"Өзіндік білім көтеру жоспары"
Презентация қосу
Аты жөні: Мешітбаева Фарида
Махмутқызы
Туған жылы: 11 тамыз 1985 жыл
Білімі:

жоғары

Бітірген оқу орны: “Болашақ”
Сағат жүктемесі:

Курстан өткен жылы: 2008-2009
оқу жылы

1.
Кірісп
е
Қазіргі заман мұғалімі тек өз
пәнінің терең білгірі болу
емес,тарихитанымдық,педагогикалықпсихологиялық сауатты, саясиэконмикалық білімді және
ақпараттық-коммуникациялық
білімді және ақпараттық –
коммуникациялық технологияны
жан-жақты меңгерген ақпараттық
құзырлы маман болу керек.

Ел Президентінің
Қазақстан халқына
жолдауында:

ХХI ғасырда ақпараттық қоғам
қажеттілігін қанағаттандыру
үшін білім беру саласында
төмендегідей міндеттерді
шешу керектігін атап
көрсетті:Компьютерлік
техниканы,
интернет,телекоммуникациялы
қ желі, электрондық және
телекоммуникациялық

Өз бетінше
білім
жетілдіру
көздері

Педагогика
ғылымы
жетістіктерін
жүйелі оқыпүйрену

Педагогикалық
озат тәжірибені
зерттеп,жинақт
ау
Өзіндік іс-тәжірибе
мен арнайы сынақ
жұмыстарын
жүргізу

Өз
бетінше
білім
жетілдір
удің
басты
бағытта
ры

Кәсіби
шеберлігін,
пәндік
біліктілігін
жетілдіру
Өзіндік
танымдықшығармашыл
ық
қабілеттерін
арттыру
Жалпы ойөрісін
кеңейту,
жалпы
білімін
көтеру

Білім жетілдірудің негізгі мазмұны

Әдістем
елік
білімін
жетілді
ру
Теориял
ық
білімін
жетілді
ру

Пәндік
білімін
жетілді
ру
Жалпы
мәдени
білімін
жетілдіру

ұғалімнің өз білімін жетілдіру жұмысының мазмұ
на төмендегі төрт сала бойынша жүргізіліп келе
1.Теориялық білім жетілдіру;
2.Пәндік білім жетілдіру;
3.Әдістемелік білім жетілдіру;
4.Жалпы мәдени білім жетілдіру;

I бөлім. Теориялық білім жетілдіру
-Психология,

педагогика,социология және
дидактика салалары бойынша теориялық
білімін жетілдіру;
-Қазіргі білім беру технологияларының
негіздерін оқып-үйрену;
-Қазақстан Республикасының білім туралы
негізгі нормативтік құжаттарын оқып-үйрену;
-Инновациялық педагогиканың негізгі
бағыттарын оқып-үйрену, білім берудің жаңа
парадигмаларының мәнін терең түсіну;
-Жаңа ақпараттық және коммуникативтік
технологияларды оқып-үйрену.

II бөлім. Пәндік білімін жетілдіру.
-Пән

бойынша жоғары оқу орнындағы білім дең
білімін толықтыру;
-Білім стандарттары,оқу бағдарламалары , оқу
жоспарларын зерттеу, сараптау,жаңа буын оқ
тары және басқа да оқу-әдістемелік құралдар
оқып-үйрену;
-Өз мамандығын сәйкес ғылым салалары бойы
жаңалықтарды үнемі оқып, білімін толықтыры
-Өз пәні бойынша жаңа ақпараттар алу, жаңа

III бөлім. Әдістемелік білімін жетілдіру
-Жеке тұлғаға бағытталған педагогикалық
технологияларды оқып-үйрену;
-Пәнді оқытудың тиімді технологияларын,
белсенді оқыту әдіс-формаларын,
қазіргі талаптарға байланысты пәнді оқытудың
арнайы әдістемесін оқып-үйрену;
-Озат педагогикалық тәжірибе мен педагогика
ғылымының жетістіктерін оқып-үйрену,
практикаға ендіру;
-Мектептегі әр түрлі әдістемелік жұмыстарға
белсене қатысц;
-Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді
оқып-үйрену.

V бөлім. :Жалпы мәдени білімін жетілдіру

-Саяси,ғылыми-көпшілік және көркем әдебиет
оқу арқылы білімін тереңдету және ой-өрісін к
-Театр, мұражай, лекторий және кітапханалар
әр түрлі ғылыми-танымдық, мәдени-көпшілік
шараларға қатысу;
-Этика мен эстетика, экология мен экономика
мәселелерін оқып-үйрену,

III бөлім. Теориялық білім жетілдіру
р/с

Тақырыптары

Уақыты

Әдебиеттері

Психология мәдениеті

қыркүйек

Мектептегі психология
№3 .2008ж

Оқытудың психологиялық теориясы

қазан

С.Жақыпов
Алматы 2008ж

Инновациялық технологияны дамыту

қараша

Қазақстан мектебі №1.08,
23 бет

Ойынның психологиялық-педагогикалық мәні

желтоқсан

Р.Керімбаева
Қ.М.№1 2008, 65 бет

Білім беруді жетілдірудің кәсіптік тұлғалық
парадигмасы

қаңтар

Қ.М.№9.2008. 20 бет

Шығармашылық мүмкіндіктерді дамытудың
педагогикалық шарттары

ақпан

Б.Тұрғынбаева Ұстаздықшығармашылық Алматы
2007 жыл 67 бет

Орта мектеп дидактикасының негізгі
қағидасы

наурықз

Оқыту тех-сы. Қазақстан
мектебі 67 бет

Білім берудің жаңа парадигмасы

Сәуір

Б.Тұрғынбаева 158 бет

Дамыта оқыту технологиялары

Сәуір

Б.Тұрғынбаева Алматы
«Дәуір» 1999 ж

Қазақстан Республикасының конститутциясы

Үнемі

2007 жыл 21 мамыр

Қ.Р Білім туралы заңы 2007,27 шілде

үнемі

Алматы 2008 жыл

Білім стандарты

үнемі

Ж.Қайыңбаев Алматы
«Жазушы» 2003 жыл

II бөлім. Пәндік білімін жетілдіру.
р/с

Тақырыптары

Уақыты

Әдебиеттері

Ашық білім беру жүйесіндегі қашықтан оқыту
мәселелері

қыркүйек

Информатика негіздері
№1,2006 жыл

Информатика сабақтарын түрлендірудегі жаңа
технологиялар

Қазан

Информатика негіздері
№1,2006 жыл

Оқу тәрбие процесінде ақпараттықкоммуникациялық технологияны қолдану
қажеттігі

Қараша

Ф.Еркінбекова
Инф.негіздері
№4 ,2008
6 бет

Компьютердің және программалау тілдерінің
қысқаша тарихы

желтоқсан

Инф. Негіздері
№4,2008ж 46-бет

Информатиканы пәнаралық байланыс
сабақтары арқылы оқыту

Қаңтар

Инф.негіздері
№2,2007ж
33-бет

Қашықтан оқыту жүйесіндегі педагогикалық
технология

Ақпан

Инф.негіздері
№3,2007ж
4-бет

Оқушыларды топтық, фронтальды және жеке
тапсырмаларды қатар қолдану негізінде
дифференцирленген түрде оқыту тәсілі.

наурыз

Инф.негіздері №4
2008ж
8-бет

Информатика сабақтарын түрлендірудегі жаңа
технологиялар

Сәуір

Инф.негіздері
№2,2006ж
бет

Информатика сабақтарын түрлендірудегі жаңа
технологиялар

Мамыр

Инф.негіздері
№1,2006 ж . 31-бет

33-

III бөлім. Әдістемелік білімін жетілдіру
р/с

Тақырыптары

Уақыты

Әдебиеттері

Жаңа білім парадигмасы

Қыркүйек

Оқыту технологиясы
85-бет

Қазіргі заманғы оқытудың дидактикалық
принциптері

қазан

Оқыту технологиясы
Алматы 2007 ж
41бет

Білім берудің үш мақсатының бірлігі

Қараша

Оқыту технологиясы
Алматы -2007 ж 44бет

Дамыта оқытудың негізгі идеясы

Желтоқсан

Оқыту технологиясы
Алматы-2007 83-бет

Дидактикалық әдістемелік негіздер

Ақпан

Қазақстан мектебі №8
Оқыту технологиясы
Нұрманов Е

Оқыту үрдісінде инновациялық
технологиялар

Наурыз

.Қазақстан мектебі
№7 .2008ж 59-бет

Апталық іс-шараларға қатысу

Жоспарға сәйкес

Мектепшілік,аудандық,сайыстарға қатысу

Жоспарға сәйкес

Тжіриелі мұғалімдердің сабағына қатысу

Кестеге сәйкес

Бала дарындылығын даралау

Сәуір

2008.05.11. сыр
мектебі

V бөлім. :Жалпы мәдени білімін жетілдіру
р/с

Тақырыптары

Уақыты

Әдебиеттері

Мәдени-эстетикалық тәрбиенің маңызы

Қыркүйек

Қазақстан мектебі
№9.2008.30-бет

Әлемдік мәдени құндылықтар

Қазан

Қазақстан мектебі №8
2008 5-бет

Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті
М.Мәмбетов

Қараша

Қазақстан мектебі №7 .
2008ж 36-бет

Мұғалім этикасы

Желтоқсан

Қазақстан мектебі №12

Бала тәрбиесіндегі ата-ана үлгісі

қаңтар

5.11.2008 ж Сыр
мектебі

Қазақтың ұлдары ынжық болып бара жатқан
сияқты . Қ.Бітібаева

Ақпан

Сыр мектебі
15.10.2008ж

Халық мұғалімі хал қалай? Орынбай
Құлымбетов

Наурыз

Сыр мектебі
10.12.2008ж

Абай. Шығармаларының 2 томдық жинағы

Сәуір

Алматы –жазушы 1995
ж

Ы.Алтынсарин.
Таңдамалы педагогикалық мұралары

Мамыр

Алматы-Рауан 1991 ж

Құтты білік
Ж.Баласұғұн

Мамыр

Алматы-1986 ж

Білім жетілдіру
жұмысының
маңызды
түрлері

Кәсіптік
байқаусайыстар
,
олимпиа
далар

Ғылымипрактикал
ық
конферен
циялар
мен
семинартренингте
р

Әдістеме
лік
кеңестер
мен
пед.оқул
ар

Білім
жетілдір
у
жұмысы
ның
негізгі
формала
ры

Жеке
өзіндік
ғылыми
зерттеу
жұмыстар
ы

Шығармашы
лық ізденісзерттеу
топтары
Жұптық
немесе
ұжымдық
әдістемелік
ізденіс
жұмыстары

Үш жылдық жұмыс тәжірибемде өз білімімді көтере келе қ
талабына сәйкес өзіндік білім көтеру жоспары мына бағытт
деген ұсынысым бар.:
Өз бетінше білім алу әрекеті :
Психологиялық,практикалық компоненттерден тұрады.
I.Психологиялық компоненттерге:
1.Ақпараттық дамытушылық;
2.Мотевациялық;
3.Эмоцияналдық-еріктік;
II. Практикалық компоненттерге:
1.Мазмұндық;
2.Операционалдық-танымдық;
3.Ұймдастырушылық

Бұл біріншіден өзінің кәсіби әрекетін
жоғары деңгейде
атқаруы,рефлексивтік мәдениетінің артуы
үшін мұғалімнің
философиялық,психологиялық,педагогикал
ық
әлеуметтанымдық т.б білімдердің
қажеттілігін сезінуі,”педагогикалық
шығармашылық” педагогикалық
экспреимент сияқты ұғымдардың мәнін
түсінуі;екіншіден-білімнің үздіксіз екенін
,мұғалім үшін оның тоқтауы өте қауіпті
екенін ұғынуы;үшіншіден-өзінің нені
.

Мұғалімнің танымдық қажеттіліктер
қызығушылықтарының дамуымен, ө
шығармашылық әлеуетін өзінің дам
өзін-өзі іске қосудың,кедергілермен
шыға алудың жаңа мүмкіндіктерін
Іздестірумен байланысты.

Бұған мұғалімнің
табандылығы,
бастамашылдығы,мақсаттылығы,ба
ғыттылығы
және шығармашылық көңіл-күйі
жатады.

Мұғалімнің өз қажеттілігіне орай ақпараттық те
Әдіснамасын,әдістері мен технологиясын терең

Бұл мақсатты түрде оқу техникасын меңгеру,қ
ақпаратты таба алу,Әр түрлі ақпарат көздерім
жасай білу, жазып,түртіп оқуды меңгеруден тұ

Өз бетінше білім алушының танымдық ж
тиімді ұйымдастыру дағдыларын білу,
жұмысты орындауда нақты мақсаттарм
міндеттер белгілей алу.

Білім жетілдіру жұмысынан күтілетін нәтижелер

Кәсіби
Кәсіби
білім-білік
білім-білік
қорын
қорын
молайтып,
молайтып,
тиімді
тиімді
таңдау
таңдау
жасай
жасай
алады.
алады.

Мақсатты
Мақсатты
бағытты
бағытты
педагогикалы
педагогикалы
ққүрдісті
үрдісті
шығармашыл
шығармашыл
ықпен
ықпенатқара
атқара
алады.
алады.

Нәтижелі
Нәтижелі
қызмет
қызмет
жасап,оған
жасап,оған
терең
терең
талдау
талдау
жасай
жасай
алады.
алады.

Тыңдағандарыңызға
Тыңдағандарыңызға
рахмет!
рахмет!


Ұқсас жұмыстар
Мектепалды даярлық топтарының әдістемелік бірлестігі
Жас маман
Энергетикалық қорлар
Бастауыш мектептегі оқытудың теориялық және әдістемелік негіздері
Тәрбие теориясы
Қашықтықтан оқытудың құралдары
Педагогикалық қолдаудың мәні
Музыкалық-педагогикалық әрекет ізденістері
Оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі педагогикалық технологиясының ықпалы
Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Пәндер