Прокуратура


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының прокуратурасы мемлекет
атынан Республика аумағында заңдардың, Қазақстан
Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге
нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл және бiркелкі
қолданылуына, сотқа дейінгі іс жүргізудің, жедел-iздестiру
қызметiнiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iс жүргiзудiң
заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге асырады.
Прокуратура кез келген заңдылық бұзушылықты
анықтау және жою жөнiнде шаралар қолданады,
Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы
келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық
жасайды, сотта мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, сондай-а қ
заңда белгiленген жағдайларда тәртiп пен шекте қылмыстық
қудалауды жүзеге асырады.

Прокуратура
Прокуратура органдарын ұйымдастырудың
және олардың қызметiнiң принциптерi:
Қазақстан Республикасының прокуратурасы төменгi прокурорлар
жоғары тұрған прокурорларға және Қазақстан Республикасының
Бас Прокурорына бағынатын органдар мен мекемелердiң бiртұтас
орталықтандырылған жүйесiн құрайды.

Қазақстан Республикасының прокуратурасы өз қызметiн басқа
мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардан, саяси
партиялар мен қоғамдық бiрлестiктерден тәуелсiз жүзеге асырады
және Қазақстан Республикасының Президентіне ғана есеп береді.

Өздерiнiң заңда белгiленген өкiлеттiгiн жүзеге асырған кезде
прокуратура органдарының қызметiне араласуға тыйым
салынады.

Заңда белгiленген негiз бен тәртiп бойынша шығарылған
прокурорлық қадағалау актiлерi барлық органдар, ұйымдар,
лауазымды адамдар мен азаматтар үшiн мiндеттi.

Прокуратура органдары Республиканың азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғау, сондай-ақ мемлекеттiк
құпияларды сақтау туралы заңдарына қайшы келмейтiндей
деңгейде жариялы iс-қимыл жасайды.
Прокуратура органдары қызметiнiң негiзгi
бағыттары мен мазмұны
Конституцияның, заңдардың және Қазақстан Республикасы Президентiнің жарлы қтары мен өзге де нормативтiк
құқықтық актiлердің дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын жоғары қадағалауды жүзеге асырады;
Конституцияны, заңдарды, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарын және өзге де нормативтік
құқықтық актілерді бұзушылықтарды анықтайды және оларды жою шараларын қолданады;
Қазақстан Республикасының Конституциясы мен за ңдарына қайшы келетiн за ңдарға және басқа да құқы қты қ
актiлерге наразылық жасайды;
Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының, заңды т ұлғалар мен мемлекеттің заңды мүдделерінің
сақталуын қадағалауды жүзеге асырады;
Жедел-iздестiру қызметiнiң заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады;
Сотқа дейінгі іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады;
Әкiмшiлiк iс жүргiзудiң заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады;
Атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады;
Өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың норма шығармашылық қызметіне қатысады;
Сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi;
Заңда белгiленген тәртiппен және шектерде қылмыстық қудалауды жүзеге асырады;
Статистикалық көрсеткiштердiң тұтастығын, объективтiлiгiн және жеткiлiктiлiгiн қамтамасыз ету ма қсатында
мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастырады, арнайы есепке алуды жүргiзедi, құқы қты қ статистика
және арнайы есепке алу саласында заңнаманың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады;
Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіреді;
Халықаралық құқықтық ынтымақтастық саласындағы заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады;
Осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентіні ң
актілерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының прокуратурасы
органдарының бiртұтас жүйесiн Бас прокуратура,
облыстардың прокуратуралары, республикалық
маңызы бар қалалар мен Республика
астанасының прокуратуралары, ауданаралық,
аудандық, қалалық және соларға теңестiрiлген
әскери және мамандандырылған прокуратуралар
құрайды.

Прокуратура
органдарының жүйесі
Республиканың Бас Прокурорын:

Парламент Сенатының келiсiмiмен Республика
Президентi бес жыл мерзiмге қызметке
тағайындайды;.

Қызметтен Республика Президентi босатады;

Ол Республика Президентiне есеп бередi;

Қылмыс үстінде ұстап алынған не ауыр немесе аса ауыр
қылмыстар жасаған жағдайлардан басқа, Сенаттың келiсiмiнсiз өз
өкiлеттiктерi мерзiмi iшiнде ұстап алуға, күзетпен ұстауға,
үйқамаққа, күштеп әкелуге, сот тәртiбiмен қолданылатын
әкiмшiлiк жазалау шараларына, қылмыстық жауаптылыққа
тартуға болмайды.
Республика Бас Прокурорының өкiлеттiгi
Республика аумағында заңдар мен Президент Жарлықтарыны ң ж әне өзге де нормативтiк құқы қты қ актiлердi ң қолданылуына қада ғалауды ж үзеге асырады, т өменгi
прокуратуралардың қызметiне басшылық етедi;
Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де құқы қтық актiлерге наразылы қ жасайды;
Қазақстан Республикасының Заңдылы қты, құқықты қ тәртіпті және қылмыс қа қарсы к үресті қамтамасыз ету ж өніндегі үйлестіру кеңесінің төрағасы болып
табылады;
Қазақстан Республикасының прокуратурасын ұйымдастыру мен оны ң қызметiнi ң м әселелерi мен материалды қ ж әне әлеуметтiк қамсыздандыру шараларыны ң
тәртiбiн реттейтiн Қазақстан Республикасы прокуратурасыны ң органдары мен мекемелерiнi ң барлы қ қызметкерлерi ж әне ж ұмыскерлері орындау ға мiндеттi
бұйрықтар, нұсқаулар, өкiмдер, ережелер мен нұсқаулы қтар шы ғарады;
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-iс жүргiзу кодексi мен жедел-iздестiру қызметi туралы заңдарының анықтау мен тергеу органдарының, сондай-а қ жедел-
iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдардың орындауы үшiн мiндеттi нормаларын қолдану м әселелерi бойынша;
Құқықтық статистиканың барлық субъектiлерi үшiн мiндеттi құқықтық статистика мен арнаулы есепке алу мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер;
Осы Заңға және Қазақстан Республикасыны ң өзге де за ң актiлерiне с әйкес бас қа да нормативтiк құқықтық актiлер қабылдайды;
Жедел-iздестiру қызметiн және жасырын тергеу әрекеттерін, сот қа дейінгі тергеп-тексеруді ж үзеге асыратын органдар шы ғаратын нормативтiк құқы қты қ актiлер
бойынша келiсу туралы шешiм қабылдайды;
Прокуратураларды, прокуратура органдарыны ң мекемелерiн құрады, қайта құрады ж әне таратады, оларды ң құрылымын, құрылымды қ б өлiмшелердi ң құқы қтары
мен мiндеттерiн, Қазақстан Республикасыны ң Президентi бекiткен штат санының лимитi шегiнде прокуратура органдарындағы штат санын ж әне е ңбека қы т өлеу
қорын белгiлейдi;
Республика Президентіне Қазақстан Республикасыны ң прокуратурасы жанынан ведомстволарды құру, қайта ұйымдастыру ж әне тарату, оларды ң басшыларын
қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы ұсыныс енгізеді;
Республика Президентiне жоғары сыныпты шендер мен әскери ата қтар беру үшiн кандидатуралар ұсынады;
Қазақстан Республикасы Президентіні ң келісімімен облыстарды ң прокурорлары мен олар ға те ңестiрiлген прокурорларды қызметке та ғайындайды ж әне қызметтен
босатады;
Ведомстволар басшыларының орынбасарларын, облыстар прокурорлары мен олар ға те ңестiрiлген прокурорларды ң орынбасарларын, сондай-а қ аудандар, қалалар
прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорларды қызметке тағайындайды ж әне қызметтен босатады;
Елдегі заңдылықтың жай-күйі және прокуратура органдарының қызметi туралы Республика Президентi алдында есеп бередi;
Белгiленген тәртiппен прокуратура органдарыны ң қызметкерлерiне сыныпты қ шендер мен әскери ата қтар бередi;
Прокуратура органдарының қызметкерлерiн және жұмыскерлерін Қазақстан Республикасыны ң мемлекеттiк наградаларыменнаградтауға және құрметтi атақтар
беруге ұсынады, ведомстволық наградалармен наградтайды;
"Прокуратураның құрметтi қызметкерi" атағын бередi, осы ата қты беру т әртiбi туралы Ереженi бекiтедi;
Прокуратура органдары қызметкерлерiнiң қару мен о қ-дәрi алу, са қтау, алып ж үру ж әне тасымалдау т әртiбiн ай қындайды;
Жоғарғы Соттың жалпы отырысының қарауына сот практикасыны ң м әселелерi бойынша т үсiндiрмелер беру туралы ұсыныстар енгiзедi;
Өзiне Қазақстан Республикасыны ң заңдарында берiлген өзге де өкiлеттiктердi ж үзеге асырады.
Қадағалаудың мiндеттерi:

Адамның және Заңдылықтың кез
азаматтың құқықтары келген бұзылуын,
мен бостандықтарын, осындай заң
органдардың, бұзушылыққа ықпал
ұйымдардың, еткен себептер мен
лауазымды адамдар жағдайларды анықтап,
мен азаматтардың жою, бұзылған
құқықтық актiлерi мен құқықтарды қалпына
iс-әрекеттерiнiң заңға келтiру шараларын
сәйкес келуiн қолдану болып
қамтамасыз етеді. табылады.
Қадағалауды жүзеге асыру кезiнде прокурор:
Жүргiзiлетiн тексерiс мәселелерi бойынша азаматтар мен лауазымды адамдарды ша қыру ға және
олардан айғақтар алуға;
Қызметтiк куәлiгiн көрсетiп, мемлекеттiк органдардың, сондай-а қ меншiктi ң барлы қ
нысанындағы ұйымдардың аумағы мен үй-жайларына кедергiсiз кiруге;
Жүргiзiлетiн тексерiс мәселелерi жөнiнде банктерден жеке және за ңды т ұл ғаларды ң
операциялары мен шоттары бойынша коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де
құпия болып саналатын мәлiметтердiң жариялануға болмайтын талаптарын са қтай отырып,
мәлiметтер алуға;
Жасырын қылмыстарды анықтау мақсатында құзыреттi органдардан жедел-iздестiру
шараларын жүзеге асырып, олардың нәтижелерi туралы хабар берiп отыруды талап етуге;
Басшылардан және басқа да лауазымды адамдардан заңдылықтың жай-күйi және оны
қамтамасыз ету жөнiндегi қажеттi құжаттарды, материалдарды, статистикалық ақпаратты
алуға;
Тексерiске қатысу және қорытынды беруi үшiн мамандарды тартуға;
Прокуратураға түскен материалдарға, арыздарға өзiнi ң құзыретiне с әйкес тексерiс жүргiзудi
талап етуге және бұлардың нәтижелерi туралы хабарлауды мiндеттеуге;
Қауiпсiздiктi және қадағалау қызметiн қамтамасыз ету үшiн тексерiстi жүзеге асыру ға бас қа да
құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн тартуға;
Сараптамалар тағайындауға;
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да тексерiс әрекеттерiн жасауға
құқылы.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз
1995 жыл.
Қазақстан Республикасының «Прокуратура туралы»
заңы 21 желтоқсан 1995 жыл.
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу
кодексі. Алматы. 2003 жыл.
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу
кодексі. Алматы. 2003 жыл.
С.К.Жүрсімбаев «Прокурорский надзор Республики
Казахстан». Алматы. 2004 год
Р.Н.Ақпаров «Қазақстан Республикасының
прокуратура органдары». Алматы. 2000 жыл.

Ұқсас жұмыстар
Прокурорлық қадағалау актілерініңміндеттілігі
Қазақстан Республикасының прокуратурасы
Құқық қорғау қызметінің мақсаты
Сотта мемлекеттің мүддесін қорғау
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Құқық қорғау органдары
СОТ ТӨРЕЛІГІНДЕГІ ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ РӨЛІ
Прокуратураның ұйымдық құрылымы
Прокуратура органдары қызметінің мазмұны және негізгі бағыттары
ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ
Пәндер