Медициналық қызмет көрсету нарығы
Презентация қосу
Қазақстан-Ресей медицина
университеті
Қоғамдық денсаулық сақтау
кафедрасы
Тақырыбы:
Медициналық қызмет көрсету нарығы
Орындаған: Ярмагамед Д
Тобы: 305 А ЖМ
Қабылдаған: Тұрсынова К
Жоспары
• Менеджмент
• Менеджменттің функционалді міндеттері
• Инвестициалардың жіктелуі
• Менеджмент - қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыру ға
мүмкіншілік туғызатын және кәсіпорындардың
қызметінің тиімділігін жоғарылатуға бағытталған басқару
формалары мен әдістемелік құралдардың жинтығы.
Басқарудың мақсаты - кәсіпорындардың тиімділігін
жоғары деңгейге жеткізу және үнемі жаңа өнім түрлерін
енгізе отырып сапалы өнімдер шығару немесе қызмет
көрсету.
• Медициналық қызметтер нарығы - бұл өте қажетті нарық,
себебі адамдарға қажетті салауатылықты
қанағаттандыратын және сапалы деңгейде, қажетті
көлемде медициналық көмек алуға кепілдік береді.
Мұндай нарықтық жүйенің қызмет етуін қамтамсыз ететін
өзіндік инфрақұрылымы бар: емдеу-профилактикалық
мекемелер, жоғарғы оқу орындары, медициналық
ассоциациялар, медициналық сақтандыру компаниялары,
т.б. медициналық орталықтар.
Денсаулық сақтау жүйесі медициналық
техникалардың нарық жүйесі, фармакологиялық
өнімдердің нарық жүйесі, санитарлық-гигиеналық
қызмет көрсетуге арналған аппараттық жабдықтардың
нарық жүйесі т.б. болуы мүмкін. Қазіргі таңда
Қазақстанның медициналық қызмет нарығын жоғары
сапалы әлемдік деңгейге жеткізу үшін осы саладағы
менеджментке көңіл бөлінуде. Осыған байланысты
менеджер мамандарды оқытып дайындауда. Бұл саладағы
менеджменттің басқа сала менеджментінен ерекшелігі
тауар шығарумен емес, адамның денсаулығымен
байланысты. Қазақстан Республикасында денсаулық
саласына бөлінетін қаржы жыл өткен сайын артуда.
Денсаулық сақтау саласының ерекшелігіне байланысты
осы қаржылар тиімді басқарылуы керек.
Емдеу-профилактикалық мекемелерінің қызметін
басқару жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде олардың қаржы
ресурстарын басқару жүйесін. Емдеу мекемелерінің
қаржысын басқару – бұл алға қойылған мақсаттарға жету
үшін емдеу-профилактикалық мекемелерінің ресурстарын
қалыптастыруға және оларды орынды пайдалануға
бағытталған өзара байланысты іс-қимылдардың кешені
болып табылады.
Денсаулық сақтау саласында қаржылық менеджмент
күрделі, емдеу мекемелерінде әлі толығымен қолданылып
үлгермеген басқару жүйесі болып саналады. Алайда бұл
жүйені денсаулық сақтау мекемелеріне толығымен енгізу
медициналық мекемелердің нарықтық жағдайдағы өмір
сүру қабілеттілігінің артуына тікелей әсер ететін фактор
болып табылады.
Егер емдеу-профилактикалық мекемелерін нарық жағдайында еркін
қызмет ететін кәсіпорын ретінде қарайтын болсақ, қаржы менеджерлері
сол кәсіпорынның қаржылық қызметін жүргізетін басқару органының
субъектілері ретінде қаралады. Осы орайда қаржы менеджерлеріні ң
функционалдық міндеттеріне төмендегілерді жатқызуға болады:
- емдеу мекемесінің қаржылық қызметін ұйымдастыру;
- емдеу мекемесінің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарларын
жасау;
- емдеу мекемесінің негізгі және айналым капиталын басқару, оларды ң
құрылуын және орынды пайдаланылуын ұйымдастыру;
- денсаулық сақтау мекемесінің қаржылық қызметінің жағдайына және
көрсеткіштеріне талдау жасау;
- емдеу мекемелерінің медициналық қызметтерді тұтынушылармен
және медициналық қызметтер нарығындағы басқа да субъектілермен
болатын қаржылық есеп айырысуларын ұйымдастыру;
- медициналық мекемеге капитал тарту мақсатында жүргізілетін
инвестициялық саясатын жүзеге асыру;
- емдеу мекемесінің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық
құжаттармен жұмыс істеуді ұйымдастыру;
- денсаулық сақтау мекемесінің қаржылық қызметіне үнемі бақылау
жасап отыру.
Қаржылық механизмді қолдану арқылы
қаржылық менеджменттің объектілеріне
әсер ету үшін қаржы менеджерлері әртүрлі
қаржылық әдістерді қолданады. Бұл
әдістердің негізгілеріне қаржылық
жоспарлауды, қаржыландыруды (мемлекеттік
бюджет немесе ерікті медициналық
сақтандыру компаниялары арқылы, сондай-
ақ ақылы медициналық қызмет көрсетуді
ұйымдастыру арқылы), несиелеу мен
инвестициялауды, сондай-ақ салық салуды
жатқызуға болады.
Емдеу-профилактикалық мекемесінің айналым капиталы
– бұл мекеменің медициналық қызметтерді көрсету үшін
қажетті қорларды құруымен, сондай-ақ қызмет көрсету
процесінде шығындарды аванстаумен байланысты болатын
ресурстары. Негізгі капиталдан айырмашылығы айналым
капиталы медициналық қызметтерді көрсету процесіне 1 рет
қана қатысып, өзінің құнын көрсетілетін медициналық
қызметтің бағасына толығымен қосады. Емдеу
мекемелерінде дайын өнімнің қорлары болмағандықтан,
айналым капиталын нормалау өндірістік кәсіпорындарға
қарағанда әлдеқайда қиын болып келеді. Сондықтан,
нормаланатын айналым капиталы ретінде тек медициналық
қызметтерді көрсету үшін қажетті материалдар мен емдеу
мекемесінің болашақтағы шығындарын ғана атауға болады.
Жалпы, емдеу-профилактикалық мекемелерінің айналым
капиталының құрылымын төмендегі сызбадағыдай етіп
көрсетуге болады.
Жалпы денсаулық саласына тартылатын инвестицияларды
келесі топтарға жіктеуге болады:
инвесторлардың түрлеріне қарай:
а) мемлекеттік бюджеттің қаражаттарыны ң есебінен ж үзеге
асырылатын мемлекеттік инвестициялар;
б) шет мемлекеттердің, шетелдік банктерді ң, компанияларды ң,
кәсіпкерлердің қаражаттарының есебінен ж үзеге асырылатын
шетелдік инвестициялар;
в) отандық жеке меншік фирмалардың, к әсіпкерлерді ң
капиталының есебінен жүзеге асырылатын жеке инвестициялар.
салыну объектілеріне қарай:
а) өндірістік инвестициялар (жа ңа объектілер салу ға ба ғыттал ған
және бұрынғы объектілерді қайта жөндеуге, ке ңейтуге, техникалы қ
қайта жабдықтауға бағытталған);
б) интеллектуалдық инвестициялар (интеллектуалды қ өнімдерге,
ноу-хау, ғылыми жобаларға салынатын инвестициялар).
Денсаулық сақтау мекемелерінің қаржы
менеджерлерінің келесі функционалдық қызметі мекеменің
әртүрлі қаржылық операцияларын жүргізумен байланысты.
Сол операциялардың бірі – лизингтік операциялар. Бүгінгі
күні емдеу мекемелері үшін лизингтік операциялардың
маңыздылығы зор, өйткені еліміздің медицина
мекемелерінің көпшілігі қымбат бағалы медициналық
техника мен құрал-жабдықтарды лизингке алады.
Қаржыландырудың бұл нысанын коммерциялық
банктер, лизингтік компаниялар, құрал-жабдықтарды
өндірушілер және лизингтік операцияларды жүргізуге
мемлекеттік лицензиясы бар басқа да қаржы-несие
институттары жүзеге асырады. Лизингтің «жалға алуды
несиелеу» деген де атауы бар, себебі лизингтік
операцияларды жүзеге асырған кезде лизингтік компания
жалға алушы мен құрал-жабдықтарды сатушы арасында
делдалдың қызметін атқара отырып, жалға алушыны
несиелендіреді.
Қорыта келе, көптармақты, нарықтық денсаулық сақтау саласын
қалыптастыру жағдайында саланы дамытудың негізгі
алғышарттарының бірі оның қаржыландыру жүйесінің жетілдірілуімен
байланысты екенін басып айту қажет. Ол үшін мемлекеттік деңгейде де,
емдеу мекемелерінің деңгейінде де қаржыны басқару жүйесін, яғни
қаржылық менеджментті дамыту керек. Нарықтық экономика
жағдайында саланы білікті қаржы мамандарының-қаржы
менеджерлерінің кәсіби басқаруы төмендегілерді қамтамасыз етеді:

- денсаулық сақтау мекемелеріне қосымша қаржы көздерін тарту;
- емдеу мекемелерінің қаржы ресурстарын тиімді пайдалану;
- денсаулық сақтау мекемелерінің негізгі (емдеу) қызметінен басқа
қызметінің түрлерін (инвестициялық, қаржылық) дамыту;
- денсаулық сақтау саласында әртүрлі қаржылық операцияларды
(лизингтік, сақтандыру т.б.) дамыту;
- денсаулық сақтау мекемелерінің құнды қағаздар нарығының еркін
қатысушыларына айналуын қамтамасыз ету т.б.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Калыкулов.К.М Нарық жағдайында денсаулық
сақтау саласын жақсартудың экономикалық
тетіктері. – Алматы.- 2000
2. Доскеева Г.Ж. Финансовый менеджмент (учебное
пособие). – Алматы. -2002
3. Ковалев В.В. Введение в финансовый
менеджмент. –М, 2001
4. Тайбек.Ж.Қ Денсаулық сақтау саласын
басқарудың ұйымдастырушылық - экономикалық
механизмдерін жетілдірі. – Алматы .-2001

Ұқсас жұмыстар
Қызмет көрсету нарығының инфрақұрылымы
Фармацевтикалық көмек түсінігі
Көлеңкелі нарық
Жылжымайтын мүлік нарығы
Нарықтық құрылымның жіктелуі
Қызметкерге берілетін сыйақылардың анықтамалары
Макроэкономикаға ғылымы
ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ
ЖАПОНИЯ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ
Еңбек және оның экономикалық мәні
Пәндер