Банктегі қаржылық және басқару есебі
Презентация қосу
Әл-Фараби атындағы Қазақ Казахский национальный
Ұлттық университеті университет имени Аль-Фараби

Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Қаржы кафедрасы

Тақырыбы:  Банктегі қаржылық 
және басқару есебі

Орындаушылар:
Жетекші:
  ЖОСПАР
I КІРІСПЕ
II НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР
a) Банктердегі қаржылық есеп
b) Басқару есебі
c) Қаржылық және басқарушылық есепті
салыстыру
d) Халық банк және KASPI bank мысалында
банктің қаржылық және басқару есебін
талдау
III ҚОРЫТЫНДЫ
IV ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Банктердегі қаржылық есеп
*
Дегенмен қаржылық есеп беру экономикалық шешім қабылдау үшін
пайдаланушыға қажетті барлық ақпаратты өзіне енгізе алмайды, өйткені есеп
негізінде өткен оқиғаларды бейнелейді. Алайда, қаржылық есеп беруде сонымен
келесі көрсетілгендерге пайдалы ақпарат жинақтайды:

-
Қаржылық есептілік нысандары
•Қаржылық жағдай туралы есеп (бухгалтерлік баланс)

•Пайда мен змян туралы есеп
•Пайда мен зиян туралы есеп

•Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп

Банктегі басқару есебі
*
БАНКТЕГІ БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ
КЕЛЕСІ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ШЕШЕДІ:
- банк үшін жоспарлау тиімді үрдісін құру;

- жеке банк өнімдері, бизнес түрлері мен бөлімшелер
шегінде табыстылықты жедел бақылау;

- активтер мен пассивтер - банк өніміне қатысты баға
құрылымдарын жедел құрау бойынша шешімдерді
басқару, капитал қабылдау үрдісін жетілдіру;
жеткіліктілігі мен тəуекел
деңгейін бақылау;

- клиенттермен қарым-
- менеджерлердің жұмыс нəтижесі үшін қатынастарды
жауапкершілігі мен ынталандырудың оңтайландыру;
тиімді жүйесін қалыптастыру
Коммерциялық банктің
бөлімшелер желісін тиімді басқару
үшін банкте бөлімшелер қызметін
жоспарлайтын жоспарларды
жүзеге асыруға көмектесетін,
бөлімшелер қызметінің табыс
тылығын жоспарлайтын жəне
талдайтын, сонымен қатар жеке
құрылымдық бөлімшелер
деңгейінде табыстылықты
басқаратын басқару жүйесін құру
қажет
Басқару есебі қаржылық бухгалтерлік есептің жал ғасы болып, онымен ты ғыз өзара
байланыстары және белгілі бір айырмашылы қтары бар. Есепті ң екі т үрі де бірт ұтас
бухгалтерлік есептің өзара тәуелді және өзара шарттас қан б өліктері болып
табылады.
Қаржылық есептің көптеген элементтерін басқару есебінен табуға 
болады:
Сипаттамасы Қаржылық есеп Басқару есебі

Мақсаты Сыртқы есептілікті дайындау Ішкі қолданушыларға
арналған, жоспарлау, бақылау
және талдауға қажетті
ақпараттар

Тұтынушылар Жеке тұлғалар, сыртқы Басқару шешімдерін
қолданушылар қабылдайтын банк
қызметкерлері

Уакыт аспектісі Жүзеге асырылған іс Перспективалық жоспар мен
шаралардың көрінісі қызметтің мүмкін нәтижелері

Ақпараттың Міндетті түрде және белгілі Қажеттілік туындаған
берілуі мерзім сайын (ай сайын, жыл, жағдайда жиналып ұсынылады
квартал) (күніге, апта сайын, ай сайын)

Есеп масштабы Бүкіл банктің қызметі туралы Банктің бүкіл қызметі немесе
ақпарат жекелеген аспектілері туралы
ақпараттар
Сипаттамасы Қаржылық есеп Басқару есебі

Анықтылық Әрбір тиынына дейінгі абсолютті Оперативтілікті жоғарылату, еңбек
дәрежесі анықтылық қарқындылығын төмендету
мақсатынды абсолютті айқын
болу міндетті емес, көп жағдайда
болжамды сандар қолданылады

Есепті жүргізу Бухгалтерлік есептің жалпы Берілген нақты тапсырмаға
қағидалары нормалары, мысалға, екі жақты байланысты кез келген есептілік
есеп. ережесін қолдану мүмкіндігі

Есептің нысаны ҚР ҰБ талабымен қатаң Ағымдағы қажеттілікке
мен құрамы реттелген байланысты есемтіліктің
өзгергіштік нысаны
Шектеулер Заңнамалық және нормативтік Ешқандай шектеу жоқ
актілер, жалпы қабылданған
қағидалар

Есептеу түрі Ақшалай бірыңғай есептеу Әр түрлі есептеу(сондай-ақ,
сапалық көрсеткіштер де)
« Қазақстан Халық Банкі» АҚ

1. Бухгалтерлік баланс
« Қазақстан Халық Банкі» АҚ

2. Пайда мен шығын туралы есеп
« Қазақстан Халық Банкі» АҚ
3. Ақша қаражаттарының
қозғалысы туралы есеп
« Қазақстан Халық Банкі» АҚ

4. Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
1. Бухгалтерлік баланс
2. Пайда мен шығын туралы есеп
3. Ақша
қаражаттарының
қозғалысы
туралы есеп
4. Капиталдағы өзгерістер туралы есеп
Пайдаланылған әдебиеттер:
• «Қазақстан  Халық  Банкі»  АҚ  2015  жылдық  есебі. 
www.halykbank.kz 
• «KASPI  BANK»  АҚ  31  желтоқсан  2015,2014,2013 
шоғырландырылған қыржылық есебі. http://www.kaspibank.kz/ 
•Управленческий  и  финансовый  учет  в  банке.  Актуальные 
задачи автоматизации. http://iso.ru/ 
•Банк  табыстылығын  арттыру  мақсатында  басқару  есебі  мен 
оның  элементтерін  енгізу  және  автоматизациялау. 
Г.Е.Жүнісова.  ҚазҰУ  Хабаршысы.  Экономика  сериясы. 
№4(92).2012
•Басқару  есебі  мен  қаржылық  есептің  салыстырмалы  сипаты. 
http://euko.kz/ 

Ұқсас жұмыстар
Банкроттықты басқарудың сандық және сапалық факторлары
Екінші деңгейлі банктердегі бухгалтерлік есеп шоттары жоспарының мазмұны
Қысқа мерзімді активтердің есебі: Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің есебі
ҚР ҰЛТТЫҚ ҚОРЫНЫҢ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ТИІМДІ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Ақша қаражаттары есебі
Несиелік операциялар есебі
Қысқа мерзімді активтердің есебі. Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің есебі туралы ақпарат
Банктің депозиттік операциялары
Кәсіпорындардағы есепке алу - талдау жұмысының қазіргі жағдайы
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП СТАНДАРТТАРЫ
Пәндер