Жалпы және педагогикалық психология
Презентация қосу
Кәсіптік педагогика пәні
Анықтама

Кәсіби педагогика деп– адамды кәсіби қызметке, Жалпы және педагогикалық
жас ұрпақты кәсіби тәрбиелеу, білікті мамандарды психология
дайындау туралы ғылым. Кәсіби педагогика жалпы
педагогиканың бөлігі ретінде кәсіби оқыту
Қамтитын акмеология
жүйесімен бірге құралуын айтамыз. Инженерлік
салалары
психология
Мақсаты

Студенттердің әдіснамалық-теориялық даярлығына Еңбек психологиясы
бағдарланған кәсіптік білім алудағы ғылыми педагогикалы қ
процесті ұйымдастыру мен басқаруды игеруі.
Категориялары
Міндеттері
- Ғылыми таным мен шығармашылық негіздерін; - Кәсіби бағыттылық
- Педагогикалық зерттеулердің бағытын таңдау; - Кәсіби өзін- өзі анықтау
- Ғылыми ақпаратттарды іздестіру,жинақтау және -Кәсіби білім беру
өңдеу; -Кәсіби оқыту
- Педагогикалық эксперимент мазмұнын,логикасын
-Кәсіби тәрбие беру
түзу; -Кәсіби даму
- Зерттеу жұмыстарының айқындаушы және - Кәсіби қалыптасу
қалыптастырушы эксперименттері мазмұнын - Кәсіби мәдениет
жасау,оларды жүргізу; -Кәсіби бб мекемелері.
- Зерттеу жұмыстарының нәтижелерін дайындауды
қарастырады.
. Пәннің зерттеу нысаны

- Кәсіптік мектептердегі тәрбиенің мақсаты мен өзіндік ерекшеліктерін ескере
отырып, жалпы педагогика арасында сабақтаса жүргізілудің тиімділігін зерттеу.
- Кәсіптік білім мазмұны.
- Жеке тұлғаға ғылыми-техникалық білімін жөне кәсіптік біліктілік дағдыларын Орындаған:
қалыптастырудың өзіндік ерекшеліктерін меңгерту. Қапарбек Үмітжән
- Кәсіптік білім беретін оқу орындарында оқу-тәрбие үрдісін басқару. КЖжКБ факультеті
КБ 201- топ

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық психологиялық жалпы ғылымы
Педагогикалық психология
Психология бойынша оқыту пәндері
Кеңестік психология ғылымының даму бағыттары
Педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері
Мектеп жасына дейінгі балалар тобында психологтың жұмыс ерекшеліктері
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАС
Макаренко және педагогикалық психология
Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ
Пәндер