ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Презентация қосу
ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК
ҚАБІЛЕТТІЛІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Бәс
м д і қа екег
Өн і е де
бі л
ет т
е
е н г ен
нем еге н е?
ік
ә с ек
б е т т і
аб іл
қ і ?
ете д
Ол ө
німд
қай і құ
к рау
қал езең дың
ыпт
асад інде
фак бұл қан ы және
торд дай
ың ә
бол с
ады ерінен
?
Өнімнің бәсекеге
қабілеттілігі – бұл нақты
нарықта және белгілі бір
уақыт аралығында оған
бәсекені ұстауға
мүмкіндік беретін
өндірілетін өнімнің
тұтынушылық және
құндық сипаттамасының
жиынтығы.
Бәсекеге қабілеттіліктің маңызды құраушы элементі -
өнімнің сапасы
Егер сапа өнімнің тұтынушылық қасиетінің
жиынтығы болып түсіндірілсе, онда бәсеке
қабілеттілік оның нақты қоғамдық қажеттілікке
сәйкестігімен сипатталады.
Сапа тұтыну қасиетінің белгілі сипаты ретінде
«бәсекеге қабілеттілік» ұғымының басты құрушысы
болып саналады.
Сапа көлемі өндірушінің нақты мүмкіндігі мен
көзқарасынан, ал бәсекеге қабілеттіліктің көлемі –
тұтынушының мүмкіндігі мен көзқарасынан тұрады.
Өнімнің бәсекелестік артықшылығы –
бұл әртүрлі облыста бәсекелестерден
артықшылығының ашық түрде асып түсуі.
Бәсекелестік артықшылыққа
төмендетілген өзіндік құн, өндірілген
өнімнің технологиялық деңгейі мен
сапасы, дамыған өткізу желісінің болуы
жатады. Бәсекелестік артықшылықты
әлеуетті мүмкіндіктен айыруға болады.
Мүмкіндікке қарағанда, бәсекелестік
артықшылық – бұл тұтынушының
қалауының негізінде анықталатын факт.
Өнімнің бәсеке қабілеттігін
бағалау – нарықтық экономика
жағдайында кәсіпорынның
өндірістік- шаруашылық қызметі
үшін негізгі элемент болып
табылады. Ол өнім қозғалысының
барлық кезеңінде жүргізілуі тиіс:
жобалау процесінен бастап оны
тұтынушының пайдалану
процесімен аяқталады.
Бәсекеге қабілеттілік факторы
бәсекені жүзеге асыру әдістерін
бәсекені бағалық және бағалық емес
деп бөледі.
Бағалық бәсеке бәсекелестерге
қарағанда өнімді арзан бағамен
сатуды ұйғарады.
Бағалық емес бәсеке бәсекелестерге
қарағанда өнімнің ерекшелігімен
негізделеді.
Бәсекеге қабілеттік факторы

Бағалық
Бағалық емес
Сатып алу Эксплуатациялық
бағасы баға

Жа Не Өндірі Өндірі Логи Өнімл Сат Өні Сау Өні
ңа гізг летін сті стик і уда м да мді
тех і өнімні кешен аны эксплу н сап ма сат
нол қор ң ді ұйы атация кей ас рка у
оги ды ресурс механ мдас лау інгі ын сы, кан
ян дер сыйы икала тыру проце қыз қа жа алд
ы кез мдыл ндыру есебі сіндег мет мта рна ар
қол інд ығын мен нен і кө р мас ма ын
дан е төмен автома шығ шығы сет ыз ұй
у жа дету ттанд ынд нды у ету ым
ңар ыру ы төмен дас
ту төме дету ты
ндет ру
у
Өнім шығынын төмендетуге ықпал ететін, демек оның
бағасын төмендететін келесі фактор – кәсіпорында
логистиканы ұйымдастыру саналады.
Тиімді құрылған логистикалық тізбек қажет емес
материалдар мен қор қозғалысының кезеңдерін төмендетеді.
Мәселен, қоймадағы өндірушілердегі немесе көтерме
сатушылардағы дайын өнімнің артық қорын болдырмайды,
яғни өнім сатылғанға дейінгі ақша санын азайтады.
Бағалық бәсеке туралы айтқанда, сатып алушыны өнімді
сатып алу мен эксплуатациялаумен байланысты кететін толық
шығын қызықтырады, яғни берілген өнімді сатып алу бағасы
мен оның қызмет етуінің барлық мерзіміндегі
эксплуатациялық шығынының тұтыну құны қызықтырады.
Бәсекеге қабілеттіктің бағалық емес факторына мыналар
жатады: өнім сапасын қамтамасыз ету, сату маркасы (бренд),
өнімді сату каналын ұйымдастыру, жарнама, сатудан кейінгі
қызмет көрсету, өнімнің жаңалығы.
Өнімнің бәсеке қабілеттілін анықтайтын
көрсеткіштер:
- техникалық (тауар құрамы, оның
аймағының қолдануы және белгіленуі)
- эстетикалық (тауардың ішкі түрі)
- эргоникалық (адам ағзасындағы
тауардың құрамына сәйкес)
- нормативтік (нормаға және стандартқа
тауардың сәйкестігі)
- экономикалық (тауардың бағасының
деңгейі, жүйеге күтім жасау, құралдардың
мөлшері, тұтынушылардың берілген
қажеттілігіне қанағаттануы)
Бәсеке қабілеттілікті талдау кезінде
қолданылатын техникалық параметрлер тобына
арналу және эргономикалық критерилер параметрі
жатады.
Эргономикалық критерилер өнімнің еңбек
операциялары мен машинамен өзара байланысын
атқару процесінде адам ағзасының қасиетіне сәйкес
келуін сипаттайды. Олар гигиеналық,
физиологиялық, психологиялық болып бөлінеді.
Арналу параметрі өнімнің атқаруға арналған
функциясы мен оны қолдану облысының
техникалық қасиетін анықтайды.
Имидж – бұл қоғамның компанияны
немесе оның өнімін қабылдауы. Тиімді
имидж тұтынушының өнімді
қабылдауына үлкен әсер етеді.
Біріншіден, ол сапа мен өнімнің
артықшылығы туралы тұтынушы
ұсынысының негізінде жатқан
«жолдауды» өзімен бірге алып жүреді.
Екіншіден, ол бұл жолдауды арнайы
түрде солай жеткізеді, бәсекелістердің
ұқсас жолдауының ешқайсысы оған
әсер етпейді.
Үшіншіден, ол эмоционалдық
ауыртпашылық артады, сондықтан ол
тек ойға ғана емес, сонымен қатар
тұтынушының жүрегіне де әсер етеді.
Өнім мен ұйымды келістеуде,
оның имиджін құруда
жарнамаға көп көңіл
аударылады және ол келесіге
бағытталған:
қуатты клиентті фирма мен
оның өнімі туралы хабардар
ету;
қуатты клиентті фирма ұсынып
отырған тауар сатып алушының
сұранысына сай келетін ең жақсы
тауар екендігіне сендіру;
тұтынушыға олардың
қажеттілігін қанағаттандыруға
мүмкіндіктері бар екендігін
еске салу.
Бөлшек сауда – бұл тұтынушының
сатылатын өніммен тікелей байланыс орны.
Бастапқы кезеңде бөлшек сауданы
ұйымдастыру үшін үлкен шығын қажет, бірақ
соған қарамастан нарық шарттары бөлшек
дүкенді (дилерлік орталық) ашуға
міндеттейді:

нарық толық зерттелмеген және өндіруші-
фирмада өнімді өткізу жұмыстарын зерттеу
үшін қаржылық қор жоқ болса;
алдын-ала және сатудан кейінгі сервис
көлемі шамалы болса;
нарық сигментінің саны көп емес болса;
өнім ассортименті кең болса;
өнім ерекше, яғни бір реттік сатып алуы
қысқа болса.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Тауардың бәсекеге қабілеттілігі
ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Бәсеке нысандары
Өнім сапасын арттырудың шетелдік тәжірбиесі
Қазіргі нарықтағы сүт өнімдері
АЙМАҚТЫҚ ДАМУ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Логистикалық тізбек және маркетингтік каналдар
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау
Пәндер