Орта мектептегі информатика оқулықтарына талдау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
1.
Мектептегі
Мектептегіалғашқы
алғашқыинформатика
информатикаоқулығының
оқулығыныңавторлары
авторлары––
А.П.Ершов,
А.П.Ершов,В.М.Монахов
В.М.Монахов

1985 ж.
Оқулық “информатика және есептегіш техника негіздері” деген атпен
жарық көрді.

Оқытудың мақсаты: Алгоритмдік мәдениет Байланысы:
дегеніміз

Алгоритмдік мәдениет пен Алгоритмді құру, түсіну Алгоритмдік мәдениет
компьютерлік және атқару іскерлігі ойлаудың анықталған
сауаттылықты арқылы бейнеленетін қасиеті ретінде
қалыптастыру ойлау мәдениеті компьютерлік
сауаттылықтың бөлігі
болып табылады
1

2 3

Оқулықтың І бөлімінде алгоритмге анықтама және
атқарушы ұғымына түсініктеме беріледі.
Шамалар ұғымы өте кеңейтіліп берілген: графикалық,
текстік шамалар. Шама туралы дәстүрлі болжам санмен,
мөлшермен байланысты.
Оқулықтың ІІ бөлігі:

1 ЭЕМ-нің құрылымы

2 МАТ құралдары

3 Рапира тілі

4 Қайталауға арналған жаттығулар
Нәтижесі

Ершовтың
Ершовтың салғансалған аса
аса маңызды
маңызды
педагогикалық
педагогикалық тәсілітәсілі –– материалды
материалды өтудің
өтудің
циклдік
циклдік тәсілі.
тәсілі. Оның
Оның информатикаға
информатикаға тәнтән
материалды
материалды баяндауға
баяндауға аса аса күшті
күшті пәнішілік
пәнішілік
байланысы
байланысы бар бар жалпы
жалпы дидактиканың
дидактиканың
бірізділік
бірізділік принципінің
принципінің жүзеге
жүзеге асырылуы
асырылуы
реітнде
реітнде түсінуге
түсінуге болады.
болады.
2.
А.Г.Кушниренко,
А.Г.Кушниренко,Г.В.Лебедев,
Г.В.Лебедев,Р.А.Сворень
Р.А.Свореньжәне
жәнет.б.зерттеушілер
т.б.зерттеушілертобы
тобы
А.П.Ершов көрсеткен информатиканы оқыту бағытын жалғастырды.
А.П.Ершов көрсеткен информатиканы оқыту бағытын жалғастырды.

Оқулық “информатика және есептегіш техника негіздері” деген атпен
жарық көрді.

Оқытудың мақсаты: Алгоритмдік мәдениет

Алгоритмдеу іскерлігін «Алгоритмдеу» мен
қалыптастыру «программалау»бөлімдерін
бөлуге болмайды деп
есептейді.
Кіріспеде
Кіріспеде мыналар
мыналар толық
толық қарастырылған:
қарастырылған:

Информация
Информация

Алгоритм
Алгоритм

Атқарушы
Атқарушы
Нәтижесі

Мұғалімге
Мұғалімге арналған
арналған құрал
құрал авторалрдың
авторалрдың
көзқарасын
көзқарасын айқындай
айқындай түседі,
түседі, «Алгоритмдік
«Алгоритмдік
тіл»
тіл» тарауының
тарауының барлық
барлық есептерінің
есептерінің
түсіндірмесі
түсіндірмесі мен
меншешімі
шешімі келтірілген.
келтірілген.ЭЕМ-
ЭЕМ-
нің
нің құрылымы
құрылымы менменЭЕМ-ның
ЭЕМ-ның қолданылуы
қолданылуы
атты
атты тарауларға
тарауларға барынша
барынша түсініктеме
түсініктеме
берілген.
берілген.
3.
В.А.Каймин,
В.А.Каймин,В.А.Щеголев,
В.А.Щеголев,Е.А.Ерохина,
Е.А.Ерохина,Д.П.Федюшин
Д.П.Федюшин

“Информатика және есептегіш техника негіздері” атты 10-11 сынып
оқушыларына арналған оқулық

Оқытудың мақсаты: Ақпараттық мәдениет

Математиканы терең ЭЕМ-нің көмегімен
оқытып, оқушылардың информацияны іздеу, алу,
алгоритмдік емес, жинақтау, өңдеу, тарату
конструктивті логикалық іскерлігі, ЭЕМ-ды пайдалан
ойлауын дамыту отырып өзінің ойын білдіру
4.
А.Г.Гейн,
А.Г.Гейн,Е.В.Линецкий,
Е.В.Линецкий,М.А.Сапир,
М.А.Сапир,М.Ф.Шолохович
М.Ф.Шолохович

8-9 сынып оқушыларына арналған оқулық “информатика және есептегіш
техника негіздері” деген атпен жарық көрді.

Курс төмендегідей бөлімдерге бөлінеді:

1. ЭЕМ-мен танысу; 3. Алгоритмдеу

2. Есеп шығару кезеңдері жайлы 4. Программалық қамтамасыз
түсінік етумен жұмыс
Қорыта келгенде,

Барлық
Барлық оқулықтарда
оқулықтарда мектептік
мектептік алгоритмдік
алгоритмдік
тіл,
тіл,программалық
программалық құралдар
құралдар жиынтығы,
жиынтығы,
алгоритмдеуге,
алгоритмдеуге, моделдеуге,
моделдеуге, информацияны
информацияны
іздеуге
іздеуге есептер,
есептер, математикалық
математикалық логика
логика
элементтері
элементтері бар.
бар.
Информатика
Информатика пәнінпәнін оқытуда
оқытуда оқулық
оқулық таңдау
таңдау
мәселесі
мәселесі –– аса
аса маңызды
маңызды болып
болып есептелінеді.
есептелінеді.

Ұқсас жұмыстар
Математиканы оқытудың пәні. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі
Компьютерлік білім
Функционалдық сауаттылықты дамыту
Жалпы білім беретін мектептегі информатика пәнін оқыту құрылымы
Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясы
МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА КУРСЫНДА EXCEL БАҒДАРЛАМАСЫН МЕҢГЕРУ НЕГІЗДЕРІ
Информатика туралы
Өздігінен білім жетілдіру - кәсіби кемелдену
Пәндік білімін жетілдіру
Пәндер