар
орындалады. Орындалатын жұмыс мазмұны машинаның конструциясына
байланысты және де нақты жабдық үшін техникалық құжаттарға келтіріледі.
Орташа жөндеуді орындау барысында көбінесе орындалатын жалпы жұмыстар
мыналар болып табылады:
- шекті тозу шамасы жеткен жеке бөлшектерін ауыстыра отырып, т үйіндерді
жөндеу;
- жарым-жарты бөлшектей отырып, машинаның барлы қ механизмдерін тексеру;
- тростарды, шынжырларды, тасымалдау лентасын, фрикциялық жапсырмаларды
тексеру және тозған жағдайда оларды ауыстыру;
- тіреуіштерді жуу және тексеру, қызмет ету мерзімі аны қтал ған жа ғдайда оны
ауыстыру;
- редукторларды жуу, ревизия жасау және оын ретке келтіру;
- төсемдерді, тығыздағыштарды, бекіту бөлшектерін тексеру ж әне тоз ған
жағдайда оларды ауыстыру;
- қажет жағдайда жеке бөлшектер мен түйіндерді бояу;
- машинаны құрастыру, жеке түйіндері мен бөлшектерінің бекітілуін тексеру, ретке
келтіру және де бос жүрісте, сондай-ақ күш түсіру арқылы тексеру.
Күрделі жөндеу. Жөндеудің бұл түрі кезінде машина толық бөлшектелініп, ақаулары
анықталады, және де барлық тозған бөлшектерді ауыстыру жүреді (базалық
бөлшегімен қоса). Мұнда барлық жанасатын бөлшектердің өлшем шегі мен
отырғызылу шамасы, машинаға берілген техникалық шартпен аны қтал ған м әнге
келтіріледі. Сонымен қатар машина жұмысының техника-экономикалы қ к өрсеткіштерін
жақсарту мақсатында, оны жаңаландыру (модернизациялау) орындалады.
Күрделі жөндеу келесі жұмыстарды қарастырады:
- құраушы бөлшектерінің барлық өлшемдерін, сондай-ақ өлшем шегі мен
отырғызылу шамасы техникалық құжаттармен анықталған мәнге келтіре отырып
барлық түйіндер мен бөлшектерін ауыстыру;
- машинаның рамасы мен станинасын өлшеп тексеру, және де іргетасты
(фундаментті) жөндеу;
- құбырларды және бөгетті-реттегіш арматураларды ревизия жасау ж әне
жөндеу;
- автоматты бақылау және басқару құралдарын игеру және реттеу, ал қажет
жағдайда оларды ауыстыру;
- жеке бөліктерін немесе бүкіл машинаны бояу;
- бос жүрісте және күш түсіру тәртібінде байқау, комплексі тексеру және де
реттеу.
Күрделі жөндеулер кезінде орындалатын жұмыстарға кәсіпорынны ң бас механигі
басшылық етеді.

Жабдықты жаңаландыру бойынша іс-шаралар ЖСЖ жүйесімен қарастырыл ған
жұмыстар құрамына кірмейді, бірақ оны әдетте күрделі жөндеу жүргізу кезінде
қатар орындайды. Жабдықты жаңаландыруды орындау жайында шешім, оны
орындаудың экономикалық тиімділігі мен техникалық мақсат қа с әйкестігі талдау
негізінде қабылданады. Жабдықты жаңаландыруды кәсіпорынның
конструкторлық бюросымен немесе арнайы жобалау-конструкторлы қ ұйымымен
дайындалған техникалық құжаттар негізінде жүргізеді. Жа ңаландыруды ж үргізуге
берілген техникалық құжаттар жабдықты дайындаушы-зауытпен келісіледі, содан
соң ол кәсіпорынның бас механигімен бекітіледі. Жабды қты жа ңаландыруға
кәсіпорынның бас механигі жауапты.

Ұқсас жұмыстар
Наладка ремонты, юстировка және өлшеу құралдарын калибрлеу
ЖЕЖ жүйесінің негізгі қағидалары
Автомобильдердің техникалық қызмет көрсетуді өткізу мерзімі
Көлік техникасын өндіру бойынша негізгі терминдер мен анықтамалар
Ауыл шаруашылық агрегаттарды, қондырғыларды және дәстүрлі емес энергия көздерін автоматтандыру
Ұсынылған техникалық құжаттарды талдау
Былғары және үлбір шикізаттарын консервілеу әдістері. Ылғалды тұздау
Машина жасау технологияларын дамыту туралы жалпы ережелер мен қысқаша ақпарат
Құрылыс машиналар
Өлшем тізбегін есептеу практикасы теориясының негізгі қалпы
Пәндер