Жоспарлау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жоспарлау.

Орындаған:Канагат Акерке
Тобы:ФН-405
Жоспар:
Жоспар түрлері.
Жоспар элементтері.
Жоспар құру сатылары.
Жоспар – алға қойылған мақсатқа жетуге
бағытталған іс-шаралардың жиынтығын көрсетеді.

Жоспарлау - мақсатты анықтау және оған жетудің
жолдарын дайындау үрдісі болып табылады
Қамту дәрежесі 
бойынша жоспарлау:

- жалпы жоспарлау (барлық - бөлшектеп жоспарлау
сала қамтылады); (саланың белгілі бір бөлігі
жоспарланады).

 Кәсіпкерлік аспекті 
бойынша:

стратегиялық оперативтік
жоспарлау; жоспарлау
тактикалық
жоспарлау;

Стратегиялық Тактикалық жоспарлау Оперативтік
жоспарлау жаңа өнім, сол өнім мен жоспарлау берілген
жаңа мүмкіндіктерді мүмкіншіліктердің алғы мүмкіндіктерді іске
іздестіреді. шарттарын құру. асыру.
Жоспарлау объектілері 
бойынша:

мақсатты (стратегиялық, құралдарды (материалдық
тактикалық, оперативтік құралдарды, ақпарттарды
жоспарлау) жоспарлау)

Мерзімі бойынша:

қысқа мерзімді (жарты ұзақ мерзімді (5-
жылдық, кварталдық, 20 жыл).
айлық, апталық, орта мерзімді (1-5
жылдық жоспар); жыл);

- қыт бойынша жоспарлау:
 Уа
- реттелген ағымдағы (жоспарлаудың уақыты біткенде жаңа
мерзім бекітіледі);
- - ғанақ (мерзімі біткен жоспар келесі кезеңге
- сыр
ұзартылады);
- эвентуальды (кәсіпорынның қайта құрылуы).
Нарық жағдайына байланысты:

директивті жоспар (жабық жүйелерге тән жоспарлау әдісі);

индикативті жоспар (нарықтық экономика шарттарына
байланысты өзгеріп отыратын жоспардың түрі. ҚР-ның
экономикасының көрсеткіштік жоспарын индикативті жоспар деп
айтады).
Жоспарлаудың құраушылары. 
Жоспарлау үрдісімен қатар бірге жүретін және оның
механизмін жүзеге асыратын бірнеше экономикалық элементтер
бар. Бұл элементтер жоспардың құраушылары болып
табылады.
Жоспарлаудың құраушылары мақсаттар, саясаттар, әдіс,
бюджет, бағдарлама, нормативтер, ережелеры, әдістер және
сметалар болып табылады.
Саясат. Саясат «басқарушылар шешім
қабылдағанда басшылыққа алатын
Мақсаттар. Мақсат алдын ала қағидалар тізбегі» болып табылады. Бұл
күтілген нәтиже болып табылады. қағидалар кәсіпорын басшылары
Жоспарлауда табысқа жету үшін ең атқаратын күнделікті іс-шараларда
алдымен мақсат айқын болуы керек. және қабылдайтын шешімдерде
Кәсіпорынның барлық іс-шаралары жетекшілік етеді. Мысалы, өндіріс
мен жұмыстары осы мақсатқа сай үрдісінде тауардың сапасының жоғары
жоспарланады. деңгейлігін сақтап қалу кәсіпорынның
саясаты болып есептелгендіктен оны
жоспарға енгізу міндетті.

Әдіс. Әдістер, кәсіпорынның
болашақтағы іс-шараларының қалай
істелетінін көрсететін әдіс-
Бюджет. Бюджет, бір кәсіпорынның
амалдардан тұрады. Бұлар іс-
іс-әрекеттерін алдын-ала
шаралардың қалай істелетін
қарастырылған нәтижесін сандық
хронологиялық ретпен талдап
жүйе арқылы белгілейтін жоспар.
көрсетеді. Мысалы, экономикалық
Бюджет жоспардың жүзеге асуы үшін
әдістер, психологиялық әдістер,
жұмсалатын қаражаттардың кірісі
әлеуметтік-психологиялық әдістер,
мен шығыстарын көрсетеді.
өзін-өзі басқару әдістері және т.б.
Бұлар жоспарды жүзеге асыруды
басқару үшін аса қажет.
Бағдарламалар. Бағдарламалар мақсаттардың, саясаттардың және кейбір
міндеттердің байланысу (қарым-қатынастық) бөлімін құрайды. Жасалынуы
жоспарланған іс-шаралардың және ол үшін бөлінетін ресурстарды ң на қты тізіміні ң
дайындалуын, мекен-жайын және уақыттың белгіленуін, кімні ң тарапынан ж әне қай
уақытта жасалатын қамтитын үрдіс. Бағдарламалар, к әсіпорындарда т өменгі де ңгейдегі
басқарушылардың қызметі және бір рет қолданылатын жоспар болып табылады.

Стратегиялар. Нарықтық экономика және бәсекелестік жағдайда кәсіпорынны ң
ішкі және сыртқы орталарына талдау жасай отырып, алда ғы ат қаратын ж ұмыстарын
алдын ала болжау және келешектегі алатын орнын аны қтау үрдісі оны ң стратегиясы
болып табылады. Нақтырақ айтар болсақ кәсіпорынның к үшті ж әне әлсіз жа қтары
мен сыртқы ортадан келетін қауіп-қатерлері мен м үмкіншіліктерге талдау жасай
отырып кәсіпорынның алдағы уақытта бағыт-бағдарын анықтау ж әне оны бас қару
стратегиялық басқаруды қажет етеді.

Тактика. Тактика - қысқа мерзімді шешімдерден тұратын іс- әрекеттерді ң т үрі болып
табылады. Стратегиямен тактика арасында өте жақын байланыс бар. Стратегия - қайда
бару керектігімізді, әрі не үшін баратынымызды білдіреді. Ал, тактика болса, сол жерге
қалай жететінімізді көрсетеді. Стратегиялар жалпы ал ғанда жалпылы қты, әрі ұза қ
уақытты қамтиды, тактика болса көбінесе қыс қа уа қытпен байланыс қан әрі шектеулі
функциялар болып табылады.
төменнен
жоғарыда
жоғары шеңберлі
Жоспарлаудың н төмен
қарай амал
амалдары: қарай
жоспарлау жоспары.
жоспарлау
;
;

Төменнен жоғары
Жоғарыдан төмен қарай жоспарлау жалпы жоспар негізінде төменгі (бөлімшелер)
қарай жоспарлау
жоспарлар дайындалады.

кезінде төменгі
(бөлімшелер)
жоспарлардан
жалпы жоспарлар
Шеңберлі амал жоспарда жоғарыдан төмен, сосын төменнен жоғары жоспарланады.
жасалады. Бұл
прогрессивті амал.
Жоспарлау техникасы жоспар түрінің
уақытша құрылуы қатынасын анықтайды.
Кезекті жоспарлау: жаңа жоспар ағымдағы жоспар
біткенде жасалады. Келер жылдың жоспары осы
жылдың желтоқсан айында жасалады.

Сырғанақты жоспарлау: бұл жағдайда жоспарлау кезеңінің бір бөлігі
біткеннен кейін, жобадағы жоспарды орындаудың жаңартылған барысы
құрылады, онда болашаққа кезеңнің бір бөлігі жоспарланады және
өтілмеген уақыт қайта қаралады (жоспарды ревизиялау).

Қатаң жоспарлау: жоспар нақты және өзгерту
мүмкін емес. Нақты көрсетілмегендік есепке
алынбайды.

Икемді жоспарлау: болашақтағы шарттардың пайда болуын
жаңа ақпараттар мен өзгерген шарттарды есепке ала отырып
жоспарды қайта қарауға мүмкіндік береді.
Жоспарлау үрдісінің сатылары.

1- саты: Мақсаттардың анықталуы.

2-саты: Мақсатқа жеткізетін жорамалдардың анықталуы. Жоспарлау кезінде
келешекте ұшырасуы мүмкін оқиға-құбылыстар және кәсіпорын саясаты
жайында кейбір жорамалдар нақтылануы тиіс. Бұл жорамалдар келешекпен
байланысты болжамдар болып табылады.

3-саты: Баламалардың анықталуы. Жоспарлаудың үшінші сатысы баламалардың
анықталуы. Мұнда әсіресе, тасада қалған алтернативтердің назарға алынуы маңызды
болып табылады. Кейде бұлар да өте маңызды шешімдерді бере алады.
Таңдамалардың анықталуында ең қолайлы шешімді беретін таңдау саны белгіленіп,
осы мөлшер бойынша таңдау зерттеліп анықталуы тиіс.

4-саты: Баламалардың салыстырылуы. Кәсіпорын мақсатына
бағытталған барлық баламалар танылып анықталғаннан кейін,
бұларды мақсатқа сай бір-бірімен салыстыру керек.
5-саты: Баламалардың арасынан ең лайықтысының таңдалуы. Бұл
сатыда жоспарлаушы, анықталған және салыстырылған
баламалардың арасынан кәсіпорын үшін маңызды әрі қолайлы
болып табылатын баламаны таңдайды. Таңдалынып алынған балама
кейде бірнеше болуы да мүмкін .

6-саты: Төменгі жоспарлардың жасалуы. Белгілі бір шешім
қабылданып ең қолайлы әрі лайықты баламаның әрекет ету тәсілі
белгіленгеннен кейін атқарылатын жұмыс – негізгі жоспарға
жәрдемші ретінде таңдалынып алынған баламаның қолданылуы
үшін көптеген төменгі жоспарлардың жасалынуы болып табылады.
Негізгі жоспарды жүзеге асыру үшін кәсіпорынның барлық
бөлімдерінің басқарушылары да төменгі жоспарларды жасайды.

7-саты: Жоспарларды жүзеге асыру және оның жалғасымын
қамтамасыз ету. Жоспарлар әзірленгеннен кейін атқарылуы тиіс ең
маңызды жұмыс, жоспардың жүзеге асуын және жалғасын
қамтамасыз ету. Өйткені көбінесе әзірленген жоспарлар жүзеге
аспай тұрып аяқтаусыз қалады немесе қолданысқа түскеннен кейін
белгілі бір уақытан кейін жарамсыз болып қалады. Мұндай
жағдайда жұмсалған барлық шығындар және атқарылған
қызметтер босқа кететіні секілді кәсіпорынның өз мақсатына жету
мүмкіншілігі де құрдымға кетеді.
Назарларыңызға
рахмет!!!!!!

Ұқсас жұмыстар
Менеджменттегі жоспарлау
Халықаралық салықтық
ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНДА ІС- ӘРЕКЕТТІ ЖОСПАРЛАУ
Кәсіпорынның ішкі жоспарлауы
Кәсіпорындардың қызметін жоспарлау
САЛЫҚТЫҚ БОЛЖАУ: НЕГІЗГІ ТҮСІНІГІ, МӘНІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ АЯСЫ
Жоспарлау Жаңартылған білім беру бағдарламасындағы сабақты жоспарлау
Жоспарлау Денсаулықты жоспарлау
Менеджменттің жоспарлау қызметі
САЛЫҚТЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАМДАУ
Пәндер