Бағалы қағаздар нарығының субъектілері және экономиканың дамуындағы ролі мен орны
Презентация қосу
Тақырыбы:Бағалы қағаздар нарығының
субъектілері және экономиканың
дамуындағы ролі мен орны

СеріковаАйгерім Магистратура
Жоспар
1. Бағалы қағаздар нарығының
субъектілері
2. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылар және институционалды
инвесторлар
3. Эмитенттер және қаржы құралдары
Институцио
налдық
инвесторлар
Жеке
инвесторла Эмитенттер
р

Бағалы қағаздар
нарығының
субъектілері
Бағалы
қағаздар
Өзін-өзі
нарығының
реттейтін
кәсіби
ұйымдар
Сауда- қатысушылар
саттық ы
ұйымдастыр
ушылары
2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қаза қстан Республикасыны ң ба ғалы қа ғаздар
нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 92 лицензия қолданыста
01.01.2014 01.01.201
Барлық брокерлер–дилерлер оның ішінде: 54 50
Банктер 24 25
Олардың 1-санатағысы 22 22
Банктік емес ұйымдар 28 24
АӨҚО қатысушылар 2 1
Кастодиандар 11 11
ЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялық 11 -
басқарушылар
Инвестициялық портфельді басқарушылар 27 27
Трансфер-агенттер 2 2
Бағалы қағаздармен сауда- саттықты 1 1
ұйымдастырушы
БҚН қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша 1 1
клирингтік қызмет
Жиынтығы 107 92
2014 жылғы 1 қазанмен салыстырғанда бағалы қағаздар
нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиялардың саны 1-ке
дейін азайды. 2014 жылғы төртінші тоқсанда бағалы қағаздар
нарығына кәсіби қатысушылардың жиынтықты қаржылық
көрсеткіштері өсуі байқалады. Атап айтқанда, 2014 жылғы
қазан- желтоқсанда жиынтықты активтер 27,5 % ұлғайды
және 131,7 млрд. теңгені құрады, міндеттемелер 35,1 % азайды
және 18,3 млрд. теңгені құрады, капитал 51,0%-ға ұлғайды және
113,4 млрд. теңгені құрады.
Ірі акционер –
акционерлік
Миноритарлық қоғамның дауыс
акционер – беретін
Акционер – акционерлік акцияларының
акцияның меншік қоғамның дауыс (қосқанда) оннан көп
иесі болып беретін пайызы тиесілі
табылатын, акцияларының он
акционер немесе
тұлға пайызынан кем
пайызына иеленген, бірнеше
(Қазақстан акционерлер (Қазақс
акционер (Қазақста
Республикасының тан
н Республикасының
"Акционерлік "Акционерлік Республикасының
қоғамдар қоғамдар туралы" "Акционерлік
туралы" заңының 1 бабының қоғамдар туралы"
заңының 1 17) тармақшасы). заңының 1 бабының
бабының 3) 23) тармақшасы).
тармақшасы). .

www.themegallery.com
Company Logo
Эмитенттер және қаржы құралдары

• 2-кесте. Қазақстан Республикасының
эмитенттерінің акциялар, облигациялар
және пайларды шығару 2014 жылғы
төртінші тоқсанда қолданыстағы
мемлекеттік емес бағалы қағаздардың
жалпы саны 0,3%-ға төмендеген және 2015
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2 042
бірлікті құрады. (бірлік)
2013 жылғы 4 тоқсан 2014 жылғы 4 тоқсан

Акциялардың қолданыстағы
шығарылымдарының саны 1628
1575
Облигациялардың қолданыстағы
шығарылымдарының саны 359
387
Пайларды қолданыстағы
шығарылымдарының саны 99
2014 жылғы 1 қазан мен 2015 жылғы 1 қаңтар аралығындағы кезеңде мемлекеттік
2086 2042
Жиынтығы
емес бағалы қағаздардың 48 шығарылымы тіркелген.
2013 жылғы 4 тоқсан 2014 жылғы 4 тоқсан

Акциялардың тіркелген 8 11
шығарылымдарының саны

Облигациялардың тіркелген 14 35
шығарылымдарының саны

Пайларды тіркелген 1 2
шығарылымдарының саны
Жиынтығы 23 48
Бағалы кағаздарға:
1 2

акциялар
облигациялар пайлық
инвестициялық
қорлардың
пайлары
БИРЖАЛЫҚ НАРЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ
РӨЛІ
• Қазақстандағы қор
нарығының жай-
күйінің негізгі
индикаторы,
«Қазақстан қор
биржасы» АҚ (бұдан
әрі – KASE) – қор
биржасы ұсынған
ұйымдастырылған
нарық болып
табылады.
KASE сауда-саттығына жіберілген бағалы қағаздар
(бірлік)
р\с Шығарылымдар саны Эмитенттер саны

1 Акциялар" секторы: 97 76
2 "Борыштық бағалы қағаздар" секторы: 271 74
3 "Инвестициялық қорлардың бағалы 0 0
қағаздары" секторы
4 "Депозитарлық қолхаттар" секторы» 0 0
5 "Халықаралық қаржы ұйымдарының 4 1
бағалы қағаздары" секторы
6 "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы 188 2
7 "Туынды бағалы қағаздар" секторы 0 0

"Баламалы алаң" 0 0
9 Жиынтығы 566 131

2015 акциялар және облигациялар шығарылымының саны 97 (17,3%) жылғы 1
қаңтардағы жағдай бойынша KASE ресми тізіміне енгізілген корпоративтік ж әне
тиісінше 271 (48,4%) шығарылым болды. Бұл ретте мемлекеттік ба ғалы
қағаздардың үлесіне 33,6% (немесе 188 шығарылым) келеді.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Бағалы қағаздар нарығының іргелі талдау
Бағалы қағаздар нарығы
Қаржы нарығының құрылымы
Бағалы қағаздар нарығы туралы
Бағалы қағаздар нарығын реттеу
Құнды қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу
Қаржы нарығының міндеттері
Әлемдік бағалы қағаздар нарығы
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
Инвестициялық портфельдің құрамы мен құрылымы бойынша тұсаукесері
Пәндер