Бюджеттік инвестициялар
Презентация қосу
Бюджеттік инвестициялар — бюджеттен ортақ қаржыландыру шартында
бюджеттік инвестициялық жобаларды, концессиялық жобаларды іске асыру жолымен
заң ды тұ лғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру ж ә не арттыру, мемлекет
активтрін құ ру есебінен мемлекеттік активтер құ нын арттыру ға ба ғыттал ған
республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру.

Бюджеттік инвестициялар

Бюджеттік инвестициялық Концессиялы жобаларды Мемлекеттің заңды тұлғалардың
жобаларды іске асыру ортақ қаржыландыру жарғылық капиталына қатысуы

республикалық жергілікті

Бюджеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау

1) Инвестициялық 2) Әзірлеу және түзету, 3) Бюджеттік инвестициылқ
ұсыныстарды әзірлеу сонымен қоса бюджеттік жобаларды іріктеу бюджетті
инвестициялық жобалардың әзірлеу сатысында
қажетті техника-
экономикалық зерттеуін
өткізу.
Бюджеттік бағдарламалардың ә кімшілері мемлекеттік жоспарлау бойынша
инвестициялық ұ сыныстарды қалыптастырады ж ә не у ә кілетті орган ға ұ сынады

Инвестициялық ұ сыныстардың құ рамы

Бюджеттік инвестициялық жоба бойынша жалпы ақпарат
Жоба мақсатының стратегиялық және бағдарламалық құжаттармен бекітілген экономика
саласының басымдылығына сәйкестігі туралы ақпарат

Бюджеттік инвестициялық жобаның қол жеткізу мақсатының баламалы нұсқасы
Бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру және ондай іске асыру жо қ бол ған жа ғдайда
экономика саласында дамудың мүмкін нұсқалары
Бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудан пайдаларды б өлу туралы ақпарат

Экономиканың аралас салаларына бюджеттік инвестициялы қ жобаларды іске асырудан
болжамды нәтиже бағалары

Мемлекеттік орган мемлекеттік жоспарлау бойынша бюджеттік жобаларды ң
инвестициялық ұ сыныстарын қарастырады жә не сә йкес бюджеттік комиссия
қарауына олар бойынша қорытындылар енгізеді.
Бюджеттік инвестициялық жобалар техника-экономикалық негіздеме т ә ртібімен
бекітілуіне сә йкес іске асады.
Бюджеттік инвестициялық жобалардың монитоингі жә не іске асыру ба ғасы
жаң а құ ру (құ рылыс), қода бар нысандарды қайта жаңғ ырту жә не оларды пайдалану
кезең інде мемлекеттік жоспарлау бойынша у ә кілетті органмен ж ү зеге асырылады.
Мемлекеттік инвестициялық жобалар мынадай түрлерге
бөлінеді:

1) бюджеттiк инвестициялар;
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары

• Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау мемлекеттік,
үкіметтік бағдарламаларды және аумақтарды дамыту бағдарламаларын
іске асыру шеңберінде инвестициялық ұсынысқа экономикалық
қорытынды, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының
тұжырымдамасына экономикалық қорытынды негізінде жүзеге
асырылады.
• Бюджеттiк инвестициялар республикалық және жергiлiктi болып
бөлiнедi. Республикалық бюджеттiк инвестицияларды орталық
мемлекеттiк органдар республикалық бюджет қаражаты есебiнен iске
асырады. Жергiлiктi бюджеттiк инвестицияларды жергiлiктi атқарушы
органдар жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асырады.
Бюджеттік инвестицияларды айқындау
өлшемшарттары:
Бюджеттік инвестициялар бағытталады:

Бюджеттік инвестицияларды іске асыру көзі мен тәсілін айқындау
критерийлері:
1) бюджеттік инвестицияларды іске асыруда артықшылықты та ңдау
критерийі – жекеше сектордың, квазимемлекеттік секторды ң субъектілері
немесе мемлекеттік орган (бюджеттік бағдарлама әкімшісі) арасында ғы
инвестицияларды іске асыру және басқару тиімділігінің көрсеткіштері
негізінде жүзеге асырылады;
2) қаржыландыру тетіктері бойынша критерий – пайдалар мен шы ғындарды
талдау негізінде жоспарланатын іс-шараның мүмкіндіктері негізге алына
отырып, оларды қаржыландыру көздері мен тәсілдеріне сәйкес айқындалады.
Мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен
қаржыландыру тәсілдері:
Бюджеттік инвестицияларды басқару 4 жеке кезеңде жүзеге асырылуы
қажет:
1. Жоспарлау;
2. Бағдарламалау;
3. Бюджетті дайындау;
4. Орындау.

Жоспарлау кезең інде ә леуметтік – экономикалық дамудың орта
мерзімді бағдарламасы мен оны макроэкономикалық дең гейде, сондай-
ақ ,ә рбір секторға қатысты алғанда да жү зеге асырудың стратегиясын
құ ру мә селесі шешіледі. Бұ л кзең де инвестицияларды жү зеге асыру
бойынша ұ сыныстарды тандау мен алдын ала бағалауға басты назар
аударылады. Бұ л ү шін салалық министрліктер жобаларды қаржылық-
экономикалық бағалаудың жалпы қабылданған ә дістемесі негізінде
ұ сынылатын жобалардың сипаттамасы мен бағалануы болуы қажет,
жуықтағы бірнеше жылға арналған инвестициялар бойынша ұ сыныстарды
дайындауы керек.
Бағдарламалау кезең індегі басты мақсат - жоспарда бекітілген
мақсаттарды қызметтің мемлекеттік бағдарламаларына ө згерту.
Мемлекеттік инвестициялар бағдарламасына (МИБ) инвестициялар
бойынша ұ сыныстарды ұ зарту бюджеттік процеске арналатын таң данудың
сол бә секелестік қағидаларына негізделуі қажет.
Қаражат бөлу жөніндегі шешімдер мынандай
факторларды ескеруі қажет:

• Бюджеттік инвестициялау саясатының негізгі бағыттары -
инвестициялық заңнаманы жақсарту, экономиканың басымдықты
секторларына тікелей инвестиция беруді жетілдіру,
инвестициялардың заңды құқықтарын қорғау жəне регулятивті
қауіптерін жабуға арналған кепілді механизмдерді халықаралық
қаржы ұйымдарымен бірлесе əзірлеу жəне енгізу
• Мемлекеттің ерекше көңіл бөлетіні – өндірістік инфрақұрылымды,
өңдеуші өнеркəсіпті, тұрғын үй, əлеуметтік сала нысандары, туризм
жəне ауылшаруашылық, сондай-ақ Астана қаласының нысандарын
дамытуға инвестициялар ағынын өсіру.
Бюджеттік инвестициялар саласында ө кімет мемлекеттік
инвестициялар бағ дарламасының құ рамына кіретін жобалардың
талдауына, экспертициясына жə не іріктеп алуына деген талаптарды
кө теріп реттейді. Мемлекеттік инвестицияларды қ аржыландыру
кө лемі сə йкес жылдың республикалық бюджетімен ө зара
байланысты болады.
Бюджеттік инвестрлеу саласындағ ы негізгі міндет – шектеулі
мемлекеттік инвестициялар мен мемлекетке тартылатын
инвестицияларды экономиканың басымдық ты салаларына тиімді
ə рі орынды инвестрлеу.
Инвестициялық салада мемлекетік бюджет рө лі ө те маң ызды.
Мемлекет инвестициялық климатын жақ сартуғ а, шетелдік капитал
нарығ ынан жаң а инвестициялар тартуғ а жə не ішкі
инвестицияларды мемлекеттік инвестициялар жə не тікелей
инвестицияларды тартуғ а арналғ ан бағ дарламаларды жү зеге
асырады.
• Бюджеттік кодексте бюджеттік инвестициялар -
бюджеттен ортақ қаржыландыру шарты мен бюджеттік
инвестициялық жобаларды, концессиялық жобаларды іске
асыру арқылы заңи тұлғалардың жарғылық капиталдарын
қалыптастыру және ұлгайту мемлекет активтерін күру
есебінен мемлекет активтерінің құнын ұлғайтуға
бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен
қаржыландыру бөліп қарастырылған. Бюджеттік
инвестициялар бюджеттік инвестициялық жобаларды іске
асыру, концессиялық жобаларды ортақ қаржыландыру
мемлекеттің заңи тұлгалардың жарғылық капитапына
қатысуы арқылы жүзеге асырылады. Шешілетін
міндеттердің маңыздылығы деңгейіне қарай бюджеттік
инвестициялық және концессиялық жобалар
республикалық және жергілікті болып бөлінеді.
Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық
жобаларды орталық мемлекеттік орғандар республикалы қ бюджетті ң
қаражаттары есебінен, жергілікті бюджеттік инвестициялық және
концессиялық жобаларды жергілікті атқарушы орғандар іске асырады.
Бюджеттік кодексте сонымен бірге гранттарды - донорларды ң (шет
мемлекеттер, олардың үкіметтері мен агенттіктері, халы қаралы қ ж әне
шетелдік мемлекеттік ұйымдар, қызметі
Қазақстан Республикасының Конституциясына кайшыкелмейтін шет
елдерің үкіметтік емес қоғамдық ұйымдары және қорлары) Қазақстан
Республикасының мемлекеттік ұйымдарына беретін өтеусіз қаржылық
немесе техникапық көмегін қолдану қарастырылған.
Бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске
асыру

• Бюджеттiк инвестициялық жобалар
олардың белгiленген тәртiппен бекiтiлген
техникалық-экономикалық негiздемелерiне
сәйкес iске асырылады.
• Бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске
асыру шеңберiнде көзделетiн құрылыс
қызметi белгiленген тәртiппен бекiтiлген
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес
жүзеге асырылады.
Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың және
республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іске
асырылатын жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың іске
асырылуы мониторингін республикалық бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері жүзеге асырады.
Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуы мониторингін
жүргізу тәртібін бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi
органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталы қ
уәкiлеттi орган айқындайды.
Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган республикалы қ
бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мониторингінің қорытындылары
бойынша жылдық есептің негізінде жүзеге асырады.
Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды
жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталы қ уәкілетті орган
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.
Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды
жүргізу тәртібін бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi
органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталы қ
уәкiлеттi орган айқындайды.
«2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңды іске
асыру туралы» Үкімет қаулысының жобасы келесі мәселелерді іске асыруды
көздейді:
Біріншіден, жергілікті атқарушы органдарға нысаналы
трансферттердің сомаларын бөлу. Олар 4-шіден 24-ші қосымшаларда бекітіледі.
Екіншіден, қаулы жобасымен басым республикалық
бюджеттік инвестициялардың тізбесін бекіту ұсынылады. Олардың жалпы
сомасы 2017 жылы 898,7 млрд. теңгені құрайды. Олардың ішінде:
№ Жұмсалу бағыттары: Сомасы:
1 республикалық бюджеттік инвестициялық 169,2 млрд. теңге
жобалар
2 заңды тұлғалардың жарғылық капиталында 56,2 млрд. теңге
мемлекеттің қатысуы арқылы жоспарланатын
бюджеттік инвестициялар

3 жергілікті бюджеттерге жіберілетін нысаналы 215,3 млрд. теңге
даму трансферттері
4 Ұлттық қордан бөлінетін нысаналы 341,9 млрд. теңге
трансферттер есебінен қаржыландырылатын
инвестициялар
Барлығы: 898,7 млрд. теңге
Үшіншіден, жобада бюджетке
енгізілген кейінге қалдыру
шарттары бар, өте маңызды
және жедел іске асыруды талап Төртіншіден, 2017 жылға
ететін міндеттерді іске асыруға арналған мемлекеттік
бағытталған басым тапсырмалардың тізбесі жалпы
республикалық бюджеттік сомасы 349,4 млрд.
инвестициялардың тізбесі теңгені құрайтын 124 бағыттан
бекітіледі. Осы жобалар тұрады. Ақпарат ретінде атап
бойынша 2017 жылға жалпы өтсек, ағымдағы жылда
шығыстар 140,4 млрд. тапсырмалары жалпы сомасы
теңгені құрайды. Нақтылау 384,5 млрд. теңге құрайтын 131
барысында 63,5 млрд. теңге бағыт бойынша бекітілген.
сомасына жобалар Бесіншіден, Бизнестің жол
қосылды (Ұлттық картасы 2020, Нәтижелі жұмыспен
Пантеонның, «Құрық» қамту және жаппай кәсіпкерлікті
портының құрылысы, Тұрғын дамыту және «Нұрлы Жер» жаңа
үй құрылыс жинақ банкіне бағдарламаларын іске асыру
кредит беру және т.б.). Барлық мәселелерін аймақтармен сапалы
жобалар бақылауға алынды. пысықтау үшін бюджеттік
  бағдарламалар әкімшілеріне
Бюджеттік инвестициялардың жүзеге асырылуына
мониторинг жүргізу тәртібі:

Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
ҚР Үкіметінің тұрақты экономикалық өсуді және жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге арналған дағдарысқа қарсы ден қою шаралары»
Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу
Мемлекеттің инвестициясының потенцияларын тиімді пайдалану, ерекшеліктері, жүйесі
Инвестициялық әрекетті жүзеге асыру кезінде пайда болатын қоғамдық қатынастар
Салық құқығы
Материалдық мағынада Құқықтық мағынада
Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиімділігін бағалау
Корпорацияның инвестициялық саясаты
КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
Пәндер