МАШИНАЛАР БЕКІМДІЛІГІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қостанай Инженерлік Экономикалық Университеті

МАШИНАЛАР
БЕКІМДІЛІГІНІҢ
КӨРСЕТКІШТЕРІ

Орындаған:Жұмағазин Д.А
Техникалық жү йелер (машиналар) сенімділігін
қ амтама сыз етудің ү лкен мə ні бар.
Техникалық нысандардың , соның ішінде
жалпы мемлекеттік мə ні бар нысандардың
(ө неркə сіп- тегі, энергетикадағ ы,
қ ұ рылыстағ ы, байланыс жү йесіндегі жə не т.б.)
тиімділігін анық тау кезінде, сондай-ақ істен
шығ уы ү лкен экономикалық залалғ а ə келіп
соғ уы немесе адамдардың ө мірі мен
денсаулығ ына, қ оршағ ан ортағ а қ ауіп тө ндіруі
мү мкін бірегей құ рылымдардың қ ауіпсіздігіне
қ атысты қ аралып отыр- ғ ан машиналардың
сенімділік қ асиетінің маң ызы ө те зор.
Осығ ан байланысты, техникалық жү йелер сенімділігін
қ амтамасыз етуге бағ ытталғ ан ұ йымдастырушылық ,
техникалық , пайдаланушылық жə не экономикалық
сипаттағ ы іс-шаралар мемлекеттік жə не халық аралық
дең гейде стандартталғ ан.

Ұлттық стандарттардың халық аралық интеграциясы
мен ү йлесімділігі ескеріліп, сенімділік аясындағ ы
стандарттау кешенді сипатқ а иеленіп, сабақ тас
салалардағ ы (қ ауіпсіздік, беріктік, техникалық
диагностика, ө нім сапасын статистикалық бақ ылау мен
басқ а да бақ ылау ə дістері жə не т.б.) стандарттаумен
ө зара байланысты болуы керек.
Техникалық жүйелер сенімділігі мəселелерінің
сан-алуандығы сенімділік теориясының
негіздерінен бастап, оқулықта логикалық
байланыста баяндалған.
Аталған тарау сенімділіктің негізгі ұғымдарына,
терминдері мен анықтамаларына арналған.
Сенімділік қасиеттері жəне олардың
сипаттамасы берілген. Көліктік техниканың
техникалық жағдайының өзгеру себептеріне көп
көңіл бөлінген.
Сондай-ақ сенімділік саласындағы стандарттау
мəселелері де қарастырылған.
Кү рделі механикалық жү йелер тү ріндегі
техникалық нысандардың жағ дайы (бұ ларғ а
кө ліктік техника да жатады) жə не олардың
сенімділігі құ рылымды элементтермен анық талады.
Сенімділікті қ амтамасыз ету тұ рғ ысынан келгенде,
олардың жұ мыс қ абілетін анық тайтын себептерге
бірінші кезекті мə н беріледі.
Оларды сараптау ү шін техникалық жағ дайғ а
ық пал ететін барлық жағ дайлардың пайдаланудағ ы
машинның тетіктері мен тү йіндерінің жұ мыс істеу
қ абілетінің ө згеруіне ə серін қ арастырғ ан жө н
Машина құ рылымына қ олдану мү мкіндігін
анық тайтын материалдардың негізгі
сипатының қ атарына деформация мен б ү лінуге
қ арсы тұ ратындығ ы жатады. Материалдарды ң
жұ мыс істеу бағ ытының заң дылық тарын
анық тайтын, оларды қ олдануғ а пайдаланатын
машиналардың құ рылымдық элементтері мен
тү зілімдерінің динамикасы мен беріктігін
зерттеу машина жə не жабдық тарды ң
динамикасы мен беріктігі деп аталатын арнайы
пə нде қ арастырылады.
Машиналар тетіктерінің беріктігі, сенімділігі
ү шін қ оршағ ан жə не жұ мыс ортасының
температурасы маң ызды мə нге ие.
Бұ л құ рылымдық материалдардың морттық
жағ дайларының пайда болуы жə не
температураның тө мендеуіне немесе
жоғ арлауына сə йкес олардың беріктігінің
азаюына ə келеді.
Техникалық тапсырманың талаптарына
немесе ө нiмді ə зірлеу (жаңғ ырту) бойынша
белгіленген ережелерге деген сə йкессiздiк
қ ұ рылымдық ақ ауларғ а жатады.
Ө нiмнің жасап шығ ару немесе жеткізу
жө ніндегі нормативтiк құ жаттама талап-
тарына сə йкессіздігі ө ндiрiстiк
(технологиялық ) ақ ауларғ а жатады.
Оларғ а материалдарды өң деудің ,
бұ йымдарды жасап шығ ару мен жө ндеудің
технологиялық ү дерістері кезінде пайда
болатын ақ аулар (құ ймалар жасау,
дə некерлеу кезінде, термиялық ə сер етуде
болатын ақ аулар) жатады.
З Ғ А
Ы Ң Ы
Л А Р
З А Р Е Т!
Н А Қ М
Р А

Ұқсас жұмыстар
Машиналар конструкцияларының технологиялылығы, детальдарды дайындаудың сапасы мен дәлдігі
Ұсынылған техникалық құжаттарды талдау
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары
Компрессорлық машиналар және газүрлегіштер
Бизнес-жоспар. Ауыл және орман шаруашылықтары үшін машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсыну
Асинхронды электрқозғалтқышты қосқыш розетка көмегімен қосу өндірістік сабақ
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қоры
Таблеткалардың жағымды қасиеттері
ОҚО, Сайрам ауданы, Көмешбұлақ ауылы жағдайында дәндік жүгері дақылынан жоғарғы өнім алудың технологиясын жасау
Қарабидай
Пәндер