“Коммуналды гигиена ғылымының дамуына үлес қосқан Қазақстандық гигиенист ғалымдар”
Презентация қосу
МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

“Коммуналды гигиена ғылымының
дамуына үлес қосқан Қазақстандық
гигиенист ғалымдар”
Ғылыми дәрежесі:
“Медицина
ғылымдарының
докторы”
Ғылыми лауазымы:
“Профессор”
Ғылыми бағыты;
“Медициналық
ғылым”
Неменко Борис Аркадьевич
Оның еңбектері атмосфералық ауаны ба ғалауды,
гигиеналық тұрғыдан кең ауқымда қарастыру
мақсатында жүргізілді. Профессор Неменко Б.А.
және оның шәкірттері өткізген ғылыми
еңбектерінде атмосфералық ауадағы ауыр
металдарды анықтау, автотранспорт тастамаларын
өлшеу және Қазақстан Республикасында ша ң
фракцияларын қауіп-қатерді талдау
әдістемесімен бағалауды алғашқы болып
жүргізді. Ең бірінші болып елімізде,
аэродинамикалық диаметрі 10 мкм те ң ша ң
фракцияларын зерттеді.
Коммуналдық гигиена және балалар мен жас өспірімдер
гигиенасы кафедрасын м.ғ.д., Қазақстанның М ҒА-ны ң
корреспондент мүшесі, профессор Неменко Б.А бас қарды.
Ол өзінің еңбек еткен жылдарының 12 жыл бойында
гигиена және кәсіптік аурулар ҒЗИ-нің директорыны ң
бірінші орынбасар қызметін атқарды және республиканы ң
барлық гигиена ғылымын бағыттай отырып, Қаза қ ССР-
ның Денсаулық сақтау министірлігінің медицина
ғалымдары кеңесінің басқармасының бірінші орынбасары
қызметінде болды, бүгінгі күнге дейін «Гигиена»
мамандығы бойынша диссертациялық кеңестің мүшесі
«Гигиена қоршаған орта ғылыми негізі» және «Балалар
мен жасөспірімдер гигиенасының ғылыми негізі» деп
аталатын Бүкіл одақтың проблемалық комиссияларының
мүшесі.
1995 жылдан бері профессор Неменко Б.А
Қазақстанның медицина ғылымдарының
Академиясының корреспондент мүшесі ж әне
гигиена секциясының төрағасы. Ол 300 ғылыми
еңбек, 4 монография жариялады, оны ң
жетекшілігімен 15 кандидаттық диссертация
қорғалынды.

Профессор Неменко Б.А коммуналдық гигиена
және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы
бойынша жоғарғы оқу орындары мен
колледждерге арналған мемлекеттік және орыс
тілінде 5 оқулықтың авторы.
Профессор Неменко Б.А. комуналдық гигиена
және балалар мен жасөспірімдер гигиенасынан
дәрістер курсын, студенттер мен оқытушыларға
арналған әдістемелік нұсқауларды, мамандық
бойынша типтік оқу бағдарламасын дайындады.
2003, 2004 және 2005 жылдары Б.А. Неменконың
авторлық басшылығымен мемлекеттік және орыс
тілінде медициналық-профилактикалық
факультетінің төменгі және жоғарғы курс
студенттеріне арналған «Комуналдық гигиена»
оқулықтары шықты (аудармашылар аға оқытушы
Абдразакова С.Ө., асс. Арынова Г.А.)
Б.А.Неменконың еңбектері
Б.А Неменко профессор
Т.А.Муминов пен бірлесе
отырып, «Окружающая
среда и доказательная
профилактическая
медицина» монографиясын
жарыққа шығарды ,
сондай –ақ, ғылыми
зерттеу жұмыстарында
кеңінен қолданылып жүр.
№ Автор, оқулықтың атауы Шыққан
жылы
1 Неменко Б.А., Оспанова Г.К. Балалар мен 2002
жасөспірімдергигиенасы.

2 Неменко Б.А. Коммунальная гигиена 2003

3 Неменко Б.А. Коммуналдық гигиена (мед.колледж үшін) 2005

4 Гигиена детей и подростков, Неменко Б.А., Оспанова Г.К. 2007
(учебник).

5 Неменко Б.А., Бекказинова Д.Б., Арынова Г.А., Елгондина 2008
Г.Б. Руководство к практическим занятиям по коммунальной
гигиене: Учебник / с.
Профессор Кенесариев Үсен
Исмаилұлы көп жылдар
бойы мұнай-газ кен
орындарындағы адам
денсаулығына әсер ететін
факторлар мен қоршаған орта
жағдайларына зерттеу
жұмыстарын жүргізуде. Өзінің
еңбектерінде профессор
Кенесариев Ү.И. қауіп-қатерді
талдау әдістемесін мұнай-газ
кен орындарындағы
атмосфералық ауада кездесетін
химиялық ластаушыларды
зерттеуде қолданды.
Кенесариев
Ү.И
Сондай-ақ, мұнай мен
газды өндіру
жұмыстары кезінде,
халық денсаулығына
әсер ететін зиянды
химиялық
ластаушылардың
көрсеткіштерін анықтау
арқылы санитарлы
қорғау зонасын орнату
бойынша жұмыстар
жүргізді.
Қазақстан Республикасының қалаларына қауіп-
қатерді бағалау әдісін қолдану арқылы, біздің
елімізде алғашқы рет аэродинамикалық диаметрі
2.5 мкм тең өлшемді заттарға зерттеу жүргізді.
Зерттеу жұмысында өлшемді заттың талдауын
жаңаша көзқараспен ұсынды. Шаң
фракцияларына жүргізілген ғылыми
зерттеулерде, бірқатар Қазақстан қалаларының
мысалында қауіп-қатерді есептеу, дәстүрлі
өндірістік орындарға қолданылатын жұпты
есептеу моделі, ал урбанизацияланған қалалар ға
арналған лог-тізбекті моделі қолданған.
Мұнай мен газ кен орындары маңындағы
елді мекендерге сипаттама бере отырып,
қауіп-қатерді талдау әдістемесін қолдану
арқылы, гигиеналық бағалауды заманауи
әдістемемен ұйқастырудың амалын
қарастырды. Яғни, шектеулі рұқсат етілген
концентрацияларды қолдана отырып,
қауіп-қатерді бағалау сатысында адам
ағзасына қауіпсіз деңгейлер көрсеткішін
анықтау жолдарын сипаттады.
Бұл тәсіл зерттеу нәтижелерін өзгеше қарастыруға
мүмкіндік туғызды. Сонымен қатар, қауіп-қатерді талдау
әдістемесін тек атмосфералық ауадағы ластаушыларды
анықтауда ғана емес, әрі ауыз суға қойылған талаптарды
орнатуда жұмыстары белгілі. Осыған мысал ретінде, 2012
жылы «Каспий тұщыландыру» зауытына жүргізілген
зерттеу жұмыстары дәлел бола алады.
Қорытынды:
Біздің елімізде, қауіп-қатерді талдау
әдістемесін игерген осы екі ғалымның
зерттеу жұмыстарының негізінде, көптеген
болашақ зерттеулерді өткізу барысында,
олармен ұсынылып, әрі енгізілген
тәсілдерді зерттеу жұмыстарда есептеу
кезінде «доза-жауап» әдісін қолдануға
мүмкіндік туады.

Ұқсас жұмыстар
Гигиенаның қалыптасуы және даму тарихы
Гигиенаның Қазақстанда дамуы
Тамақтану гигиенасы
Адам анатомиясы.Анатомияның тарихы
Қан клеткалары
Токсикологияның қысқаша тарихы
Токсикология мен фармакология даму жолы
Қазақстанның ұлы математиктері
Әбу Насыр Әл- Фараби туралы
Қазақстанның ғалымдары
Пәндер