БЕКІМДІЛІК ТЕОРИЯСЫ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қостанай Инженерлік Экономикалық Университеті

БЕКІМДІЛІК
ТЕОРИЯСЫ

Орындаған:Жұмағазин Д.А
Сенімділік (reliability, dependability) –
нысанның пайдаланудың белгіленген
тə ртібі мен шартында, техникалық қ ызмет
кө рсетуде, сақ тау мен тасымалдауда талап
етілген қ ызметті орындауғ а қ абілеттілігі
сипатталатын, барлық ө лшемдердің мə нін
белгіленген шекте сақ тайтын қ асиеті.
«Техника» терминінің жалпы тү сінігі дегеніміз
ө ндіріс ү дерістерін жү зеге асыру жə не
қ оғ амның ө ндірістік емес мұқ -
таждық тарын қ амтамасыз ету ү шін
қ ұ рылғ ан адам қ ызметінің жиынтығ ы. Бұ л
ұғ ымның ауқ ымына зауыттарда жасалғ ан
бұ - йымдар мен кешендердің , машиналар мен
тетіктердің , тетіктер мен тү йіндердің ,
аспаптар мен агрегаттардың , құ ралдар мен
айлабұ йымдардың ə ртү рлілігі кіреді.
Жол шарттары Жүк Жүк Жеңіл автокөліктер
автокөліктері
автокөлікт
Жалпы Өткізгі
ері мақсатт штігін
ағы арттыр
у

Асфальтты 35 40 20 40
бетондық
Қала ішіндегі 30 10 - 20
қозғалыс
Жібек тас, 30 25 30 20
қиыршық тас
және
жылтырақ
жолдар
Кірме жолдар 30 25 50 10
Тау жолдары 5 - - -
Осы жағ дайда қ олданылатын «бұ йым» термині
кə сіпорын- дарда жасауғ а жататын кез келген зат
немесе заттардың жиынтығ ын ө ндіру деп
тү сіндіріледі.
Бұйым (item) – саны жеке немесе ə лденеше дана
тү рінде ө лшеуге болатын ө неркə сіптік ө нім
бірлігі.
Тетік (detail, part) – құ растыру операцияларын
қ олданбай атауы жə не маркасы бойынша біртекті
материалдан жасалғ ан бұ йым.
Ерекшеленбеген бұйым / тетік (non-specified
item /detail) – құ растырылымды бө ліктері жоқ
бұ йымдар.
Ерекшеленген бұйым (specified item) – екі жə не
одан да кө п негізгі құ рамнан тұ ратын
қ ұ растырылымды бірлік.
«Кешен» жə не «жиынтық » ұғ ымы ретінде
қ ұ растырылымды операциялар арқ ылы
біріктірілмейтін (екі жə не одан да кө п)
бұ йымдардың жиынтығ ы алынады. Бірақ , бұ л
ұғ ымдардың ө зара ерекшеліктері бар.
Сенімділік теориясының негізгі ұғымдарының бірі - бұл
бас тарту.
Бас тарту ақаулыққа байланысты оқиға ретінде
анықталады
Жіктеу ерекшеліктері Бас тарту сәті

Шығу процесінің табиғаты бойынша Біртіндеп, бірте-бірте
Аяқталғаннан кейінгі пайдалану Толық, ішінара
мүмкіндігі
Бір-бірімен өзара байланысты Тәуелсіз,тәуелді
Уақыттың көрінісі Тұрақты, өздігінен жойылатын
Пайда болу себептері Конструкциондық,
технологиялық,
эксплуатациялық
Істен шыққанша атқарылған жұмыс көлемі
(operating time to failure) – пайдаланудың
басынан бастап бірінші бұзылғанға дейінгі
нысанның орындаған жұмысы.
Істен шығу аралығындағы атқарылған жұмыс
көлемі (operating time between failures) –
бұзылған соң нысанның жұмысқа қабілеттілік
жағдайын қайта қалпына келтіргеннен кейін
келесі бұзылғанға дейінгі нысанның
орындаған жұмысы.
е т!
а қм
ға р
ңы з
ар ы
а рл
На з

Ұқсас жұмыстар
Менеджменттегі ынталандыру қызметі
Қартаю типтері туралы Мечниковтің теориясы және қазіргі заманғы қартаю туралы теориялар
Менеджменттегі мотивация
ЫҚТИМАЛДАР ТЕОРИЯСЫ
Физикалық теория.Физикалық шамалар
МЕНШІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ КОУЗ ТЕОРЕМАСЫ
ҮЙРЕТУ ТЕОРИЯСЫ
Тұлға аралық конфликт және оның шешу жолдары
ЫҚТИМАЛДЫҚ ТЕОРИЯСЫ ТУРАЛЫ
Тәрбиенің жалпы әдістері
Пәндер