Халық банк


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
Халық банк
Кастодиандық қызмет
Кастодиан – клиенттердің қаржы құралдары мен ақшасын есепке алу ж әне олар бойынша құқы қты
растау, құжаттамалық қаржы құралдарын сақтау міндеттемесін қабылдай отырып, клиенттерді ң
құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне
сәйкес басқа қызметті іске асыратын кәсіби қатысушы.
Халық Банкі қазіргі уақытта қызмет атқарып жатқан банк-кастодиандардың ішінде ал ғаш қыларды ң
бірі болып кастодиандық қызметпен айналысуға лицензия алды және 1997 жылдан бастап өз клиенттеріне
кастодиандық қызмет көрсетіп келеді.
Кастодианның клиенттері:
- зейнетақы қорлары;
- инвестициялық қорлар;
- басқа клиенттер (заңды және жеке тұлғалардың портфельдерін басқаратын брокерлер).
Заңнамалық актілермен белгіленген кастодиандық қызметті іске асыру
мақсатында кастодиан:
1) кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздарды
номиналды ұстауды іске асырады;
2) кастодиандық қызмет көрсетуге берілген ақшаны, бағалы қағаздарды
және басқа активтерді есепке алуды және сақтауды іске асырады;
3) кастодиандық қызмет көрсетуге жасалатын мәмілелер бойынша төлем
агантінің функциясын орындайды;
4) кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздардан және
басқа активтерден табыс алады және оларды клиенттердің шоттарының
есебіне алады;
5) меншік активтеріне қатысты клиенттердің активтерін жекелей
сақтауды және есепке алуды қамтамасыз етеді;
6) клиенттердің шоттарын жүргізу және олардың бағалы қағаздары
мен басқа активтерін есепке алудың Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленген технологиясын сақтайды;
7) өз клиенттерінің активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылауды, жинақтаушы
зейнетақы қорларының зейнетақылық активтерін, инвестициялық
қорлардың активтерін және арнайы қаржылық компанияның активтерін
осы Ереженің 11-тармағында белгіленген тәртіппен орналастыруды
(пайдалануды) іске асырады;
8) клиенттерге шоттарының жай-күйі туралы т ұра қты негізде
және бірінші рет талап етуі бойынша есептеме береді;
9) кастодианның ішкі есепке алу жүйесінде клиенттерді ң
шоттарында орналасқан активтері туралы ақпаратты ң
конфиденциалдылығын қамтамасыз етеді және бағалы қа ғаздар
эмитенттерінің және ақпаратты орталық депозитарийді ң
тапсыруымен клиенттерге береді;
10) уәкілетті орган сұрататын ақпаратты береді;
11) шартпен қарастырылған кастодиандық қыземетті к өрсетеді.
Инвесторлармен жұмыс

Банк акционерлермен, инвесторлармен және тәуелсіз
талдаушылармен (IR) қарым-қатынасты дамыту ға баса назар
аударады.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның халықаралық рынокта
институттық активтермен және жеке инвесторлардың активтерімен
тиімді жұмыс істеуі үшін, олардың инвестициялық мүмкіндіктерін
кеңейтуі үшін қызмет көрсету шарты бекітілген және
кастодиандық шоттар шетелдік ғаламдық кастодианда ашыл ған.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның кастодиандық қызмет рыногындағы
стратегиясының негізгі айқындаушы аспектісі бағалы қағаздар рыногындағы
инвесторлардың активтерін сақтау мәселелерімен байланысты ықтимал болатын
тәуекелдерін барынша қамтамасыз ету, сондай-ақ бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша
уақытында есептеулер жүргізу және оларға меншік құқығын растау болып табылады.

2012 жылы Банк АҚШ-та және Ұлыбританияда роуд-шоу өткізді.
Осы іс-шаралардың барысында АҚШ және Еуропаны ң
инвесторларымен топтық және жеке кездесулер өткізілді.
Кездесулерге Банк басшылығынан Басқарма
Төрағасы Үміт Шаяхметова, Басқарма Төрағасының орынбасары
Дәурен Қарабаев және Тәуекел-Менеджмент басшысы М ұрат
Көшенов белсене атсалысты.
Халық Банкінің трансфер-агенттік қызметін пайдалану несімен қолайлы?

Трансфер-агенттік қызметтің мәнісі инвестордан брокерге келетін құжаттарды on-
line режимінде электрондық байланыс арналары арқылы қабылдау, тіркеу, есепке алу,
беру және одан әрі брокерге инвестор құжаттарының түпнұсқаларын жеткізу болып
табылады.
Банктің еліміз бойынша кеңінен таралған ауқымды филиалдар желісіні ң ар қасында
брокердің клиенті болу үшін және акция сатып алуға тапсырыс беру үшін Сіз брокерді ң
кеңсесіне барып жатпай-ақ, Қазақстанның 22 қаласындағы Халық банкі
бөлімшелеріне барып жолықсаңыз жеткілікті.
Брокерге берілетін бұйрықтарды/тапсырыстарды ресімдеу арнаулы бағдарламалы қ
жасақтамада жүргізіледі, бұл қызмет көрсету уақытын айтарлықтай қысқартады және
қабылданған бұйрықтарды/тапсырыстарды on-line режимінде жіберуге мүмкіндік
береді.
Қызметті пайдалану үшін қажетті құжаттар?
Трансфер-агенттік қызмет көрсету жеке тұлғаларға трансфер-
агенттік қызмет көрсету шартына қосылу туралы өтініш негізінде
жүргізіледі. Қызметті пайдалану үшін мынадай құжаттарды ұсыну
қажет:
1. Жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқасы және көшірмесі);
2. СТН (түпнұсқасы және көшірмесі);
3. Өкіліңізге әрекет ету үшін берілетін нотариус растаған сенімхат
(егер өкіліңіз болса). Толтыру үшін қажетті құжаттар нысанының
үлгісін Банк бөлімшесінен алуға болады.
Сатып алынған өз акциялары

Топ өз акцияларын сатып алған жағдайда мәміле бойынша тікелей
шығындарды қоса алғандағы сатып алу құны, қолданылатын тиісті салы қ
төлемі шегерілгеннен кейін, капитал құрамының өзгерісі ретінде танылады.
Топтың сатып алған өз акциялары айналымнан алынады. Құны өтеліп
сатып алынған акциялар сатып алынған өз акциялары ретінде сыныпталады
және құны бойынша көрсетіледі. Мұндай акциялар шығарылған
акциялардың орташа есептелген санынан шегеріледі ж әне оларды ң құны
капиталдың азаюы ретінде көрсетіледі.
Акциялардың номинал құны - қарапайым акциялардың азайтылуы
ретінде, ал құн қалдығы қарапайым акциялар бойынша эмиссиялы қ
табыстың азайтылуы ретінде көрсетіледі. Сатып алын ған өз акциялары
бойынша алынған дивидендтер біріктіру кезінде элиминацияланады.
Туынды бағалы қағаздары

Топ өзінің қалыпты қызметінде фьючерстерді, форвардтарды,
своптар мен опциондарды қоса алғанда, әр түрлі туынды
қаржылық құралдарды пайдаланады. Туынды қаржылық құралдар
бастапқыда туынды құрал бойынша келісім-шарт бекітілетін к үнгі
жағдайға сәйкес әділ құнмен көрсетіледі, кейіннен, есеп берілетін
күнгі жағдайға сәйкес әділ құнмен қайта бағаланады. Әділ құн
тиісті базалық құралдардың ағымдағы нарықтық және шарттық
құнына сәйкес, сондай-ақ басқа да факторлар негізінде
анықталады.
Форвардтар
Форвардтық шарттар белгіленген қаржылық құралды анықталатын бағамен
және белгіленген уақытта сатып алу немесе сату жөніндегі келісімдер түрінде
жасалады және биржалық емес нарықта бекітілетін стандарттық емес шарттар
болып табылады. Форвардтық шарттар бойынша Топ контрагенттер тарапынан
кредиттік тәуекелге ұшырау қаупі бар. Форвардттық шарттар брутто негізінде
орындалады және сондықтан бұлардың өтімділік тәуекелі неғұрлым жоғары
болып табылады.
Своптар
Пайыздық своптар Топтың өзге қаржылық мекемелермен бекітетін шарттарына
жатады, бұл шарттар бойынша Топ тіркелімді сыйақы мөлшерлемесін төлеу немесе
алу орнына, тиісінше, құбылмалы сыйақы мөлшерлемесін төлейді немесе алады.
Төлемдер ағыны, әдетте, бір- біріне қарама-қарсылықпен, тараптардың біреуі
екінші тарапқа төлеуге тиіс болатын айырманы ескере отырып, есепке алынады.
Көпшілік жағдайда Топтың валюталық своптары брутто негізінде орындалады.
Еншілес ұйымдар
Инвестициялық бизнес
«Halyk Finance» АҚ сатулар және сауда-сатты қ (« Қаза қстан Қор
Биржасы» АҚ-ның сауда алаңындағы акциялар котировкасын
қолдай отырып), инвестициялық портфельді басқару, консалтинг
және андеррайтинг, жұтулар мен жұтылулар бойынша кеңес
беру, берешекті қайта құрылымдау және талдамалы қ шолуларды
қоса алғанда инвестициялық – банктік қызметтер мен активтерді
басқару бойынша қызметтердің толық ауқымын ұсынады.
2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша «Halyk
Finance» АҚ активтері 53 517 млн. те ңгені құрады. «Halyk Finance»
АҚ 2015 жылы 5 248 млн. теңге мөлшерінде таза пайда тапты.
Инкассаторлық қызметтер нарығы
«Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы «Halyk Инкассация»
ЖШС банкноттар (қағаз ақшалар), монеттер ж әне
құндылықтарды инкассациялау қызметтері бойынша
мамандануда.
Компания «Халық» қаржылық тобында бір жа ғынан
клиенттерге өз бетімен қызмет к өрсететін еншілес
компаниялардың бірі ретінде орын иеленсе, екінші жа ғынан
оның қызметі «Халық» Тобының қаржылы қ ж әне біріктіруші
орталығы болып табылатын бөлшек банкті – Банкті ң сатылым
арналарын қолма-қол ақшамен қамтамасыз етуге қатысты
Банктің бизнесімен тығыз байланысты.
Тәуекелдерді басқару
Банктің тәуекел-менеджмент саласындағы саясаты Банк
қызметінің ауқымы мен сипатына, ол қабылдайтын тәуекелдерді ң
профиліне сәйкес келетін, сондай-ақ бизнесті одан әрі дамыту
сұранысына жауап беретін тәуекелдерді бас қаруды ң бірт ұтас
жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Банк тәуекелдерді анықтау,
оларды басқару, сондай-ақ бағалау және бақылау әдістерін
жетілдіруге бағытталған іс-шараларды жоспарлы т үрде ж әне
бірізді жүзеге асыра отырып, тәуекелдерді бас қару ж үйесін
дамытуды одан әрі жалғастыруда.
Комплаенс-тәуекелдерді басқару
Комплаенс-тәуекел – Банк үшін қолайсыз залал-зардаптар
туындау, оның ішінде шығындарға (залалдар ға) ұшырау ж әне
Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын,
ережелерді, реттеу талаптарын, к үні б ұрын жина қтал ған т әжірибені,
Банктің ішкі рәсімдері мен саясаттарын, сондай-а қ этикалы қ
стандарттарды, оның ішінде, нары қта өзін- өзі ұстау бойынша,
мүдделер қайшылығын реттеу бойынша, клиенттерге адал қызмет
көрсету бойынша, клиенттерге жо ғары сапалы ке ңес беру бойынша
стандарттарды бұзу немесе орындамау салдарынан Банкті ң іскерлік
беделіне кері әсерін тигізуі мүмкін болатын қазіргі жа ғдайда бар
және келешекте туындауы ықтимал тәуекел деп Банк ай қындайды.
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:

• Сатып алынған өз акцияларын сатудан түскен т үсімдер -
598 53 69
• Өз акцияларын сатып алу - 41,326

• Дивидендтер төлеу - 5,241
• Борыштық бағалы қағаздар шығарудан түсім - 71,585

• Борыштық бағалы қағаздарды өтеу және сатып алу - 17,179
Ұқсас жұмыстар
Альянс банк
КАСПИЙ БАНК
Ұлттық банк
Коммерциялық банк
Банк маркетингі
Банк менеджменті
Сенім Банк
Халық ауыз
Банк шығыстарының жіктемесі
kaspi bank Депозиттер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь