Жас өспірімдерді тәрбиелеуде этнопедагогиканың ролi
Презентация қосу
Жас өспірімдерді тәрбиелеуде
этнопедагогиканың рольі
"Тәрбие- кең мағынасымен алғанда, қандай
да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол
жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген
сөз"
(М. Жұмабаев)

“Қашан бала ғылым-білімді махаббатпен
көксерлік болса, сонда ғана оның аты Адам
болады.”Абай
Жас бала анадан туғанда екі түрлі
мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем,
ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем
екен
демекілік.
Не
көрсе
соған
талпынып, “ол немене?”, “бұл немене?”
деп, “ол неге үйтеді?”, “бұл неге
бүйтеді?” деп, көзі көрген,
құлағы
естігеннің бәрін сұрап, тыныштық
көрмейді. Мұның бәрі – білсем екен,
көрсем екен, үйренсем екен дегені.

Жетінші сөз

"Мектептің басты мақсаты - жалғыз білім үйрету
емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру»
М.Дулатов
Этнопедагогика–жас жеткіншекті тәрбиелеудегі
халық бұқарасының тәжірибесін, олардың
көзқарастарын, ұлттар мен ұлыстардың тәлімтәрбиелік тәжірибе жүйесімен тәрбиелеу.
Мақсаты: бойында «ақыл», «қайырымдылық»,
«еңбекқорлық»
қасиеттері
бар
жан-жақты
жетілген адамды тәрбиелеу;
Негізгі міндеттері:
Халық
педагогикасының бала тәрбиесіндегі
ерекшелігін, оның жақсы жақтарын, қазіргі
заманғы бала тәрбиесіне ықпалын айқындау;
Халық тәрбиесінің негізгі категориялары мен
заңдылықтарын айқындау;
Ұлттық мінез-құлықты қалыптастыру;

Мазмұны:
 
ақыл-ой тәрбиесі;

Халық

тәрбиешілері

адамгершілік

әке-шешесі;

тәрбиесі;
сұлулық тәрбиесі;
дене тәрбиесі;
денсаулық тәрбиесі;
еңбек тәрбиесі;

апа-ағалары;
ауыл үлкендері;
өнер иелері;

Әдіс-тәсілдері:
Әңгімелесу;
Кеңесу;
түсіндіру;
сендіру;
кеңес беру;
тыйым салу;
үйрету;
көрсету, үлгі көрсету,
өтіну, бұйыру,
жаттықтыру,
бата беру, мадақтау,

алғыс айту,

Құралдары:
 санамақ;
жаңылтпаш;
өлең-жырлар;
бесік жыры;
тақпақ;
жұмбақ;
ертегі-аңыздар;
айтыс;
мақал-мәтелдер;
шешендік сөздер;
ұлттық ойындар;
жол-жоралғылар;

Бала тәрбиесінің бақылау үлгісі
жазықтықта - а аS, а в S, в вS, авS)
c

«Парасат», «Дәулет» «Қанағат»,
«Әділет»,
a’

b’
S

a

b

с’

(а а=а в =в в=ав=а S=Sв =Sв=аS)

Осы қасиеттерді бала бойынан қалай
анықтауға болады?

1. Когнитивті (танымдық) «Парасат»
құбыла:
түсінік
білім
іскерлік пен дағды
тәжірибе
2. Психо-физиологиялық «Дәулет»
құбыла:
психикалық денсаулық
физикалық дене саулығы

3. Рухани-адамгершілік «Қанағат»
құбыла:
өзіне деген қарым-қатынас
ата-анаға деген қарым-қатынас
жасы кішілерге деген қарым-қатынас
құрбыластарға деген қарым-қатынас
жасы үлкендерге деген қарым-қатынас
өз этносы өкілдеріне деген қарым-қатынас
басқа этнос өкілдеріне деген қарымқатынас
қарсы жыныстың өкілдеріне қарымқатынас
әлеуметтік қорғаушысы жоқтарға қарымқатынас
лидерге деген қарым-қатынас
материалдық құндылықтарға деген қарымқатынас
рухани құндылықтарға деген қарымқатынас
4. Әлеуметтік-нормативтік «Әділет»
құбыла:
оқушы ережесі
ұлттық этикет
халықаралық заңдар мен өз мемлекетінің
заңдары
мемлекеттік рәміздер


Ұқсас жұмыстар
Біреуі білсем екен демекілік
ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Бала тәрбиесінде халықтық педагогиканың міндеттері мен бағыттары
Халық педагогикасы
Этнопедагогиканың зерттеу әдістері
Психология пәнінің теориялық және методологиялық негізі, ғылыми негізі
Адам өмірінде отбасы және туыстық қатынастардың рөлі мен маңызы
Әрбір бала
ЭТНОПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Педагогикалық кәсіп және оның қазіргі қоғамдағы рөлі
Пәндер