«Қаржы жүйесі»
Презентация қосу
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
«Қаржы жүйесі»

Орындаған: Дәрібаев Марат

Жетекші: лллллллллллллллл
«ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ» ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ ҚҰРАМЫ:

Қаржы жүйесі мынадай үш бөлікті қамтиды:

1. қаржы қатынастарының жиынтығы;

2. ақша қорларының жиынтығы;

3. басқарудың қаржы аппараты.
Қаржы қатынастары негізінен мына екі сфераны қамтиды:

1) мемлекеттік бюджетке жинақталатын мемлекеттің
орталықтандырылған ақша қорларын қалыптастырып,
пайдаланумен байланысты болатын экономикалық ақша
қатынастары;

2) кәсіпорындардың орталықтандырылмаған ақша қорларының
толық айналымын ортақтастыратын экономикалық ақша
қатынастары.
Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі (1- сызба)
Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі

Жалпымемлекеттік Шаруашылық жүргізуші Халықтың
қаржы субъектілер қаржысы (үй шаруашылығының)
қаржысы

Мемлекеттік Арнаулы Мемлекеттік Материалдық Өндірістік
бюджет бюджеттен кредит өндіріс емес
тыс қорлар сферасының сфераның
қаржысы қаржысы

Республикалық бюджет Жергілікті бюджеттер: Өнеркәсіп, ауыл Тұрғын үй-коммуналдық
облыстардың, қалалардың, шаруашылығы, құрылыс шаруашылықтың, халыққа
аудандардың бюджеттері кәсіпорындарының, жүк көлігі, тұрмыстық қызмет
байланыс, сауда, дайындау, көрсетудің, жолаушылар
геологиялық барлау көлігінің, денсаулық сақтау,
ұйымдарының, жабдықтау білім беру, мәдениет, ғылым
мемлекеттік ұйымдар қаржысы және ғылыми қызмет көрсету,
қоғамдық ұйымдар, банк-
кредит, сақтық, коммерциялық
және делдалдық ұйымдардың,
мемлекеттік емес және басқа
субъектілердің қаржысы

Орталықтандырылған қаржылар Орталықтандырылмаған қаржылар
Қазақстанның мемлекеттік қаржысының құрамы (2-сызба)

Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қаржысы

Республикалық қаржы Жергілікті
(муниципалдық)
қаржы

Бюджет Бюджеттен Мемлекетті Кәсіпорын
тыс қорлар к кредит қаржысы
Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар – қорлардың ұйымдық дербестігі негізінде кешенді пайдаланылатын
бірқатар қоғамдық қажеттіліктерді қаржыландыру үшін тартылатын қаржы ресурстарын қайта б өлу мен
пайдаланудың айрықшалықты нысаны.

Қалыптастыру көздері:
арнаулы
мақсатты салықтар, қарыздар;
бюджетте
н берілетін субсидиялар;
қосымша
табыстар мен үнемделген қаржы ресурстары;
ерікті
жарналар мен қайырмалдықтар.
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі (3 сызба)

Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі

Мемлекеттік Ұлттық қор
(төтенше
мемлекеттік)
бюджет

Республикалық бюджет Жергілікті бюджет

Облыстық Астана Республикалық
бюджет маңызы бар қала
бюджеті бюджеті

Ауданның Ауылдық Астана ауданның Республикалық
(облыстық округтер менкент бюджеті маңызы бар қала
маңызы бар тердің бюджеті ауданның бюджеті
қаланың) бюджеті
Қазақстанның қаржы жүйесінің құрамы
(4 сызба)

Шарашылық жүргізуші Мемлекеттік және жергілікті қаржылар
субъектілердің қаржылары

Коммерция Қоғамдық Бюджет жүйесі Мемлекеттік
лық ұйымдардың кредит
кәсіпорынд қаржысы
ар мен
мекемелерд
ің қаржысы Жергілікті бюджет Республикалық
бюджет
2.2 Қаржы жүйесінің құрылымын жылдық салыстыру
Қазақстан Республикасының салықтық түсімдердің түсу динамикасы
2010 2011 2012

№ түсім атауы сома % сома % сома %

І салықтық түсім 2934080721 94,7 3982337955 95,5 4095366313 92,4

1 КТС 837 233 486 28,5 1 050 380 051 26,4 1 041 216 835 25,4

2 ЖТС 312 332 129 10,6 376 245 074 9,4 438 497 838 10,7

3 ҚҚС 677 229 030 23,1 865 212 734 21,7 394 628 371 9,6

4 акциздер 61 423 117 2,1 76 399 981 1,9 99 659 374 2,4

5 әлеуметтік салық 253 829 513 8,7 296 843 079 7,5 340 996 886 8,3

6 мүлік салығы 107 917 343 3,7 117 398 801 2,9 127 485 043 3,1

7 жер салығы 13 467 103 0,5 12 977 289 0,3 13 038 561 0,3

8 көлік құралдар салығы 26 261 779 0,9 29 975 092 0,8 30 960 805 0,8

9 біріңғай жер салығы 761 649 0,03 818 271 0,02 820 242 0,02

10 ойын бизнес салығы 3 692 881 0,13 4 393 460 0,11 134 514 0,00
11 тіркелген саалық 1 614 416 0,06 1 513 375 0,04 261 759 0,01
12 басқа да салықтар 5 551 0,0002 4 008 0,0001 2 954 0,0001

13 төлемақылар мен алымдар 241 003 848 8,2 309 992 214 7,8 1 745 454 328 42,6
халықаралық сауда мен
сыртқы операцияларға
14 салық 373 799 611 12,7 813 789 854 20,4 744 443 812 18,2

мемлекеттік мекемелер мен
арнаулы тұлғалардың
құжаттар беру мен заңды
маңызды іс-шараларды
атқарғаны үшін алынатын
15 міндетті төлемдер 23 509 262 0,8 26 394 669 0,7 26 146 321 0,6
ІІ салықтық емес т үсімдер 104 058 593 3,4 138 382 564 3,3 284 859 055 6,4

1 мемлекеттік меншіктен түскен табыс 48 901 464 47,0 77 045 188 55,7 214 877 482 75,4

мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік
мекемелердің тауарларды қолданудан
2 түскен түсім 1 785 491 1,7 1 851 261 1,3 1 595 103 0,6
мемлекеттік сатып алулардан түскен
3 табыс 37 953 0,0 61 263 0,04 174 165 0,1

4 несие бойынша сыйақылар 21 409 568 20,6 26 308 624 19,0 35 503 691 12,5
5 гранттар 58 0,0 15 0,00001 3 0,000001

6 басқа да салықтық емес түсімдер 31 924 059 30,7 33 116 213 23,9 32 708 611 11,5
Негізгі капиталды сатудан түскен
ІІІ түсім 60 653 289 2,0 49 891 455 1,2 52 493 077 1,2

мемлекеттік мекемелерге тиесілі
1 мемлекеттік мүлікті сату 25 299 945 41,7 20 331 286 40,8 22 399 789 42,7
мемлекеттік резервтен тауарларды
2 сату 23 550 427 38,8 15 917 343 31,9 16 853 179 32,1

материалдық емес активтер мен
3 жерді сату 11 802 918 19,5 13 642 826 27,3 13 240 109 25,2

* барлық т үсімдер 3 098 792 602 100,0 4 170 611 974 100,0 4 432 718 445 100,0

Зейнетақы қорының түсімдері 360 457 711 431 901 154 508 192 239

Әлеуметтік аударымдардан түсім 131 040 654 157 104 684 183 224 704
Мүлікті тәркілеу 119 340 888 108 681 178 127 831 619
Қолда бар мүлік 30 404 73 163 1 578 573
Республикалық бюджет шығыстарының көлемі мен құрылымы

  2008 2009 2010 2011 2012

Шығындар 3394064 3746840 4457165 5423255 6268972
Жалпы сиппаттағы мемлекеттік қызметтер 224012 166063 224944 296481 326129
қорғаныс 185358 187615 221345 264503 341104
қоғамдық тәртіп және
қауіпсіздік,құқықтық,сот,қылмыстық-атқару қызметі 271467 316190 368776 448495 558218
білім беру 572403 660917 755295 986773 1210115
денсаулық сақтау 363210 450893 551326 626310 730820
әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету 622017 758308 905273 1133573 1239018
тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 233926 304049 334155 389238 438586
мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік 163969 173618 227564 201640 223065
отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын
пайдалану 60507 58577 79720 112491 126613

ауыл,су,орман,балық шаруашылығы,ерекше қорғалатын
табиғат аумақтары,қоршаған ортаны және жануарлар
әлемін қорғау,жер қатынастары 170365 168118 207074 270763 292573

өнеркәсіп;сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі 40080 30921 28236 24817 26492
көлік және коммуникация 332709 337512 390669 449231 482060
өзгелер 96164 64853 68170 97264 143659
борышқа қызмет көрсету Трансферттер 57877 69207 94617 121675 130520
Таза бюджеттік кредит беру 42461 27477 22189 69072 28588
бюджеттік кредиттер 47277 31540 110814 141183 135374
бюджеттік кредиттерді өтеу 4816 4063 88625 72111 106786

Қаржылық активтермен болатын операциялар б/ша сальдо 931125 223721 347043 447117 405752
қаржылық активтерді сатып алу 932435 224593 348072 448806 406820
бюджет тапшылығы -333239 -492693 -527264 -568618 -890309
НАЗАР САЛЫП
ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗҒА
КӨП КӨП РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Қаржы жүйесін ұйымдастыру
Ақша жүйесі
Ақша қорларының жиынтығы
Қаржы
Халықаралық валюта жүйесі
Қаржы ресурстары туралы түсінік
Қаржылық болжау
Қаржының мәні,функциясы,жүйесі
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН ФУНКЦИЯСЫ
Ақша және несие
Пәндер