Тағамның санитариялық қауіпсіздігіндегі ветеринариялық қызметтің маңызы
Презентация қосу
Тағамның санитариялық
қауіпсіздігіндегі ветеринариялық
қызметтің маңызы

Кеден Одағы комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырда ғы №299
шешімі.
Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі
N 301 Заңы

Орындаған: Тоқтағұл Т.А.
Тексерген: Ешмухаметов А.Е .
Жоспары:

• 1. Тағам өнімінің қауіпсіздігі мен құндылығына қойылатын
гигиеналық талаптар
2. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
3. Осы Заңның қолданылатын саласы
• 4. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеуді ң
мақсаттары мен принциптері
• 5. Ветеринария саласындағы уәкілетті органның құзыреті
• 6. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар ж әне оны
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар
• Тағам өнімінің қауіпсіздігі мен құндылығына қойылатын гигиеналық талаптар
•1.Бірегейлі санитарлық талаптар тағам қауіпсіздігін анықтай отырып, адамға қажетті тағамдық заттар мен
энергияны қамтамасыз ету керек
•2.Тағам өнімдерінің органолептикалық қасиеті сақтау, тасымалдау және қайта іске асыру кезінде озгермеуі
керек.
•3.Тағам өнімдерінде өнімнің бұзылғаны туралы, яғни бөтен иістің, дәмінің, түсінің өзгеруінің, консистенциясы
мен иісінің өзгеруі болмау қажет.
•4.Кеден одағының талаптарына сәйкес жануар текті шикізаттарды сатылуға мынадай заттармен дайындалғанда
жіберілмейді: жануарлар мен құстарды өңдеу барысында ветеринарлық препараттады қолданғанда /азық
қоспаларымен, жануарлардың өсуін жақсартатын симульяторларды, сонымен қатар горманалды препараттады,
антибиотиктерді, дәрілік заттарды қолданғанда жіберілмейді.
•5. Өсімдік текті шикізаттарды дайындау барысында пестицидтермен, Кеден одағының талаптарына келмейтін
заттарды қолданғанда сатылымға жіберілмейді.
•6.Тағам өнімдерінің микробиологиялық, паразитологиялық қауіпсіздігін, сонымен қатар құрамының химиялық
ластануын гигиеналық нормативтік қауіпсіздігі анықтайды.
•7. Тағам өнімдерінің тағамдық құндылығы мен қауіпсіздігінің көрсеткіштері, және де тағам өнімінің
құрамындағы биологиялық белсенді заттар нормаға сәйкес жіберілуі шарт.
•8. Гигиеналық нормативтер қауіпті химиялық байланыстар мен биологиялық обьектілерге / микроорганизмдер
және оның токсиндері, паразиттер / таралады, зерттелетін өнімде осы затар жіберілмеуі керек.
•9. Тағам өнімдерінде адам өміріне қауіпті химиялық ластаушылар құрамы қадағаланып отырады.
•10. Тағам өнімдері мен шикізаттардағы токсикалық элементтер гигиеналық талаптарға сәйкес жіберіледі.
• 11. Афлатоксин В1, дезоксиниваленол (вомитоксин), зеараленон, фумонизин, Т-2 токсин, патулин
микотоксиндерінің болуы – өсімдік текті тауарлық шикізатта және азық өнімдерінде, афлатоксин М1
болуы – сүт және сүт өнімдерінде қадағаланады. Басты ластаушылар: астық өнімдерінде –
дезоксиниваленол, жаңғақтар мен майлы тұқымдарда – афлатоксин В1, өңделген жеміс пен көкөніс
өнімдерінде – патулин.
• 12. Тауарлық астық пен ұн-жарма өнімдерінде - охратоксин А, жүгері және оның өнімдерінде –
фумонизин болуы қадағаланады.
• 13. Балалар тағамдары мен диетикалық тағамдарда болуы жіберілмейді.
• 14. Тауар шикізаты мен азық өнімдерінің барлық түрлерінде ғаламдық ластаушылар:
гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма – изомерлері), ДДТ және оның метаболиттері т әрізді
пестицидтердің болуы қадағаланады. Астық пен оның өнімдерінде – сынап органикалы қ пестицидтер, 2,4
– Д қышқылы, оның тұздары мен эфирлерінің болуын қадағалайды. Балық пен оны ң өнімдерінде – 2,4-Д
қышқылы, оның тұздары мен эфирлерінің болуы да бақыланады.
• 15. Ауыл шаруашылығында қолданылатын пестицидтердің қалдық мөлшерін аны қтау қоршаған орта
объектілерінде пестицидтер болуының гигиеналық нормативтеріне сәйкес ж үргізіледі.
• 16. Азық өнімдерінің барлық топтарында диоксиндер нормаланады. Балалар тағамдарында диоксиндер
жіберілмейді. Диоксиндердің бар-жоғын өндіруші немесе бақылаудағы уәкілетті орган тек экологиялы қ
жағдайдың апаттар, техногендік табиғи катастрофалар әсерінен диоксиндердің қоршаған орта ға т үсіп,
тауар шикізаты құрамында болуы мүмкін кезде ғана жүргізедң.
17. Жануар текті өнімдер құрамында, оны ң ішінде балалар та ғамдарында, жануарларды ң өсуін стимулдейтін ветеринарлы қ препараттарды ң, малдар мен құстарды жемдеу, емдеу, ауруларын
профилактикалау мақсатында қолданылатын дәрілік заттарды ң қалды қ м өлшерлері аны қталады.
18. Сойыс малы, құс, тоған балы ғы мен бал шаруашылы ғы өнімдерінде келесі мал шаруашылы ғы мен ветеринарияда қолданылатын азы қты қ ж әне емдік антибиотиктерді ң болуы қада ғаланады:
- бацитрацин
- тетрациклин тобы
- пенициллин тобы
- стрептомицин
- левомицетин (хлорамфеникол).
19. Мал шаруашылығында қолданылатын 39 пунктте к өрсетілмеген емдік заттар, жануар өсімін стимулдейтін заттарды ң болуы КО- ға кіргізер алдында өндіруші беретін м әліметтерге сай
бақыланады.
20. Балық және оның өнімдерінде – полихлорлан ған бифенилдер, асты қта, қа қтал ған ет ж әне балы қ өнімдерінде – бензапирен болуы қада ғаланады.
21. Азық өнімдерінде меламин жіберілмейді.
22. Балалар және диеталық тағамдар құрамында бензапирен жіберілмеу керек.
23. Жеке тағам өнімдерінде тексеріледі: азот қосылыстарының болуы: гистамин – лосось ж әне скумбрия т ұқымдасты ғыны ң
балықтарында, жеміс-жидекте – нитраттар, N-нитрозаминдер – балы қ ж әне балы қ өнімдерінде, ет ж әне ет өнімдерінде.
24. Молюска, крабтың ішкі органдары фикотоксиндерге тексерілуі тиіс
25. Майлы тамақ өнімдерінде қышқыл саны және тотықтырғыш саны қадағаланады.
26. Тамақ өнімдерінде патогенді микроорганизмдер мен жұқпалы аурулардың қоздырғыштары, оларды ң токсиндері жіберілмейді.
27. І.Қ.М., шошқа, қой, жылқы шикі етінде паразиттік ауруладың қоздырғыштары: финна, трихинелла ж әне эхинококк личинкалары,
саркоциста және токсоплазмалар жіберілмейді.
28. Балық өнімдерінде, шаян тәрізділер, моллюскалар өнімдерінде адам денсаулы ғына қауіпті тірі паразит личинкалары жіберілмейді.
29. Балауса және балауса мұздатылған көкөніс, жеміс-жидектерде гельминт жұмырт қалары мен патогенді ішек тая қшалары жіберілмейді.
• 30. Микробиологиялық көрсеткіштері бойынша тамақ өнімдеріні ң қауіпсіздігі келес і
микроорганизмдер тобын қамтиды:
• - санитарлық көрсеткіш микроорганизмдер: мезофильді, аэробты, факультативті
анаэробты микроорганизмдер саны, ішек тая қша бактериялар тобы, Enterobacteriaceae
тұқымдастығының бактериялары, энтерококктар;
• - шартты патогенді микроогрганизмдер: Е. coli, S. aureus, Proteus тобыны ң
бактериялары, В. cereus, Vibrio parahaemolyticus;
• - патогенді микроорганизмдер, сальмонеллалар және Listeria monocytogenes;
• - Yersinia тұқымдастығының бактериялары;
• - топырақ микроорганизмдері: ашытқылар және зең саңырауқұлақтары.
• 31. Тамақ өнімдері қауіпсіздігін микробиологиялық к өрсеткіштерін нормалау ішек
таяқшалары, сондай-ақ патогенді микроорганизмдер, оны ң ішінде шартты - патогендік
микроорганизмдердің көпшілігі, сальмонеллалар және Listeria monocytogenes.
• 32. Консервілік тамақ өнімдеріні ң қауіпсіздік к өрсеткіші болып са қтау кезінде
белгіленген темературада өсіп-өнбейтін микроорганизмдер, адам денсаулы ғы үшін
қауіпті токсиндер болмау керек.
• 33. Биологиялық активті қоспалар адам денсаулығына зиян келтірмеу керек.
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) азық - адам үшін тамақ көзі болып табылатын жануарларды азықтандыру үшін
пайдаланылатын, өсімдіктен, жануардан, минералдан, микробиологиялы қ қолданыстан алынатын
азық-түлік;
2) азық қоспалары - адам үшін тамақ көзі болып табылатын, жануарлар рационында
жетіспейтін қоректік және минералдық заттар мен витаминдер к өздері ретінде пайдаланылатын
органика, минерал және (немесе) синтетика текті заттар;
3) байытылған (фортификацияланған) тамақ өнімдері - ауруды профилактикалау мақсатында
енгізілетін, тамақтың құнарын арттыру үшін бастапқыда болмаған не жеткіліксіз м өлшерде
болған немесе өндіру (дайындау) процесінде (сатысында) жо ғалтыл ған бір немесе одан да к өп
қажетті ингредиенттер (витаминдер, минералдар, белоктар, амин немесе май қыш қылдары) ж әне
басқа да заттар қосылған тамақ өнімдері;
4) балалар тағамы азық-түлігі - балалар организміні ң физиологиялы қ қажетіне сай келетін
және үш жасқа дейінгі балалар тағамдарына арнал ған, арнайы ма қсатта ғы тама қ азы қ-т үлігі;
5) ветеринариялық-санитариялық бақылануға тиісті тама қ өнімдері - тама ққа тиісті
өңдеусіз пайдаланылмайтын, жануардан алынатын тама қ азық-түлігі мен шикізат, сондай-а қ
азық және азық қоспалары;
6) ветеринарлық сертификат - ветеринария саласындағы уәкілетті орган Қаза қстан
Республикасының Мемлекеттік шекарасында ж әне көлікте ветеринариялы қ-санитариялы қ
бақылануға тиісті тамақ өнімдерінің әрбір партиясына беретін, белгіленген нысанда ғы құжат;
7) генетикалық түрлендірілген объектілер - гендік инженерия әдістері пайдаланылып
алынған, өсімдіктен және (немесе) жануардан алынатын шикізат пен азы қ-т үлік, соны ң ішінде
генетикалық түрлендірілген көздер, организмдер;
8) дайындалған күні - тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) процесіні ң (сатысыны ң) ая қтал ған
• 15) қатер - тамақ өнімдерінің адам денсаулығына қолайсыз әсер ету ы қтималды ғы ж әне б ұл әсер
етудің адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруіне әкелетін салдары;
16) қатерді бағалау - зиянкестің немесе аурудың енуі, тамыр жаюы немесе таралуы
ықтималдылығын және осымен байланысты ықпалды әсері бар биологиялы қ ж әне экономикалы қ
салдарын сапалық және (немесе) мөлшерлік бағалау немесе тамақ өнімдерінде қоспаларды ң,
ластағыш заттардың, уыттардың немесе ауру тудыратын организмдердің болуынан туындайтын
адамның өмірі мен денсаулығына немесе жануарларға қолайсыз әсер ету м үмкіндігін ба ғалау;
17) қатерді басқару - қатерді айқындау, оны азайту үшін қолданылатын шараларды таңдау ж әне
жүзеге асыру, сондай-ақ олардың мониторингі мен тексерілуі;
18) қатерлерді талдау - өзара байланысты төрт құрамдастан: қауіп көзін айқындаудан, қатерді
бағалаудан, қатерді басқарудан және қатер туралы ақпараттан тұратын қауіпті факторларды аны қтау
және қатерді бағалау үшін қолжетімді ақпаратты пайдалану рәсімі;
19) қатер туралы ақпарат - тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне жауапкершілік алған субъектілер мен
уәкілетті органдар, сондай-ақ барлық басқа да мүдделі тараптар арасында қатер туралы өзара
уақтылы мәліметтер алмасу;
20) қауіпті тамақ өнімдері - пайдаланылуы кезінде адам өмірі мен денсаулы ғы ж әне қорша ған
орта үшін жол берілмейтін қатер төндіруі мүмкін өнімдер;
21) қауіпті тамақ өнімдерін жою - тамақтық мақсатқа пайдаланылуын болдырмай ж әне о ған адам
мен жануарлар жете алмастай етіп, тұтынуға және (немесе) одан әрі өңдеуге жарамсыз тама қ
өнімдеріне ықпал жасау;
22) нормативтік-техникалық құжаттама - тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау),
айналымы, кәдеге жарату және жою процестерін (сатыларын) реттеу үшін қажетті құжаттар;
23) өнімдердің тамақ құндылығы - организмнің қоректік заттармен қана ғаттандырылуы оларды ң
энергетикалық құндылығымен, құрамымен және дәмдік қасиеттерімен айқындалатын д әрежесі;
24) санитарлық-эпидемиологиялық қадағалануға тиісті тамақ өнімдері - ветеринариялы қ-
санитариялық бақылануға тиісті тамақ өнімдерінен басқа тама қ өнімдері;
Осы Заңның қолданылатын саласы

• 1. Осы Заң Қазақстан Республикасында өндірілетін және
Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін
(импортталатын) тамақ өнімдеріне, сондай-ақ тамақ өнімдерін
әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату
және жою процестеріне (сатыларына) қолданылады.
• 2. Осы Заңның күші жеке тұтынуға арналған, үйде
дайындалатын тамақ өнімдеріне қолданылмайды.
Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен принциптері

•1. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында ғы мемлекеттік реттеуді ң ма қсаттары:
• 1) мыналарды:
адам өмірі мен денсаулығына және қорша ған орта ға тама қ өнімдеріні ң қауіпсіздігін;
тұтынушылардың заңды мүдделерін қор ғауды;
экологиялық қауіпсіздікті;
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
• 2) кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу;
• 3) адам өмірі мен денсаулығын, тұтынушыларды ң за ңды м үдделерін қор ғау үшін Қаза қстан Республикасыны ң за ңнамасын
халықаралық нормалармен және ережелермен үйлестіру;
• 4) отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
• 5) халықаралық сауданың дамуы үшін жағдайлар жасау болып табылады.
• 2. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында ғы мемлекеттік реттеу:
• 1) адам өмірі мен денсаулығы және қорша ған ортаны қор ғау үшін тама қ өнімдері қауіпсіздігіні ң басымды ғы;
• 2) адам денсаулығына және қоршаған орта ға ы қтимал зиянды әсерді ң алдын алу;
• 3) мемлекет жүзеге асыратын шараларды ң ашы қты ғы;
• 4) ақпараттың жариялылығы, қолжетімділігі, дұрысты ғы;
• 5) қатерлерді бағалаудың ғылыми негізділігі;
• 6) тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндіруді ң (дайындауды ң), айналымыны ң, к әдеге жаратуды ң ж әне жоюды ң барлы қ
процестерінде (сатыларында) тама қ өнімдеріні ң қада ғалануы;
• 7) тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндіруді ң (дайындауды ң), айналымыны ң, к әдеге жаратуды ң ж әне жоюды ң барлы қ
процестерінде (сатыларында) тама қ өнімдеріні ң қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі субъектілерді ң жауапкершілігі принциптері негізінде
жүзеге асырылады.
• 3. Ветеринария саласындағы уәкілетті органның құзыретіне мыналар жатады:
• 1) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қада ғалану ға тиісті тама қ өнімдеріні ң
қауіпсіздігі саласында мемлекеттік саясатты іске асыру;
• 2) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қада ғалану ға тиісті тама қ өнімдеріні ң
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық ұйымдарда Қаза қстан Республикасыны ң
атынан өкілдік ету;
• 3) мыналарға:
Қазақстан Республикасының ветеринариялық-санитариялы қ ба қылану ға ж әне қада ғалану ға
тиісті тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы за ңнамасында белгіленген талаптарды ң са қталуына;
тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін айқындау бойынша олар ға ветеринарлы қ-санитарлы қ
сараптаманы жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың қызметіне мемлекеттік ба қылауды
және қадағалауды ұйымдастыру, үйлестіру және жүзеге асыру;
• 5) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қада ғалану ға тиісті тама қ өнімдеріні ң
қауіпсіздігі саласындағы ветеринарлық (ветеринарлы қ-санитарлы қ) ережелер мен нормативтерді,
техникалық регламенттерді, нормативтік құжаттардыәзірлеу;
• 7) Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) ж әне ал ғаш
рет әкелінетін (импортталатын) азық қоспаларын мемлекеттік тіркеу;
• 8) Қазақстан Республикасының аумағында өндіруге (дайындау ға), әкелуге (импорттау ға),
қолдануға және өткізуге рұқсат етілген азық қоспаларының мемлекеттік тізілімін ж үргізу;
• 9) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қада ғалану ға тиісті тама қ өнімдеріні ң
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі
туралы ветеринарлық құжаттар беру;

• 11) ветеринариялық-санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру
(дайындау), айналымы, кәдеге жарату ж әне жою процестеріні ң (сатыларыны ң) Қаза қстан Республикасы
заңнамасында белгіленген талаптарға с әйкестігіне ветеринариялы қ-санитариялы қ ба қылауды ж әне қада ғалауды
ұйымдастыру және жүзеге асыру;
• 12) ветеринариялық-санитариялық ба қылануға ж әне қада ғалануға тиісті қауіпті тама қ өнімдерін аны қтау
және өткізуге жол бермеу жөніндегі шараларды әзірлеу ма қсатында ішкі сауда объектілеріне ветеринариялы қ-
санитариялық бақылауды және қадағалауды ж әне мониторингті ж үзеге асыру;
• 13) тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) ж әне айналымы процестерінде (сатыларында) ветеринариялы қ-
санитариялық бақылануға және қадағалануға тиісті тама қ өнімдеріні ң қауіпсіздігіне ветеринариялы қ-
санитариялық бақылауды және қадағалауды ж үзеге асыру;
• 14) мыналарды:
тамақ өнімінің қауіпсіздігін ай қындау бойынша ветеринариялы қ-санитариялы қ сараптама ж үргізу;
Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) ж әне аума ғына ал ғаш рет
әкелінетін (импортталатын) жемш өп қоспаларын мемлекеттік тіркеу т әртібін бекіту;
• 15) осы заңның талаптарын бұзушылы қтарды жою туралы нұсқамалар беру;
• 16) ветеринариялық-санитариялық ба қылануға ж әне қада ғалануға тиісті тама қ өнімдерін өндіру
объектілеріне есептік нөмірлер беру және олардың тізілімін ж үргізу;
17) осы Заңда, Қазақстан Республикасыны ң өзге де за ңдарында, Қаза қстан Республикасы Президентіні ң ж әне
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде к өзделген өзге де өкілеттіктерді ж үзеге асыру.
Ветеринария саласындағы уәкілетті органны ң аума қты қ б өлімшелеріні ң құзыреті Қаза қстан
Республикасының заңдарында айқындалады.
4. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органны ң құзыретіне мыналар жатады:
1) ветеринариялық-санитариялы қ ба қылауға ж әне қада ғалауға жататын р әсімдерді қоспа ғанда, тама қ
өнімінің қауіпсіздігі саласында ғы техникалы қ регламенттерді ң талаптарына тама қ өніміні ң с әйкестігін оны
өткізу сатысында мемлекеттік ба қылауды ж әне қада ғалауды ж үзеге асыру;
• Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар және оны қамтамасыз ету жөніндегі шаралар
• 1. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне және оларды әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестеріне (сатыларына) қойылатын талаптар субъектілердің орындауы үшін міндетті болып
табылады.
• 2. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі:
• 1) субъектілердің Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасының талаптарын са қтауы; P001783
• 2) субъектінің тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы ж әне кәдеге жарату процестерінің (сатыларының) Қаза қстан Республикасының тама қ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптар ға сәйкестігіне өндірістік ба қылау ж үргізуі;
• 3) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға тама қ өнімдеріні ң сәйкестігін растау;
• 4) санитарлық-эпидемиологиялық және ветеринарлық-санитарлық сараптама жүргізу;
• 5) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу шараларын қолдану арқылы қамтамасыз етіледі.
• 3. Тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату ж әне жою процестері (сатылары) уәкілетті органдармен келісім бойынша жүзеге асырылады .
• 4. Мынадай көрсеткіштердің бірі бойынша:
• 1) сапасыздығының айқын белгілері бар (бүлінген, бұзылған, ластанған);
• 2) радиологиялық, уыттылық, химиялық және (немесе) микробиологиялы қ нормативтерден асқан;
• 3) қауіпсіздігі куәландырылған және шыққан тегі расталған құжаттары жоқ;
• 4) белгіленген жарамдылық мерзімдері жоқ немесе жарамдылық мерзімдері өткен;
• 5) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында көзделген мәліметтермен таңбаланбаған;
• 6) ұсынылған ақпаратқа сәйкес емес;
• 7) жалған тамақ өнімдері болып табылатын, Қазақстан Республикасының тама қ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы за ңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тамақ өнімдері оларды өндіру (дайындау), айналымы ж әне к әдеге жарату процестеріне (сатыларына) жіберілмейді.
• 5. Генетикалық түрлендірілген объектілердің және тамаққа биологиялық активті қоспалардың айналымына олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылған қауіпсіздігі ғылыми негізделген растаудан және олар мемлекеттік тіркелгеннен кейін ғана жол беріледі.
• Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
• 1. Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдеріне:
• 1) балалар тағамы азық-түлігі;
• 2) диеталық тағам азық-түлігі;
• 3) емдік-профилактикалық тағамдық азық-түлігі жатады.
• 2. Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдері:
• 1) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы за ңнамасында
белгіленген арнайы мақсаттағы тамақ өнімдеріне қойылатын талаптарға сай болуға;
• 2) сатып алушылардың (тұтынушылардың) тиісті топтарыны ң физиологиялы қ
қажеттіліктерін қанағаттандыруға;
• 3) тамақтық, биологиялық және энергетикалық құндылы ғы бойынша ыдыста
(орамада) көрсетілген ақпаратқа сәйкес болуға тиіс.
• 3. Арнайы мақсаттағы өнімдерді өндіру (дайындау) кезінде азы қтар ж әне азы қ
қоспалары, жануарлардың өсуін тездеткіштер (соны ң ішінде гормонды препараттар),
дәрілік заттардың жекелеген түрлері, пестицидтер, агрохимикаттар, генетикалы қ
түрлендірілген объектілер, тамаққа биологиялық активті қоспалар пайдаланылып
дайындалған жасанды тамақ қоспаларын ж әне азы қ-т үлік шикізатын қолдану ға тыйым
салынады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы
Тез бұзылатын азық-түліктің (ет, балық, жартылай фабрикаттар) тасымалдануы
Қазақстан Республикасындағы даму тарихы
Консервілер сапасына қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасындағы ветеринария саласы
Құс шаруашылығы өнімдерін инфекциялық және инвазиялық аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
Індетке қарсы шараларды жоспарлау және карантин мен шектеу шараларын ұйымдастыру
Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган
Мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспекторлардың міндеті мен құқығы
Қазақстан Республикасына ет консервілерін импорттауға қойылатын ветеринариялық санитариялық талаптар
Пәндер