Жаңартылған білім беру бағдаралмасы


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
Жаңартылған білім беру
бағдаралмасы
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008
жылғы 18 наурыздағы “Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық
бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік
қағидаларын бекіту туралы” №125 бұйрығына өзгеріс енгізу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017
жылғы 6 маусымдағы №265 бұйрығы

“Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім
алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық
және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі қағидалары”
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

3-тарау. Жаңартылған орта білім мазмұны бойынша
білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау
жүргізудің тәртібі

15. «Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек», «Музыка», «Дене
шынықтыру» пәндері бойынша жиынтық бағалау
жүргізілмейді. Тоқсанның («Дене шынықтыру»),
жартыжылдықтың («Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек»,
«Музыка») және оқу жылының соңында аталған пәндерден
«есептелінді»/«есептелінген жоқ» деген белгі жазылады.

17. Формативті және жиынтық бағалау тапсырмаларын
педагог өзі дайындайды.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

20. Білім алушы белгілі себептермен екі аптаға дейін болмаған
жағдайда (ауырып қалуына байланысты, жақын туыстарының
қайтыс болуы, конференцияға, олимпиадалар мен ғылыми
жобаларға (ғылыми жарыстарға) қатысу), білім алушы орта білім
беру ұйымына қайтып оралғаннан кейінгі екі аптаның ішінде
мектеп жасаған жеке кестеге сәйкес жиынтық бағалауды
тапсырады.

21. Бөлім (ортақ тақырып) және тоқсан бойынша жиынтық
бағалау қорытындысы болмаған жағдайда білім алушы уақытша
аттестаттаудан өтпеген болып есептеледі.

23. Балл түріндегі білім алушылардың жиынтық бағалау
нәтижелері осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес балдарды бағаға
ауыстыру шәкілі бойынша тоқсандық және жылдық бағаларға
ауыстырылады.
Балдарды бағаға ауыстыру шәкілі

1 сыныптағы 2-11 (12) сыныптардағы Баға
Балдарды
балдардың пайыздық бағаға
балдардың ауыстыру шәкілі
пайыздық
мазмұны (%) мазмұны (%)

0-20 0-39 қанағаттанарлықсыз –
«2»

21-50 40-64 қанағаттанарлық – «3»

51-80 65-84 жақсы – «4»

81-100 85-100 өте жақсы – «5»
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ

Қалыптастырушы бағалау – оқушы мен мұғалім арасындағы кері
байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге
мүмкіндік беретін бағалаудың түрі болып табылады.

ҚБ ерекшеліктері:

•қалыптастырушы бағалауда баға, балл қойылмайды;
•ҚБ тоқсандық бағаға әсер етпейді;
•оқушылардың оқу мақсаттарына жеткендігі бағалау критерийлеріне сәйкес
жүзеге асады;
•әр оқушының ілгерілеуі туралы кері байланыс беріледі.
БІЛІМ АЛУШЫ ЖҰМЫСЫНА КЕРІ БАЙЛАНЫС ҮЛГІСІ

КЕРІ БАЙЛАНЫС БЕРУ ҮЛГІЛЕРІ
жазбаша

ы рманы
с
айс ың! Тап дың.
Жа р а
ыс орынд
ауызша дұр

график
ал ы қ

0

Негізгі
құжаттар

ҰМЖ ОМЖ ҚМЖ
ҰМЖ-бір жылға ұсынған тақырыптық
жоспар

ОМЖ-белгілі бір уақыт аралығында іске
асырылатын жұмыстың жеке бөліктерін
жоспарлау (әр тоқсанға жазылған оқу
жоспары, оқу мақсаттары, іс-әрекеттер)
ҚМЖ-мұғалімнің күнделікті оқытатын

сабақтарының сызбасы (сабақ жоспары)
Бес дағды

Тындалы Жазылы
м м
Айтылым Оқылым
.
  Тілдік
  нормаларды
қолдану
Қысқа мерзімді жоспардың
құрылымы
Тақырыбы
Мақсаттары
Бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын кодтық белгімен
белгіленді.
Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан
сөйлеу әрекеттерінің ретін, төртінші сан нөмірін көрсетеді. Мысалы,
1.2.1.1.кодында “1”- сынып; “2.1” дағдылар; “1” –оқу мақсатының
реттік нөмері.
 Тапсырмалар
Бағалау критериялар
Дескрипторлар
Кері байланыс
Рефлексия
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
БЖБ саны оқу бағдарламасына сәйкес анықталады
БЖБ өткізу ұзақтығы 15-20 минуттан артық болмағаны ұсынылады. 15-20 минуттық
шектеу – шартты болып келеді, бұл – сабақтың бір бөлігін қамтитын, шағын
тапсырмалардан тұратын бағалау жұмыстарын қолдану қажет екендігін көрсетеді.
БЖБ-ды қандай түрде (бақылау, практикалық, шығармашылық жұмыс, проект,
ауызша сұрау, эссе және т.б.) және қай сабақта өткізетінін мұғалім өз бетінше анықтайды
БЖБ тапсырмаларын құрастыру кезінде тек өтілген материалдарды ғана қамту керек
БЖБ үшін тапсырмалар мен дескрипторларды мұғалім өз бетінше құрастырады
(әдістемелік нұсқаулықта берілген тапсырмаларды қолдануға рұқсат етіледі)
БЖБ-да максималды балды дескрипторларды ескере отырып, мұғалімнің өзі
анықтайды
БЖБ өткізу тоқсан аяқталғанға дейін кемінде 1 апта бұрын жоспарланады
Мұғалімге кез келген қолжетімді және қолайлы формада (электрондық күнделік
арқылы ақпараттандыру қарастырылуда) БЖБ нәтижелері туралы оқушыны, ата-
ананы ақпараттандыру қажет
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

• Тоқсандық бағалау жұмыстарын және балдарды қою кестесін әзірлеу бір параллельдегі
барлық сыныптар үшін біркелкі Тест спецификациясы негізінде жүзеге асырылады

• Тоқсандық жиынтық жұмыстар әр түрлі болуы мүмкін (тест, сынақтар, бақылау
жұмысы және т.б.)

• Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу кестесі мектеп директорының бұйрығымен
бекітіліп, тоқсан басында ата-аналар мен оқушылардың назарына жеткізіледі.

• Тоқсандық жиынтық жұмыс бір параллель үшін бірдей жағдайда өткізіледі

• Тоқсандық жиынтық бағалауды қайтадан орындауға (көшіруге) болмайды

• Егер оқушы тоқсандық жиынтық бағалауға белгілі бір себептермен қатыса алмаған
жағдайда (ауырып қалуы, конференцияға, олимпиадаға және басқа да ғылыми
жарыстарға қатысқан жағдайда), пән бойынша орындай алмаған тоқсандық жиынтық
жұмысын мектепке келгеннен кейінгі екі апта ішінде орындауы тиіс; бұл жағдайда
тоқсандық жиынтық бағалау жұмысының қосымша нұсқасы қолданылады.
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Бағалаудың аталған рәсімдерін ұйымдастыру, жоспарлау кезінде жиынтық бағалауға
арналған әдістемелік ұсыныста берілген тапсырмалар үлгілері бар тоқсандық жиынтық
бағалаудың спецификациясы қолданылады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы мазмұнын, құрылымын анықтайтын
келесі ақпараттардан тұрады:
тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты;
пән бойынша күтілетін нәтижелер;
пән бойынша ойлау дағдылары деңгейлерінің сипаты;
ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандарға бөлу;
тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережесі;
тоқсандық жиынтық бағалауға шолу;
тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы;
тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының үлгілері;
тапсырмалардың балл қою кестелері.
Әр мектептің ұсынылған үлгілерді қолдануына немесе өз бетінше тапсырмалар
құрастыруына мүмкіндігі бар. Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру
спецификацияға сәйкес бір параллельдегі барлық сыныптарда бірыңғай талаптар негізінде
жүзеге асырылады.
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТОҚСАНДЫҚ БАҒАСЫН ЕСЕПТЕУ ҮЛГІСІ

Бөлім/ор- Бөлім/ор- Бөлім/ортақ
тақ тақ тақырып Тоқсан-
тақырып тақырып бойынша Тоқсанды
қ ЖБ дық баға
бойынша бойынша ЖБ
ЖБ ЖБ

15% 15% 20% 50% 100 %

50%
Балды бағаға
айналдыру шәкілі
1-бөлім /о.т. 2-бөлім /о.т. 3-бөлім /о.т. Тоқсандық (бастауыш
бойынша ЖБ бойынша ЖБ бойынша ЖБ ЖБ сыныптар үшін)

"1" 0-20%
Балл Макс. Балл Макс. Балл Макс. Балл Макс.
балл балл балл балл "2" 21%-40%
7 10 8 10 4 12 15 20 "3" 41%-60%
15% 15% 20% 50% "4" 61%-80%
2,1 3 2,4 3 1,3 4 7,5 10 "5" 81%-100%

Оқушының
2,1+2,4+1,3+7,5 = 13,3 из 20 тоқсандық
13,3 ~ 66,5% бағасы «4»
*Балдар мен бағалардың есебі автоматты т үрде электронды қ журналда ж үзеге асырылады
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫН ЕСЕПТЕУ ҮЛГІСІ

Оқушылардың 1-4 тоқсандардағы нәтижесі

1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан

Оқушы Макс. Оқушы Макс. Оқушы Макс. Оқушы Макс.
балы балл балы балл балы балл балы балл

13,3 20 16 20 24 30 15 20

Оқушының
Оқушының жылдық
жылдық бағасы
бағасы

Төрт
Төрт тоқсан
тоқсан бойынша
бойынша балл
балл қосындысы
қосындысы

13,3
13,3 +
+ 16
16 +
+ 24
24 +
+ 15
15 =
= 68,3
68,3 (90)
(90)

Балды бағаға айналдыру
Барлық балдар шәкілі
Оқушы Макс. "1" 0-20%
балы балл 68,3 ~ 75,9 % "2" 21%-40%
68,3 90 "3" 41%-60%
"4" 61%-80%
"5" 81%-100%
Оқушының жылдық
бағасы «4»
*Балдар мен бағалардың есебі автоматты т үрде электронды қ журналда ж үзеге
асырылады
ЖУРНАЛДЫ ТОЛТЫРУ ТАЛАПТАРЫ

Журналдың әр бетінде мерзім мен тақырыпқа тек 20 графадан бөлінген,
сондықтан осыған байланысты келесі шешім қабылданды:

1. Сабақ мерзімі мен тақырыбы жол қалдырылмай қатарынан жазылады (қаржы
бақылауының талабы), мысалы, 34 сағат 1,5 бетке, 68 сағат 3,5 бетке
жазылады (БЖБ және ТЖБ арналған беттерді қоспағанда).

2. БЖБ және ТБЖ бағалары бірінші беттен басталады – І тоқсан, 2-бетте – 2
тоқсан, 3-бетте – ІІІ тоқсан, 4-бетте – ІV тоқсан, жылдық баға 5-бетте
жазылады.

3. Бағаланбайтын немесе жартыжылдықта бағаланатын пәндерден (мысалы,
“өзін-өзі тану” пәніне 3 бет қалдыруға болады) беттер санын азайтуға болады.
7-сыныптарда музыка және көркем еңбектен де бет санын 3-ке азайтуға
болады (“өзін-өзі тану” пәніне секілді).

4. Журналдың екі беті бір-біріне байланысты емес, жазулар дербес жүргізіледі,
кейбір беттер толтырылмауы мүмкін.
МОДЕРАЦИЯЛАУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ
МҰҒАЛІМНІҢ ӘРЕКЕТІ

Модерацияға дейін: Модерация кезінде: Модерациядан кейін:

жұмыс қорытындысын білім алушылардың
жиынтық бағалау
ұжымда талқылайды жұмыстарын қайта
жұмыстарын балл қою
және балл қою қарайды, балдарды
кестесіне сәйкес
кестесіне сәйкес жоғарылатуы немесе
бағалайды;
қойылғанына көз төмендетуі мүмкін;
баға қарындашпен жеткізеді;
қойылады;
нақты балл бағалау
жиынтық бағалау
қажет болған жағдайда нәтижелерін тіркейтін
жұмыстары іріктелініп
нәтижелерге немесе электрондық
алынады (максималды,
балл қою кестесіне журналға қойылады.
минималды балдары бар,
өзгерістер енгізеді;
бағалауда қиындық
туғызған жұмыс);
іріктелген жиынтық отырыс хаттамасына
жұмыс үлгілерінде білім қол қояды.
алушылардың жеке
мәліметтері шифрленеді.

Нормативтік-құқықтық Қысқа мерзімді жоспар құрылымы Мұғалімге нұсқаулық,
құжаттар көмекші
Оқу бағдарламасы Сабақ тақырыбы Ұзақ Орта
(жаңартылған білім мерзімді мерзімді
мазмұны) Оқыту мақсаттары жоспар жоспар
Жалпы білім беретін
пәндердің үлгілік оқу Сабақ мақсаттары
бағдарламалары (ҚР БҒМ
министрінің 23.11.2016 №
668 бұйрығы); Бағалау критерийлері

«Білім алушылардың
үлгеріміне ағымдық бақылау,
аралық және қорытынды Құндылықтарды дарыту
аттестаттау өткізудің үлгілік
қағидаларын бекіту туралы" Пәнаралық байланыс
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2017 АКТ қолдану дағдылары
жылғы 6 маусымдағы № 265
бұйрығы. Сабақ барысы
ТАПСЫРМА
Жаңа сабақ тапсырмасы: Оқу

сілтемелер
Ресурстар
мақсаттарының негізінде беріледі.
ҚР БҒМ министрінің Оқулықтар
Үй тапсырмасы: Мұғалім сабақ басында,
4.04.2017 №150 ортасында немесе аяғанда сұрай алады.
бұйрығымен бекітілген
оқу басылымдары. Бағалау критерийлері

Дескрипторлар
«Алма ағашы»
Қалыптастырушы «Табыс
бағалау сатысы»
«Таңдау»
Кері байланыс: т.б.
Қауіпсіздік
Саралау Бағалау ережесін сақтау

Сабақ бойынша рефлексия
Назарларыңызға
рахмет!
Ұқсас жұмыстар
Білім беру жүйелері және білім беру психологиясы
Білім беру мекемелерінің имиджі
Білім беру ұйымындағы маркетинг
Заманауи білім беру
БІЛІМ БЕРУ СТАТИСТИКАСЫ
Білім беру жүйесі
Білім беру мазмұнының компоненттері
Халыққа білім беру
Компьютерлік білім беру
Музыкалық – педагогикалық білім беру әдіснамасы
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть