Қазақстандағы банктік сектордың өзекті мәселелері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстандағы
банктік
сектордың өзекті
мәселелері
ИМ
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің тізімі (2017ж)
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ "Заман-Банк" АҚ
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ "AsiaCredit Bank ББ" АҚ
"ЦЕСНАБАНК" АҚ "Астана Банкі" АҚ
"Ресей Жинақ банкі" АҚ ЕБ "Казинвестбанк" АҚ
"Банк ЦентрКредит" АҚ "Банк ВТБ (Қазақстан)" АҚ ЕҰ
"KASPI BANK" АҚ "Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕБ АҚ
"АТФБанк" АҚ "Банк Хоум Кредит" АҚ ЕБ
"ForteBank" АҚ "Capital Bank Kazakhstan" АҚ
"Еуразиялық Банк" АҚ "Алматы қаласындағы Қытай сауда-
өнеркәсіп Банкі" АҚ
"Банк "RBK" АҚ "Банк Kassa Nova" АҚ
"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс "ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКІ" АҚ
жинақ банкі" АҚ
"Ситибанк Казахстан" АҚ "КЗИ БАНК" ЕБ АҚ
"Delta Bank" АҚ "Tengri Bank" АҚ
"Нұрбанк" АҚ "ЭкспоКредит Банкі" АҚ
"Qazaq Banki" АҚ "Al-Hilal" Ислам Банкі" АҚ
«Altyn Bank» АҚ («Қазақстан Халық "Шинхан Банк Қазақстан" АҚ
Банкі» АҚ-ның ЕБ)
"Альфа-банк" ЕБ АҚ Пәкістан Ұлттық банкінің
Қазақстандағы ЕБ АҚ
Банк секторының ағымдағы жай-күйі
және құрылымдық проблемалары

Банк секторының несие портфелі (негізгі борыш)

2017 жж 1 шелденің жағдайы бойынша
. 15533,3 млрд. теңге

Мерзімі өткен берешегі бар қарыздар несие портфелі

2017 ж. 28,3%-ы (4 392,3 млрд. теңге)
I. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАНК СЕКТОРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
1-кесте. Қазақстан Республикасы банк секторының құрылымы
Банк секторының құрылымы 01.01.2017 01.10.2017

Екінші деңгейдегі банктердің саны, оның
ішінде: 33 33

- жарғылық капиталда мемлекеттің 100% 1 1
қатысуы бар банктер

- шетелдік қатысуы бар екінші деңгейдегі 15 14
банктер

- екінші деңгейдегі еншілес банктер 11 11

Екінші деңгейдегі банктер филиалдарының 349 338
саны
2-кесте. Қазақстан Республикасының банк секторы жиынтық активтерінің құрылымы
Көрсеткіштің атауы / күні 01.01.2017 01.10.2017 Өсімі, %-
млрд. жиынтығын млрд. теңге жиынтығына бен
теңге а %-бен %-бен

Қолма-қол ақша, тазартылған қымбат металлдар және 3 654,5 13,4% 3 609,0 13,5% -1,2%
корреспонденттік шоттар
Басқа банктерде орналастырылған салымдар 1 168,2 4,3% 1 081,3 4,0% -7,4%

Бағалы қағаздар 3 326,2 12,2% 4 305,6 16,1% 29,4%
Банктік қарыздар және «кері РЕПО» операциялары 15 510,8 56,9% 13 902,9 51,9% -10,4%

Капиталға инвестициялар 300,3 1,1% 510,8 1,9% 70,1%
Өзге активтер 3 300,6 12,1% 3 392,4 12,7% 2,8%
Активтердің барлығы (резервтерді (провизияларды) 27 260,8 100,0% 26 802,0 100,0% -1,7%
қоспағанда)
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының -1 704,0 -6,3% -2 358,5 -8,8% 38,4%
талаптарына сәйкес резервтер (провизиялар), оның
ішінде:
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар мен -5,7 0,0% -8,8 0,0% 55,0%
салымдар бойынша резервтер (провизиялар)
Бағалы қағаздар бойынша резервтер (провизиялар) -10,4 0,0% -10,4 0,0% -0,2%

Банктік қарыздар мен "Кері РЕПО" операциялары -1 642,9 -6,0% -2 214,6 -8,3% 34,8%
бойынша резервтер (провизиялар)
Еншілес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар -0,3 0,0% -46,6 -0,2% 13 789,3%
бойынша шығындарды жабуға резервтер (провизиялар)
Басқа банктік қызмет бойынша және дебиторлық -44,6 -0,2% -78,1 -0,3% 75,1%
берешек бойынша резервтер (провизиялар)
3-кесте. ҚР банк секторы несие портфелінің құрылымы
Көрсеткіштің атауы / күні 01.01.2017 01.10.2017 Өсімі, %-
бен
Сомасы, млрд. жиынтығына Сомасы, млрд. жиынтығына
теңге %-бен теңге %-бен

Қарыздардың баланстық құны, оның ішінде: 16 884,0 100,0% 15 234,3 100,0% -9,8%
Негізгі борыш 15 510,8 91,9% 13 902,9 91,3% -10,4%
Дисконт, сыйлықақы -16,8 -0,1% -16,6 -0,1% -1,1%

Есептелген сыйақы 1 393,0 8,3% 1 351,2 8,9% -3,0%

Оң/теріс түзету -3,0 0,0% -3,3 0,0% 8,9%
ХҚЕС бойынша провизиялар 1 642,9 9,7% 2 214,6 14,5% 34,8%
Провизияларды қоспағанда, қарыздардың 15 241,0 90,3% 13 019,7 85,5% -14,6%
баланстық құны
(қарыздардың таза құны)
Несие портфелі ( негізгі борыш ), оның ішінде: 15 510,8 100,0% 13 902,9 100,0% -10,4%
Банктерге және банк операцияларының 32,1 0,2% 38,9 0,3% 21,0%
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға
қарыздар
Заңды тұлғаларға қарыздар 6 553,5 42,3% 4 362,6 31,4% -33,4%

Жеке тұлғаларға қарыздар, оның ішінде 3 766,6 24,3% 4 166,3 30,0% 10,6%
Тұрғын үй салуға және сатып алуға, оның ішінде 1 107,0 7,1% 1 175,2 8,5% 6,2%
- ипотекалық тұрғын үй қарыздары 1 020,2 6,6% 1 084,6 7,8% 6,3%
Тұтынушылық қарыздар 2 547,5 16,4% 2 897,6 20,8% 13,7%
Өзге де қарыздар 112,2 0,7% 93,5 0,7% -16,7%
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 5 002,0 32,2% 5 138,3 37,0% 2,7%
қарыздар (ҚР резиденттері)
«Кері РЕПО» операциялары 156,5 1,0% 196,9 1,4% 25,8%
4-кесте. ҚР банк секторы несие портфелінің сапасы
Көрсеткіштің атауы / күні 01.01.2017 01.10.2017 Өсімі,
негізгі борыш жиынтығы негізгі борыш жиынтығы %-бен
сомасы, млрд. на %-бен сомасы, млрд. на %-бен
теңге теңге

Банктік қарыздар, оның ішінде: 15 510,8 100,0% 13 902,9 100,0% -10,4%

Негізгі борыш және/немесе есептелген 13 613,1 87,8% 11 233,0 80,8% -17,5%
сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек
жоқ қарыздар
1 күннен 30 күнге дейін мерзімі өткен 463,8 3,0% 611,6 4,4% 31,9%
берешегі бар қарыздар
31 күннен 60 күнге дейін мерзімі өткен 213,8 1,4% 123,0 0,9% -42,5%
берешегі бар қарыздар
61 күннен 90 күнге дейін мерзімі өткен 178,0 1,1% 163,1 1,2% -8,4%
берешегі бар қарыздар
90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар 1 042,1 6,7% 1 772,3 12,7% 70,1%
қарыздар
ХҚЕС бойынша провизиялар 1 642,9 10,6% 2 214,6 15,9% 34,8%

90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар 751,9 1 376,7
қарыздар бойынша провизиялар
90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар 72,2% 77,7%
қарыздарды ХҚЕС бойынша
провизиялармен жабу коэффициенті
1-график. ҚР банк секторы несие портфелінің және 90 күннен астам мерзімі өткен
берешегі бар қарыздарының динамикасы

42005
42370
28% 17%
42736
15%
23% 42826
17%
42917
43009
Таза
Банк
Банк
Банк секторының
Макроэкономикалық
шоғырлануы.
көрсеткіштер.
5 ірі банктің ЕБД
Банк секторы активтерінің
активтеріндегі үлесі –
ЖІӨ-дегі үлесі – 50,5%;
55,3%;
Несие портфелінің ЖІӨ-
5 ірі банктің жиынтық
дегі үлесі – 28,7%;
несие портфеліндегі үлесі
Клиенттер салымдарының
– 53,0%;
ЖІӨ-дегі үлесі – 35,8%;
5 ірі банктің жиынтық
клиенттер
салымдарындағы үлесі –
57,9%.
2
0
-
0

ж
ы
л
д
а
р
д
а

э
к
о
н
о
м
и
к
14
Проблемалық банктерді анықтау және дәрменсіз
банктерді реттеудің тиімді режимі.

«бридж-банкті» құру (тұрақтандыру банкі);
активтерді басқару жөнінде жекелеген компания құру және оған басқару мен өндірі
мемлекеттік қолдау есебінен қайта капиталдандыру (bail-out);
тарату.
кредиторлардың міндеттемелерін айырбастау есебінен қайта капиталдандыру (bail-
дәрменсіз банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке беру бойынша опера
Ең озық халықаралық практикада заңнамалық база проблемалық банктерді анықта
Банк секторының
қаржылық орнықтылығын
арттыру бағдарламасы

Мемлекет дағдарыс құбылысы кезеңінде
тұтас алғанда қаржы жүйесінің және
экономиканың орнықтылығын
қамтамасыз ету мақсатында банктерді
қолдауға мүдделі. Осыған байланысты,
Қазақстан Республикасының Президенті
банк секторын қалыпқа келтіру
бойынша шаралар кешенін қабылдауды
тапсырды. Осындай шараларды уақтылы
қабылдамау экономикалық делдалдар
ретінде банктерге деген сенімділікті
төмендетуі мүмкін, бұл экономиканың
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін
қажет.
1) банк секторындағы
тәуекелдерді ертерек ескерту
үшін қадағалау процесінің
Бағдарламаның негізгі
тиімділігін арттыру;
мақсаттары:

3) экономиканың нақты
2) акционерлерімен ортақ
секторын кредиттеуді
банктерді үстеме
Бағдарламаның қалпына келтіру;
негізгі мақсаттары:
капиталдандыру және банк
секторының тұрақтылығын
қамтамасыз ету;
5) ықпалдасу процестерінің
шегінде банк секторының
бәсекеге қабілеттілігін
4) экономика мен халыққа
қамтамасыз ету (ДСҰ
банктік қызметті үздіксіз
және ЕЖК).
көрсету;
 
Мемлекет басшысының 2017 жылғы 15 ақпандағы Жарлығымен бекітілген Мемлеке
Қаржы институты
сарапшыларының Біріншіден,
пікірінше, экономикадағы
Қазақстандағы банк жоғары
секторының жағдайы екі пайыздық
қарама-қайшы мөлшерлеменің
факторларға сақталу
байланысты мүмкіндігі көп.
анықталады.
Екіншіден, өңдеу
өнеркәсібінің сыртқы бәсекеге
қабілеттілік деңгейінің
жоғарылығы. Бұл кредиттік
ресурстарға деген сұранысты
арттыруы мүмкін.
      Банк секторын сауықтыру мақсатында мынадай
Доброшаралар қабылданатын
болады: пожаловать на
PowerPointBase.co

1 2
m!

1) банктердің проблемалық     2) реттеу саясаты саласында
активтерінің деңгейін азайту «Базель III» банктер капиталының
жеткілікті болуының жаңа
жөніндегі жұмыс
стандарттары кезең-кезеңмен енгізіледі.
жалғастырылады. Бұл ретте жаңа стандарттарға біртіндеп
«Проблемалық кредиттер және ауыртпалықсыз көшу мақсатында
қоры» АҚ жарғылық бірінші кезеңде банктерге капиталдың,
капиталы 250 млрд. теңгеге капитал құрамдауыштарының
қосымша ұлғайтылады, оның жеткілікті болуы бөлігінде неғұрлым
банктермен жұмсақ талаптар белгіленеді. Ұлттық
ынтымақтастығының Банк қалыптасып отырған
тиімділігін арттыру бойынша экономикалық жағдайды ескере
отырып, банктердің капиталдың
жұмыс жалғастырылады.
жеткілікті болуының жаңа
нормативтерін орындауын
мониторингтеуді жүзеге асырады.
Қаржы институттары
осыдан алған сабақтан
2007-2008 жылдардағы банктік Добро
кейін өтімділік тәуекелін
дағдарысқа дейін өтімділік пожаловать на
бағалауға және басқаруға
тәуекелі екінші тәртіптегі PowerPointBase.co
ерекше көңіл бөле
тәуекел болып саналған. m!
бастады және
Қазақстанның банк
жүйесі де ерекшелік
Өтімділік тәуекелін болып табылмайды.
модельдеу. Екінші
деңгейдегі
банктердің өтімділік
тәуекелін талдауға
арналған стресс-
Мысалы, Northern Rock, Bear
тестілеу әдістемесін
Sterns және Lehman Brothers Өтімділік тәуекелінің
пайдалану
кредиттік және нарықтық іске асырылуы
тәуекелдердің іске банктің қарсы
асырылуының өтімділіктің агенттер, клиенттер
жетіспеу проблемасына және мүдделі
қаншалықты жылдам тұлғалар алдындағы
ауысатынын және осының міндеттемелерін
қаржы институтарының уақтылы және тиісті
қызметіне қаншалықты әсер валютада орындау алу
ететінін көрсетті. мүмкіндігін білдіреді.
Өтімділік тәуекелін бағалау үшін стресс-тест жүргізу банктерге күйзеліс
"Халық банк" Казкоммерцбанк акцияларын сатып алу
процесін аяқтады
"Халық банк" сәрсенбіде
Кеңес Рақышев пен 15 маусымда
"Самұрық-Қазына" қорынан Казкоммерцбанктің ірі Казкоммерцбанк
Казкоммерцбанктің 96,81 акционерлері Кеңес
пен "Халық банк"
пайыз акциясын сатып алу Рақышев пен
операциясының бірігу туралы
"Самұрық-Қазына"
аяқталғанын жариялады. қоры Алматыда мәміле жүріп
Казкоммерцбанктің 86,09 "Халық банкпен" жатқаны жайлы
пайыз акциясы Рақышевтан, сатып алу осы жылдың
10,72 пайызы қордан сатып сату келісімге қол басында
алынған. хабарлаған. Бұл екі
қойған. Келісім
"Халық банк" Ұлттық банктің елдегі банк
бойынша, Рақышев
банкпен келісімі бойынша
пен "Самұрық- секторындағы
Казкоммерцбанкке 185
миллиард теңге (шамамен Қазына" үлесі 38 пайызға
570 миллион доллар) Казкоммерцбанктің жетеді.
капитал салуды жоспарлап өздеріне тиесілі акция
отырғанын айтады. пакеттерін "Халық
банкіне әр пакетін бір
теңгеден сатуға
міндеттелген.
Төрт екінші деңгейдегі банктің Банк
секторының қаржылық орнықтылығын арттыру
бағдарламасына қатысуы мақұлданды Ұлттық
Банк басшысы Д. Ақышев «2018-2020
жылдарға арналған республикалық бюджет
туралы» Заң жобасын таныстыра отырып, Банк
секторының қаржылық орнықтылығын арттыру
бағдарламасын іске асыру барысы туралы
хабарлады.

Ұлттық Банк Басқармасының төрт екінші
деңгейдегі банктің: «АТФ Банк» АҚ- тың,
«Еуразиялық банк» АҚ-тың, «Цеснабанк»
АҚ-тың және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
410 миллиард теңге жалпы сомаға
Бағдарламаға қатысуын мақұлдағанын
хабарлады.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Ресупбликасының дағдарыстан кейінгі кезеңде дамыту бағыттары
ҚР білім беру нарығы заңдылықтар мен тенденциялар
Ислам банкингі
Банк шығыстарының жіктемесі
Бірлестіктер экологиясы
Тілдік жағдаят
Исламдық қаржыландырудың Қазақстандағы даму мәселелері
Қазақстан Республикасындағы банктік жүйенің қалыптасуы мен дамуы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Ұлттық және халықаралық қаржылық есеп стандарты және олардың маңызы
Пәндер