Қазақстанның электрондық үкіметі
Презентация қосу
Қазақстанның
электрондық
үкіметі
Жоспар
1. Мемлекетті басқарудағы ақпараттық
технология
2. Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар(АКТ) және мемлекетті
басқарудың тиімділігі.
3. Электрондық үкіметтің мақсаты мен
функциялары.
Біз жеңіл және ыңғайлы тәсілмен, қазіргі заман ғы
технологияларды белсенді қолдана отырып қарым қатынас
жасайтын ақпараттық дәуірге әлде қашан жеттік. Қо ғаммен
бірге мемлекеттік билік органдары да өзгереді, себебі
олардың міндеті халықтың талаптарын қана ғаттандыру,
басқаша болуы мүмкін емес. Мемлекетті ң қарым- қатынасы
барлық деңгейде орындалуы қажет: мемлекет – азаматтар,
мемлекет – бизнес және мемлекет – мемлекет, ал қызмет
көрсету мүмкіндігінше бір жерде, біры ңғай электронды қ
порталда – электронды үкімет порталына беріледі.
Электрондық үкімет – ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды кең қолдану жолымен азаматтарға және
ұйымдарға қызметтерді ұсынуға максималды бағытталған,
мемлекеттік органдардың жұмыс істеуі.
Электрондық Үкіметтің іс-әрекетінің қызмет ету тетігі
ақпараттық технологияларды кеңінен қолдануға негізделген
және азаматтар мен ұйымдарға барынша қызмет к өрсетуге
бағытталған. Қысқаша айтқанда, Электрондық Үкімет дегеніміз
мемлекет атқаратын барлық қызметтер мен функцияларды ң
электронды түрі.
Электрондық Үкіметтің көмегімен Біз:

- мемлекеттік қызметті алу, мысалы: жеке тұлғаның жылжымайтын
мүлкінің жоқ (бар) екендігі жайлы анықтама алу, баланың туылуын тіркеу,
ӘЖК алу және т.б.;
- коммерциялық қызмет көмегін алу, мысалы: теміржол немесе
әуебилеттерін броньдау, ұялы байланыс қызметтеріне ақы төлеу және т.б.;
- өтініш беру және лицензия алу;
- бюджеттік төлемдерді төлеу, мысалы: төлқұжат алғаны үшін, жол жүру
ережесін бұзғаны үшін айыппұл, жылжымайтын мүліктің заңдастырушы
құжаттарының көшірмесін алғаны үшін төлем және т.б.;
- мемлекеттік органдардың басшыларына блогтары арқылы тікелей
хабарласу;
- мемлекеттік органдардың жұмысы жайлы ақпарат алу;
- электрондық цифрлық қолтаңба (ЭСҚ) рәсімдеу;
Электрондық Үкіметтің
құрылуы – бұл субъективті
фактордың ықпалын төмендете
отырып, шенеунікті азаматтарға
жақындастырудың амалы.
Электронды Үкімет шенеунік пен
Электрондық Үкімет азаматтың бетпе-бет қарым-
қатынасын виртуалды қатынасқа
ұластырып, азаматтарға өз
сұраныстарының шешілу жолын
бақылауға мүмкіндік береді. Бұл
бір жағынан Үкіметтің де,
азаматтардың да, бизнес-
құрылымдардың да арманы.
Қазақстан Республикасында
«электрондық үкіметті» құру
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың бастамасымен
қолға алынған болатын.
Е-үкіметті енгізу бағдарламасы
Президенттің 2004 жылғы 10-
шы қарашадағы Жарлығымен
бекітілді.
www.egov.kz порталы өз жұмысын 2006 жылғы 12-ші
сәуірде бастады. Іске қосу кезінде әр түрі мемлекеттік
органдардың қызметін қамтыған 377 ақпараттық
қызмет іске асырылды. 2007-2009 жылдар аралы ғында
транзакция жүргізуге мүмкіндік беретін «электронды қ
үкіметтің» төлем шлюзі бойынша жұмыстар жүргізілді.
Порталда «Е-лицензиялау» бойынша деректер қоры мен
алғашқы интерактивті қызметтер іске асырылды.
Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет"
қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған
мемлекеттiк бағдарламасы (бұдан әрi - Ба ғдарлама)
Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бәсекеге қабiлеттi
Қазақстан үшiн, бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн,
бәсекеге қабiлеттi халық үшiн" атты 2004 жылғы 19
наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 8
маусымдағы отырысында N 9 хаттамамен ма құлданған
Қазақстан Республикасындағы "электрондық үкiмет"
тұжырымдамасының ережелерi ескерiле отырып әзiрлендi.
Осы Бағдарламаның негiзiне "электрондық үкiмет" арқылы - прогрессивтi а қпаратты
Қазақстанға" қол жеткiзу идеясы алынды. Қазақстанда "электрондық үкiметтi"
қолданысқа енгiзу мемлекеттiк органдардың азаматтар мен ұйымдарға ұсынатын қызмет
көрсетулер сапасын жақсартуға және мерзiмiн қысқарту ға, мемлекеттiк органдар
қызметiнiң ақпараттық базасына қолжетiмдiлiктi қамтамасыз етуге, болашақта әкiмшiлiк
жүйенi жетiлдiрудi ескере отырып, құрамы жағынан тиiмдi әрі оңтайлы мемлекеттiк
аппарат құруға бағытталған.
"Электрондық үкiмет" құрудың басты басымдықтары Интернет-байланысқа
қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында
бiлiм деңгейiн көтеру, сондай-ақ мемлекеттiк басқару жүйесiне жа ңғырту ж үргiзу болып
табылады.
Электрондық мемлекеттiк қызмет көрсетудi қалыптастыру кезiнде әкiмшiлiк
процестерге технологиялық қайта жабдықтау жүргiзу көзделетiн болғанды қтан,
"электрондық үкiмет" құру сонымен қатар мемлекеттiк басқару жүйесiн ұдайы жетiлдiрiп
отыруға мүмкiндiк бередi.
Әлемдiк тәжірибенi талдауды ескере отырып, Қазақстанда
"электрондық үкімет" құрудың ұзақ мерзiмдi болашағы бар және ол үш
кезеңде iске асырылатын болады.
Бiрiншi кезең "электрондық үкiметтiң" инфрақұрылымын құру.
Аталған кезең шеңберiнде осы Бағдарламаны iске асыру "электрондық
үкiметтiң" шлюзi мен порталы, банк жүйесiмен өзара iс-қимыл үшiн
"төлем шлюзi", ұлттық бiрегейлендiру жүйесi, мемлекеттік органдардың
бiрыңғай көлiктiк ортасы, орталық және жергiлiктi атқарушы
органдардың ведомствоаралық және үлгілiк жүйесiн құру мен дамыту,
сондай-ақ электрондық қызмет көрсетулерге қолжетiмдiлiктi қамтамасыз
ету жөнiндегi іс-шаралар жүргiзу, ақпараттық теңсiздiктi жою және
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бiлiм көтеру
жөнiнде жұмыстар ұйымдастыру сияқты базалық құрамдас бөлiктердi
құруға бағытталатын болады.
Осы кезеңде Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде ақпараттық
және интерактивтiк қызмет көрсетулер жоспарлануда.
Екінші кезең - "электрондық үкiметтің" сервисiн дамыту
азаматтардың тіршілік-тынысы мен мемлекеттік органдардың
жұмыс істеуінің барлық саласын қамтитын сан алуан сервистердi
дамытуға, сондай-ақ әкiмшiлiк процестерге кең ауқымды
технологиялық қайта жабдықтау жүргізуге бағытталатын болады.
Осы кезеңде транзакционды қызмет көрсетулер iске асырылатын
болады.
Үшiншi кезең - ақпараттық қоғам құру e-медицина, e-бiлiм,
e-мәдениет, е-демократия және басқалары сияқты жобаларды iске
асыруды қоса алғанда мемлекеттік органдар мен ұйымдардың
қызмет көрсетулерiн трансформациялауды, ақпараттық қоғам
құруды көздейдi.
Осы Бағдарламаны iске асырудың бiрiншi кезеңiнiң аяқталу қортындысы
бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметi республикада "электрондық
үкiметтi" дамыту жөніндегі бағдарламалық құжатты одан әрi әзiрлеу туралы
шешiм қабылдайтын болады.
Осы Бағдарламада жағдайлар жасауға және "электрондық үкiметтiң"
мүмкiндiктерiн тиiмдi пайдалануға бағытталған шаралар көзделедi, олар
мынадай шешушi сәттерге шоғырландырылатын болады:
1) "электрондық үкiмет" пен оны пайдаланушылардың жұмыс iстеуiн
реттейтiн нормативтік құқықтық базаны дамыту.
Бұл тұрғыда "электрондық үкiмет" құру мемлекеттiк қызмет көрсетулер
регламенттерiн талдауды көздейдi, мұның өзi әкiмшiлiк рәсiмдерге
технологиялық қайта жабдықтау жүргiзу мен мемлекеттiк басқару жүйесiн
жаңғырту тетiктерiнiң бiрi болып табылады;
2) халықты "электрондық үкiмет" мүмкiндiктерiне тарту, яғни бiлiм алу
және ақпарат теңсiздігін еңсеруге, электрондық iс-қимыл рәсiмдерiн
орындау мен халықтың қалың жiгі үшін "электрондық үкiмет" қызмет
көрсетулерiне қолжетiмділіктi ұйымдастыру үшiн қоғамды қажеттi
білімдiлiк деңгейiмен қамтамасыз етуге бағытталған iс-шараларды iске
асыру қажеттiлiгі;
3) мемлекеттiк басқарудың барлық деңгейлерiнде әкiмшiлiк
процестердi стандарттау мен нысандандыруды, сондай-ақ мемлекеттiк
органдарды ақпараттандыру мен басқарудың бiрыңғай саясатын әзiрлеу
мен iске асыруды бiлдiретiн мемлекеттік органдарды ақпараттандыру.
"Электрондық үкiметтiң" инфрақұрылымын қалыптастыру екi өзара
байланысты, бiрақ функциялық дербес контурларды iске асыру жағдайында
мүмкiн болады.
Iшкi контур "үкiмет-үкiмет" үлгiсiндегі өзара қарым-қатынастарды
қамтиды және ведомствоаралық әкiмшiлiк рәсiмдерге қызмет көрсететiн
ақпараттық жүйелердi құрайды.
Cыртқы контур "үкiмет-азаматтар" және "үкiмет-ұйымдар" үлгiсiндегi
өзара қарым-қатынастарды қамтиды және мемлекеттiң азаматтармен және
ұйымдармен өзара іс қимылын қамтамасыз етедi.
Бағдарламада Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16
наурыздағы N 573 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының
Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың
мемлекеттiк бағдарламасының негiзгi ережелерi ескерiледi және салааралы қ
сипатта болады.
Мемлекеттiк органдарды ақпараттандырудың
қазiргi жай-күйiн талдау
Мемлекеттік органдардың автоматтандырылған ақпараттық өзара iс-қимылын
қамтамасыз ету мақсатында бiрыңғай электрондық құжат айналымы жүйесін енгiзу
негiзiнде мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру жүзеге
асырылуда. "Жеке тұлғалар", "Заңды тұлғалар", "Мекенжай тiркелiмi", "Мемлекеттік жер
кадастрының автоматтандырылған жүйесi", "Жылжымайтын мүлiк тiркелiмi", "Салы қ
төлеушілер мeн салық салынатын объектiлер тiзілімi" деген мемлекеттiк дерек қорларын,
сондай-ақ "Электрондық мемлекеттік сатып алу орталығы" ақпараттық жүйесiн құру
жөнiнде iс-шаралар орындалуда.
Мемлекеттiк органдардың Интернетте электрондық өкiлдiктер құру жолымен
ақпараттар ұсынуын 42 мемлекеттік органның 32-сi жүзеге асырады.
Мемлекеттік қызмет көрсетулердiң 170 түрiне жүргізiлген талдау н әтижесi бойынша
е-үкiметтiң 85 e-қызмет көрсетулерiнен тұратын, осы Бағдарлама шеңберiнде iске
асырылатын базалық қызмет көрсетулер тiзбесi қалыптастырылды.
Е-үкімет элементтерi жергiлiктi атқарушы органдардың кейбiр а қпаратты қ
жүйелерiнде де бар. Алматы қаласы әкiмдігінiң жанында азаматтарды тұрғылықты
жерлерi бойынша тiркеу, жылжымайтын мүлiк объектілерiн, автокөлiктердi, халықтың
көшi-қон жөнiндегi деректерiн және басқаларды тiркеудi iске асыратын а қпараттық
ресурстармен және ақпараттық жүйелермен өзара iс-әрекеттi қамтамасыз ететiн бiры ңғай
ақпараттық жүйе құрылған.
Мемлекеттік басқаруды ақпараттандыру бөлiгiнде белгiлi бiр проблемалар да бар, олар:

- ақпараттандыру саласындағы нормативтiк құқықтық базаның жетiлмегендiгi;
- ведомствоаралық ақпараттық жүйелердi қалыптастыру жөнiндегi функциялар мен
жауапкершiлiктi бөлудi регламенттеудiң болмауы;
- көптеген мемлекеттiк органдарда ақпараттандыру қызметтерiнi ң болмауы және
ақпараттық технологиялар саласында мемлекеттiк қызметшiлердiң біліктілік де ңгейiнi ң
жеткiлiксiздiгi.
Қазіргі уақытта ақпараттық қоғам қалыптастырудағы ең басты кедергілердің бiрi -
ақпараттық теңсiздiк деп аталатын кедергiнi жою өзекті мәселе болып отыр.
“Электрондық үкімет” (e-Government) барлық мемлекеттік органдарды
біріктіретін және оларға Интернет, электрондық терминалдар немесе тіпті
мобильдік телефонның көмегімен халыққа және де тек жеке тұлғалараға
ғана емес компанияларға да немесе кәсіпкерлерге де қызметтер көрсетуге
мүмкіндік беретін жүйе.
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУ ҮШІН НЕ
ҚАЖЕТ?
АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ – әртүрлі ақпараттық қызметтерді алу (қажет құжаттар пакеттері,
телефондар және мекемелер мекенжайлары және т.с.)
Оны алу үшін:
1. Браузер жолағында www.egov.kz теру және қажет ақпаратты іздеп табу қажет.
ИНТЕРАКТИВТІК ҚЫЗМЕТ – әртүрлі анықтамаларды, хабарламаларды алу,
өтініштерді/сұраныстарды жіберу
Оны алу үшін:
1. Порталда тіркелу (ЖСН/БСН, электронды қ пошта мекенжайы) қажет
2. Электрондық цифрлық қолтаңбаның болуы қажет.
ТРАНЗАКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ – әртүрлі анықтамаларды, хабарламаларды алу кезінде
төленетін жиындар, баждар, өтініштерді/сұраныстарды жіберу, салы қтарды ж әне ЖЖТ
айыппұлдарын төлеу
Оны алу үшін :
1. Порталда тіркелу (ЖСН/БСН, электронды қ пошта мекенжайы) қажет
2. Интернет-транзакция жасау құқығы бар кез келген банктің төлем карточкасы
ҚЫЗМЕТТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР БОЙЫНША
ТАҢДАУҒА БОЛАДЫ
АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР БӨЛІМІНДЕ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНЫЛҒАН
Электрондық өтініш білдіру – бұл ҚР мемлекеттік органдарына Қазақстан Республикасы
азаматтарының өтінішітерін беру және оның орындалу мәртебесін қадағалауы үшін арнал ған сервис.
Қорытынды:

Электрондық үкімет енгізу–бұл мемлекеттік
басқарудың тиімділігін жоғарылатуға
бағытталған әкімшілік реформаның
маңызды элементі.

Н.Назарбаев

Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының электронды үкіметі
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТАРҒА АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТТАР
Жаңа гуманитарлық білім
Электронды үкімет. e. gov. kz сайтының қызметі туралы ақпарат
Кіші жүздің Ресейге қосылуы
Электрондық укіметтің қызметтері
Қазақ жеріндегі әскери шектердің салынуы
Қазақстан мен Орталық Азияда Кеңес үкіметін орнату
Электронды өкімет
Ынтымақтастық салалары
Пәндер