Студенттің психологиялық сипаттамасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Студенттің психологиялық
сипаттамасы

«Студент» термині латын
сөзінен шыққан, орысшаға
аударғанда іждағатты жұмыс
жасайтын, әртүрлі іс-
әрекеттермен шұғылданатын,
яғни білім алуға ынталанған
адам.
Студент белгілі жастағы адам және жеке
тұлға ретінде үш жағынан сипатталуы мүмкін:

Психологиялық Әлеуметтік жағы Биологиялық жағы
жағы

Жоғарғы нерв іс-әрекетінің
Психологиялық үдерістер, типі, анализаторлардың
жағдайлар және қасиеттердің құрылысы, шартсыз
Студенттің
бірлігін көрсетеді. рефлекстер, инстинктілер,
белгілі
Психологиялық жағынан, ең физикалық күш, дене
әлеуметтік
бастысы, психикалық құрылысы, бет әлпеті, терісінің
топтан, ұлттан
үдерістердің жүзеге асуына, және көзінің түсі, бойы және
шығуынан
психикалық жағдаяттардың тағы басқалармен көрінеді. Бұл
туындайтын
пайда болуына, психикалық жағы, негізінен, тұқым
қоғамдық
құрылымдардың көрінісіне қуалаушылық және туа біткен
қатынастарын,
тәуелді болатын – психикалық дағдылармен алдын ала
қасиеттерін
қасиеттер (бағыттылық, анықталған, бірақ, белгілі
нақты көрсетеді
темперамент, мінез-құлық, шекара аралығында тіршілік
қабілеттер) жағдайына байланысты
өзгереді
Бұл жастағы адамгершіліктің дамуының өзіне тән
Жоғары оқу орнында оқу уақыты сипаты - мінез-құлықтың саналы мотивтерінің
жасөспірімдіктің екінші немесе ер жетудің бірінші күшейе түсуі. Жоғары сыныпта оқып жүрген
кезеңімен сәйкес келеді, ол кез Б. Г. Ананьев, А.В. кезде өздеріне жетіспеген – мақсатқа талпыну,
Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, 3.Ф. Есарева батылдылық, табандылық, дербестілік, ынталану,
және т.б. еңбектерінде талданып, көрсетілген жеке өзін-өзі ұстай алу сияқты қасиеттер нығая
тұғалық белгілердің тұрақтануының бастайды. Моральдық проблемаларға мүдделері
күрделілігімен ерекшеленетін үдеріс. күшейе түседі (мақсаттар, өмір салты, қарыздар
болу, махаббат, адалдық және т.б.)

7-19 жастағы адамдардың өз мінез-құлқын
В. Т. Лисовскийдің айтуынша, 19-20 жас – адал
саналы түрде реттеу қабілеті толық дамымаған.
ниетті құрбандыққа және толық өздігінен беріле
Лайықсыз мотивтер негізінде қауып-қатерге
жұмыс орындауға дайын кезең, сонымен қатар,
баруы, өздерінің жағымсыз қылықтарының
жағымсыз жағдайлардың да болуы мүмкін
салдарын болжай алмауы жиі кездеседі

Жастық шақ - өзіне-өзі талдау жасайтын және өзін-өзі бағалай-
тын кез. Өзін-өзі бағалау идеалды «мен»-ді реалды «мен»-мен
салыстыру арқылы жүзеге асады. Бірақ, идеалды «мен» әлі
тексерілмеген және кездейсоқ болуы мүмкін, ал реалды «мен»
тұлғаның өзімен әлі жан-жақты бағаланбаған. Осы объективті
қарама-қайшылық жастардың тұлғалық дамуында оның өзіне
іштей сенімсіздік тудыруы мүмкін, кейде тысқы агрессиялық,
жүгенсіздік және түсініксіз сезіммен қатар жүреді
қатынастан алшақтап жүреді; 2) уақыт сезімі шайылады, өмірлік
алыстайды, жақын тұлғааралық жоспар құруға қабілетсіз, есеюден
1) психологиялық интимдіктен және өзгерістерден қорқады;
Эриксон бойынша, ұқсастық
дағдарысының айналасында
құрылады, әлеуметтік және
индивидуалды-тұлғалық таңдаулар,
сәйкестендіру және өз тағдырын
өзі шешу серияларынан тұрады.
Жасөспірім осы міндеттерді шеше
алмаса, жағымсыз ұқсастық
қалыптасады, оның дамуы негізгі 4
3) шығармашылық, продуктивті
жолмен жүруі мүмкін:
жағымсыз бейнелерді таңдап алуы.
қабілеттердің шайылуы, өзінің ішкі
шешуден бас тарту және еліктеуге
ресурстарын пайдалануды білмеуі
қалыптастыру, өз тағдырын өзі
және қажетті іске өзін шоғылдандыра
4) «негативті ұқсастықты»
алмауы;
1) «Анықталмаған, шайылған
4) «Кемеліне жеткен
ұқсастық» индивидтің әлі
ұқсастық» дағдарыстың
қандай болсын нақты сенімге
аяқталуымен, индивид өзін
келе алмағаны, мамандық
іздеуден өзін-өзі іс жүзінде
таңдай алмағаны және
көрсетуге ауысуымен
ұқсастық дағдарысымен
анықталады.
бетпе-бет келмегені;

Канада психологы
Джеймс Марша 1966
жылы ұқсастықтың
дамуын жастардың
кәсібилік, діншілдік,
саяси тағдырларын өзі
шешу деңгейімен
өлшенетін 4 кезеңге
бөлді.
2) «Ұзақ мерзімді, уақытынан
3) «Тоқтам салу» кезеңі,
бұрынғы ұқсастық» индивид
индивид көптеген даму
сәйкес қатынастар жүйесіне
варианттарының арасынан
кіріскенде болады, бірақ, оны
өзіме қарасты деп санайтын
бастан кешірген дағдарыстар
біреуін ғана таңдай отырып,
мен қиыншылықтардың
өз тағдырын өзі шешудің
нәтижесінде өздігінен істеген
нормативтік дағдарыс
жоқ, басқа жат адамдардың
үдерісінде жүруімен
көзқарасының, өнегесінің,
сипатталады;
беделінің негізінде істеді;
Бес мың жоғарғы сынып оқушыларын (15-18 жас) зерттей келе,
американдық психолог Морис Розенберг (1965) өзін-өзі сыйлауы төмен
бозбалаларға «мен» бейнесінің және өзі туралы пікірінің жалпы
тұрақсыздығы тән болатынын анықтады. Айналасындағы
адамдарға «жалған адам» - «МЕНі елестетеді» деп көрсетіп,
көбінесе олардан «жабылуға» бейімдірек келеді. «Адамдарда өзім
туралы жақсы пікір туғызу үшін, әртүрлі ролдерді ойнайтынымды
байқап қаламын» және «Мен басқалардың алдында «маска» киюге
бейімдімін» сияқты пайымдау түрлерімен келісу - өзін-өзі сыйлау
деңгейі жоғары жастарға қарағанда өзін-өзі сыйлауы төмен
бозбалаларда 6 ретке жиі кездесті.
Жоғары оқу орнында
оқытатын мамандықты
игеруге қажетті қабілетті
анықтау үшін, алдын ала абсолютті
профессиграмма құру қажетті
керек. Профессиграмма
адам психикасына қоятын
талаптарына сәйкес үш
деңгейге бөлінеді:

біршама
қажеттігі
тілекке
сәйкес
Бейімделу – белсенді іс-әрекеттің алғы шарты ж әне оны ң нәтижелілігіні ң
қажетті жағдайы. Индивидтің әртүрлі әлеуметтік рольде табысты қызмет
етуіне көмектесетін бейімделудің жағымды маңызы осында. Зерттеушілер
бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнының жағдайына
бейімделуінің үш түрін көрсетеді:

1) формалды бейімделу - жаңа ортаға, жоғары
мектептің құрылымына, онда оқудың
мазмұнына, оның өзінің міндеттеріне қоятын
талаптарына студеттердің танымдылық-
ақпараттық бейімделуіне қатысты;

2) қоғамдық бейімделу – бірінші курс студенттер
топтарының ішкі интеграциясы (бірігуі) және осы
топтардың тұтас студенттік ортамен бірігу үдерісіне
қатысты;

3) дидактикалық бейімделу – студенттердің жоғары мектептегі о қу
жұмысының жаңа әдістері мен формаларына дайындығына
қатысты;
Бірінші курс жақында ғана Екінші курс – студенттердің
абитуриент болған адам оқу іс-әрекетіндегі ең
ұжымдық өмірдің студенттік қауырттылық кезеңі. Екінші
түріне көшу мәселелерін курс студенттері оқыту мен
шешеді. Студенттердің мінез- тәрбиелеудің барлық түріне
құлқы конформизмнің қарқынды кіріседі. Олар
жоғарғы сатысымен жалпы дайындық алады, кең
ерекшеленеді; Бірінші курс мәдени сұраныстар мен
студенттері өз рольдеріне қажеттіліктер қалыптасады.
дифференциалдық тұрғадан Белгілі ортаға бейімделу
қарай алмайды. үдерісі негізінен аяқталады.

Төртінші курс – жақында
жоғары оқу орнын бітіру
Үшінші курс – перспективасы – болашық
мамандандырылудың басталуы, қызмет түріне анық
студенттердің әрі қарай дамуы практикалық ұстаным
және кәсіби мүдделерін қалыптастырады.
тереңдетудің көрінісі ретінде Материалдық және от
ғылыми жұмысқа басылық жағдайларға, жұмыс
қызығушылығының нығаюы. орнына байланысты, жаңа,
Мамандандырылуды бұрынғыдан өзектілеу болатын
қайсарлықпен қажет ету кейде құндылықтар пайда бола
тұлғаның әржақты мүдделерін бастайды. Студенттер біртіндеп
тарылтуы мүмкін. жоғары оқу орны өмірінің
ұжымдық түрінен алшақтай
бастайды.
1) идеялық сенімділігі, кәсіби бағыты тұрақтанады, қажетті
қабілеттер дамиды;

2) психикалық үдерістер, жағдайлар, тәжірибелер жетілдіріледі,
«мамандандырылады»;

Тұтас алғанда,
студент 3) парыздық борыш сезімі, кәсіби іс-әрекеттеріні ң табысты болуына
тұлғасының жауапкершілік жоғарылайды, студенттің индивидуалды ғы рельефті
дамуы көрінеді;
болашақ
жоғары білімді
4) өзінің болашақ мамандығы саласында студент тұлғасының
маман ретінде
талаптануы жоғарылайды; әлеуметтік және кәсіптік тәжірибені
бірқатар
қарқынды табыс ету және қажетті қасиеттердің қалыптасуы негізінде
бағытта
студенттің жалпы кемелденуі және тұлғалық тұрақтануы
жүреді:
жоғарылайды;

5) болашақ маман ретінде оған қажетті сапалық, тәжірибелік
қалыптасуда студенттің өзін-өзі тәрбиелеудің үлес салма ғы
жоғарылайды;

6) кәсіптік дербестігі және болашақ практикалық жұмысына
дайындығы нығаяды.
Студент тұлғасының психологиялық дамуы – қарама-
қайшылықтардың пайда болу және шешілуінің диалектикалық үдерісі,
сыртқының ішке өтуі, өздігінен қозғалыс, өзімен белсенді жұмыс
жүргізу.
Б.Г.Ананьевтің пайымдауынша, тұлғаның масштабы және
интеграциялау деңгейі ретінде дамуы – құрылымасты б өлімдердің
(образование подструктур) пайда болуы және оларды күрделендіретін
синтез. Басқа жағынан, олармен параллельді психикалық
функциялардың (даму, күрделену, психикалық үдерістердің
«тармақтануы», жағдайлар, қасиеттер) дифференциациясыны ң
жоғарылау үдерісі жүреді.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Төртінші курс - жақында
Психологияны оқыту әдістемесі оқу пәні ретінде
Мақсатына қарай білім мен жаңа білімді дағдыларды жаңа білімді бекіту
Дәріс
ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Дәріс. Дәріс – жоғары оқу орындарындағы оқытуды ұйымдастырудың негізгі және заңды
Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ
КУРАТОР ҚЫЗМЕТІНЕ СИПАТТАМА
СКАФФОЛДИНГ ТАРЫ
Пәндер