Интеллектуалдық меншік құқығы
Презентация қосу
Интеллектуалдық меншік құқығы –
интеллектуалдық қызмет нәтижесіне және
оған теңестірілген дараландыру
ақұралдарына (яғни интеллектуаалдыақ
меншікке (ағылшынша Іntellectual property)
тұлға немесе тұлғалар (авторлар немесе
басқа да құқық иеленушілер) ие болатын
құқықтардың жиынтығы.
Интеллектуалдық меншік құқығы

Авторлық және сабақтас
Өнеркәсіптік меншік құқықтар

Дараландыру • әдеби және көркем
• Өнертабыс туындылары
• Пайдалы модель құралдары:
• Тауар белгілері, • ЭЕМ-ге арналған
• Өнеркәсіптік бағдарламалар
үлгілер қызмет көрсету белгілері
• Тауар шығарылатын • Сценарийлік туындылар
• Селекциялық • Архитектуралық туындылар
жетістіктер жердің атауы
• Фирмалық атаулар • Фотосурет туындылары
• заң актілерінде • Туынды шығармалар
көзделген реттерде (аудармалар, рефераттар
басқа да дараландыру мен шолулар) және заң
құралдары актілерінде көзделген т.б.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ
АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ БІР САЛАСЫ
РЕТІНДЕ

Авторлық Патенттік
құқық құқық
Азаматтық айналымға
қатысушыларды,
Интеллектуалдық
тауарларды, меншіктің
Сабақтас жұмыстарды және бейдәстүрлі
құқық қызметтерді
дараландыру
объектілеріне
құралдарына құқық құқық
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК ОБЪЕКТІЛЕРІ

Танылмайтын Танылатын
(мемлекетпен (мемлекетпен
қорғалмайтын) ИМ қорғалатын) ИМ
объектілері объектілері

Жеке мүліктік емес Айрықша
Айрықша құқық (мүліктік) және айрықша Жеке мүліктік
(мүліктік) құқықтар
және жеке мүліктік емес (мүліктік) құқықтар емес құқықтар тәртібі
тәртібі
құқықтар тәртібі тарамайды тәртібі

Ресми құжаттар (заңдар, сот Интеллектуалдық Азаматтық - Интеллектуалдық
шешімдері, басқа да әкімшілік және шығармашылық айналымға шығармашылық
соттық тәртіптегі заңшығарушылық қызмет нәтижелері қатысушыларды, қызмет нәтижелері
мәтіндері), сондай-ақ арнайы
аудармалар; мем.символдар және тауарларды, (айрықша
таңбалар (ту, елтаңба, ақша жұмыстарды және құқықтар мерзімі
таңбалары т.б.); қызметтерді аяқталып,
- халық шығармашылығы дараландыру қоғамның игілігіне
туындылары; құралдары айналғандар)
- ашылулар, ғылыми теориялар
және математикалық әдістер;
- ақпараттық сиапттағы оқиғалар
мен фактілерді хабарлау.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК
ҚҰҚЫҒЫ ИНСТИТУТТАРЫ

Дараландыру
Авторлық Сабақтас Патенттік
құралдарына
құқық құқық құқық
құқық
АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ПЕН
САБАҚТАС ҚҰҚЫҚТЫҢ
ОБЪЕКТІЛЕРІ

Туындылар Орындаулар
(ауызша, (әннің, бидің,
жазбаша, музыканың
музыка, балет, орындаулары;
пантомима, фонограммалар,
сөйлеу, эфирлік және
уағыздар) кабельдік
хабарлар)
Патенттік құқықтың
объектілері

Өнертабыс
(қоғам Пайдалы Өнеркәсіптік
қызметінің модель үлгі
кез келген
саласындағы)
Дараландыру құралдарына
құқық

Тауар
белгілері, Тауар
Фирмалық
қызмет шығарылатын
атаулар жердің атауы
көрсету
белгілері
Фирмалық атауы

бұл коммерциялық болып табылатын заңды
тұлғаның атауы

жеке дара тіркелмейді

заңды тұлға тіркелген сәттен бастап оған
тиесілі болады

иеліктен шығарылмайды

басқа тұлғаның пайдалануына беруге болады

кәсіпорынның гудвилына кіреді

тіркемей тұрып, фирмалық атауды тауар
белгілерінің базасы бойынша тексеріп шыққан
дұрыс
Тауар белгісі

Әр түрлі өндірушілердің
тауарлары мен қызметтерін
ерекшелеу үшін қызмет ететін
сөздік, бейнелік немесе басқа
да белгілер
(сөздік, бейнелік немесе
аралас; гудвилдің бөлігі,
материалдық емес актив)
Тауар шығарылатын жердің
атауы

Айрықша қасиет ерекшелігімен немесе негізінен
геграфиялық объектіге тән табиғи немесе өзге де
факторлармен не табиғи жағдайлардың және сол
факторлардың ұштасуымен айқындалатын
тауарды белгілеу үшін пайдаланылатын жер
атауы (Сары-Ағаш минералды суы; Боржоми;
Шампанское виносы; Дамасск болаты; Оренбург
орамалы)
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының «Авторлық құқық және сабақтас
құқықтар туралы» заңы 10 шілде 2005 жыл.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз
1995 жыл.
3. Е.А. Суханова «Азаматтық құқық» 1993 жыл.
4. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность.
2000 год.
5. Гаврилов Э.П. Комментарий к закону «Об авторском праве и
смежных правах». 1996 год.
6. 4. Гордон М.В. Советское авторское право. 1995 год.
7. Гражданское право. Учебник. Часть III / Под ред. А.П.Сергеева,
Ю.К.Толстого. - М.: Проспект, 1998.

Ұқсас жұмыстар
Меншіктің субъектілері
МЕНШІКТІҢ ОБЪЕКТІЛЕРІ МЕН СУБЪЕКТІЛЕРІ
МЕНШІКТІҢ ОБЪЕКТІЛЕРІ
ЖЕР ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Азаматтық құқық қатынастарының түрлері
Азаматтық құқық жайлы
Қазақстан Республикасы азаматтық құқығының негіздері
Міндеттемелік құқық
Авторлық және сабақтас құқықтар
Азаматтық құқық қатынастары
Пәндер