Компьютерлік графика түрлері
Презентация қосу
Ins
Esc Tab 2
End

Компьютерлік графика түрлері
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

Компьютерлік графика үш
түрге: растрлық, векторлық
және фракталдық болып
бөлінеді. Олар бір-бірінен
монитор экранында бейнелену
және қағаз бетіне басып
шығарылған кезде
кескіндердің қалыптасу
принциптері бойынша
ажыратылады
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

Растрлық
графика
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

Артықшылығы:  растрлық кескінді түзетуге,
әдемілей түсуге, яғни оның кез-келген бөлігін
өзгертуге болады; нүктелерді қажет болмаса
ішінара алып тастауға немесе қоюлатуға,
сондай-ақ кескіннің әр нүктесін ақ-қара
немесе басқа кез келген түске өзгертуге
болады.
Кемшілігі: растрлық кескін өлшемінің
масштабын өзгерткенде (бір немесе бірнеше
бағытта созу немесе сығу) кескіннің сапасын
жоғалтатыны. Мысалы, кескінді үлкейткенде,
оның көрінісі дөрекіленіп кетсе,
кішірейткенде – кескін сапасы өте нашарлап
кетеді (нүктелерін жоғалтқандықтан).
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

Растрлық графикада  кескіндер түрлі-
түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады..
Пиксель деген монитор экранындағы
кескіннің минимал элементі, әлбетте ол
квадрат пішінді. Графикалық ақпараттың
осындай нүктелер жиыны
немесе пиксельдер түрінде ұсынылуы
растрлық түрдегі ұсынылу болып
табылады. Растрлық кескінді құрайтын
әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады
және әр пиксельге компьютер жадында
бір ұяшық қажет.     Растрлық кескіннің
сапасы сол кескіннің өлшеміне (тігінен
және көлденең орналасқан
пиксельдердің саны) және әр пиксельді
бояуға қажетті түстердің санына тәуелді
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

Векторлық
графика
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

• Бұл  нүктелер, сызықтар, шеңберлер, 
төртбұрыштар  және  т.б   геометриялық  
примитивті  пайдаланып, компьютерлік  
графикада  кескінді   өрнектеу.
Құндылығы:
Сапаны  жоғалтпайды. Шексіз   үлкейтуге  
болады.
Айырмашылықтары:
Растрлық  графикада  кескіндердің  
базалық  элементі — нүкте.
Векторлық  графикада — сызық.
Пиксель — монитор   экранындағы  
кескінінің   минималды  пішіні
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

Фрактальды
графика
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

Математикалық  есептеулерде 
негізделген. Кескіндердің   негізгі  
элементі — математикалық  формула.
Фрактальды  детальді сипаттау   жады 
талап  етілмейді, ол кескіндердің   бүтін 
бір  бөлігін  сипаттауға  мүмкіндік  береді.
Компьютерлік   графикада  фрактальдар  
табиғи құбылыстарды, мысалы: бұлттар,
қар.
 
Компьютерлік кескіндерді өңдеу үшін
арнайы программалар — графикалық 
редакторлар пайдаланылады.
O

Alt
Щ
Ins
Esc Tab 2
End

Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру  
Салыстыру критерийлері Растрлық графика Векторлық графика

Кескіндерді ұсыну әдісі Растрлық кескін Векторлық
пиксельдердің  кескіндер командалардың 
жиынтығынан тұрады тізбегі түрінде бейнеленеді.
.

Шынайы суреттерді бейнелеу Растрлық кескіндер  Векторлық графика
мүмкіндігі шынайы суреттерді  фотосуреттегідей сапалы
айқын бейнелей кескіндерді алуға мүмкіндік
алады.  бермейді.

Кескіндерді өңдеу мүмкіндігі Растрлық кескіндерді Векторлық кескіндерге сапасын 
 үлкейтіп- жоғалтпай-ақ өзгеріс енгізуге,
кішірейткенде  яғни қажет болса оларды
немесе бұрғанда кішірейтуге немесе үлкейтуге
кескін өзінің болады.
бастапқы
сапасын жоғалтады.

Кескіндердің басып шығарылу Растрлық суреттерді Векторлық суреттер
ерекшеліктері принтерде  оңай кейде принтерде  басылмайды
басып шығаруға немесе нашар басылып  шығады.
болады.
O

Alt
Щ

Ұқсас жұмыстар
Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру
Компьютерлік графика
Компьютерлік графика түрлер
Растрлық графика
Компьютерлік графика негіздері
Оқушылардың компьютерлік графикамен жұмыс
Компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың түрлері
Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика
Графикалық бейнелерді сақтау форматтары
Пәндер