Қазынашылық қызметтің теориялық негіздері
Презентация қосу
Қазынашылық
қызметтің
теориялық
негіздері.
рындаған:Қанағат Ақерке.
обы:ФН-405
Жоспар:
1)Қазынашылық
қызметтің түсінігі.
2)Қазынашылық
қызметтің негізгі
функциялары.
3)Қазынашылық
органның құқықтары.
4)Қазынашылықтың
қағидалары.
* Қаржы
Қаржы жүйесі
жүйесі

Мемлекеттің
Мемлекеттің
қаржысы
қаржысы Шаруашылық
Шаруашылық Халық
Халық
субъектілердің
субъектілердің қаржысы
қаржысы
қаржылары
қаржылары

Мемлеке
Мемлеке Бюджеттен
Бюджеттен
ттік
ттік тыс
тыс қорлар
қорлар
бюджет
бюджет
Мемлекетт Өндірісті Өндіріс
Мемлекетт
ік к тік емес
ік несие
несие

Республи
Республи Жергілік
Жергілік Қазынашылық
Қазынашылық қызмет
қызмет
калық
калық ті
ті мемлекеттік
мемлекеттік қаржының
қаржының барлық
барлық
құрылымдық
құрылымдық бөлімшелерінің
бөлімшелерінің бөлімін
бөлімін
Шығыста қамтиды
қамтиды
Кірістер
р
Қазынашылық
қызметтің негізгі
функциялары:
I. Реттеушілік
II. Болжамдық
III.Ақпараттық
IV.Бақылаушылық
V. Әдістемелік
РЕТТЕУШІЛІ
К
Бюджет пен
бюджеттен тыс Мемлекеттік
Бюджеттің
қорлар арасындағы бюджетпен
орындалуын
қаржылық жергілікті бюджет
ұйымдастыру және
қатынастарды арасындағы
жүзеге асыру мен
реттеу,бюджеттен салықтарды бөлу
бақылау
тыс қорларды
қаржылық бақылау
Болжамдық
Болжамдық бұл бұл мемлекеттік
мемлекеттік қаржы
қаржы
ресурстарының
ресурстарының көлемін
көлемін қысқа
қысқа мерзімдік
мерзімдік
болжауды
болжауды жүзеге
жүзеге асыру
асыру сондай-ақ
сондай-ақ
мемлекеттік
мемлекеттік шығындардың
шығындардың сәйкес
сәйкес мерзіміне
мерзіміне
бекітілген шектік
шектік ресурстарды
бекітілген Ақпараттық
ресурстарды басқару
басқару қаржылар жағдайы жайлы
мемлекеттік
ақпаратты жинау,өңдеу,талдау мемлекеттік басқару
және үкіметтің жоғарғы заң шығарушы және атқарушы
органдарына мемлекеттік үкімет қаржылық
операцияларымен мемлекеттік бюджет жүйесінің
жағдайы жайлы есеп беру.
Бақылаушылық
Бақылаушылық бюджет
бюджет қаржыларының
қаржыларының мақсатты
мақсатты
қолданылуына
қолданылуына алдын-ала
алдын-ала ағымдық
ағымдық және
және қорытынды
қорытынды
бақылауды
бақылауды жүзеге
жүзеге асыру,Ұлттық
асыру,Ұлттық банкпен
банкпен бірлесіп
бірлесіп
мемлекеттің
мемлекеттің ішкі
ішкі және
және сыртқы
сыртқы қарызына
қарызына қызмет
қызмет көрсету
көрсету
және
және оны
оны басқару.
басқару.
Әдістемелік бұл мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
қаржыларын басқарушы ұйымдарды,кәсіпорын
мекемелерін сақтауға міндетті қазыналық біліктілігіне
жататын сұрақтар бойынша есептік операциялар жүргізу
тәртібін әдістемелік және нұсқау материалдық құрастыру
сондай-ақ мемлекеттің қазынасы есебін жүргізу.
Қазынашылық органдарына
берілген құқықтар:
Министірліктер,ведомстволар,кәсіпорындар ұйымдар және
банктерде қаржылық несиелік мекемелерде бюджет құжатттарын
тіркеу,санау және қолдануға байланысты ақшалай құжаттар бух есеп
регистірлеріне есеп беру,жоспарлар,сметалар мен басқада
тексерулер жүргізу,тексеруде туындайтын сұрақтар бойынша
түсіндірмелер,анықтамалар мен мәлімет алу.

Банктер басқада қаржы несие мекемелерін мемлекеттік
бюджет,бюджеттен тыс қорлар қаржыларын қолданатын
кәсіпорындар,мекемелер мен ұйымдардың шоттары жайлы анықтама
алу.

Мемлекеттік
Мемлекеттік басқару
басқару органы
органы мен
мен мекемелер
мекемелер және
және ұйымдардың
ұйымдардың
басқарушысы
басқарушысы мен
мен басқа
басқа лауазымды
лауазымды тұлғалардың
тұлғалардың бюджетті
бюджетті орындау
орындау
тәртібін
тәртібін бұзуларын
бұзуларын жоюды
жоюды бақылау.
бақылау.
Мемлекеттік
Мемлекеттік бюджет
бюджет пен
пен бюджеттен
бюджеттен тыс
тыс қорларды
қорларды қолданатын
қолданатын
кәсіпорындар,мекемелер
кәсіпорындар,мекемелер шотттары
шотттары бойынша
бойынша операцияларды
операцияларды
қазынашылық
қазынашылық органдармен
органдармен олардың
олардың лауазымды
лауазымды тұлғаларына
тұлғаларына аталған
аталған
қаржыны
қаржыны пайдалануға
пайдалануға байланысты
байланысты бух
бух және
және қаржылық
қаржылық құжатттарды
құжатттарды
ұсынбаған
ұсынбаған жағдайларда
жағдайларда тоқтату
тоқтату

Кәсіпорындар
Кәсіпорындар мекемелер
мекемелер мен
мен ұйымдардың
ұйымдардың мемлекеттік
мемлекеттік бюджет
бюджет пен
пен
бюджеттен
бюджеттен тыс
тыс қорлар
қорлар орындалу
орындалу тәртібінің
тәртібінің бұзылуын
бұзылуын
куәландыратын
куәландыратын және
және бюджеттен
бюджеттен тыс
тыс қаржылық
қаржылық операцияларды
операцияларды
жүзеге
жүзеге асырылудағы
асырылудағы тәртіптің
тәртіптің бұзылуын
бұзылуын растайтын
растайтын құжаттарды
құжаттарды алу.
алу.

Мақсатқа
Мақсатқа сай
сай емес
емес қолданылатын
қолданылатын Қаржыларды
Қаржыларды кедергісіз
кедергісіз қайтарып
қайтарып
алу.
алу.

ҰБ-қа сәйкес банктер мен қаржы несие мекемелерін банк
операцияларын жүзеге асыруға берген лицензиясынан айыруға
құқылы.
Қазынашылық
қызметі келесі
қағидаларға
негізделген:
Бюджет жүйесінің бірлігі;
Бюджет жүйесінің деңгейлері арасында
кірістер мен шығыстарды реттеу;
Бюджеттер дербестігі;
Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
бюджеттері,бюджет табыстары мен
жиындарын көрсету толықтығы;
Бюджет теңдестірілуі;
Бюджет қаржыларын қолдану тиімділігімен
үнемділігі
Бюджет шығыстарының толық жабылуы;
Бюджеттің шынайылығы;
Бюджет қаржыларының бағытталуы мен
мақсатты сипаты;
Мемлекеттік
бюджеттің құқықтық
орындалуының негізі
Бюджеттік кодекспен
бекітілген.Бюджеттік
кодекспен бюджеттік
процестің барлық
қатысушыларының
мәртебесі бюджеттік заң
бұзғаны үшін
жауапкершілікке тарту
негіздері мен
жағдайлары бекітілген.
Назарларыңыз
ға рахмет!!!!

Ұқсас жұмыстар
Психолог портфолиосы
Мемлекеттік каржы несие жүйесі және салық саясаты
Қаржы мамандығы
Мектептегі психологиялық қызметтің өзекті бағыттары
Сыртқы қарызды басқару әдістері
Маркетингтің теориялық негіздері және тұжырымдамалары туралы
Мәдениет саласындағы ғылымның функциялары
МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ
Философия ғылымның ғылымы немесе Философия - ғылымның патшайымы
Педагогикалық құзыреттілік ұғымы
Пәндер