Заманауи білім беру


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
Заманауи білім
беру
Білім берудің тарихы қоғам дамуының белгілі бір
нақты кезеңімен сабақтасып жататыны белгілі.
Себебі, білім берудің мақсаты мен міндеттері
қоғамның сұранысымен айқындалады және де
қоғам дамуының барысы білім берудің жай-
күйінен де байқалады. Осы ретте білім беру
мекемелерін оңтайландырудың тиімді жолдарына
тоқталғанды жөн санап отырмын.
Елбасы Н. Назарбаевтың «Қазақ-стан-2050»
Стратегиясындағы біз, яғни білім беру
қызметкерлері басты негізге алатын мәселе -
Қазақстандағы білім беру жүйесіне енгізілуі тиіс
басымдық-тар мен жаңалықтар. Яғни, біз білім
және кәсіби машықтың заманауи білім беру
жүйесінің кадр даярлау мен қайта даярлаудағы
негізгі бағдары екендігін өзіміздің әріптестеріміз
бен білім алушы жаңа буын жастарға терең
Білім және ғылым министрлігінде еліміздің жоғары оқу
орындарын оңтай-ландыру мәселесі бойынша көптеген
мәселелер көтеріліп, кеңейтілген мәжі-лістер өткізілді. 1991
жылы елімізде 55 жоғары оқу орны болған екен. Тәуел-
сіздіктің алғашқы онжылдығында жеке сектор қарқынды
дамып, 2001 жылы еліміздегі жоғары оқу орындарының
саны 182-ге жеткен. Осылайша, бәсе-келестік орта
қалыптасты, ал, өтпелі экономика жағдайында жоғары оқу
орындарында жастардың көбеюі олар-дың жұмыспен
қамтылу мәселесін реттеуге себеп болды. Алайда, бүгінгі
таңда Қазақстанда жоғары білімді мамандарды даярлауда
олардың саны мен сапасына қатысты елеулі айыр-
машылықтар орын алып отыр. Көпте-ген жоғары оқу
орындарында студент-тердің білім сапасы төмен, материал-
дық-техникалық базасы және ғылыми әлеуеті әлсіз.
Сондықтан да Білім және ғылым министрі Б. Жұмағұлов
оңтай-ландырудың басты мақсаты - мықты және бәсекеге
қабілетті мемлекеттік те, жекеменшік те жоғары оқу орын-
Қазақстан 2050
Стратегиясы
Осы айқындалған тапсырмаларды басшылыққа ала
отырып, облысымыз-дың іргелі үш оқу орны
оңтайландыру жұмыстарына кірісіп те кетті. Нәтиже-
сінде  Таразда 2013 жылдың 4 науры-зында жекеменшік
нысанындағы Тараз техникалық институты, Тараз
иннова-циялық-гуманитарлық университеті, Жамбыл
гуманитарлық-техникалық университеті бір ЖОО-ға
бірігіп, Тараз аймақтық-корпоративтік университеті
деген атауға ие болды.
 «Он бес жыл бұрын, «Қазақстан-2030» Стратегиясы
қабылданғанда біздің жаңа мемлекетімізде дүниеге
келген қазақстандықтардың жаңа буыны енді ғана
мектепке баруға даяр-ланып жатты. Бүгінде олар еңбек
етуде немесе жоғары оқу орындарын аяқтау-да. Енді екі-
үш жылдан соң Тәуелсіздіктің екінші буыны дүниеге
келе бастайды. Сондықтан, қазірдің өзінде оларға дұрыс
бағдар нұсқау туралы ойланғанның маңызы зор», деген
Елбасы мемлекет болашағын экономикадағы келешегі
Елбасы Жолдауында әсіресе, бәсе-кеге қабілетті білім беру,
саналы ұрпақ тәрбиелеу, салауатты өмір салтын қалыптастыруға
ерекше көңіл бөлінген. «Бізге мемлекеттің келешегі, болашақ
дамуы үшін не керек?» деген сұрақ төңірегінде игілікті істер
атқару қажет-тілігі айтылды. Елбасының дәстүрлі
Жолдауларында әсіресе жоғары оқу орындарында инновациялық
әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану, бәсекеге қабілетті білім беруге
баса назар аудару қажеттілігіне басымдық беріліп келеді. Осы
тұрғыдан алғанда, біздің Тараз инновациялық-гуманитарлық
универ-ситетінің оқытушы-профессорлық құрамы да Жолдаудың
білімге қатысты салаларына ерекше ден қойып, тың серпілістер
жолында жұмыстар атқаруда. Қазіргі жаһандану дәуірі мен
жастардың заманауи тұрғыдан қалып-тасуында білім алу
формасына ерекше ден қою қажеттігі Елбасы Жолдауында айқын
көрсетілген. Қазақстан Республи-касының бәсекеге қабілетті
мемлекет болуы үшін негізгі алғышарт сауаттылы-ғы жоғары
елге айналу. Білім мен ғы-лымның шарықтау заманында өмір
сүріп отырған біздер үшін жастардың сауаттылығына
инновациялық және ақпараттық-электрондық тұрғыдан білім
бере отырып, ерекше ден қою қажет. Кәсіби-техникалық және
жоғары білім ең бірінші кезекте ұлттық экономи-каның
Жоғары оқу орындары білім беру қызметімен шектеліп қалмауы
тиіс. Біз қолданбалы және ғылыми-зерттеу бөлімшелерін
құруымыз және дамы-туымыз қажет. Ең бастысы биылғы
Жолдауда отандық ғалымдарға жағдай жасау мәселесінің
қозғалуы ғылыми ізденушілерге жаңа серпіліс сыйлап, біршама
қуантқаны да жасырын емес. Қазақстанда инновациялық жүйені
нығайту үшін ғылыми зерттеулерді мемлекет есебінен
қаржыландырып, ғылымды дамытудың жүйелік мем-лекеттік
негізін жолға қою қажеттілігі ай-тылды. Отандық ғылымға
ерекше жағ-дай жасау арқылы отандық өндірісті дамыту
жүйесінің басты бағыттары айқындалды.
Жолдаудың осы басымдығына сәйкес біздің университет
ғалымдары облысымыздың экономикасын да-мытуға өз үлесін
қосып келеді. Мәселен, «Облыс аймағындағы 105 көл мен
көлшіктердегі балық шаруашылығын да-мыту» мақсатында
жарияланған тен-дерді үш жыл қатарынан біздің биолог-
ғалымдарымыз ұтып алып, осы маман-дықта білім алып жатқан
студенттердің қатысуымен 20 миллион теңгеден астам соманың
зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, 6 ғылыми
бағыттағы гранттық жұмыстар КазГОСИНТИ-де тіркеліп,
атқарылуда. Нәтижесінде тек 2012 жылы 8 патент (соңғы 3
жылда 28) алынып, 471 ғылыми мақала, оның 58-і шетел
баспаларында (6 Импакт-фактор көрсеткішті басылы-мдарда)
Университет профессоры, т.ғ.д. С. Баубеков республикалық «Ин-
новациялық форсаж-2012» конкурсына қатысып, жеңімпаз атанып,
дипломмен марапатталды. Университетте Ұлы-британия, Германия,
Жапония, Қытай, Түркияның және ТМД елдерінің жоғары оқу
орындарымен тығыз қарым-қатынас орнатылған. 2012-2013 оқу
жылында Қытай Халық Республика-сының Іле педагогикалық
университе-тінде «Шет тілі: екі шет тілі» мамандық студенттері
академиялық ұтқырлық негізінде дәріс алып, біліктілігі жайында
сертификатқа ие болды. Сонымен қатар, университеттің профессор-
оқытушы-лар құрамын шет мемлекеттердің ЖОО-да біліктілігін
көтеріп, тәжірибе алмасу дәстүрге айналған.
Университет 2010 жылы кәсіптік қызметі мен
әлеуметтікэкономикалық жетістіктері үшін Францияның Канны
қаласындағы Халықаралық Іскер Кеңесі мен Женевада орналасқан
«Бизнес және басқару» INSAM институты Қорының   шешімімен
жоғары деңгейдегі іс-тәжірибелері мен жетістіктері үшін
«Европалық грант» номинациясы бойынша арнаулы сыйлықты
иеленді.
Жеке бизнестің, үкіметтік емес және қайырымдылық ұйымдарының,
жеке адамдардың әлеуметтік жауап-кершілігі білім беру саласында
айрықша көрінуі керек. Бұл бірінші кезекте лайықты білім алуда оқу
ақысын өз бетінше төлей алмайтын жастарға көмек беруге
қатысты. Мысалы, ТИГУ-де оқу ақысын төлеуге мүмкіндігі жоқ
студенттерге әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған. Осы оқу
Университетте оқытудың кредиттік жүйесі
бойынша студенттердің білімі балдық-рейтингтік
жүйе бойынша бағаланады. Емтихандардың 80
пайызға жуығы тест түрінде қабылданады.
Университетте емтихан сессиясының «таза» өтуі
үшін профессор-оқытушы-лар құрамы мен
студенттік өзін-өзі басқару жүйесі тарапынан
арнайы штаб құрылып, «Таза сессия» акциясы,
акция аясында «Біз таза білімді қолдаймыз!»
сауалнамалары жүргізіледі, «Сенім поштасы» мен
«Сенім телефонының» қызметі
ұйымдастырылған.
Қорыта келгенде, Мемлекет бас-шысының «Қазақстан-2050»
Страте-гиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Жолдауы тәуел-сіздіктің үшінші онжылдығына еркін
қадам аттаған егемен еліміздің дамуының басты бағыттарын,
соның ішінде білім беру саласындағы міндеттерін және оны
жүзеге асыру жолдарын айқындап берді. Болашаққа
бағдарланған осы саясат аясында жүзеге асырылып жатқан
оңтайландыру бағдарламасының орындалуына барынша үлес
қосу баршамыздың басты міндетіміз. Сындарлы саясатымен
елімізді жарқын болашаққа бастап келе жатқан кемел елдің
кенен дарыны Елбасы Н. Назарбаевтың тарихи
Стратегиясында айқындалған басымдықтардың
орындалуына, ел экономикасының нығайып, мемлекеттің
кемел елге айналуына әрбір қазақстандық өз үлесін
қосатынына сенімдімін. Елбасының сындарлы саясатын
орындау жолында жоғары оқу орындарын оңтайландыру
жұмыстары бойынша нақты әрекеттер мен тиісті шаралар
Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті тарапынан
Назар
аударғаныңызға
рахмет!!!
Ұқсас жұмыстар
Білім беру жүйелері және білім беру психологиясы
Білім беру мекемелерінің имиджі
Білім беру ұйымындағы маркетинг
БІЛІМ БЕРУ СТАТИСТИКАСЫ
Білім беру жүйесі
Білім беру мазмұнының компоненттері
Жаңартылған білім беру бағдаралмасы
Халыққа білім беру
Компьютерлік білім беру
Музыкалық – педагогикалық білім беру әдіснамасы
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть