БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ
(КУРСТЫҚ ЖҰМЫС)

5В011300- БИОЛОГИЯ

   Ғылыми жетекші:

 
 
 
 

Орал, 2016
Зерттеудің мақсаты: Оқушыларға эстетикалық тәрбие берудің мақсаты тұлғаның
әсемдік жөніндегі қабілетін жетілдіріп, өмірдегі және өнердегі сұлулықты сезіне білуге
қалыптастыру, жеке адамның эстетикалық мәдениетін дамыту. Ал түпкі мақсаты-
эстетикалық іс-әрекетке жетелеу, түрткі беру, ояту
Зерттеудің міндеті: Жеке адамның эстетикалық мәдениетін дамыту.
Биология сабағында оқушылардың қабілетін, ынтасын және бейімділігін дамыту;
Танымжорықтар арқылы баланың сезімдері мен талғамдарын дамытып, сұлулық туралы
ұғымдарын қалыптастыру;
эстетикалық құралдарды пайдалануға дағдыландыру;
әсемдікке үлесін қосуға тәрбиелеу.
Зерттеудің болжамы: Егер біз эстетикалық тәрбие арқылы жастарды түрткі беріп
оятсақ , онда болашағымыз жақсы болады.Егер олай болмаған күнде эстетикалық тәрбиені ң
нәтижелілігі де жеткіліксіз болмақ.
Зерттеудің әдісі:
Эстетикалық тәрбиенің әдістері:
а) эстетикалық нанымын қалыптастыратын әдістер;
б) эстетикалық әдет пен эстетикалық дағдылар қалыптастыратын әдістер мен тәсілдер;
в) эстетикалық іс-әрекетке ынталандыратын;
г) эстетикалық әсер ететін жағдай туғызу әдістері.
Зерттеудің құрылымы:
Зерттеу жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан пайдаланған әдебиеттер
тізімінен тұрады.
1.Эстетикалық тәрбиенің педагогика ғылымындағы
теориялық негіздері
1.1 Оқушыларға эстетикалық тәрбие берудің міндеті маңызы

Философиялық әдебиеттерді алып қарайтын болсақ, "эстетика" деген сөздің өзінде
былайша түсініктер берген. "Эстетика" - көркемдік таным теориясы, әсемдік туралы,
көркем шығарманың жалпы заңдары туралы, адамның болмысқа эстетикалық қатынасы
туралы ғылым, өнерге деген көзқарас, өнерді қабылдау, сезіну, түйсіну, түсіну.
Ал "эстетикалық" дегеніміз не, бұл сөз нені білдіреді? Бұл гректі ң с өзі, оны ң тікелей
аудармасы "сезінушілік" дегенді білдіреді. Мұнда көру, есту, т үйсіну, талғам ар қылы -б ұл
адамдардың сезінуі. Оқытушы мен оқушылардың өзара қарым-қатынасынан эстетикалық
тәрбие туындайды. Қарым-қатынас қоғамда, адамдардың рухани өмірі үшін, яғни қай сала
болмасын, адамдардың көзқарасын, позициясын бірте -бірте өзгеруіне алып келеді.
1.2 Қоршаған орта мен табиғаттың оқушыларға эстетикалық тәрбие берудегі
маңызы

Мектепте оқушыларға эстетикалық тәрбие берудегі бірден - бір құрал-табиғат.
Табиғаттағы жыл мезгілдерінің ауысуына байланысты қардың жаууы, күннің к үркіреуі,
ағаштардың бүршік жарып, гүлдердің түрлі түске еніп гүлдеуі, қүұтардың жылы жаққа
үшып кетуі, қайта үшып келуі т.б. - мұның бәрі оқушының эстетикалық сезіміне әсер етіп,
қоршаған ортаға қызығушылығын арттырады. Балалардың сезімін т әрбиелеуден
табиғаттың рөлі жөнінде К.С.Станиславский: "Табиғаттың өзі теңдесі жо қ әсем дүние,
сондықтан оған зер салып, үңіле қараңыз. Алдымен гүлді немесе жапыра қтарды, өрмекші
торын немесе терезе әйнегіндегі аяз өрнегін алыңыз. Мұның бәрі - ұлы суретші," -дейді.
2. Биология пәнін оқытуда эстетикалық білім мен тәрбиенің маңызы
2.1 Биология пәнін оқытудағы пәнаралық байланыстардың қызметі
Биология пәнін оқытуда пәнаралық байланыстар бірнеше қызмет атқарады:
Бірінші – методикалық қызметі. Осы қызметті оқушылардың табиғаттануға, оның
біртұтастығы мен дамуына дидактикалық - материалистік көзқарасын қалыптастыруға үлкен
септігін тигізеді.
Екінші – оқушының білімдік ой – санасын қалыптастырып, алғырлығын дамытады. Бұл ретте
пәнаралық байланыстарды игеруге мүмкіндік туғызады биологиялық түсініктерді дамыту
құралы есебінде пайдаланылады.
Үшінші – тәрбиелік қызметі. Осы қызметті пәнаралық байланыс білім берудегі
политехникалық бағытты іске асыруда көмектеседі.
Төртінші – конструктивті қызметі. Оқу материалдарының мазмұнын, әдісі мен ұйымдастыру
формаларын арттыруға көмектеседі.
2.2 Танымжорықтар арқылы этикалық-эстетикалық тәрбие беру

Эстетикалық мәдениетті қалыптастыру – жеке тұлғаның айналадағы сұлулық пен
өнерді толық және дұрыс қабылдау қабілетін дамыту процесі. Ол көркем бейнелер,
көзқарастар мен сенім, сезім және талғам жүйелерін дамытуды көздейді. Оқушыларды ң
бойындағы сұлулық, нәзіктік сезімдерін жетілдіріп, ұсқынсыздық пен төмен деңгейдегі
талғамдардан жоғары тұруын қалыптастыру және өнер туралы өзінің білімін үнемі
байытып отыруды іске асыру.
Адам бойындағы сұлулық сезімі оның еңбек әрекетінен көрініп тұрады, өйткені ол
әрекет арқылы өзін және айналасын өзгеріске түсіреді. Адамның сұлулыққа деген
қатынасы еңбек барысында пайда болады. Еңбек барысында ғы қимыл-әрекеті мен рухани
қызметінен адамға пайдалы, қажетіне жарайтын әсем дүние жасалады, я ғни е ңбек ар қылы
жеке тұлғаның эстетикалық талғамының негізі қалыптасады.
Ботаникалық соқпақтың оқушыларға пайдасы.
пәннен а лған білімін толықтыру ға әсер етеді;
тек сабақ үрдісінде алған біліміне сүйенбей, оқушы ботаникалы қ со қпа қ
кезіндегіалған іс тәжрибесіне сүйенуіне мүмкіндік алады.
табиғатпен айналадағы өсім дік ртамен қарым – қатынас қалыптасады;
оқушылардың өсімдік жемісін күтіп баптау ж өнінде олдарды пайдалану туралы
түсініктер қалыптасады.
Қорытынды

Табиғат-эстетикалық тәрбиенің тамаша сарқылмайтын қайнар көзі. Балалар
балабақшада немесе шағын орталықта өтетін тәрбиелік шаралардан әртүрлі
тақырыптағы мерекелік ертеңгіліктерден ерекше әсер алады. Ондағы әртүрлі әсем
безендірулер, көркемдік ерекшеліктер, балалардың киген киімдері,тал ғамға сай
әсемдікті,әдемілікті сезінуге зор ықпалын тигізіп,эстетикалық тәрбиені ң дамуын
қалыптастырады.
Оқушылардың эстетиканы меңгеруі тек өнер сабақтарын оқытумен шектелмейді, ол
барлық педагогикалық процестер әрекеттерінде кездеседі. Басқа сөзбен айтқанда, адам
тікелей өнер туындылармен: суретпен, музыкамен, поззиямен айналысқанда ғана суреткер
болып қоймайды. Эстетиканың бастамасы оқу мәдениет еңбегінде, оқушыны ң өзін және
өзін қоршаған ортаны өзгертуіне бағыталған әрекеттеріне негізделуі тиіс.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында Биология пәнінен зертханалық оқу үрдісін ұйымдастыруда басшылыққа алатын инновациялық әдіс - тәсілдер
Биология оқу әдістемесінің дамуына үлес қосқан Қазақстандық адіскерлер жане олардың еңбектері
Сәулет өнері туралы түсінік
Кіші мектеп жасындағы оқушылардың эстетикалық тәрбиесін қалыптастыру
Биология пәні бойынша қалыптасатын биологиялық ұғымдарды одан әрі биология курсында дәйекті дамытуға бағытталған қызметін жоспарлау
Биология сабақтарында оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру
Көрнекілік әдіс
Психология пәнінің теориялық және методологиялық негізі, ғылыми негізі
Экономикалық Отбасы тәрбие
Тәрбие түрлері
Пәндер