SPSS бағдарламасы
Презентация қосу
SPSS
бағдарламасы
Тарихы
SPSS пакеті әлеуметтанушылар арасында санды қ деректерге
талдау жүргізу жұмыстарында ең көп қолданылатын
бағдарламалық жасақтама болып табылады. SPSS –
әлеуметтанушыларға статистикалық пакетінің қысқартылған
атауы, 1960 жылдардың ортасынан бастап қолданыс қа енгізілді
және жылдар өте келе, әсіресе жеке компьютерлерде жаппай
қолданыла бастағанда, бірталай жаңа өзгертулермен
жабдықталды.
1968 жылы ең алғаш рет Норман Хай, , Хедли Халл ж әне Дейл
Бент жүйенің алғашқы толық нұсқасын жасап шығарды. Кейіннен
жүйені дамыту Чикаго университетінде дамыды.
Ең алғаш қолданысқа 1970 жылы McGraw-Hill баспаханасында
басылып, 1975 жылы жоба өз алдына жеке компания SPSS Inc
болып құрылды. Алғаш толық нұсқасы 1992 жылы Microsoft
Windows-та қолданылды.
Модульдері
IBM SPSS Statistics Base
IBM SPSS Advanced Statistics
IBM SPSS Bootstrapping
IBM SPSS Categories
IBM SPSS Complex Samples
IBM SPSS Conjoint
IBM SPSS Custom Tables
IBM SPSS Data Preparation
IBM SPSS Decision Trees
IBM SPSS Direct Marketing
IBM SPSS Exact Tests
IBM SPSS Forecasting
IBM SPSS Missing Values
IBM SPSS Neural Networks
IBM SPSS Regression
Шыққан нұсқалар тарихы
SPSS 15.0.1 — 2006 жылдың қарашасы
SPSS 16.0.2 — 2008 жылдың сәуірі
SPSS Statistics 17.0.1 — 2008 жылдың желтоқсаны
PASW Statistics 17.0.3 — 2009 жылдың қыркүйегі
PASW Statistics 18.0 — 2009 жылдың тамызы
PASW Statistics 18.0.1 — 2009 жылдың желтоқсаны
PASW Statistics 18.0.2 — 2010 жылдың сәуірі
IBM SPSS Statistics 19 — 2010 жылдың тамызы
IBM SPSS Statistics 20 — 2011 жылдың тамызы
IBM SPSS Statistics 21 — 2012 жылдың қыркүйегі
IBM SPSS Statistics 22 — 2013 жылдың қыркүйегі
SPSS пакетінің негізгі операциялары
Шығыс құжаттары. Диаграмма Айнымалыны көзбен шолу. Бұл да Деректерді көзбен шолу.Бұл сіздің
құрастырғанда немесе талдау деректеріңіз енгізілетін электрондық
электрондық кестенің бір түрі, бірақ
жұмыстарын жүргізгенде сіздің кесте. SPSS пакетін жағадан ашқанда
шығарған мәліметтеріңіз осы арада
бұл кестеде әрбір айнымалы жайлы деректерді көзбен шолу бірден пайда
сақталатын болады. жеке деректер көрсетіледі. болды.

SPSS пакетінде деректерді
редакциялау.Бұл SPSS пакетінің
Қайтадан кодтау немесе кодтарды
деректерді енгізу және тиісті түзету, Айнымалының белгісі. Бұл
өзгерту. Кодтарды немесе сандарды
анықтау жұмыстарын жүргізумен айналымға берілетін белгі, бірақ
өзгертуді жүзеге асыратын шара. Бұл
байланысты бөлімі. Бұл бөлім екі сегіз таңбадан немесе әріптен асып
әсіресе, адамдарды белгңлң бір
терезеден тұрады:Деректерді көзбен кетпеуі тиіс.
топтарға топтастыруда өте тиімді.
шолу және айнымалыны көзбен
шолу.

Кестелер. Бұл деректерді
редакциялаудың жоғарғы Диаграммаларға түзету енгізу.
жағындағы басқару пернесіндегі Кестелер құрастырғанда, ол
нұсқа болып табылады және осы кестелерде диаграммаларға түзету
арадан диаграмма түрін таңдап енгізу пернесі арқылы қажет
аламыз. түзетулер енгізе аласыз.
Деректерді шолуға деректер енгізу.
Деректерді шолушыға деректер енгізу үшін тор көздегі сол жақ ұяшықтың активтң болып
көрінуі тиіс. Егер ол активті түрге келтірілмеген болса, ол ұяшықтың үстіне барып батырманы
басыңыз. Одан әрі, сол ұяшыққа тиісті санды енгізіңіз.
1.Экранның жоғарғы жағындағы негізгі
басқару мәзірінен қажетті нұсқаны
таңдайсыз, мысалы, —> Талдау.
2.Пайда болған мэзірден эрі қарайғы
таңдау жасайсыз, мысалы, —> Сипат-
тамалы статистика.
3.Осы арада сухбат диаграммасы
пайда болады, бұл диаграммада SРSS пакетіне келесі
қадамдарыңыз жайлы мэлімет тіркей аласыз,
мысалы, қандай айнымалыларға талдау жүргізіледі;
Айнымалыларға анықтама беру: айнымалы атаулары, жетіспейтін
шамалар, айнымалы белгілері, шама белгілері
Деректеріңіздің енгізіп біткеннен кейін эрі карай айнымалыларға анықтама беруіңіз керек. Т өменде осы
эрекетке қатысты қадамдар тізімі берілген:
1. Айнымалыны шолу пернесі Деректерді шолудың төменгі жағында
орналасқан —» (16.3 тілімшесінде көрсетілген Айнымалыны шолу терезесін ашы ңдар);
2. Айнымалыға ат беру үшін ағымдағы
айнымалының үстіне келіп батырманы басыңыз (мысалы, апнООООЗ),
өзіңіз калаған атты енгізіңіз (мысалы, себептер). Айнымалының атауын енгізгенде сегіз таңбадан к өп бола
алмайтынын жэне бос аралык қолданылмайтынын ескеріңіз.
3. Сонымен қатар сіз айнымалыға айтарлықтай нақты ат бере аласыз, бүл
SРSS пакетінде айнымалы белгісі деп аталады. Бүл үдерісті іске асыру үшін, сіз айнымалы белгісін
енгізгіңіз келген айнымалы тұрған бағанасындағы
үяшықтағы Белгі —*, эрі қарай айнымалы белгісін жазып енгізіңіз (мысaлы, фитнес клуб қа бару
себептері).
4. Одан кейін кодталып қойылған айнымалыларға «шама белгілерін» бекіту керек болады. Әдетте, б үл
үдеріс аралық/арақатынас айнымалыларынан басқа айнымалыларға арналған.
Шама белгілері сұхбат терезесі
Аралык/арақатынас айнымалыларының өздері сандық айнымалылар болып
табылатындықтан, оларды кодтаудың қажеті жоқ (эрине, оларды белгілі бір
топтамаға жинақтауды ұйғармасаңыз). Шама белгілерін бекіту үшін а ғымда ғы
айнымалыға қатысты бағананың үстіне келі ңіз, әрі қарай Шамалар пернесі -*,
бірден үш нүктесі бар кішігірім түйме шығады: түйме —», Осы арада Шамалар
белгісі сүхбат терезесі пайда болады (16.4 тілімшесін қара ңыз), он жа қта ғы
Шамалар түймесін —> жэне қажетті шама белгісін аны қтау ға болады. Үдерісті іске
асыру үшін, шаманы (мысалы, 1) Шама пернесіні ң о ң жа ғьша жэне шама белгісін
(мысалы, демалыс) Белгі пернесінің оң жағына енгізі ңіз. Әрі қарай Қосу пернесін
—>. Осылайша эрбір шамаға енгізіп шығасыз. Жұмыс біткеннен со ң ОК -♦.
Жетіспейтін шамалардың сұхбат терезесі
Әртүрлі айнымалылардың сұхбат
терезесіне мәлімет енгізу
Көрсеткіштер сұхбат терезесі
Әртүрлі айнымалыларға бөліп
кодтарын өзгерту: Ескі және Жаңа
Шамалар сұхбат терезесі
Жаңа айнымалыны есептеп шығару
Адамның фитнес клубта өткізген барлык уақыт мөлшері үш айнымалыға негізделіп
анықталады: кардминс (жүрек-қан тамырлары жүйесін шынықтыратын кұрылғыда өткізген
уақыт), вейминс (ауыр салмақ құрылғысында өткізген уақыт), озминс (басқа жатты-ғуларға
кеткен уақыт).
Қорытындылай келе, біз фитнес клуб-та жаттығуларға кеткен уақыт мөлшерін анықтай аламыз.
Осылайша, біз тағы бір жаңа айнымалыны - тоталмин (барлык уақыт мөлшері) - алға
шығарамыз, бү_л айнымалыны шығаруға катысты мына үдерістер реті жүзеге асырылады:
1. —» Ауыстыру —♦ Есепте . . . [16.8 тілімшеде көрсетілгендей Айнымалыларды есептеу сүхбат
терезесі ашылады];
2. Мақсатты Айнымалы ішіне: тоталмин деп жазыңыз;
3. Айнымалылар тізімінен, солдан бастап —> кардминс [Сандык көрсеткіштер терезесінің
төменгі жағына кардминс деп шығарады:]—* || вейминс[+ таңбасынан кейін вепминс енгізеді]
—♦ + түймесі;—> озминст [+ таңбасынан кейін
озминст енгізеді];
4. Ок. Жаңа айнымалы тоталмин осы-лайша қүрастырылады және бірден Деректерді
редакциялауда пайда бо-лады. Осы арадан бастап біз деректерге талдау жүргізе аламыз!
Жиіліктер сұхбат терезесі Жиілік кестесі қамтылған шығу мәліметі шолушысы
Диаграмма құрастырушы көмегімен
бағаналық диаграмма құрастыру
Диаграмма құрастырушы көмегімен
шеңберлік диаграмма құрастыру және
Кесте Ерекшеліктері
Жасына қатысты мәліметті шығару
(SРSS мәліметі)
Айқыш кестелер сұхбат терезесі
Айқыш кестелер: Үяшық дисплейінің
қосымша сұхбат терезесі
Айқыш кестелер: Статистикалық
мәліметтер қосымша сұхбат терезесі
Пирсонның г корреляциялық коэффициенті мен Спирменнің
рангілік корреляциялық коэффициентін құрастыру
Пирсонның г корреляциялык коэффи-циентін кұрастыру үшін, төмендегі қадамдарды жұзеге
асыра отырып, жас, кардминс, вейминс араларында корреля-цияны анықтаңыз:
1. Талдау —> Корреляциялау —> Екі шамалы .. . [16.16-тілімшеде көрсе-тілгендей Екі шамалы
корреляция-лар сүхбат терезесі ашылады];
2. жас-^> ^ —> кардминс —*■ ^ —> вей-минс —+ «♦: [Айнымалылар арасын-да жас, кардминс,
вейминс пайда болады; терезе], Пирсон —> [егер ак-тивті емес түрде болса] —> Ок. Қол
жеткізілген нэтиже 16.3-кестеде көрсетілген. Спирменнің рангілік корреляциялық
коэффициентін көрсету үшін дэл осы үдерістерді қайталап, Пирсон коман-дасының орнынан
Спирменді таңдап алып, —*.
Екі шамалы корреляциялардың сұхбат
терезесі
Жас, вейминс, кардминс қорытындысының
корреляциялары (SРSS пакетінің
қорытындысы)
Жас пен кардминс арасындағы өзара
байланысты көрсететін шашыраңқы
диаграмма (SРSS пакетінің қорытындысы)
Кесте құрастырушы көмегімен
шашыраңқы диаграмма құрастыру
Көрсеткіштерді салыстыру және этта
1. Талдау —► Көрсеткіштерді салыс-тыру —»Көрсеткіштер -^ ...
[16.18-тілімшеде көрсетілгендей Көрсет-кіштер сұхбат терезесі
ашылады]
2. Кардминс —> •* —> Тәуелділер тізімінің сол жағы: —* бару
себептері
—> •* —>■ Тәуелсіздер тізімінін сол жағына: —> Сілтемелер тізімі .
3. Бірінші топтың статистикалық мәліметтер мәзірінің
төменіндегі Дисперсиялық талдау және этта —♦ Жалғастыру
[Көрсеткіштер: Сілтемелер тізімі қосымша сұхбат терезесі жауып,
І6.18-тілімшеде көрсетілген Көрсеткіштер сұхбат терезесіне кері
оралады] —» Ок —♦.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
SPSS қолданбалы бағдарлама пакетінің биомедициналық деректерді талдануға қолданылуы
SAS,SPSS,STATISTICA дестелерін биостатистикалық тұрғыда қолдану
Ақпараттық - аналитикалық жүйенің компоненттері және құрылымы
Сапалық зерттеудің негізгі әдістері
САБАҚТЫ БЕКІТУ
Мәдени мұра Мемлекеттік бағдарламасы
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ
Құжаттарды әзірлеу
Регрессиялық талдау
Сабақ барысында мұғалім үлгерімі төмен оқушылармен жекелей жұмысты қалай жүзеге асыратынын зерттеу
Пәндер