Өт қапшығы және өт шығару жолдарының гистофункционалды сипаттамасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Студенттің өзіндік жұмысы

Дисциплина: Гистология
Тақырыбы: Өт қапшығы және өт шығару жолдарының
гистофункционалды сипаттамасы
Жоспары.
• Кіріспе
• Негізгі бөлім
• Өт қапшығының
гистофункционалды сипаттамасы
• Өт шығару жолдарының
гистофункционалды сипаттамасы
• Өт өзегінің жүйкеленуі
• Қорытынды
• Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
• Өт қабы – қабырғасы жұқа 40-70 мл өт сиятын мүше.
• Функциялары:
• Өт жиналуы;
• Сұйық компонентәін сіңіру арқылы өттің
концентрациялануы;
• Шырыш бөлу.
• Өт жолдары – өттің өт капиллярлары
арқылы он екі елі ішекке транспортын
қамтамасыз ететін түтік тәрізді
құрылымдар.
Өт қапшығының гистофункционалды
сипаттамасы

• Өт қабының қабырғасы
қабықшалары:
• Шырышты қабықша
• Бұлшық етті қабықша
• Адвентициалды қабықша
• Құрсақ қуысы жағынан
сірлі қабықшамен
қапталған.
• Шырышты қабықша к өп
қатпарлар құрайды.Ол бірқабатты
бағаналы эпителиймен қапталған.
Эпителий құрамында беткейлік
эпителиоциттерді, бокал тәрізді
жасушаларды, базалды
жасушаларды ажыратады. Үстінгі
бағаналық эпителиоциттерде
микробүрлі жиекше болады.
Эпителий астында, құрамында
көптеген эластикалықталшықтары
бар, шырышты қабықшаның
меншікті табақшасы
орналасады. Осы жерде май
жасушалары, тіндік базофильдері
және плазмалық жасушалар
кездеседі.Өт қабы мойын тұсында
меншікті қабықша ішінде шырыш
өндіретін альвеолярлы-түтікшелі
бездер орналасады.
• Бұлшық етті қабықша жазық
миоциттердің тор құрап
орналасқан шоғырларынан
тұрады, торда миоциттер
көбінесе айналмалы
бағытталған. Өт қабының
мойын тұсында бұлшық ет
жасушаларының айналмалы
қабаты жақсы жетілген. Ол, өт
қабы өзегінің бұлшық ет
қабатымен бірлесіп жұмды
түзейді. Бұлшық ет
жасушаларының шоғырларының
арасында болылдақ дәнекер
тіннен тұрады.
• Өт қабының
адвентициалды
қабықшасы, құрамында
тор құрайтын жуан
эластикалық талшықтары
көп, тығыз талшықты
дәнекер тіннен тұрады.
• Құрсақ іші жағынан өт
қабын сірлі қабықша
жауып тұрады.
Өт шығару жолдарының гистофункционалды
сипаттамасы
• Оларға бауыр ішілік және бауырдан
тыс өзектері жатады.
• Бауыр ішілік өт шығару жолдарына
бөлікше аралық өт өзектері, ал
бауырдан тыс өт шығару жолдарына оң
және сол бауыр өзектері, жалпы бауыр
өзегі, өт қабының өзегі және жалпы өт
өзегі жатады.
• Бөлікше аралық өт өзектері қақпалық
көктамырдың және бауыр артериясының
тармақтарымен бірігіп бауырда үштіктер
құрайды. Бөлікше аралық өзектердің
өт қабының өзегі қабырғасы бірқабатты текшелі, ал ірілеу
өзектерде жиекшелі цилиндр тәрізді
эпителийден және борпылдақ дәнекер
тіннің жұқа қабатынан тұрады.
• Жалпы өт өзегінің (3,5-5 мм жіңішке түтікшелер) құрылысы:
• Шырышты қабықша бірқабатты биік призмалы эпителийден және
жақсы жетілген дәнекер тіннен(меншікті табақша) тұрады.
Жасушаларында лизосомалық және өт пигменттері, эпителиә
құрамында эндокринді және бокал тәрізді жасушалар кездеседі.
• Өт өзектерінің шырышты қабықшаларының меншікті
табақшасында эластикалық талшықтар бойллай және айналмалы
орналасады. Құрамында аздаған шырышты бездер болады.
• Бұлшық ет қабықшасы жұқа, айналмалы бағытталған жазық
миоциттердің шоғырларынан және айналарында орналасқан
дәнекер тіннен тұрады.
• Адвентициалды қабықша борпылдақ талшықты дәнекер тіннен
тұрады.
Жүйкелену
• Жүйкелену. Бауыр капсуласында
автономды жүйке өрімі
орналасқан, қан тамырларына ере
жүретін тармақатры, бөлікше
аралық дәнекер тінге асады. Олар
қан тамырларын, гепатоциттерді
және өт өзектерін жүйкелендіреді.
Қорытынды
• Өт қабының қабырғасы қабықшалары:
• Шырышты қабықша
• Бұлшық етті қабықша
• Адвентициалды қабықша
• Құрсақ қуысы жағынан сірлі қабықшамен қапталған.
• Жалпы өт өзегінің (3,5-5 мм жіңішке т үтікшелер) құрылысы:
• Өт шығару жолдары
• Шырышты қабықша бірқабатты биік призмалы эпителийден ж әне жа қсы
жетілген дәнекер тіннен(меншікті таба қша) т ұрады.
• Өт өзектерінің шырышты қабықшаларыны ң меншікті таба қшасында
эластикалық талшықтар бойллай және айналмалы орналасады.
• Бұлшық ет қабықшасы жұқа, айналмалы бағытталған жазық миоциттерді ң
шоғырларынан және айналарында орналасқан д әнекер тіннен т ұрады.
• Адвентициалды қабықша борпылдақ талшы қты дәнекер тіннен т ұрады.
• Пайдаланылған әдебиеттер
1.Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Н. В. Бойчук,
Р. Р. Исламов, Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев ; под ред. Э. Г.
Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 944 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3782-7.
2.Гистология, цитология и эмбриология: атлас [учеб. пособие] /
В.В. Гемонов, Э.А. Лаврова; под ред. члена-кор. РАМН С.Л.
Кузнецова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 168 с.: ил. - ISBN 978-
5-9704-2674-6.
3.Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное
пособие. Быков В.Л., Юшканцева С.И. 2013. - 296 с.: ил. - ISBN
978-5-9704-2437-7.
4.Гистология, эмбриология, цитология: учебник для вузов / Под
ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева - 3-е изд., - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-2130-7.
5.Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Ю. И.
Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др. ; под ред. Ю. И.
Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2952-5.

Ұқсас жұмыстар
Бауыр өтінің тығызд
Өт қабы мен өт шығару жолдарының гистологиясы
Өт шығару жолдарының сипаттамасы мен құрылысы бауырішілік және бауырдан тыс. Бауырдан тыс өт өзекшелері қабығының тіндік құрамы
Өт қапшығы мен өт шығару жолдарының гистофункциялық сипаттамасы
Өт қапшығы мен өт шығару жолдарының гистофункциялық сипаттамасы туралы
Өт қабы мен өт шығару жолдарының гистологиясы туралы
Өттің құрамы мен қасиеттері. Жаңа туылған балалардың қасиеттері. Жаңа туылған балалардың физиологиялық сарғаюы физиологиялық сарғаюы
Бауыр топографиясы
Бауыр аурулары
Ауру сезімдік
Пәндер