Ағымдық шифрлеу Өзі синхронизацияланатын шифрлер Синхрондық шифрлеу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Ағымдық
шифрлеу
ӨЗІ СИНХРОНИЗАЦИЯЛАНАТЫН ШИФРЛЕР
СИНХРОНДЫҚ ШИФРЛЕУ

Муратов Ерқайрат
13-09 ИСК
2016
Ағымдықшифрлер
гаммерлеудің бір түрі

Ағымдық шифрлер тоқтаусыз
мәліметтер ағымын шифрлеу
үшін қолданылады. Мысалы,
ақпаратты тасымалдау
желілерінде қолданылады.т
Ағымдық шифлеу
Ағымдық шифр – бұл симметриялық шифр. Мұнда әрбір ашық мәтін
символы шифрленген мәтін символына тек қана қолданылатын кілтке
байланысты емес, сонымен қатар ашық мәтін ағымындағы орналасуында
да байланысты болады. Ағымдық шифр симметриялық шифрлеуге
өзгешелеу амалын жүзеге асырады. Ағындық шифрлеуде бастапқы
мәтіннің әр символы басқалардан тәуелсіз өзгереді. Сондықтан мұндай
өзгеру байланыс арнасы бойынша мәліметтерді берумен біруақытта
жүзеге асуы мүмкін. Ағындық шифрлар мәліметтер ағынының әр
элементін криптожүйеде тоқтаусыз жүзеге асырады. Ағымдық
криптоалгоритм нақты уақытта немесе оған жақын уақытта шифрлеуді
қамтамасыз етуге тырысады. Ағымдық шифрде әрбір бөлік үшін әрбір
бөліктің сол өлшеміндегі өз кілті қолданылады. Сонымен, ағымдық
криптожүйені жүзеге асыруда жады элементтеріне қажеттілік туындайды.
Ағымдық шифрлеудің жетістігі: түсу жылдамдығымен өлшенетін
шифрлеудің жоғары жылдамдығы болып табылады. Қолданылуы – аудио
және бейне ақпараттарды шифрлеу.
Ағымдық шифрдің мықтылығы

Жүйенің мықтылығы толығымен кілт
реттілігін генераторының құрылымына
байланысты.
Егергенератор реттілікті үлкен емес
периодта жіберсе, онда жүйенің мықтылығы
әлсіз болады.
Мықтылықты көбейту үшін барлық ағымдық
шифрлер кілттік реттілікті генерациялау үшін
кілт қолдануды алдын ала қарастырады.
Өзі синхронизацияланатын
шифрлер (автокілті бар)
Генератордың ішкі жағдайы шифрленген тексттің алдындағы
биттерінің фикстелген санның функциясы болып табылады.
Ішкі жағдайы шифрленген текстінің n битке тәуелді
болғандықтан, n битті қабылдағаннан кейін қабылдау жақтағы
генератор жіберу жағындағы генератормен синхронизмге
түседі.
Бұл әдісті жүзеге асыру:
Әр мәтінге ұзындығы n биттен тұратын кездейсоқ тақырып
қосылады.
Бұл тақырып шифрленіп, жолға беріледі.
Қабылдау жағында тақырып дешифрленеді.
Дешифрленген нәтиже қата болады, бірақ n бит тақырыпты
Кері байланыстың шифрлеу
функциясымен құрылатын кілттік
гаммасы бар ағымдық шифр
Синхрондық шифрлер
Генератордың шығыс мәндері алғашқы немесе шифрленген
тексттке байланысты емес.
Осы әдістің басты қиындығы жіберу және қабылдау
жақтарында генератор кілттерін синхронизациялау
қажеттілігінде.
Егер жіберу кезінде жоқ дегенде бір бит жоғалып не
қосылып кетсе, онда қате биттен кейінгі шифрленген
текстінің реттілігі дешифрленбейді.
Егер ондай болса, екі жақ синхронизацияны қайта жасауы
тиіс.
Оған қоса синхронизация кілттің реттілігінің бөлігі
қайталанбайтындай аударылуы тиіс.
Ағымдық шифрлер түрлері
RC4алгоритмі – RSA Data Security, Inc.
Компаниясына 1987 жылы Рон Ривест жасаған
ауыспалы кілт ұзындығы бар ағымдық шифр.
SEAL алгоритмі (Фил Рогвэй және Дон Копперсмит)
– 32 разрядты процессорларға арналған IBM
фирмасымен құрылған ағымдық шифр.
WAKE алгоритмі – Дэвид Уилер ұсынған автокілті
бар сөздерді шифрлеу.
Blowfish шифріндегі өзгерту
схемасы

Ұқсас жұмыстар
Криптографияның математикалық негіздері
Қауіпсіздік сервистері
Rsa алгоритмі
АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ
Aқпаратты қорғаудың заңды шаралары
АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕСІНІҢ КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Криптографиялық әдістер
Джефферсон цилиндрі
Криптография
ШИФРЛЕУ АЛГОРИТМДЕРІ
Пәндер