Мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмысшылардың қызметін сапалық бақылаудағы квалиметриялық көзқарас


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚФ
ОҚО бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты
 
 

Жоба
Тақырыбы: Мектепке дейінгі ұйымдардағы
жұмысшылардың қызметін сапалық бақылаудағы
квалиметриялық көзқарас 
  
                                                  
                                                       Орындағандар: Нартаева А.
Ешимкулова М.
Кенже құлова
Ұ.
Қамбарова А.
Бектемирова
Д.
Зиатова Д.
Қабылда ған: Сарсенбаева А.

 
• Мектепке дейінгі
ұйымдардағы
жұмысшылардың қызметін

Мақсаты: сапалық бақылаудағы
квалиметриялық
амалдарды меңгерту мен
енгізу

• Мектепке дейінгі ұйымдарда
білім беру сапасын бағалау,
Міндеті: анықтау.
Жоспар:
• Кіріспе бөлім
• Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері.
• Негізгі бөлім.
1. Квалиметрия түсініктемелері. Негізгі шарттары.
2. Педагогикалық квалиметрияның негізгі міндеті
3. Квалиметрияда сапаны бағалау
4. Сапалық басқару жүйесінің құрылымдық бөліктері.
•. Қорытынды бөлім.
•. Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
• Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдар ға
арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері.
• Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдар ға
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруды ң ма ңыздылы ғы к үн санап
артуда.
• Бағдарлама білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың
ұйымдастырушылық негізі ретінде білім беру мен тәрбиенің, бас қару
жүйесінің, білім беру қызметі субьектілерінің құқықтық-
ұйымдастырушылық нысандарының және қаржы-экономикалық тетіктерінің
құрылымындағы, мазмұны мен технологияларындағы өзгерістерді қамтитын
ресустары мен мерзімі бойынша бір-бірімен байланыста ғы іс-шаралар
кешені болып табылады.
Квалиметрия түсініктемелері.
Негізгі шарттары.
• Квалиметрия латынша(«qualitas»-сапа,
қасиет, сипат, ал «quails»-қандай деген
мағына) және ежелгі грек «Mempo»
сөзі-өлшеу, өлшеу жүргізу дегенді
білдіреді. «Квалиметрия» термині
(«сапаны өлшеу», «сапаны бағалау»
сияқты мағына береді. Кез келген
пәнеге сапа жағынан қарау, не болмаса
кез келген пәннің сапасын бағалау-
квалиметрлік жуықтау деп айтылады.
Осы пәнге байланысты сапаны
бағалау және өлшеумен айналысу,
өнімнің сапасының сандық бағалауы
квалиметрия болып табылады.
Педагогикалық квалиметрияның
негізгі міндеті
• Педагогикалық квалиметрияның негізгі міндеті - негізгі
педагогикалық сипаттамаларды оның ішінде бала немесе педагог
білімінің сапасын өлшеу әдісін құру. Яғни квалиметрияның басты
міндеті-адамның білімін тез және сенімді бағалау.
Сапа бірнеше негізгі
көрсеткіштері бойынша
бағаланатын кешенді әдіс. Әрбір
көрсеткіштің маңыздылық
дәрежесін анықтауға мүмкіндік
беретін кейбір көрсеткішке
өлшем коэфиценті беріледі.

Эксприменттік әдіс. Квалиметрияда Бұл салыстырмалы әдіс,
алынып отырған обьект
Қандай да бір өлшеу сапаны бағалаудың белгілі бір стандартпен
құралын қолдануды
көздейді. келесідей әдістері салыстырылып
бағаланады.
қолданылады:

Жеке әдіс. Обьектінің бір жеке
қасиеті сапалық жолмен
бағаланады.
•Квалиметрияда екі термин өлшеу мен баға қолданылады. Сандық баға эталонға
қатысты алғанда қаралып отырған өнімнің кейбір пайызбен есептелген қатынас
функциясы. Педагогикалық квалиметрия міндеттерін шешкенде ең күрделі міндет
эталонды анықтау, яғни бала білімі сапасын немен салыстыру керектігін табу. Оның
қандай аралықта өзгеріп, қаншалықты шамаға жететінін, қандай жағдайда бала біліміне
сай баға алатынын көрсету қиындық туғызады. Өлшеу құралдарын әзірлеу үшін оның
сенімділік дәрежесіне, сәйкестілігіне көңіл аудару қажет, өлшегіш құрал баланың қай
пәнді қалай меңгергенін обьективті бағалауға мүмкіндік беруі керек.

Квалиметрия екі салаға бөлінеді:
-қолданбалы, әртүрлі және әр жерде
-теориялық, сапаны бағалаудың қолданылатын нақты нысандардың
математикалық модельдері мен тек сапасын бағалайтын математикалық
жалпы заңдылықтарын зерттейді. модельдер мен нақты әдістерді
құрады.
Сапалық басқару жүйесінің
құрылымдық бөліктері
• Сапаны жетілдірудің тиімді жолы-сапаны басқару, сапаны жетілдіруді жоспарлау, ба қылау, ынталандыру
үшін ең алдымен сапаны бағалау қажет. Мектепке дейінгі білім беруді ң жа ңа сапасына қол жеткізуді ң
басты статегиясы баланың дамуына диагностика және болжам жасау болып табылады. Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытудың мемлекеттік стандартын іске асырудың толы қты ғы мен сапасы әрбір баланы ң
жетістіктерінің қорытынды диагностикасы бойынша ба ғаланады, онда ғы іс- әрекетті ң негізгі н әтижесі
білім, дағдылар жүйесімен қатар дамуда ілгерілеу, оны ң құзіреттілігін дамыту де ңгейінен к өрінеді.
• Мұнда мектепке дейінгі тәрбие сапасы нәтижесінің мақсатты ба ғдарлары мен к өрсеткіштері ретінде
баланың құзіреттілігін дамыту индикаторлары, яғни мектеп жасына дейінгі баланы ң т ұтас даму де ңгейіні ң
көрсеткіштері болады.
• Сапаны көтеру үшін алдымен оны өлшей білуіміз керек. М ұнда ба ғалау шкаласын қолдану ма қсат қа
лайықты. Бағалау шкаласының бірнеше түрі бар.
• Сандық шкала бағаны санмен көрсетуге арналған. Егер тапсырма қатесіз орындал ған болса «5», бір
қателік болса «4»деген сандық бағалауға сәйкес келеді. Егер өлшеуші ретінде санды қ жиын алынса, онда
сандық шкаланы аламыз.
• Салыстырмалы бағалау шкаласы бақылаушыны ң қазіргі күйін біраз уа қыт б ұрын ғы жа ғдайымен
салыстыруға арналады. Оның өлшеші құралы-өсу шкаласы, оны ң негізінде негізінде жеткен н әтиже
дәрежесіне орай, баға не жоғарылап, не төмендейді.
• Реттік шкаланы қолданғанда баға нысаны ұқсас нысандармен салыстырылады. Салыстыру эксперттік
жолмен өтеді. Эксперттік шкала реттік шкала мен әрдайым байланыста болып, жиынды қандай да бір белгі,
критерий бойынша реттеуден тұрады.
• Рейтингі шкала сандық шкаламен көп ұқсасты қта болғанымен, оны ң на қ өзі емес, себебі рейтингті сан
эксперттің субьективті пікірлерін сауалдау көмегімен немесе балл мен ұпай жинау ар қылы алынады.
Қорытынды бөлім.
• Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа әлемдегі-Жаңа
Қазақстан» атты жолдауында ұлттық білім беру ж үйесін жа ңарту
саясаты белгіленген. Білім беру жүйесінің әлемдік білім беру
кеңістігіне енуі оның сапасына байланысты. Мектепке дейінгі
білім беру сапасы балаларды тәрбиелеу мен о қыту процестеріні ң
жай-күйімен және нәтижелілігімен айқындалады.
• Мектепке дейінгі білім беру сапасын жүзеге асыра отырып,
мектеп жасына дейінгі балалардың құзіреттілігін дамыту
деңгейлеріне сәйкестігін анықтауды қарастыратын мектепке
дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті стандартына
сәйкестігін белгілеу қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

• 1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управления качеством: Учебное пособие
для вузов. -М.: Учебное пособие для вузов. -М.: Омега, 2006.- 399с.
• 2. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента
качества. Учебное пособие под ред. Мырзабая М.М. - Алматы:
Казахстанская ассоциация маркетинга. Алматы, 2003ж.
• 3. Әубәкіров Ғ.О. Метрология, стандарттау және өнім сапасын бас қару
/ Ғ Әубәкіров; ҚР білім м-гі.- Алматы: Респ. бас. каб., 1996.- 139, [1] б.
• 4. Әубәкіров Ғ.О. Метрология, стандарттау және өнім сапасын
басқару. - АЛМАТЫ: Рбк. - 140 с. Алматы, 2003ж.
• 5. Жетесова Г.С., Жүнісова А.Ш. Квалиметрия негіздері. Алматы,
2003ж.

Ұқсас жұмыстар
Лидерлік және басқару стильі
Шығармашылық қабілеттін дамыту
Мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық қызығушылық ерекшеліктері
«Айгөлек» балабақшасының бизнес жоспары
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
Мектепке дейінгі ұйымда оқыту технологиялар
Созылмалы аурулары бар науқастар диспансеризациясы
Мектептегі жаңашылдықты басқару
Тұлғаның қалыптасуы және дамуы
Тіл дамыту әдістемесі
Пәндер