Микроорганизмдер— органикалық қышқыл өндірушілер
Презентация қосу
МИКРООРГАНИЗМДЕР—
ОРГАНИКАЛЫҚ
ҚЫШҚЫЛ ӨНДІРУШІЛЕР
Жоспары:
І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім
Микроорганизмдердің органикалық қышқыл өндіруі
Сүт қышқылы
Сірке қышқылы
Пропион қышқылы
Лимон қышқылы
ІІІ. Қорытынды
ІV. Қолданылған әдебиеттер
Микроорганизмдер - тамақ өнеркәсiбінде
қолданылатын органикалық қышқылдар,
сүт продуценттері , сiрке суы, лимон, алма,
итакон т.б.өндірісінде алатын орны ерекше.
Микробиологиялық жолмен көмірсутектерді,
спирттерді немесе әр түрлі органикаклық
көмірсутектерді алуға болады.Бұл
қышқылдардың продуценттерi сәулелі
саңырауқұлақтар немесе ашытқы
бактериялар бола алады.
Сүт қышқылы

Микроорганизмдер
Итакон қышқылы арқылы өндірілетін Пропион қышқылы
қышқылдар

Сірке қышқылы Лимон қышқылы
Сүт қышқылының ашуы ол ашу процесінің ең көп тараған
түрі болып табылады. Берілген ашудың түрін
микроорганизмдер жүзеге асырады, олар Lactobacillus,
Streptococcus, Leuconostoc түрлеріне жататындар.
Берілгендер сүл қышқыл микроорганизмдеріне топтасқан
кезінде ерекшеліктерімен лактоза, глюкоза және галактоза
түзеді, яғни сүт қышқылын метаболизмнің негізгі өнімі
ретінде түзеді.
Гомоферментативті ашу қасиетінің негізгі және
жалғыз өнімі болып ол сүт қышқылы болып
табылады. Процестің соммалық теңдеуі ол:
С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ
2СН3СНОНСООН + 2АТФ + 2Н20
Гомоферментативті бактериялар тек 3% шамасында
субстрата клеткалы массаға айналады, ал сүт
қышқылының пайда болуы 98% дейін құрайды.
Микробты синтез өнімі ретінде сірке қышқылы төрт тәсілмен алынуы мүмкін.

1тәсіл. Этанолды сірке қышқыл бактериясымен
қышқылдандыру. Acetobacter (A.aceti; A.xylinum;
A.peroxydans) және Gluconobacter (G.oxydans)
түрлерінің бактериялары көмірсутекті және
құрамында спирті бар субстраттарды
ассимиляциялауға қабілетті, яғни сұйықтық
дақылында ацетата көлемін жинақтап отырады.
2тәсіл. Сірке қышқылының
гомоацетогенді
бактерияларымен түзілуі.
Бактериялар Cl.aceticum;
Cl.thermoautofrophicim;
Eubacterium limosum және
басқа да түрлері анаэробты
жағдайда гексоздарды,
пентоз және сүтті
қышқылдарды пайдалана
алады, яғни метаболизмнің
жалғыз өнімі ретінде ацетат
түзеді.
3тәсіл. 4тәсіл.
Сірке қышқылының сүт Сірке қышқылының
қышқылының биосинтезі
бактерияларымен пропионқышқылды ашу
биосинтезі СО2 бірге механизмі.
гетероферментативті Пропионқышқылының
сүтқышқылының ашу ашуына дем беруші ол
механизміне сай. Propionibacterium
(P.shermanii; P.pentosaceum;
P.prendenreichii) түрдегі
бактериялар және
клостридтің кейбір түрлері
(Cl.propionicum).
Пропион қышқылының ашу процесіне
қатысатын пропионибактериум деп аталатын
микроорганизм қантты, сүт қышқылын және
оның тұздарын пропион қышқылына
айналдырады. Бұл ашу процесінде пропион
қышқылынан басқа сірке қышқылы, көмір
қышқыл газы және су түзіледі
Кейбір микроорганизмдер,
негізінен мицелиальді
саңырауқұлақ тобына
жататындар, дақыл
сұйықтығында едәуір
көлемде Кребса циклының
аралық өнімдерін өзіне
жинай алу қасиетіне ие, ең
алдымен олар лимон
қышқылын түзеді.
Мұндай қасиетке Penicillium,
Mucor.Наиболее түріндегі
саңырауқұлақтар ие,
штамның Asp.niger кейбір
түрлері кеңінен қолданылады.
Лимон қышқылының продуцент-саңырау құлақтары спецификалы қ
биохимиялық қасиеттерімен сипатталады:

1. Кребс цикліне шамадан тыс к өміртекті қосындыларды ң
енуі. Бұл эффект саңырауқұлақтардың СО2 фиксациясын
және оксалоацетат ПВК түзу қабілеттілігін қамтамасыз
етеді. ЦТК аралық өнімінің толықтырудың басқа
механизмы - глиоксилат циклы болып табылады.
2. Цитратсинтаза ферментін активтендіру ж әне циклді ң
басқа ферменттерін ингибирлеу, ең алдымен ол
изоцитратдегидрогеназ және α-кетоглутаратдегидрогеназ.
3. Молекулярлы оттекті қажет етуші реқышқылдандыруда
түзілетін ЦТК -да НАД және ФАД тіктелген формалары.
Қышқылдардың тағам өнімдерінде кездесуі
Қолданылған әдебиеттер:
Л.И.Воробьева “Промышленная микробиология”, 1989,
Изд. МГУ;
А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушкинская “Микробиология в
пищевой промышленности”
Кантере: “Теоритические основый технологий,
микробиологические производства”
В.Т.Емцев, Е.Н.Мишустин “Микробиология”, Изд. Дрофа,
2005
Шлегель Г. “Общая микробиология” М. “Мир”
М.В.Гусев, Л.А.Минеева”Микробиология”1992, Изд. МГУ
Янг, Сон Си Лен “Микробиология” 2002
Назар аударғандарыңызға
мың алғыс!!!

Ұқсас жұмыстар
Продуценттер - күн энергиясын пайдаланатын жасыл өсімдіктер немесе органикалық заттарды биогенді элементтерден құрайтын жасыл өсімдіктер
Микроорганизмдердің өсу кезеңдері
Гетеротроф - тар
Тыныс алу Микроорганизмдердің аэробты және анаэробты тыныс алу процесі
Микроорганизмдердің қоректенуі
Азық сақтаудың өндірістік сипаттамасы
ЗАТТАРДЫҢ ӘСЕРІ
ФОТОСИНТЕЗ. АЭРОБТЫ ЖӘНЕ АНАЭРОБТЫ
Микроорганизмдерге температураның әсері
Тағам өнеркәсібінде қолданылатын ашытқылар, зең саңырауқұлақтар мен бактериялар
Пәндер