JAVA ТІЛІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛІ – БАҒЫТТАЛҒАНПРОГРАММАЛАУ
Презентация қосу
JAVA ТІЛІНДЕГІ
ОБЪЕКТІЛІ –
БАҒЫТТАЛҒАН
ПРОГРАММАЛАУ
Программа – хабарлай отырып, бір-
біріне не істеу керектігін білдіретін
объектілердің жиыны.
Объектілі-бағытталған программалау
(Object Oriented Programming) – процедуралық
программалау идеологиясының дамуы
нәтижесінде пайда болды. Қазіргі объектілі
бағытталған программалауда – оқиға (оқиғалы
бағытталған программалау деп те атайды) және
компонент (компоненттік программа) түсінігі
көптеген мағына береді.
Бұл программалаудың алғашқы тілі –
Симула болып табылады. Дәл осы тіл ең алғашқы
ұзақ таратылған объектілі бағытталған
программалау тілі болып табылады.
Объектілі бағытталған программалаудың негізгі
артықшылығы модульдік программалаумен
салыстырғанда модульдер арасында жіберілген ақпарат
көлемінің азаюы және модуларалық байланыстар
санының қысқаруы. Объектілі программалау
программа құрудың жаңа технологиялық құралдарын
ұсынады. Олар тұқымқуалаушылық, полиморфизм,
компазиция, толтыру, паралелизм. Объектілі
бағытталған программалаудың негізгі кемшілігі
программалық жүйе құрастырылуының күрделілігі
есебінен жылдамдықтың азаюы.
Қазіргі кезде объектіге бағыттал ған программалау тілі – келесідей
синтаксистік құралдар жиынты ғын ұсынады:
•Кластың өрістерімен (класс мүшелерінің м әліметтерімен ) ж әне әдістерімен (класс
мүшелерінің функциясымен) берілген хабарлама.
•Класты кеңейту (мұрагерлік) механизмі – жа ңа класты ң б ұрыннан бар класты ң
алдыңғы ұрпақтарынан туылуы. Сонды қтан, объектіге ба ғыттал ған программалау
тілдері тек жекеше мұрагерлікті ғана ұстанады.
•Класты ішкі структурадан қорғау құралы. К өбінесе олар ға – public, private типті
өріске және әдіске берілген қол жетімді модификаторы, кейде protected, кей
жағдайда одан да басқалары.
•Әр түрлі кластың сол бір айнымалы экземплярына р ұқсат ететін полиморфты
айнымалылар және функция параметрі ( әдістері).
•Виртуалды әдістерді қолдану орнына берілген класс экземплярыны ң полиморфты
тәртібі. Көптеген объектіге бағытталған программалау тілдерінде класты ң барлы қ
әдістері виртуалды болып табылады.
Обьектілі-бағытталған программалау
көптеген есептерді моделдеуде сапалы
мүмкіндіктерге ие. Соңғы кездері өзінің көптеген
артықшылықтарының арқасында кең таралып
келе жатқан обьектілі-бағытталған программалау
тілдерінің бірі — Java программалау тілі.
Java тіліндегі обьектілі –
бағытталған программалау —
программаны әрқайсысы нақты кластың
данасы болып табылатын обьекттердің
жиынтығы түрінде бейнелеуге негізделген
әдіснама.
Java технологиясымен құрылған
қосымшаны машиналардың кез келген
түрінде, дербес компьютерде, желілік
компьютерлерде, тіпті телефонда да
қолдануға болады.
Java тілінде программалау үшін
төмендегідей инструменталдық құралдардың
бірін қолдануға болады: — JDK (Sun
Microsystems) — NetBeans (Sun Microsystems) —
Java Studio Creator (Sun Microsystems) — Eclipse
— IntelliJ IDEA — IBM WebSphere — J#.NET
(Microsoft) Java тілінде жазылған программа
кластар жиынтығы болып табылады және текстік
файлдарда .java кеңеймесімен сақталады.
Программаларды бірнеше негізгі категориялар ға б өлуге
болады:
— Қосымша (application) – қолданбалы программа;
— Апплет (applet) – WWW-құжат терезесінде броузердің
басқаруымен жұмыс істейтін, шектеулі м үмкіндіктері бар
арнайы программа;
— Сервлет (servlet) – серверде жұмыс істеуге арналған арнайы
программа. JSP технологиясы негізінде жұмыс істейді;
— Серверлік қосымша(Enterprise application);
— Кітапхана(Java Class Library – кластар кітапханасы немесе
NetBeans Module – NetBeans платформасының модулі).
ОБЬЕКТІЛІ – БАҒЫТТАЛҒАН
ПРОГРАММАЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ
• Абстракция (класс, обьект, обьектілік тип ұғымдары);
• Инкапсуляция (деректердің өрістері, әдіс, кірістірілген
класс, класс мүшелері ұғымдары);
• Иерархия (ішкі класс, супер класс ұғымдары);
• Мұрагерлік;
• Міндеттілік немесе жауапкершілік (полиморфизм; «кеш
байланыстыру» ұғымдары);
• Модульділік (ашық және жабық класс мүшелері,
қорғалған қатынау ұғымдары).
Java программалау тілі обьектілі-
бағытталған программалау тілі болғандықтан
оның үш негізгі қағидасын толықтай қолданады:
— инкапсуляция — тұқымқуалаушылық —
полиморфизм.
Обьектілі-бағытталған программалау
тілдеріндегі негізгі ұғым – класс ұғымы.
Java программалау тілінде класс class
қызметші сөзінің көмегімен анықталады
және класс аты, қолданылатын
айнымалылар және әдістер көрсетіледі.
Қысқаша айтқанда, Java – жаңа
ғасырдың программалау технологиясы
деп қорытындылауға болады.

Ұқсас жұмыстар
Объектілі бағытталған программалаудың негізгі артықшылығы модульдік программалаумен салыстырғанда модульдер арасында жіберілген ақпарат көлемінің азаюы және модуларалық байланыстар санының қысқаруы
Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Объектілі-бағытталған программалау. Класстар және әдістер
Енгізу коды
Объектілі программалау туралы түсініктер
Бағдарламалау және бағдарлама
Оъектілі програмалау туралы түсініктер. Класстар және әдістер
Оку мақсатындағы сайтты әзірлеу және жобалау
DELPHI және Visual Basik тілдері
Паскаль тілі
Пәндер