Мектептегі жаңашылдықты басқару
Презентация қосу
Мектептегі жаңашылдықты басқару
Жоспары:
1. Мектептегі жаңалық және жаңашылдық
үдерісі, басқарудың ерекшеліктері.
2. Педагогикалық іс-әрекеттің жаңашылдық
бағыттары: басқарудың заңдылықтары мен
қағидалары.
3. Жаңалық, жаңашылдық және жаңалықты
ендіру: дамудың ерекшеліктері мен кезеңдері.
Жаңалықты басқарудағы тиімді технологиялар
(модерация, жобалау және т.б.)
Мектеп дамуына байланысты
инновациялық процестерді басқару

«Инновация» термині жаңашылдық, өзгеріс,
қандай да жаңалық ендіру дегенді аңдатады.
Педагогикалық процеске байланысты бұл
түсінік оқу және тәрбие жұмыстарымен
мұғалім және оқушының бірлікті іс-
әрекеттерін ұйымдастыру мақсаттарына,
мазмұнына, әдістері мен формаларына
енген, енетін жаңалықтардан хабар береді
(ғылыми рәміз ретінде бұл терминді
аудармасыз, өз күйінде қолданғанды жөн
көрдік).
Инновация, сонымен, жаңалық жеткізуші,
жаңаланып жатқан жүйеге өзгеріс беретін құрал.
Жаңалығы болмаған инновация мәнсіз.
Инновациялық маңызға ие болмаған жаңалық іс-
әрекет қалпын жақсартудың дерексіз (абстракт),
болмысқа жарасымы жоқ құрғақ теория.
Басқарудағы жаңалықтар мен инновациялар
әрқилы даму, тіршілік сатылары мен қисынды
құрылымдарды қамтиды.
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСС – бұл күнделікті тәжірибеде өз алдына бөлек
жаңалық ретінде танылған нақты да соны ауқымды бірлігі. мектеп басшысының
айналысатыны да осы үлкен, кең шеңберлі
- әр текті процесс.
оқу орындарындағы білім
беру жүйесінің, әдіснамасының
Қоғам, мәдениет және білімнің бүгінгі даму жағдайында
және оқу-тәрбие педагогикалық іс-әрекеттегі
процесін
инновациялық бағыттардың қажеттігі бірнеше шарттардан
ұйымдастыру туындап отыр. Олар:
технологияларының
жаңалануы;
- оқудың жаңа ұйымдастыру
- білім мазмұнының күшті
- оқу пәндері көлемінің
формалары
үздіксізмен технологияларын
адамилық (гуманитаризация) өзгеріп баруы;
ұдайы іздестіруді қажет ететін
сипат алуы;
1 жаңа оқу пәндерінің енгізілуі;

- мұғалімдердің педагогикалық
- жалпы білімдік оқу - жаңа оқу орындары, олардың
жаңалықтарды меңгеруі мен
мекемелерінің нарықтық
арасында мемлекеттік емес білім
қолдануының өзіне болғанэкономикаға бет бұруы;
2 3
қатынастар сипатының өзгеруі; 4
ордаларының құрылуы;

5 6 7
Инновациялық процестерді басқаруда нәтижеге бақылау жасау
үлкен маңызға ие. Бақылаудағы міндеттер:

- жеткен нәтижелерді бағамдық талдауға салу, білімдік іс-
әрекет процестерін реттеуге байланысты жұмыстар жүргізу
1 үшін қажетті тұжырымдар жасау;

- ұжым кейпі мен іс-әрекеттеріне түзетулер енгізу мақсатында
инновациялық процестің барша қатысушыларының қызметтері
2 мен жұмыс нәтижелеріне баға беру; қорытындылар шығару;

- кешенді – мақсатты бағдарламаға сәйкес инновацияларды
басқару нәтижелерін бағалау және басқару ықпалдарын
3 ретке келтіруге орай ұсыныстар беру;

- инновациялық процесс қатысушыларын
ақпараттандыру мен ынталандыру үшін тура
4 жəне кері байланыс өзектерін қалыптастыру.
Мектепішілік басқарудың дамуында аса үлкен маңызға ие болар
келесідей бағдар-бағыттарды атау орынды:
- әлеуметтік орта мен - мектептегі басқару іс-
мектептің өзін жаңа әрекеттеріне қойылатын
сипаттағы басқару талаптардың күшеюі;
қажеттіктерінің объектив
күрделенуі;
1 2

3 4

- мектепті тиімді басқарудың жаңа
жағдайлы мүмкіндіктерінің пайда - мектепішілік басқару
болуы; жүйесінің дамуы;
Басқару қызметтерінің арасында
инновациялық процестерді басқару және
оларды бұдан былай дамыту мақсатындағы
арнайы қызметтер салаларының (сапа
менеджменті, білім маркетингі, мектеп
психодиагностикасы және т.б.) пайда болуы –
бүгінгі оқу-тәрбие орындарындағы жаңа
құбылыстар. Мектептер өзін қоршаған
ортаны және ол ортаның болашақ өзгерістер
бағытында талдау жұмыстарын жүргізе
бастады.
Мектеп өзінің бәсекелестік заман жағдайына
дайындығын ойластырып, одан жеңіп шығу
жолдарын іздестіретіндей санаға жетуде. Бұл
орайда білім ордасы өзінің барша тіршілігінің
нәтижесін тек оқу-тәрбие процесін
ұйымдастырудағы табыстарымен ғана
байланыстыруы тиіс.
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
(мақсаты, міндеттері)
Білім беру мен экономикалық дамуды байланыстырушы көптеген
дәлелдер бар:
макро және микроэкономикадағы халықаралық зерттеулер
білім беру, табыс пен өндірушіліктің тығыз байланыста екенін
көрсетіп отыр. Оқытудың ерте кезеңіндегі инвестицияның
үлкен қайтарымы болатынын көрсететін байланыс бірізді
болмайды.
зерттеулер білімді экономика тұрақтырақ болатынын, білім
беруді дамытуға жұмсалған қаржының ол сауаттылық
кезеңіндегі фокус болсын немесе оқытудың орташа ұзақтығын
жақсарту болсын өте маңызды екенін дәлелдеп отыр.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатын
жүзеге асырудың ұйымдастырушылық негізі болуы тиіс.
Бағдарлама білім беру жүйесіндегі мемлекеттік саясаттың
ұйымдастырушы негізі ретінде білім берудің, басқару
жүйесінің, білім беру қызметі субъектілерінің құқықтық-
ұйымдастырушылық формаларының және экономикалық-
қаржылық механизмдерінің құрылымындағы, мазмұны мен
технологияларындағы өзгерістерді құрайтын ресурстары мен
мерзімі бойынша бір-бірімен байланыстағы шаралар кешені
болып табылады.
Басты мақсаты:
білім беру жүйесін түбегейлі жетілдіру үшін азаматтардың әл-
ауқатын және экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ететін
оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адамзат капиталын
дамыту.
Бағдарлама мақсаттары:
индустриалды-
12 жылдық мектепте инновациялық
1 жастан 6 жасқа дейінгі интеллектуалдылықты, даму
балаларды мектепке Қазақстан талаптарына
дейінгі сапалы тәрбие Республикасының рухани сәйкес ТжКБ
және оқытумен толық жүйесін
және дене жағынан
қамтамасыз ету, олардың
мектепке даярлығы үшін дамыған азаматын
әр түрлі мектепке дейінгі қалыптастыру, жылдам
тәрбие және оқыту өзгеретін өмірде жетістікті
бағдарламаларына қамтамасыз ететін оның үздік білім беру
балалардың теңдей білім алу қажеттілігін ресурстары мен
қолжетімділігі; қанағаттандыру, еліміздің технологияларына
экономикалық әл-ауқаты оқушылардың,
мұғалімдердің бірд
үшін адамзат бәсекеге ей
қолдану мүмкіндігін
қабілетті адами капиталды қамтамасыз ету, білі
м
дамыту; сапасын жақсарту м
ен
басқару тиімділігін
арттыру үшін оқу
процесін
білім беру жүйесін жоғары автоматтандыру
білікті кадрлармен қамтамасыз
ету, мемлекеттік қолдауды
күшейту және педагогикалық
жұмыскерлердің еңбегін
ынталандыру;
Мақсатты индикаторлар:
орта білім ұйымдарында 100% жан басы 12 жылдық мектепке толық көшу
қаржыландыруды енгізу, мұғалімдердің орта
еңбек ақыларының деңгейі экономикадағы 2020 жылы іске асырылады;
орташа еңбек ақы деңгейіне дейін жеткізілетін
болады;

PISA, TIMSS, PIRLS, 6
ADVANCED, ICILS, 3
TEDS-M халықаралық 1 мұғалімдердің
салыстырмалы 70% ваучерлік
зерттеулерге қатысу. қаржыландыру
5 бойынша
4 біліктілігін
арттырады;

тәуелсіз тестілеудің нәтижесі бойынша
жоғары оқу орындарына түсу үшін білім беру ұйымдарының 90% -да Қамқоршылық
мектеп түлектерінің шектік деңгейден кеңестер құрылған, орта білім беру
өте алмау үлесі 22,2% -дан 10% -ға ұйымдарының 90% -да электрондық оқу жүйесі
дейін төмендейді; қолданылуда, ұйымдастырылған мектепке
дейінгі біліммен балалардың 100% қамтылған
Алға қойған мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді орындау
қажет:
білім беру менеджментін жетілдіру;
педагог мамандығының беделін көтеру;
оқу процесін автоматтандандыруды енгізу;
мектепке дейінгі ұйымдардың санын арттыру;
12 жылдыққа көшуді іске асыру;
шағын жинақты мектеп мәселелерін шешу;
мектептерде инклюзивтік білімді жетілдіру;
елдің индустриалды-инновациялық даму жобасын жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білімді кадрларымен қамтамасыз
ету;
жоғары білім жүйесінің еуропалық аймаққа кіруін қамтамасыз
ету;
білім және ғылымның үйлесімділігін қамтамасыз ету,
интеллектуалдық меншік өнімдерін коммерциализациялау үшін
жағдай жасау
Назарларыңыз
ға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары
Озат педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымының озат педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымының жетістіктерін енгізу
Басқару стильдері
Менеджмент әдістері мен қызметтері
Білім беру ұйымдарында әдістемелік жұмысты басқару
Өнер мен әдебиеттегі мәдени дамудың маңызды бағыттары
Білім беру мекемелерін басқарудың құрлымы
Педагогикалық басқару жүйесі
Мектептегі оқу-тәрбие процесін басқару мазмұны мен оны ұйымдастыру
Ресурстарды жоғалту түрлері және тәуекел аймақтарының мөлшері
Пәндер