Архиваторлар және антивирустық бағдарламалар
Презентация қосу
Презентация

Тақырыбы: Архиваторлар және антивирустық
бағдарламалар

Орындаған: Әмірқұлова А.
Тобы: ХТ-15-5к1
Қабылдаған:
Жоспар:
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
Архиваторлар
Компьютерлік вирустар және олардан қорғану
ІІІ Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Архиваторлар, бұл файлдың өлшемін кішірейту ар қылы, дисктегі орынды үнемдеуге м үмкіндік беретін
программалар болып табылады. Архивтеу программасы өте к өп. Мысал ға: PKZIP, ARJ,RAR, Windows ортасы үшін-
WinZIP,WinRAR. Бұлардың барлығы жеткілікті тез және жа қсы ж ұмыс жасайды. Оларды ң әр қайсысын да қолдану ға
болады. Бізге информатика о қулы ғын жазу барысында жасал ған
файлдарды архивтеу (буып-таңу) керек болсын. Б ұл файлдар информатика бумасында жина қтал ған.
Егер Сізде WinRAR архиваторы бар болса, онда Сіз тыш қан курсорын сол бума ға к өрсетесіз де о ң жа қ
пернесін басасыз. Жауап ретінде нұсқаулары бар терезе шы ғады. «Добавить в архив “Информатика”» н ұс қауын
таңдайсыз. Егер тышқанды сырт еткізсеңіз, архивтеу үрдісі ж үктеледі, а қпарат терезесі д әлелдеме болады.
Программа файлдарды буа бастайды. Сонымен қатар оларды ң аттарын ж әне ты ғыздау д әрежесін жазады.
Программаның орындалуы аяқталысымен, сіз сол каталогта д әл сондай атпен жа ңа файлды бай қайсыз.
Әрі қарай қасиет нұсқауының көмегімен сіз файлды ң типін, орналастыру өлшемін архивтеу үшін қандай
қосымша қолданылатынын және тасу кезінде дискте қандай орын алатынды ғы ж әне т.б. білетін боласыз.
Архивтелген файлмен көптеген амалдар орындауга болады: алу (ашу), жа ңарту, қосу ж әне т.б.
Архивті ашу үшін де архиватор программасы қолданылады. Біз б ұл
жағдай да архивтеуде тышқанмен орындалған амалдарды
орындаймыз. Сонда нұсқауларымен пайда болған терезеде бізге тиімді
пунктті тандаймыз. Әрі қарай программа архиватор файлдарды біртіндеп
алып, көрсетілген бумаға жаза береді. Буылған файлды жаңартуда, яғни
файлдың көне үлгілерін жойып жаңа файлды қосу «Ашу» нұсқауының
көмегімен орындалады. Барлық терезелер сияқты бұл терезе де
тақырыбынан, менюлер жолынан, құрал-саймандар жолынан және т.б.
тұрады, жасалатын қимылыңызға байланысты меню пунктін немесе
құралды таңдайсыз.
ІВМ-сыңайлас компьютерлермен жұмыс жасағанда қолдану
ыңғайлылығы түсінігі көңілді аудартады.
Ең бастысы жеке белек қосымшамен біртіндеп тәжірибе жинақтай
отырып, әрқайсысының ыңғайы мен араласу принциптері бірдей
екенін ұмытпау.
Көпшілікті ақпараттандыру үрдісінің оң салдарларымен бірге теріс жақтары да бар. Мысалыға, компьютерлердің глобальдық желіге бірігуі, бір жағынан көп мөлшердегі адамдардың ақпараттар әлемінде жинақталған үлкен массивке араласуына әкелсе, екінші жағынан желіге орналастырылып
сақталған интеллектуалдық меншікті қорғауға қиындық тудырады.
Компьютерлік вирустар әсерінің нәтижесінде ДК тұтынушылары өте жиі ақпараттарын жоғалтады. Компьютерлік вирустар, тұтынушыға және қызмет атқарушы ДК персоналына көптеген қиындықтар туғызатын, ерекше типті зиян тасушы программалар болып табылады. Компьютерлік вирус
деп өздігінен пайда болу, көбею және басқа программаларға белсенді ену қасиетіне ие программаны айтады. Компьютерлік және биологиялық вирустар ұқсастығы анық. Вирустар әруақытта кесел келтіреді – ДК-ің қалыпты жұмысына кедергі болады, файлдық құрылымды бұзады және т.б.,
сондықтан олар зиян тасушы программалар қатарына жатады.
Компъютерлік вирустардің өмірлік циклі міндетті түрде келесі фазалардан тұрады:
1)   латенттік  период,  вирустың  ешқандай  қимыл жасамайтын уақыты;
2)   өсу периоды, вирустың тек қана көбею уақыты;
3)   белсенді период, көбеюмен бірге вирус алгоритміне салынган рұхсатсыз қимылдар жасалатын уақыт.
Алғашқы екі фаза вирус көзін, оның өту каналын жасырып және барынша көп файлды бүлдіріп, жаралау қызметін атқарады.
Вирустардан қорғайтын программалар мыналарға бөлінеді: детектор
программасы вирустарды табады; иммуназатор программасы вирустар оны
бүлдірдік деп санайтындай етіп программаны өзгертеді. Көптеген вирустар
екінші мәрте файлды бүлдіре алмайды, өйткені иммуниттеу вирустарды ң м ұндай
«бір жолғы» әрекетінен қорғауға мүмкіндік береді; фаги-программасы
вирустарды тауып қана қоймай, олардың көзін құртады, яғни оларды жояды.
Егер программа әр түрлі вирустарды құрта алатын болса, онда оны әдетте
полифаг деп атайды. Кейде вирустарды жойганнан кейін бүлінген файлды
бұрынғы (бастапқы) қалпына келтіруге болады. Ал, бастап қы қалпына келмеген
файлды емделмейтін, яғни жөнделмейтін файл деп атайды. Мұндай жа ғдайда
емделмейтін файлды жойып, жоқ қылу керек. Сонымен қатар, м ұндай жа ғдайда
дискетке жазып алудан қорғалатындай етіп орналастырылған программаны ң
тазарезервтік көшірмесі қажет болады; сүзгі-программасы (программа фильтры),
(күзетші – қарауыл, монитор) компьютер қосылганнан кейін ұдайы ж ұмыс
жағдайында болады және қалыпты жұмыс істеп тұрған компьютерде с әл ауыт қу
пайда болса қатер төнгенін білдіріп, бірден дабыл қа ғады (белгі береді). Б ұл
компьютерге, яғни программага еніп кеткен вирусты ерте тауып, сол кірген
сәттегі алғашқы кезеңінде-ақ оның бүлдірушілік әрекеттерін ас қындырмай,
алдын алып, негұрлым залалсыздандыру ға ұмтылады.
Бүгінгі таңда ең танымал (әйгілі)
антивирустық құралдарға Norton
AntiVirus, AVR, Aidstest, Adinf,
DoctorWeb және DSAV. DoctorWeb
дестелерін жатқызуға болады.
DoctorWeb антивирустық программа
құралы компьютердің жадында
сақтаулы программадағы белгілі
вирустарды іздестіріп, табылған
вирустарды дискіден алып тастауды
орындайды. Сондай-ақ, компьютер
дискілеріндегі жүйелі аймақтың және
файлдардың эвристикалық талдауын
жүзеге асырады. Эвристикалық
талдауыш дестенің маңызы айрықша
элементі болып табылады. Ол
программадан белгісіз болып келген
бұрынғы және жаңадан пайда болған
компьютерлік вирустарды табуға (оның
таба алатын мүмкіндігі зор) мүмкіндік
береді. DoctorWeb антивирустық
программасы 1994 жылы шығарылған.
Дәл қазіргі уақытта бұл программаның
нұсқалары көптеп шығарылған.
Детектор Доктор
программалар ревизорлар

Доктор
программала
Антивирустық Фильтр
программалар
р программалар

Ревизор Вакцина
программалар программалар
Қазіргі таңдағы көп қолданысқа ие антивирустар мен
оларға жүргізілген тест натижелері
Ең бірінші болашақтағы вирустық технологияны пайдаланушы ойын программалары пайда
болды, содан кейін базада жинақталган ғылыми және практикалық нэтижелер бойынша кейбір
адамдар өздігінен өндіруші программаларды тұтынушыларға кесел келтіру, « қастанды қ» жасау
мақсатында немесе өзінің программалық өнімін рұхсатсыз қолданудан са қтау ушін шы ғара
бастады. Дербес компьютерге вирустердің енуінің негізгі жолы алмастырып а қпарат тасушы
жинақтауыштар және желілік коммуникацияның құралдары, негізінде Internet желісі болып
табылады.
Ең бірінші ДК-ның вируспен көпшілік зақымдалуы 1987ж. байқалды, ол Пакістанды қ деп
аталатын вирусты ағайынды Амджат және Базит Алви жасады. Осылай олар, Пакистаннан арзан
бағамен заңсыз түрде программалық қамтамасыздандырудың көшірмесін сатып алып жүрген
американдықтардың сазайын тартгыру үшін, жасалған вируспен за қымдай бастады. А ҚШ-та
вирус 18 мыңнан астам компьютерлерді зақымдап, жер шарын айнала келіп ССРО-на то қтады.
Келесі кең тараған вирус Лехайдық вирус, ол, аттас АҚШ университетінде тарады. Бірнеше апта
бойы университеттің есептеуіш орталығы қорынан жүздеген дискет құрамын, сондай-а қ
студенттердің жеке дискеттеріндегі ақпаратты жойды. 1989 жылдың ақпанына дейін А ҚШ -та б ұл
вируспен 4 мың ДК зақымдалды. Әрі қарай вирус мөлшері жэне онымен за қымдал ған
компьютерлердің саны нөсер тәріздес кебейгендіктен, техникалық жағынан да, ұйымдастыру
жағынан да жедел қолға алу қажет болды. Әртүрлі антивирустық құралдар пайда болып,
нәтижесінде, сол кездегі жағдай қарулану мен олардан қорғанудың жарысын еске т үсірді. Белгілі
бір күшті әсерге көрші жатқан елдердің компьютерлік қылмысы туралы заңдық актілері аркылы
қол жеткізілді, олардың ішінде компьютерлік вирустерді шығару және тарату жөнінде де жазалау
баптары болды.
Қазіргі уақытта әлемде, бір типті вирустердің әртүрі болып табылатын штаммдарды қос қанда, 20
мыңнан астам вирус бар. Вирустар тек қана программаларға енеді, өз кезегінде б ұл программалар
файлдарда, немесе амалдар жүйесін жүктеу үрдісіне қатысатын дискті ң жүйелік б өлігіндегі кейбір
компоненттерде болуы мүмкін.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Информатикадан 30 сабақ»
2. Жаңа информациялы қ технологиялар.
3. Интернетке кіріспе «Б үкілдүниеж үзілік өрмек»
4. Ізтілеуов «Информатика»
5. Жапарова «Информатика»

Ұқсас жұмыстар
Бағдарламалық қамтамасыздандыру
Ақпаратты сығу
Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер
Бағдарламалық жасақтама
Бағдарламалық жабдықтаманың технологиялық сипаттамалары
Ақпараттық қорғаудың антивирустық құралдарына салыстырмалы талдау
Компьютерлік вирустар.Антивирустық программалар
Вирустар. Антивирустар
Вирустар және антивирустар
Компьютерлік вирустардың түрлері
Пәндер